Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Sizden Gelenler

Expand Messages
 • Esma'ul Husna
  Esma ul Husna Mail Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Canan TÜFEKÇİ Date: Tue Dec 3, 2002 0:34pm Subject: ne
  Message 1 of 21 , Dec 10, 2002
  • 0 Attachment
   Esma'ul Husna Mail Grubu
   ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

   From: Canan "T�FEK��" <canantufekci@...>
   Date: Tue Dec 3, 2002 0:34pm
   Subject: ne g�zeldir...

   Ne G�zeldir "

   D�rt g�zle bekledi�iniz bir haberin gelmesi...

   A�r�n�n dinmesi...

   Y�llar sonra bir g�n bir yerde, �ocuklu�unuzda annenizin sizin i�in yapt��� kurabiyelere rastlamak...

   Ya�murdan sonra, a�an g�ne�...

   Buz gibi sokaktan s�cac�k eve girmek...

   Yorgunluktan bitmi�ken yata�a uzanmak...

   Tuttu�unuz tak�m�n ezeli rakibini yenmesi...

   K�zg�n kumlarda uzun uzun yatt�ktan sonra bedeni denizin serinli�ine b�rakmak...

   Sabahlar� k�zarm�� ekmek kokusuyla uyanmak...

   Bir doktor muayenehanesinin kap�s�ndan ��pheleri da��tm�� olarak sevin�le ��kmak...

   Yaz s�ca��nda, bir ��le uykusunun mahmurlu�unu buz gibi bir dilim karpuzla atmak...

   Bir bah�enin �n�nden ge�erken duydu�unuz han�meli kokusu...

   Sabah uyan�p o g�n tatil oldu�unu hat�rlamak...

   ''Art�k bitti'' derken sizi aray�vermesi...

   Ya�l� ana baban�z�n h�l� �ald���n�z kap�n�n arkas�nda ya da hatt�n �b�r ucunda olmas�.

   F�r�ndan yeni ��km�� ekme�in k��esi...

   Bir k��ede birbirine sar�lm�� uyuyan kedi yavrular�...

   Evinizden, pi�mekte olan etli biber dolmas� kokusunun yay�lmas�...

   So�uktan titrerken elinize tutu�turulan bir bardak �ay...

   Meteliksiz bir g�n�n�zde �oktand�r giymedi�iniz ceketinizin cebinden para ��kmas�...

   Onunla ilk kez yaln�z kalmak...

   Uzun, s�cak bir y�r�y��ten sonra kar��n�za ��kan bir ��naralt�.

   Sabahtan beri aya��n�z� vuran ayakkab�lar� ��kard���n�z an...

   Sudan bir sebeple k�st���n�z arkada��n�zla bar��man�z...

   Y�kanm��, �t�lenmi�, mis gibi kokan yatak  tak�mlar�n�n koynunda uyumak...

   Bir sandal�n kenar�na oturarak bacaklar� denize salland�rmak...

   En sevdi�iniz yeme�in ilk lokmas�n� a�z�n�za ald���n�z an...

   En �nemlisi,

   Nefes almak, konu�mak, duymak, y�r�mek, g�rmek, anlamak...

   " Ne G�zeldir "....

