Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

RE: [Etnokultura] "Gadulos" advento vakarone - Giedriui, Artûrui

Expand Messages
 • Neringa Jablonskyte
  As tai tradiciju laikausi ne pagal saltinius, o pagal tai kaip tevai ir seneliai moke. O anys moke taip,kad po Veliniu yr tamsos ir susikaupimo metas skirtas
  Message 1 of 14 , Dec 19, 2007
  • 0 Attachment
   As tai tradiciju laikausi ne pagal saltinius, o pagal tai kaip tevai ir seneliai moke. O anys moke taip,kad po Veliniu yr tamsos ir susikaupimo metas skirtas nudirbtu darbu apmastymu, nauju planu kurimui, na toks savotiskas ideju nestumo periodas, tamsa ir naujos sviesos laukimas. Kiek tai katalikiska ar pagoniska, cia jau aisku specialistams su saltiniais ir moksliniais laispniais spresti. Visai kitas dalykas yra jaunimo susiburimai tuo tamsiouju metu laiku. Na, kas gi gali tai uzdrausti? Aisku,gal nebutinai kadrilius ant senoliu kapu tuo metu sokti, bet graziu adventiniu dainu, zaidimu ir siaip visokiu jaukiu uzsiemimu, pokalbiu, pavakarojimu, burimu ir visa ko gali buti lygiai tiek kiek norisi, nes ateis pavasaris ir nebus kada sedeti, pirstines megzti ir apie bernus pletkavoti :-)

   Arûnas Berulis <arunas@...> wrote:
   Gal ne tiek vieni kitø reikaluose esmë, bet tame, kad ðnekam tai ko gerai nesuprantam (ir net neþinom ar yra ðaltiniø, kurie mûsø teiginius tikrai patvirtintø ar paneigtø), taèiau pateikiam tai kaip patikrintà nenuginèijamà faktà.
   Dar pasakysiu mokslinininkið kiðkai: o skirtingom subkultûrom reikia bendrauti – nuo to praturtëja jos abi J
   From: etnokultura@ yahoogroups. com [mailto:etnokultura @yahoogroups. com] On Behalf Of Rokas Sinkevièius
   Va, bûtent, nëra ko lást á vieni kitø reikalus. Nes jei kristonims duotø teisæ pagonimis bûti, tai jie tuoj visus savo vaikus ir pirmas pasitaikiusias oþkas iðpjautø. O pagonys, net ir kristoniais patapæ, kur ant "Vieðpaties Grabo"  imtø kaèiargà trypti.


   Never miss a thing. Make Yahoo your homepage.

  • Neringa Jablonskyte
   Na,kaip, Arunai, senovei zmones turejo ozka, tai aukojo ozka, dabar mes ozkos neturim, tai aukojam ka turim: aukso zieda, raudono vyno, midaus kausa, medaus
   Message 2 of 14 , Dec 19, 2007
   • 0 Attachment
    Na,kaip, Arunai, senovei zmones turejo ozka, tai aukojo ozka, dabar mes ozkos neturim, tai aukojam ka turim: aukso zieda, raudono vyno, midaus kausa, medaus stikla, pieno uzbona, vis priklausomai, su kokiais dievais kalbame ir uz ka dekojame arba ko prasome.

    Arûnas Berulis <arunas@...> wrote:
    Cha, nu linksmai Jûs èia J Pasilinksminam dar.
    Pagonys per adventà tai oþkà bei pirmà gruodþio mënesá gimusá vaikà ant lauþo dievams aukoja (o gal radot kaþkur paraðyta kad neaukoja, jei pasitelkti Artûro argumentacijos bûdà?). Beje, ar jûs aukojat per pagoniðkà adventinæ vakaronæ bent oþkà?  Jeigu kartais neaukojat, tai gal todël, kad pagonys buvo vegetarai?
    J
    P.S. Jeigu kà, nesu etnokultûros specialistas, praðom mano komentarà traktuoti iðradingai J
    From: etnokultura@ yahoogroups. com [mailto:etnokultura @yahoogroups. com] On Behalf Of Rokas Sinkevièius
    Sent: Wednesday, December 19, 2007 1:06 PM
    To: etnokultura@ yahoogroups. com
    Subject: Re: Re[4]: [Etnokultura] "Gadulos" advento vakarone - Giedriui, Artûrui
    Sveiki,


    Ko jûs èia pykstatës. Na, kristonims dabar gedulas ar kas ten (gal Izraely kaþkas numirë), tai jei kristoniðko folkloro ansamblis, tai ir daro vakaronæ pagal save, kaip jie interpretuoja. O pagonys lietuviai tai Talmudo,Toros ir NT nepripaþásta, tai jiems tas neprivalu.    Salvis
    Artûras:
    ....Neradau niekur parasyta,
    kad jie neadventiniai, tiesa, neradau niekur parasyta, kad jie
    adventiniai; )
    Bet va vieno niekaip nesuprantu kodel per adventa negalima vienokiu ar
    kitokiu sokiu sokti?


    Looking for last minute shopping deals? Find them fast with Yahoo! Search.

   • Arturas
    Kas ka turi tas ta aukoja;) From: etnokultura@yahoogroups.com [mailto:etnokultura@yahoogroups.com] On Behalf Of Arūnas Berulis Sent: Wednesday, December 19,
    Message 3 of 14 , Dec 19, 2007
    • 0 Attachment

      

     Kas ka turi tas ta aukoja;)

      

     From: etnokultura@yahoogroups.com [mailto:etnokultura@yahoogroups.com] On Behalf Of Arūnas Berulis
     Sent: Wednesday, December 19, 2007 3:05 PM
     To: etnokultura@yahoogroups.com
     Subject: RE: Re[4]: [Etnokultura] "Gadulos" advento vakarone - Giedriui, Artūrui

      

     Cha, nu linksmai Jūs čia J Pasilinksminam dar.

      

     Pagonys per adventą tai ožką bei pirmą gruodžio mėnesį gimusį vaiką ant laužo dievams aukoja (o gal radot kažkur parašyta kad neaukoja, jei pasitelkti Artūro argumentacijos būdą?). Beje, ar jūs aukojat per pagonišką adventinę vakaronę bent ožką?  Jeigu kartais neaukojat, tai gal todėl, kad pagonys buvo vegetarai?

      

     J

      

     ___

    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.