Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

socialismo ei komunismo (kuesto esin: orthographia classica, colateral o fonetika)

Expand Messages
 • Alexandre Xavier Casanova Domingo
  socialismo ei komunismo (kuesto esin: orthographia classica, colateral o fonetika) salutos, pu isula roio makoio. las formos aldi (sinonimo: ultra ) ei
  Message 1 of 1 , Feb 17 10:43 AM
  • 0 Attachment
         socialismo ei komunismo (kuesto esin: orthographia classica, colateral o fonetika)
    
         salutos, pu isula roio makoio.
    
         las formos "aldi" (sinonimo: "ultra") ei "oji" esan duas formos mater la italiko; la parolo "aldi" esan una preposiciono para algo plus lontano kuanto altra ojeto (ultrapasimento), ei la parolo "oji" esan la presenta jorno; la pronunciasiono esan kuasi la mesma komo en portugaliko ei brasiliko, anke la ortografio esan "oggi" en la italiko ma "hoje" en la portugaliko ou la brasiliko. la formo "alkuna" esan una konpromiso inter diversas variantos neolatinas; ono posiblan ei diritan usar la formo "alguna", algo minus rekonocabla internacionamente ma algo plus koherenta kon la formo "algo", semantikamente relacionata.
         la artikulo "tesa" esan la artikulo para nomos propras non dijestionatas (basimilatas) fonetikamente ou ortografiamente; pe kuesta artikulo ono usan para citasionos de parolos ou frasos via una linguo kualo non esan la ikuso, ma dentro una konteksto de ikuso. kuesa artikulo esan una adaptasiono de alkunas ajetivos mostrativas jermanas ("these", "diese", ecetera).
         la preposiciono "fa" indikan la faganto, aktuanto, autoro, kreanto ou promovanto de la fraso.
         mio aceptan, dentro las helpoplanlinguos, las precisasionos ei diskutasionos relativamente frekuentas sur la formo de la linguo (prokue, evidentamente, las helpoplanlinguos esan utilas, precisamente, para uomos sin una granda fondo lingua komuna), ma donando prepondereso ba la fondo, ba la kontenato de la diskurso: la ideo esan senpre plus inportanta ke la parolo.
         mu atenciono!: en la ikuso, la sintagmo "senpre plus... ke..." non esan una sinonimo barbarista de "kada volto plus", kontra la barbarismo en espo "cxiam pli", barbarismo kualo, segon la signifo pretendata, en bona espo esun "ju plu, des pli"; formamente, la barbarismo "cxiam pli" esun en la espo una sinonimo de "eterne pli"; ma, evidentamente, las sintagmos "eterne pli" ei "ju plu, des pli" tenan en la espo una signifo tre diferanta. en la ikuso, la sintagmo "senpre plus... ke..." indikan una konparasiono de superioreso kontinua non dependanta under la tenpo; la sintagmo "kada volto plus" indikan aumento de intenseso, kualeso ou kuanteso por la paso de la tenpo.
         la sustantivo "deuso" indikan pe la ento suprema de la relijiono ou la filosofio (filosofologio). ono noten ke kuesta formo, "deuso" esan relativamente arkaika; una lusismo direkta (Deus) de fonetiko plus establa kuanto altras posiblas (ei diritas) elektasionos en las helpoplanlinguos, komo "dio" ou "deo". por sua signifo, la parolo "deuso" prendan tipamente la artikulo de nomo propra, "isa deuso", ma se non eksistan anbigueso ono posiblan ei diritan perfektamente usar las altras artikulos: "la deuso", "una deuso"; ou pe usar ninkuna artikulo, komo kon kualkuna altra sustantivo de la ikuso.
    
