Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [posta_Mundi] [POPULIDOLOGIE] Nos probe per Populido!

Expand Messages
 • Alexandre Xavier Casanova Domingo
  Hola, Partaka. Tu ja savas ke me uzas la lingui helpanta projetata, precipue, por filozofiar. E, konkrete, por filozofiar pri la granda problemi e sua granda
  Message 1 of 1 , Nov 3, 2011
  • 0 Attachment
   Re: [posta_Mundi] [POPULIDOLOGIE] Nos probe per Populido!

          Hola, Partaka.

          Tu ja savas ke me uzas la lingui helpanta projetata, precipue, por filozofiar. E, konkrete, por filozofiar pri la granda problemi e sua granda solvuri ek la naturo homa(la). Mea recenta ipsa frazo esas bona exemplo pri la problemeti uzante Ido (kam hike) od irga altra euroklono. Che la mifrazo "la granda problemi e sua granda solvuri ek la naturo homa(la)" ni povas e darfas interpretar ke la naturo de la homo esas la homo ipsa, do "naturo homa", ma anke ke la naturo de la homo iras preter la homo komuna, do "naturo homala". La subtila (o superflua) nuanco de la sufixo "al" en Ido ne haltigos me se me reale uzas Ido por filozofiar pri la afero, yen, la granda problemi ek la naturo homala e sua solvuri.

          Per altra vorti: me ne esas maniisto de la perfekteso che la lingui helpanta projetata. Se, kam en Ido, la traiti generala esas komforta, me uzas la koncerna linguo (yen, un euroklono) sen granda chanji. E kande me deziras maxim alta flueso filozofiante per eurokloni, me parolas o skribas Ikuso, un euroklono flexebla e reformebla, sen la tipala problemi historiala de la altra eurokloni, e facile komprenebla da la parolanti de la altra eurokloni kun vortaro serioza, kam Esperanto, Ido, Idiom Neutral, Lingua Franca Nova, Intal, Ulango, Novial, Occidental, Ekspreso, Adjuvilo, Interlingua e cetere.

          Praktike, por filozofiar tale, me uzas precipue la linguo Ido, komplementale la linguo Ikuso ed olim altra eurokloni.

          Do, me ne bezonas granda chanji che la ortografio, la gramatiko, e cetere, de la eurokloni.

          Ma me rekomendas e praktikas evitar la maxim granda desfacilaji kande oli esas evitebla: la vortaro internacione opaka, la ortografio tro komplikata, la deklinado de la substantivi per sufixi, e cetere. Tale, tipe me evitas la supersigni de Esperanto, la konjugado verbala kontrereguloza de Interlingua, la vortaro opaka de Volapük, e cetere. Me lektas pasive kun facileso, do, la eurokloni maxim desfacila (Volapük ne esas euroklono!) ma me tipe ne perdas mea tempo uzante aktive tala eurokloni desfacila.

          La equilibro, reale, esas che la linguo Ido komuna, ube sua flexebleso evitas granda skandali kande me bezonas uzar un neologismo od un tipo specala de frazo por klarigar mea idei filozofiala.

          Evidente, tu ne esperis ica mesajo, skribata per Ido mediokra* (pasableta) ma Ido komuna e probable komprenebla. Ma, kom me ja dicis, me ne esas facile predicebla.

          Tu vidas ke, che la jurnalo Posta Mundi, kustumale me ne parolas pri linguistiko ma sempre pri filozofio... bona signo de ke, por me, la linguistiko esas afero acesora, e la filozofio esas la afero primara.

          E kom granda stilisto per Esperanto o per Ido... ni ja havas Gonçalo Neves. Me ne deziras vinkar ilu...

          Me deziras skribor libri serioza pri filozofio per Ido, e precipue pri etiko realista; yen altra afero, tre altra, e por tale agor me nur bezonas Ido tipala, komuna.

          Ma tu darfas argumentar: ho Aleshandre, tu ankore ne respondis me.

          Me respondos, do.

          Por Populido, por Ido komuna, por Interlingua, por Lingua Franca Nova, por Esperanto klasika, por Adjuvilo e cetere, facile onu povas e darfas uzar un ortografio kam tua ortografio hike, simila a la ortografio de Ikuso (de Ikuso neutra). Yen: ortografio sen digrafi, sen difoni e sen eceptaji; ortografio komplete fonetista.

          Me rekomendas permisar tala ortografio a la uzanti de omna eurokloni qui (kam me ipsa) sufras desfacilaji ortografiala. Fakte, me jus bezonis korektigar la vorto "flexebla" en ica mesajo, nam me skribis, segun la imajo fonetista direkta, la formo ortografiala "fleksebla".

          Kordiale, Aleshandre Shavier Kasanova Domingo, posto elektronikala trigrupo@... (trigrupo arobo yahoo punto es).


          ----- Mesajo originala -----          Kar Alexandre:

          Mem se me ja plur-foy responday a tu, ke me no nur acepte, ma mem apartei prize le digrafs "ch" e "sh" (e ankei "kh", se bezonat), kels on trove ce help-lings ansieni, seriozi e prestijiozi, e kels on ritrove ce Populido (ankei seriozi ed ancestral help-ling :-), permiseu a me supoze, ke Populido restabay kom ling izolat, e ke ol nur parlesay, ma no skribesay, adminimei til nun, til ke nosi estimat profesoro Kasanova renkontray me kom le sol e lasti Populido-parlante. 

          Lorei, on prege me riprodukte mei parlat ling per skrib ol, ma nur talei: a, b, c (ch), d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, x (sh), y, z.

          Me no save (o no memore) kualei ese skribat nosi tekste's en gravi lings kual angli, fransi, hispani, ec., do me skribe sen ese tot influat da lusi ortografie, e me age to, ko profesoro Kasanova prege me 

   por riprodukte Populido tam simplei kam posibli. 

          Ko plus me pove adjunte? Me ya probay skribe ti-ci letre, segun le saji konsile's del profesoro, ma me no certi ka me sucesay, do me inkluzeray vorte's kual "tsunami" o "Botswana" por komprenige, 

   ke me skriberay "ts", semprei kuan me parleray "ts".

          Plen kordial salute, Xandru!


          * * * * * * * *

          p a r t a k a

          * * * * * * * * 


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.