   From: "alizeki" <alizeki@...>
   Date: Fri Dec 6, 2002 10:59pm
   Subject: Dinde �ncelik sirasi
   Dinde �ncelik s�ras�
   Cenab-� Hakk�n b�t�n insanlardan ilk �nce istedi�i imand�r. Son din olan �slamiyete inanmalar�d�r. Bir insan�n iman� yoksa; �slamiyete, Muhammed aleyhisselama inanmam�� ise, insanlara ne kadar iyi, faydal� i� yaparsa yaps�n, hi�bir faydas� olmaz.
   Edison ampul� bulmak suretiyle, gecelerin ayd�nlanmas�na, b�t�n insanlar�n rahat etmesine vesile oldu. Fakat, son dini kabul etmedi�i i�in, bu iyili�in ahirette kendisine hi�bir faydas� olmayacakt�r.
   Mesela, insanlar� doyurmak, onlara ikramda bulunmak �ok sevapt�r. Muhammed aleyhisselama inanmam�� �ok zengin bir kimse, yery�z�ndeki b�t�n fakir ve muhta� kimseleri doyursa, onlar�n her t�rl� ihtiya�lar�n� g�rse, ahirette bu yapt�klar�n�n yine hi� faydas�n� g�rmeyecektir.
   �kinci olarak istenilen �ey, iman�n, yani inan�lacak iman bilgilerinin �slam alimlerinin bildirdiklerine uygun olmas�d�r. �man, islam alimlerinin anlad�klar�na uymuyor ise, bu kimsenin yapt��� ibadetlerin, k�ld��� namaz�n, tuttu�u orucun, yapt��� hay�r hasenat�n hi� mi hi� k�ymeti olmaz.
   �man�n, itikad�n bozuklu�u o kadar b�y�k bir g�nah, o kadar b�y�k su� ki, ibadetleri yapmaman�n, haram i�lemenin g�nah� ile mukayese bile edilemez.
   D�zg�n bir imandan sonra, herkese laz�m olan �ey, dinin emir ve yasaklar�n� ��renmektir.
   B�t�n i�lerimizi, ��rendiklerimize uygun yapmal�d�r. �lk �nce ��renilecek ve yap�lacak en �nemli ibadet de namazd�r. Ahirette imandan sonra, namazdan sorulacakt�r. Namaz dinin dire�idir. Direk olmaz ise bina ayakta kalamaz, eninde sonunda y�k�l�r. Namaz k�lmayan�n di�er ibadetleri kabul olmaz, yani vadedilen o b�y�k sevaba kavu�amaz. Hadis-i �eriflerde buyuruldu ki: �K�yamet g�n�, imandan sonra, ilk sual namazdan olacakt�r.� �Allah� teala buyuracak ki; ey kulum, namaz hesab�n�n alt�ndan kalkarsan, kurtulu� senindir. �teki hesaplar� kolayla�t�r�r�m!�
   �Namaz dinin dire�idir. Namaz k�lan, dinini do�rultmu� olur. Namaz k�lmayan, dinini y�km�� olur.�
   �tikad� d�zeltmeden �nce, dinin emir ve yasaklar�n� ��renmenin hi� faydas� olmaz. Bu ikisi birlikte d�zelmedik�e de, ibadetlerin faydas� olmaz. Bu ��� birlikte yap�lmad�k�a, kalb temizlenmez. Din, bu �� esas �zerine kurulmu�tur.
   -T�rkiye Gazetesi-
   From: sermin <sersolak@...>
   Date: Sun Dec 8, 2002 10:47am
   Subject: dua zikir cin uzayl�?

   Z�K�R G�C�NDEN MAHRUM BEY�NLER NEDEN MAHRUM OLMU�TUR?

   Zikir yapmamak, genelde �o�umuzda mevcut bulunan, en b�y�k eksikliktir... Zikir g�c�nden mahrum beyinler ise kolayl�kla C�N'lerin etkilerine a��k duruma gelmektedirler...

   �nsan�n, �eytana t�bi olmas�, ifadesiyle anlat�lan bu olay zannedildi�inden �ok �ok daha b�y�k boyutlarda  �nemli  olan bir durumdur..

   �nsanlar�n EKSER�YET�N�N, cinlerin h�km� alt�nda oldu�unu ��yle vurgulamaktad�r, Kur'�n-� Ker�m:

    

   �Ey  c�n toplulu�u, insanlar�n EKSER�YET�N� h�km�n�z alt�na ald�n�z!.� (6-128)

    

   G�n�m�zde kendilerini "uzayl� varl�klar" olarak insanlara takdim eden ve genelde �uzayl�lar� olarak kabul edilen "cinler"e kar�� insan�n yeg�ne savunma mek�nizmas� �zikir�dir!...

