Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

:)

Expand Messages
 • mojdeh bahar
  سلام. من سئوالی داشتم.در مورد انباشتگی.اینکه اگر چیزی رو ازش استفاده نمی کنیم باید
  Message 1 of 6 , Apr 21, 2007
  • 0 Attachment
   ÓáÇã.
   ãä ÓÆæÇáی ÏÇÔÊã.ÏÑ ãæÑÏ
   ÇäÈÇÔʐی.Çیä˜å ÇÑ یÒی Ñæ ÇÒÔ
   ÇÓÊÝÇÏå äãی ˜äیã ÈÇیÏ
   ÈÈÎÔیã.ÏÑ ãæÑÏ یÒی ˜å ÈÚäæÇä
   ÓÑãÇیå äåÔ ãیÏÇÑیã åã ÕÏÞ
   ãی˜äå¿
   ãËáÇ ãä äÏ ÊÇ Ó˜å ÏÇÑ㠘å ÝÚáÇ Èå æáÔ
   äیÇÒی äÏÇÑã.ÐÇÔÊã æÇÓå æÞÊی ˜å áÇÒã
   ÔÏ(áÇÒã äå ÈÑÇی ÑæÒ ãÈÇÏÇی ÈÏ ãËá
   ãÑیÖی) äåÏÇÔÊäÔ ãԘáی ÇیÌÇÏ
   ãی˜äå¿
   ÈÇ ÊԘÑ.ãŽÏå

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com
  • ali behroozi
   سلام...ببخشد 2 تا مطلب آخری شما قاطی اومده نمیشه خوندش اگه میشه دوباره بفرست ممنون ...
   Message 2 of 6 , Apr 21, 2007
   • 0 Attachment
    سلام...ببخشد 2 تا مطلب آخری شما قاطی اومده
    نمیشه خوندش
    اگه میشه دوباره بفرست
    ممنون


    On 4/21/07, mojdeh bahar < mojdeh625@...> wrote:

    سلام.
    من سئوال&#1740; داشتم.در مورد
    انباشتگ&#1740;.ا&#1740;نکه اگر چ&#1740;ز&#1740; رو ازش
    استفاده نم&#1740; کن&#1740;م با&#1740;د
    ببخش&#1740;م.در مورد چ&#1740;ز&#1740; که بعنوان
    سرما&#1740;ه نگهش م&#1740;دار&#1740;م هم صدق
    م&#1740;کنه؟
    مثلا من چند تا سکه دارم که فعلا به پولش
    ن&#1740;از&#1740; ندارم.گذاشتم واسه وقت&#1740; که لازم
    شد(لازم نه برا&#1740; روز مبادا&#1740; بد مثل
    مر&#1740;ض&#1740;) نگهداشتنش مشکل&#1740; ا&#1740;جاد
    م&#1740;کنه؟
    با تشکر.مژده

    __________________________________________________
    Do You Yahoo!?
    Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
    http://mail.yahoo.com


   • mojdeh bahar
    ���� �� ���� �����ʐی �ی ������ ����� ���� ��� �ی� �ی ��. ���� �� �����ی Ә� ���� �� ��ی� �����.�������� �Ԙ�ی �ی��� �ی ��� � ��� ���� ���� �� ����
    Message 3 of 6 , Apr 22, 2007
    • 0 Attachment
     ÓáÇã
     ÏÑ ãæÑÏ ÇäÈÇÔʐی ãی ÎæÇÓÊã ÈÏæäã ÔÇãá åãå
     یÒ ãی Ôå.
     ãËáÇ ãä ÊÚÏÇÏی Әå ÏÇÑ㠘å åÏیå
     ÑÝÊã.äåÏÇÔÊäÔ ãԘáی ÇیÌÇÏ ãی ˜äå¿
     æ Çä˜å ÏæÓÊ ÏÇÑã ÏÑ ãæÑÏ ÎæÇÕ áåÇÏÑ Ýä
     Ôæیی ÈÏæäã.
     ãیÔå áØÝ ˜äیä ãØÇáÈ ãÑÈæØ ÈåÔ Ñæ Êæی
     ÓÇیÊÊæä ÈÐÇÑیä.
     ÈÇ ÓÇÓ ÝÑÇæÇä
     ãŽÏå     --- ali behroozi <ali.behroozi@...> wrote:

     > سلام...ببخشد 2 تا مطلب آخری
     > شما قاطی اومده
     > نمیشه خوندش
     > اگه میشه دوباره بفرست
     > ممنون
     >
     >
     > On 4/21/07, mojdeh bahar <mojdeh625@...>
     > wrote:
     > >
     > > سلام.
     > > من سئوالی داشتم.در مورد
     > > انباشتگی.اینکه اگر
     > چیزی رو ازش
     > > استفاده نمی کنیم
     > باید
     > > ببخشیم.در مورد چیزی
     > که بعنوان
     > > سرمایه نگهش
     > میداریم هم صدق
     > > میکنه؟
     > > مثلا من چند تا سکه دارم که
     > فعلا به پولش
     > > نیازی ندارم.گذاشتم
     > واسه وقتی که لازم
     > > شد(لازم نه برای روز
     > مبادای بد مثل
     > > مریضی) نگهداشتنش
     > مشکلی ایجاد
     > > میکنه؟
     > > با تشکر.مژده
     > >
     > > __________________________________________________
     > > Do You Yahoo!?
     > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
     > protection around
     > > http://mail.yahoo.com
     > >
     > >
     >


