Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

nova listo: isa kulturafruto (mesajo tre longa).

Expand Messages
 • Alexandre Xavier Casanova Domingo
  nova listo: isa kulturafruto (mesajo tre longa). salutos ba totos. kuesta mesajo esan longa, ei precisamente dedikata ba las uomos kios non argumentan sua
  Message 1 of 1 , May 19, 2006
  • 0 Attachment
   nova listo: isa kulturafruto (mesajo tre longa).

   salutos ba totos.

   kuesta mesajo esan longa, ei precisamente dedikata ba
   las uomos kios non argumentan sua manko de tenpo para
   lekturar kitabos (libros) ou mesajos longas.
   se alkuno estan realamente interesato por kuesta
   mesajo, ma momentamente pe eto non posiblan lekturar,
   mio konsilan ke la interesato lekturen menan la
   deskribasiono de la nova listo isa kulturafruto, ke
   eto konserven kuesta mesajo en disko ei,
   posterioramente, ke eto lekturen la resto de la
   mesajo.

   deskribasiono de la listo.

   la intenciono de la listo isa kulturafruto esan anpla
   ei anbiciona, ma esplikar pe kuesta intenciono
   resultan afero rapida. la intenciono de isa
   kulturafruto esan ke las mesajantos produktun bonas
   kulturafrutos, bonas frutos kulturas via
   helpoplanlinguos, tanto bonas ke itos restun
   interesantas inkluso tradukatas ba linguos teritorias
   ei lekturatas fa uomos non interesatas por las
   helpoplanlinguos.
   kuesta listo permesan kualkuna helpoplanlinguo, komo
   dentro las listos tesa Bablo
   (http://groups.google.com/group/bablo/) ei tesa Posta
   Mundi (http://es.groups.yahoo.com/group/posta_mundi),
   ma eto inoltre permesan las linguos teritorias
   sinplatas ei regulatas; la limito inter linguo
   helpanta planata ei linguo teritoria sinplata esan
   difusa, donke linguos komo tesa Basic English fa
   tesula Ogden ou tesa romanico fa tesula Josu Lavin
   esan inoltre permesatas aki. naturamente, las
   helpoplanlinguos klasikas, komo la espo (Esperanto),
   la volapuko, la ido, la novialo, la ulango, la ikuso,
   la linguo franka nova, ecetera, esan bonvenatas
   sibian.
   adreso interneta de kuesta listo:
   http://es.groups.yahoo.com/group/kulturafruto/