   Onlara kar�� okunacak "zikir"yani "dualar" ise Kur'�n-� Ker�m�de ��yle ��retilmektedir:

    

   �Rabbi enniy messeniye� �eytanu binusbin ve azaba... Rabbi euz� bike min hemezati� �eyat�yni ve euz�bike rabbi en yahdurun�  (Sad 41-M�'minun 97/98)

    

   Bug�n h�crebilimciler, beyin kullan�l�r kapasitesinin yaln�zca Z�K�R ile artt�r�labilece�ini �ok iyi biliyorlar...

   Ruh g�c�m�z�n beyin kapasitemiz kadar olaca��n� da biz art�k idrak ettik...

   �yle ise, ne kadar bu konuda kendimizi geli�tiriyoruz?

   From: "ulvi dua" <ulvidua@...>
   Date: Sun Dec 8, 2002 11:27am
   Subject: Hocaefendili Bayramlar...
   Ramazan nas�l geldiyse, bayram da �yle geldi. Y�ce Rabb�imiz, sonsuz kudreti 
   ile yaratt��� her �eyi, S�bhanallah tesbihinin birbiri arkas�na intizamla 
   dizili�i gibi, intizamla m�tedahil daireler gibi birbiri i�inde, birbirinin 
   pe�i s�ra yarat�yor.
   
   
   Zaman da adeta bir kuyruklu y�ld�z�n �ekim alan�na giren her �eyi �ekip 
   g�t�rd��� gibi, hadiseleri arkas�na kat�p �ylece ak�p gidiyor.
   
   G�zel olan her �ey �irkin olan�n arkas�ndan geliyor. �irkinlikler, 
   yozluklar, karanl�klar �rt�l�yor. Zor olan�n, s�k�nt�l� an�n, elem verici 
   durumlar�n ac�lar� kayboluyor da lezzetleri kal�yor.
   
   �nsanlar bayrama erdi�inde ge�mi�te ya�ad��� b�t�n s�k�nt�lar ���k h�z�nda 
   bir vagona y�klenip uzakla�t�r�l�yor, kaybediliyor. S�ylenilenin aksine, 
   genel kanaatin aksine, her bayram bir �ncekinden daha fazla bayram oluyor!
   
   Oras� adeta Birle�mi� Milletler Merkezi gibiydi. D�nyan�n d�rt bir yan�ndan, 
   hizmetin ula�abildi�i her y�reden insanlar vard�. Hocaefendi ne�eliydi. 
   Salonu dolduran ayd�nl�k �ehreli insanlar sabah namaz�na durdular. 
   Hocaefendi Fatiha�y� okuduktan sonra hep bir a��zdan ��kan �minlerin 
   ard�ndan adeta ikinci bir ��min� daha duyuluyordu ve bunu duyanlar, 
   hissedenler onun meleklerden sad�r oldu�unu d���n�yordu. Sabah namaz� ile 
   bayram namaz� aras�nda ge�en s�re i�inde Hocaefendi orada bulunan herkesten 
   ondokuz kere Fetih S�resi�ni okumalar�n� istedi. Bayram namaz�nda da Fetih 
   S�resi�nden ayetler okudu. Kahvalt�dan sonra Hocaefendi koltu�una oturdu. 
   Ger�ekten tam bir denge insan� olan Hocaefendi, s�z� d�nya�ahiret 
   muvazenesine getirdi ve dedi ki: �Mevla size �Girin cennetime� dedi�inde siz 
   as�l bayram� o zaman ya�ayacaks�n�z. Diyeceksiniz ki, d�nyada ya�ad�klar�m�z 
   da bayram m�ym��? ��te as�l bayram buymu�...�
   