         tuo dican ke tuo esan socialisto. ben, ei mio esan komunisto.
         las parolos socialisto ei komunisto tenan, simultanamente, multas similesos ei multas diferesos. aki mio konsideran komo socialismo ou sociesismo la doktrino politika kualo estiman ke la socieso esan plus inportanta kuanto las individuos ou las grupos de kualkuna socieso; ei mio konsideran ke la komunismo esan la doktrino politika (non solamente politika) kualo konsideran ke la parto komuna de las uomos esan la plus inportanta. la socialismo ei la komunismo non estan direktamente oponatas, ma abofe la socialismo (ansi konsiderata) riskan tonbar en diktatoreso de la socio, sea fa la majoreso, sea fa las elitos ei individuos kon prominenteso momenta. la komunismo non aceptan ke la socieso ou la estato diritun kontrolar pe la individuo ou las grupos, prokue segon la komunismo la naturo komuna inter las uomos esan trascendanta pe la socieso ou pe la estato politika. segon mia definasiono, la komunismo esan klaramente diferanta dis la marksismo; la marksismo esan solamente una de las formos de la komunismo.
         mio non esan socialisto ni marksisto. mio esan komunisto libertara, ou radikalo liberala komunista.
         la difereso non esan sel banalamente akadema; eksistan una inportanta konsekuenco praktika.
         la komunismo libertara, kualo inoltre tenan una klara difereso dis la anarkismo ou akratismo, tenan una baso aldipolitika (metapolitika); ito opinan ke la politikasiono ei la ekonomikasiono non esan konpletamente autonomas, non posiblan ni diritar normar direktamente la adekuata biheivo (kondutimento, konportimento) de la uomo. eske por kualo? prokue la politikasiono ei la ekonomikasiono dependan under esferos de realeso plus altas, plus noblas: la etiko ei la metafisiko. ono posiblan fagar ciencos ou konocimentos esplicitas kon la etiko ei la metafisiko, ma, kon ou sin la etikologio ei la metafisikologio, kuestas duas esferos ou planos de la realeso, la etiko ei la metafisiko, esan senpre duas nivelos uomologas (antropologas) kualos iluminan inplicitamente la nivelo politika ei la nivelo ekonomika.
         probablamente, la mejoreso para konprenar kuesto eson una eksenplo sociekonomika praktika.
         una uomo esan una bona profesionoro, kon multas anos de formasiono ei laboro profesiona. eto tenan bona saluto ei posiblan laborar durante multas anos plus, kon prestijo ei una bona salaro. ma ekistan una severa ei rijida lejislo sur jubilasiono, una lejislo kualo fiksan ke, pos una certa edado (lonjeveso) eto devan abandonar sua laboro pagata. se ito non abandonan sua laboro, las juvenos proteston prokue itos non tenon la oportuneso mater okupar la profesiono de kuesta uomo ei kobrar sua salaro, en kuesta okasiono ei en multas altras okupasionos similas; la intenciono mater longar la edado de jubilasiono kausan senpre grandas tensionos inter las juvenos. por altra flanko, se kuesta uomo esan jubilata forcatamente, la socieso perdon una granda profesionoro, plus las longas ei kostojas anos de sua formasiono; adicionamente, en kuesta okasiono, la profesionoro perdon sua salaro ei eksiston una problemo de financimento desde la sekureso socia, especialamente se kuesta profesionoro ei multas profesionoros altras vivan durante multas anos pos la jubilasiono; certamente, ono posiblan ma non diritan diktar una lejislo para fusilar kualkuna uomo jubilato se eto ankora vivan pos cinkas (5) anos aldi sua jubilasiono. la aktuala propagando de la eutanaseso (eutanasio) fa multas politikos profesionas esan una formo desimulata de fusilasiono ou eliminasiono de multas uomos pos la jubilasiono. kuestas politikos profesionas non proponan la eutanaseso por konpasiono ba las sufrantos, sino por kalkulo ekonomika; mu nosos esen sinceras!
         se las profesionoros non esan jubilatos forcatamente, la kaoso estan sekura.
         se las profesionoros kontinuan esundo jubilatos forcatamente, la proksima kaoso estan inoltre sekura.
         las aparantas guros (guruos) ou doktoros de la ekonomikeso autonoma ou de la politikeso autonoma tenan, en realeso, ninkuna respondo valora ta kuesta problemo, ei tanpoko tenan respondo ta multas altras grandas problemos socioekonomikas ou politikas.
         eske por kualo? sinplamente, por una fakto tre klara: ono produktan, ma ono non vivan (ninkuna uomo intelijenta vivan) para produktar. ei ono politikan, ma ono non vivan (ninkuna uomo intelijenta vivan) para politikar. la produktasiono ekonomika ei politika esan, inter uomos intelijentas, solamente una istrumento para las autentikas valoros de la vivo uoma.
         ei kuestas valoros inplikan konprenar las esferos de la etiko, la metafisiko ei la relijiono.
         mio non okultan ke mio esan teologo, fundamentamente una teologo ei metafisikologo vedantista ei taoista. ma isa deuso ei la metafisiko non esan planos para la eskapismo (fujitismo). la dejenerasiono autoritara fagata jer ei oji fa las relijionos institucionas, fa las eklesos, non diminutan ni eliminan la konocimento metafisika ojetiva, tanto forta ou plus oji kuanto en las tenpos de redaktasiono de isas upanixados (inpresionantas tratatos metafisikas en linguo sanskrita, tratatos ligatas ba la vedantismo).
         la autentika doktrina eterna metafisika ei relijiona dican ke la organasiono socia ei ekonomika tenan komo ojetivo evitar las grandas malos, komo la famino, la pobreso, la gero ou la diktatoreso. kualkuna pakto esan aceptabla, en politikeso, ekonomikeso ou socieso, se las uomos restan satisfagatas dentro las limitos de kuesta mondo fenomena ei relativa, una mondo pe kualo ono devan superar verso la estato espirita ja libera dis la enkarnasiono.
         sur la problemo de la jubilasiono forcata, la doktrino metafisika klasika proponan jeneralamente una organasiono labora de tipo komunista: la profesionoro posiblan ei diritan laborar tanto komo eto desirun, ma inoltre las juvenos. itos non konkurencan (non konpetencan), prokue itos, juvenos ou ancianos, donan ba la komuneso las frutos de suas laboros ei prendan dis la komuneso las materialos ou servicos pe kualos itos necesan. aki, isula karlo markso konincidan kanda (apude) isula laocio (Lao Tse, Lao Zi). la kapitalismo, la marksismo, la socialismo, la faxismo, la demokratismo, la komunismo, la anarkismo, la republikismo, la monarkismo, la ekologismo, la liberalismo ei altras doktrinos ekonomikas, politikas ou socias tenan sua parto de verito, under la kondiciono radika mater non pretendar esar autonomas, sino, inversamente, underordinatas (subordinatas) ta valoros ei esferos plus altas, de tipo morala, espirita ei metafisika. se kuesto esan konprenata, la taoismo esan una fratero de la marksismo.
         ono devun rememorar ke mio esan una revolucionanto komunista, non marksista ni antimarksista ei, simultanamente, una mistiko taoista.
         otur kuesta eskemo de konprenasiono, la tre necesata reduktasiono de la superpopulasiono okasionon via una konbinasiono de politikos direktas kontra la superpopulasiono (ma kon limitos etikas, komo non provokar la abortasiono ni prohibar la prokreasiono ta las paros reproduktivas) ei de la konprenasiono mater ke la destino de la uomo non esan multiplikar sua presenteso dentro kuesta mondo materia. ui, la kondomo ou la pilulo kimika antikonceptiva esan efektivas, ma, aldi longa durasiono, la autentika istrumento kontra la superpopulasiono esan la edukasiono teknika ei espirita de las uomos, especialamente de las uominos (mujeros). la kondomo plus isas upanixados esan la kamino para una adekuata kuanteso de uomos.
         amikamente, fa isula alexandro xaviero, imeilo pracrito@yahoo.es (pracrito arobo yahoo punto es).
    