   la komentasiono de kuesta listo eson abofe
   (evidentamente) plus longa.
   eske para kualo ono necesan una nova listo sur
   helpoplanlinguos? eske las listos de kuesta tipo
   kualos aparan ei disaparan kontinuamente non esan
   suficantamente numerojas ja?
   la respondo esan ke eksistan una peticiono latenta
   tien aplikasionos kulturas intrinsekamente valoras,
   fagatas via helpoplanlinguos.
   la granda majoreso mater las tekstos ou
   konversasionos via helpoplanlinguos tratan pe las
   helpoplanlinguos mesmas, ou pe sua petita mondo de
   partitanos, ou pe aferos direktamente relacionatas kon
   las helpoplanlinguos, komo la ortografio, la gramatiko
   ou la linguologio (linguistiko). kuesto non trascendan
   ni trascendon ba la alta kulturo permanenta.
   donke, kuesta nova listo tenan una merkato propra: la
   merkato mater la elito kualo desiran produktar ei
   lekturar (ou askoltar) mesajos ei arkivos kulturas de
   alta kalitato via helpoplanlinguos, mesajos ei arkivos
   interesantas por sua kontenato, non por esar fagatas
   via helpoplanlinguos.
   la antieksenplo de la listo isa kulturafruto estan
   dentro kuesas listos anglofonas kualos kontinuamente
   produktan longas ei numerojas mesajos via la angliko
   sur ou pro las helpoplanlinguos... ma nunkua
   produktundo algo intrinsekamente valora via las
   helpoplanlinguos mesmas.
   kuesta listo intencionan la kalitato, non la
   kantitato. ono preferan, dentro isa kulturafruto, sel
   (solamente) trias ou sesas (3-6) menbros ei sel una ou
   duas (1-2) mesajos ou arkivos kada menso ke una
   multeso de menbros, mesajos ou arkivos dedikatas ba
   tratar sur helpoplanlinguos, ma kuasi senpre sur
   ortografio ou historio de las helpoplanlinguos ei
   kuasi senpre via la angliko.
   la intenciono de kuesta listo, donke, esan plus una
   intenciono kultura ke una intenciono lingua ou
   linguologa (linguistika). ono, evidentamente, non
   prohibon las aferos de gramatiko ou ortografio, ni las
   mesajos via linguos teritorias, prokue la kulturo
   autentika non esan una kuestiono de disciplino
   militara, ma abofe la nukleo de la listo eston en las
   ideos inves estar en las parolos. evidentamente, la
   listo eston en la polo oponata ba la formalismo: eto
   eson una listo ideista, konceptista, adresata ba la
   produktasiono de pensimento profunda via
   helpoplanlinguos.
   kuesta listo naskan kon vokasiono de durasiono, komo
   tota entrepreno kultura profunda. por kuesto, ono
   posiblan dicar ke isa kulturafruto esan una listo en
   isa iahuo (tesa Yahoo), ma non una listo de isa iahuo.
   ono uson la formato de isa iahuo komo formato komoda,
   ma la listo kon suas arkivos ei mesajos eston
   permanentamente mirorata via procedimentos
   konpletamente nar (ekster) la kontrolo fa isa iahuo,
   ansi permesundo una rapida rekostruasiono de la listo
   se, por censuro ou por interesos ekonomikas, isa iahuo
   klosan la listo. en kuesa eventa okasiono, ono
   reprodukton la listo, kon totas suas materialos
   anterioras, en altra listo, foro interneta ou blogo.
   mio mesma predikon via la eksenplo produktundo
   materialos kulturas dentro isa kulturafruto. ma kuesta
   listo non eson una foro para mia lucimento persona, ei
   esan desirabla ke altras helpoplanlinguologos
   partoprendun ei kontrolun inoltre kuesta listo, por
   fleksableso ei por sekureso.
   la politikasiono (metodo politika) para la
   difusasiono de kuesta listo non eson sekreta, ma ui
   diskreta. kuesta listo, pe kueso mio redican, esan una
   listo para la elito, para la imensa minoreso kualo
   desiran profundar dentro la kulturo via
   helpoplanlinguos. la granda majoreso de las diletantos
   internetas non desiran kuesto, sino parolar
   superficamente sur las helpoplanlinguos via la
   angliko, ei propagandar ta kuesas diletantos pe kuesta
   listo esun una laboro superflua. ono, donke, sendon
   mesajos de publiciteso pro isa kulturafruto ba alkunas
   listos helpoplanlinguas ei ba alkunas individuos
   probablamente interesatas, ma pensundo ke las
   interesatos iron dentro la listo plus via suas propras
   piedos kuanto por las reklamos desde la listo.
   la kulturo non esan una afero de rapideso, sino una
   afero de kontinueso. kueso inplikan simultanamente la
   eliteso (sin nuanco pejorativa) ei la estabileso de
   isa kulturafruto.
   eksenplamente, ninkuna diletanto de las
   helpoplanlinguos lekturon kuesta mesajo til sua fino,
   prokue eto non aceptan fagar la minima esforco tien
   lekturar una teksto longa eskribata via una euroklono
   non oskura komo la volapuko ou la solresolo, sino,
   sinceramente, tre trasaparanta (transparenta,
   glasnosta) komo la ikuso ou la ulango. kuesas
   diletantos non aceptan la esforco, por kueso itos
   permanenton nar la autentika kulturo; la autentika
   kulturo nunkua esan espontana, eto necesan senpre una
   pacienta laboro de proprasiono ei interpretasiono otur
   las fenomenos observatas ei sua signifo. ma kuesto
   esan una trabajo tro intensa para la diletanto kio
   realamente pensan ke ono devan usar senpre la angliko
   (ou la linguo teritoria de turno) para las aferos
   kulturas seriosas.
   ma las helpoplanlinguos tenan una rasgo kultura
   especifa: itos permesan, seriosamente konsideratas,
   una liberasiono radika dis aspektos sekondaras komo la
   ortografio, la gramatiko, ecetera; sua granda facileso
   permesan koncentrar la esforco dentro las aferos plus
   profundas ei dificilas, sin perdar tenpo kon la
   konjugasiono de las verbos anomalas ou kon la
   ortografio antifonetika. itos permesan liberar las
   ideos dis las ligimentos ei katenos de las parolos.
   donke, ono obtenon una espresasiono facila para la
   senpre dificila kreasiono de ideos orijinas,
   autentikas ei kontrastatas kon las faktos.
   mio rematan aki mia komentasiono; sinceramente,
   kualkuna interesato sincera pro la nova listo, se eto
   lekturin til aki, ja konocan purse komo esan isa
   kulturafruto, ei se la lekturanto non estan
   interesata, agregar plus detajos esun una absurdo.
   amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo
   provisiona trigrupo@... (trigrupo arobo yahoo
   punto es).


   notos linguas.

   purse: partikulo de interogasiono non direkta.
   pe: preposiciono de akusativo.
   isa: artikulo de nomino propra.
   tesa: artikulo de nomino non asimilata
   gramatikamentemente, fonetikamente ou ortografiamente.
   j: letro kon sonoro palata forta, komo en la
   franciko, la portugaliko, la rumaniko ou la angliko.
   c: letro kon sonoro afrikata dentosibilanta, komo la
   digrafo "ch" en la angliko ou la espaniko
   (kastiliko).
   x: letro kon sonoro sibilanta palata, komo la digrafo
   "ch" en la franciko ou la digrafo "sh" en la angliko.
   ik: sufikso de linguo ou dialekto.
   acento: la acento dentro kuesta mesajo aparan senpre
   en la unika vokalo de las parolos monovokalas ou en la
   penultima vokalo de las parolos polivokalas. las
   vokalos esan "a e i o u".
   ortografio: puramente ei konpletamente fonetika, kon
   tantas letros kuantas fonemos.
   ul: sufikso maskula.
   in: sufikso femina.
   es: sufikso de kualitato astrakta.
   in, an, on, un, en: sufiksos verbas respektivas de
   preterito, presento, futuro, kondicionalo ou
   inperativo.
   asion: sufikso de akto ou proceso.
   trabajo: laboro intensa ou penoja.
   oj: sufikso de abundeso.
   tien: preposiciono de kontenato ou inkludasiono.
   mater: preposiciono de materio, sustanco ou naturo.
   miroro: espekulo, aparato para reflektar ou kopiar
   imajos, signos, ecetera.
   arobo: signo interneta de imeilo, ei inoltre antika
   magnitudo para mensurar peso.
   fa: preposiciono de autoro, kausanto ou protagonisto.
   ta: preposiciono de dativo.
   ui: adverbo de afirmasiono.
   otur: preposiciono de proksimasiono ou cirkulasiono.
   menso: triadecas (30) jornos.


   ______________________________________________
   LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
   Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
   http://es.voice.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.