   Hocaefendi, yine bir bayram g�n� olan 6 Nisan 1986�da �stanbul��aml�ca 
   tepesinden b�t�n d�nyaya yay�lan mesaj�nda ��yle diyordu: �Zaman durmadan 
   deveran ediyor. G�nd�zler geceleri takip ediyor. Geceler g�nd�zlerin 
   ard�ndan ak�p gidiyor. Ve zaman m�stakim bir hat gibi gitmiyor. Bug�n 
   birilerine bayram, yar�n ba�kalar�na bayram. Bug�n birilerine sevin�, yar�n 
   ba�kalar�na sevin�. Bug�n topra��n kara ba�r�nda a�an kar �i�ekleri yar�n 
   zirvelerde gezmeye namzet. Bug�n toprak kurak ve �orak olabilir. Ama 
   cennetlerden daha kutsi g�zya�lar� yar�nlar� g�l bah�esine �evirecektir.�
   
   Hocaefendi m�thi� bir insan. �imdikiler elektrik diyorlar; ama onun manevi 
   etkisi, e�er o ne�eliyse bulundu�u atmosferdeki herkesin ne�eli olmas�na, 
   e�er h�z�nl�yse, herkesin h�z�nlenmesine yol a��yor. Do�rusu Peygamber 
   Efendimiz�den bahsedersen yak�n�nda bulunmamak gerekiyor. Efendimiz 
   dedi�inde kendisi ile birlikte yak�nlarda bulunan herkes g�zya�lar�na hakim 
   olam�yor.
   
   Ne�eli oldu�unda �ok g�zel espriler yap�yor. Bir keresinde tevhidden 
   bahsediyordu. O s�rada birisi konuyla hi� alakas� olmayan bir �ey sordu, 
   �Hocam siz olmasan�z biz ne yapard�k?� dedi. Hocaefendi, konu�mas�n�n 
   kesilmesine pek memnun olmam��t�. Soruyu soran �ahsa d�nd� ve ��l�rd�n�z, 
   mahvolurdunuz.� dedi. Herkes kafas�n� �ne e�di. Sonra �Ben tevhidden 
   bahsediyorum, sen ne diyorsun.� diye konu�mas�n� s�rd�rd�. En son s�zlerini 
   soruyu soran ki�iye hitaben �Sen �ld���nde �zmir�in b�t�n camilerinde sala 
   verdirece�im.� diye bitirdi. Herkesin y�z�n� bir tebess�m kaplad�.
   
   Yine Hocaefendi konu�urken birisi pat diye bir soru att� ortaya: �Hocam, 
   Hazreti �sa ni�in evlenmemi�tir?� dedi. Hocaefendi, konuyla alakas�z bu soru 
   kar��s�nda d���nd� d���nd� ve �Vakit bulamam��t�r.� dedi. Dedim ya keyifli 
   anlar�na doyum olmuyor.
   
   Bir ba�ka seferinde geceleri eskisi kadar y�r�yemeyece�inden bahsetmi�ti. 
   �Eskiden g�nde 3 saat y�r�rd�m, art�k y�r�yemiyorum.� dedi. Oradakilerden 
   birisi kendisine y�r�yen bant alabileceklerini, b�ylece d��ar�ya ��kmadan 
   istedi�i zaman istedi�i kadar odas�nda y�r�yebilece�ini s�yledi. Bunun 
   �zerine �O olmaz.� dedi �Ben �yle hem y�r�y�p hem mesafe almazsam olmaz.��
   
   �imdi orda olmak vard� ger�ekten!
   
   Nuh G�N�LTA�
   From: "nur ef�an" <eygi79@...>
   Date: Sat Dec 7, 2002 11:50am
   Subject: Malik Bin Enes..

   Ekteki resme bak�n�z...

   From: Engin Hayirli <pretender_2002de@...>
   Date: Sun Dec 8, 2002 9:22pm
   Subject: Bir �nemli duyuru!!

     G�ye ve V�s�tada �stikamet

   �nsanin g�ye  ve mefk�re (ide�l)  h�line  getirdigi hak davasinda , hak ves�lelerle yolunu hi� de�i�tirmeden mesafe kat�edebilmesi, takd�re �ayan bir durumdur.