         ----- mesajo orijina -----
    
         luneso, triadeca jorno de janero de la ano duamila ei sesa
         afero: respondo: [esp-novo] orthographia classica, colateral o fonetika
         fa: tesa Roy McCoy, roy@...
    
    
         Alexandre Xavier Casanova Domingo skribis:
         la fakto esan ke alkunas rasgos tipas de la ikuso,
         Ciale ne "algunas"?
         mio pensan ke la formo espa "interreto" oskuran la rekonocimento de la radiko semantika sin neceso, ei ke la formo "interneto" venan de una radiko sinpla konpletamente internaciona.
         Tio estan defendebla vidpuncto, e ia jus argumentin favore al "subtitoloj", prefere al "subtekstoj", en simila maniero. Mia sento estin ke "subtitolo" postulan aparta radico "subtitol-", dum la combinaso "subteksto" ne faran tiesa postulo. Mi sentan same pri "interneto"/"interreto".
         la formo "al" non resultan tre interesanta para mio, prokue la artikulo "la" esan frekuenta dentro la ikuso, ei la konbinasiono "al la" produktun, en la praktiko, la non desirabla apokopo "ala". ma kuesta formo, "al", posiblan esar usata perfektamente, komo varianto, se ono non usan artikulo pre la proksima sustantivo.
         Denove: Ba! :-)
         mio, komo senpre en kuestas okasionos, remarkan ke mio esan espofono ma non espisto (esperantoparolanto sed ne esperantisto).
         Mi conosan la sento intime. :-)
         ono posiblan facilamente revivifikar la listo. eske komo? mu sinplamente, usuando frekuentamente la listo para investigar, via las espos reformatas (ui, en pluralo) diversas aferos eksterlinguologas (narlinguologas) de granda intereso intrinseka!
         Mi yam dirin almene plurfoye, se ne entute multfoye, ce tiesas discutos estan bonvenas, e mi ne credan ce mi farin serioza minaso ye cenzura filtrado contre vi,
         oji, para variar,
         Pardonu, ciol signifan "oji", denove? E "aldi"?
         pre komencar, mio konsilan ba tuo ke tuo evitun, en tua eventuala respondo, pe perdar tua tenpo kon diskutasionos sur mia atitudo dentro la listo, sur detajos ortografias ei gramatikas, ecetera, ei ke tuo irun direktamente ba la fondo de la granda problemo socioekonomia pe kualo mio eksaminon.
         Se mi diron io ayn, eston tio ciol mi volan diri, e certe ne tio ciol vi instructan al mi diri.
         la soluciono reala esan krear relacionos entre las uomos kualos non esun inplicitamente relacionos violentas.
         Mi estan sosialisto, vi ne trovon ce mi disputon contre tio.
         Ciele vi pensan reductigi la monda lojantaro?
         Roy
       LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
   Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
   http://es.voice.yahoo.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.