     __________________________________________________
     Do You Yahoo!?
     Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
     http://mail.yahoo.com
    • ali behroozi
     ba salam lotfan soal , mataleb khod ra dar talar feng shui matrah konid www.forum.charso.ir ya www.forum.4so.ir mamnon با سلام به همه دوستان
     Message 4 of 6 , Apr 23, 2007
     • 0 Attachment
      ba salam
      lotfan soal , mataleb khod ra dar talar feng shui matrah konid
      www.forum.charso.ir
      ya
      www.forum.4so.ir

      mamnon
      با سلام به همه دوستان
      به خاطر راحتی و جمع آوری نظرات همه دوستان از تالار فنگ شویی با پادرسهای بالا استفاده کنید

      On 4/22/07, mojdeh bahar < mojdeh625@...> wrote:

      ÓáÇã
      ÏÑ ãæÑÏ ÇäÈÇÔÊ &#1740; ã&#1740; ÎæÇÓÊã ÈÏæäã ÔÇãá åãå
      &#1740;Ò ã&#1740; Ôå.
      ãËáÇ ãä ÊÚÏÇÏ&#1740; Ó˜å ÏÇÑã ˜å åÏ&#1740;å
      ÑÝÊã.ä åÏÇÔÊäÔ ãÔ˜á&#1740; Ç&#1740;ÌÇÏ ã&#1740; ˜äå¿
      æ Çä˜å ÏæÓÊ ÏÇÑã ÏÑ ãæÑÏ ÎæÇÕ áåÇÏÑ Ýä
      Ôæ&#1740;&#1740; ÈÏæäã.
      ã&#1740;Ôå áØÝ ˜ä&#1740;ä ãØÇáÈ ãÑÈæØ ÈåÔ Ñæ Êæ&#1740;
      ÓÇ&#1740;ÊÊæä ÈÐÇÑ&#1740;ä.
      ÈÇ Ó ÇÓ ÝÑÇæÇä
      ãŽÏå

      --- ali behroozi <ali.behroozi@...> wrote:

      > سلام...ببخشد 2 تا مطلب آخری
      > شما قاطی اومده
      > نمیشه خوندش
      > اگه میشه دوباره ب٠رست
      > ممنون
      >
      >
      > On 4/21/07, mojdeh bahar <mojdeh625@...>
      > wrote:
      > >
      > > سلام.
      > > من سئوال&#1740; داشتم.در مورد
      > > انباشتگ&#1740;.ا&#1740;نکه اگر
      > چ&#1740;ز&#1740; رو ازش
      > > است٠اده نم&#1740; کن&#1740;م
      > با&#1740;د
      > > ببخش&#1740;م.در مورد چ&#1740;ز&#1740;
      > که بعنوان
      > > سرما&#1740;ه نگهش
      > م&#1740;دار&#1740;م هم صدق
      > > م&#1740;کنه؟
      > > مثلا من چند تا سکه دارم که
      > ٠علا به پولش
      > > ن&#1740;از&#1740; ندارم.گذاشتم
      > واسه وقت&#1740; که لازم
      > > شد(لازم نه برا&#1740; روز
      > مبادا&#1740; بد مثل
      > > مر&#1740;ض&#1740;) نگهداشتنش
      > مشکل&#1740; ا&#1740;جاد
      > > م&#1740;کنه؟
      > > با تشکر.مژده
      > >
      > > __________________________________________________
      > > Do You Yahoo!?
      > > Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam
      > protection around
      > > http://mail.yahoo.com
      > >
      > >
      >

      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com


     • Feng Shui
      آقای علی بهروزی شما از این گروه برای تبلیغات استفاده می کنید . علاوه بر این استفاده از
      Message 5 of 6 , Jun 3, 2007
      • 0 Attachment
       آقای علی بهروزی
        
       شما از این گروه برای تبلیغات استفاده می کنید .
       علاوه بر این استفاده از یونیکد را فراموش کرده اید .
        
       متاسفانه عضویت  شما در این گروه لغو خواهد شد .
        
        
       موفق باشید


       ali behroozi <ali.behroozi@...> wrote:
       ba salam
       lotfan soal , mataleb khod ra dar talar feng shui matrah konid
       www.forum.charso. ir
       ya
       www.forum.4so. ir

       mamnon
       با سلام به همه دوستان
       به خاطر راحتی و جمع آوری نظرات همه دوستان از تالار فنگ شویی با پادرسهای بالا استفاده کنید
       .
       OUR WEBLOG

        

       OUR GROUP

        


       Get the free Yahoo! toolbar and rest assured with the added security of spyware protection.

      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.