   Ba�lang�c itibar�yla maksadi ve g�yesi All�h��n r�z�s�; ama, netice itib�r�yla bir tak�m ��kar ve menfaat kavgalar�na yenik d��m�� nice hizmet ve fa�liyetler vard�r ki, arkas�nda y���n y���n insan� da mahzun  ve me�yus  bir halde b�rakmi�t�r. Ancak  �uras� da  muhakaktir ki, �sl�m ba�ka M�sl�man ba�kad�r; M�sl�man��n hatas�n� �sl�m�a y�kleyemeyiz. Mensuplarin hatalar�n�  d�ne bir halel getirmez .�l�� �sl�m�d�r , istikametimizi ona g�re t�yin  ve tesbit etmemiz gerekir. Binaenaleyh belli bir  g�yeye  y�neldikten sonra , yollarda  ba�ka hedeflerde tak�l�p kalmadan , kar�nca mis�li, �Ula��p kavu�amasam da yolunda �l�r�m ya!� niyet ve d���ncesiyle, maksada v�sil olabilmek i�in s�rat-i m�stak�mi (dosdogru olan  yolu) t�kip etmek l�z�md�r. Sak�m (yanlis) yolla m�st�k�m (dogru) neticeler elde etmenin imk�n� yoktur. Cen�b-� Hakk Kur��n-� Kerim�de , �Muhakkak ki (emrettigim) bu (yol)  benim dosdo�ru yolumdur. O halde ona uyun. (Ba�ka ayk�r�) yollara t�bi olmay�n; sonra sizi onun (All�h�in) yolundan ay�r�r. ��te (All�h) size bunlari emretti ki, (yanli� yollara sapmaktan sak�n�p) m�ttak�lerden olas�n�z� (S. En�am, 153) buyuruyor.

    ��te , g�ye ve v�s�talar�n neticesinin uhrev� , sa�det, cennet-i a�l�; hepsinin de �tesinde �riz�-i Il�h�-cem�l-i Il�h�� olabilmesi i�in, m��minin hayatinda , istikamet�in ziddina bir niyet, amel , h�l ve hareket tarzinin yer almamasi gerekmektedir. Maksat ve g�yeye ula�abilmenin en emin yolu , istikamettten ayrilmamaktir.

   �stikamet, m�kellef bulundugumuz �mr�n �mr�n b�t�n�n� ih�ta eden bir hayat tarzi olmal�d�r. ��inde , mesle�inde, evinde, mektebinde... H�sili, maddi-m�nevi  b�t�n meselelerde istikamet �uur ve idrakine ula�abilmek , var�lacak neticelerin en g�zelidir. Bu �uur kaybeden kimseler,  burada muvakkaten ba�arili g�z�kseler bile,  �lemlerin Rabbi olan  Mevl�-yi z��l-Celal ve�l-Kem�l hazretlerinin huzurunda mahcup ve peri�an olmaya mahk�mdurlar.

   5 Mart 1999 Fazilet takviminden

   From: "UFUKYOLCUSU" <enesengin@...>
   Date: Mon Dec 9, 2002 11:57pm
   Subject: �drak edebilmek duasiyla...
    
   "Vallahu yasimuke minennas"
   "Allah seni insanlardan koruyacak!"
    
   Nebiler Nebisi (s.a.v.) Uhud'a gidiyor. -Medine'den Uhud'a giderken sol tarafta, madde itibariyla k�c�k bir kubbecik vardir.- Efendimiz (s.a.v.) Uhud Savasina cikarken buraya geldiginde g�kten Cibril-i Emin iniyor. Diyor ki;  "Allah'in selami var. Zirhinin �st�ne bir zirh daha giy!"  Kime diyor Allah bunu?!  "Allah, insanlarin elinden gelen seylerden seni koruyacak, onlar kirli ellerini sana dokunduramayacak!" dedigi kimseye diyor ki; "Bir zirh daha giy!" Demek ki Allah dokunduramayacak ama, esbaba da riayet etmek icab ediyor. �nsan sebepleri hice sayarsa dalalet firkasina girer.
   Kur'an'dan istifadenin yolu, Ayat-i Tekviniyenin kanunlarini hesaba katmaktadir. Ve bizim bir kac asir evvel bir �lc�de dagilmamiz, bir manada sarsilmamiz, Ayat-i Tekviniye'nin sirlarini ve kanunlarini kavrayamayisimizdan olmustur.
   Rabbim idrake muvaffak eylesin...
    
   El Baki, Huv'el Baki
   From: dilruba esen <dilruba_esen@...>
   Date: Tue Dec 10, 2002 2:39pm
   Subject: Ermeni meselesi uzerine bir soru
   Selamun Aleykum,
   Zamanin resmi kaynaklarina dayanarak Ermeni meselesini
   aciklayan eserler hakkinda bana yardimci olabilirseniz
   memnun olurum. tesekkurler.
   From: "Sadeddin MAZI" <smazi@...>
   Date: Tue Dec 10, 2002 4:54pm
   Subject: Euro 2008 i�in oylar�m�z T�rkiye'ye...

   Euro 2008 i�in oylar�m�z T�rkiye'ye

   2008 y�l�nda yap�lacak Avrupa Futbol �ampiyonas� finallerini d�zenleyecek �lkenin belirlenmesi i�in geriye say�m devam ederken, Yunanistan ile T�rkiye ortakl���, Avrupa Futbol Federasyonlar� Birli�i�nin (UEFA) anketinde 3. s�rada bulunuyor.

   2008 organizasyonun d�zenlenece�i �lke tercihlerinin soruldu�u ve halen s�ren ankette Yunanistan-T�rkiye adayl��� �imdiye dek ald��� y�zde 0.91�lik oyla 3. s�rada yer al�yor.

   Sporseverler buraya t�klayarak oy kullanabilir.

    

   http://www.uefa.com/fanzone/Polls/Pop_Up.htmx?idSPolls=906&action=VOTE

    

   UEFA, 2008 organizasyonunu verece�i �lkeyi 12 Aral�k Per�embe g�n� yapaca�� toplant�da belirleyecek.

   lutfen tan�d�g�n�z tum gruplara ve arkadaslar�n�za e-mail at�n�z...   Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8.
  • Esma'ul Husna
   EsmaulHusna Mail Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Levent Ocakçı Date: Thu Mar 13, 2003 11:54am Subject: 4
   Message 2 of 21 , Mar 19, 2003
   • 0 Attachment
    EsmaulHusna Mail Grubu
    ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

    From: "Levent Ocak��" <levent_ocakci@...>
    Date: Thu Mar 13, 2003 11:54am
    Subject: 4 mum...
    4 Mum

    Bir odada d�rt mum sessizce yan�yordu.
    O kadar derin bir sessizlik h�k�m s�r�yordu ki odada, aralar�ndaki f�s�lt� �eklindeki konu�malar bile rahatl�kla i�itiliyordu. 1.Mum 'ben Bar��'�m! dedi. Ancak kimse benim s�rekli yan�k kal�p, etrafima ���k sa�abilmeme yard�mc� olmuyor. Art�k s�nmek �zereyim... Ve sessizce karanli�a g�m�l�verir... 2.Mum 'ben iman�m der. Ama art�k gerekli oldu�uma inanm�yorum.. Yan�k kalmam�n da bir k�ymeti kalmad�, diye eklerken hafif bir esinti �����n� s�nd�r�verir. 3.Mum �ok �zg�nd�r. 'Ben SEVG�'yim' ama etraf�ma ���k verecek g�c�m kalmad�. Insanlar beni hep kenara itiyorlar. Kendilerine en yak�n olanlar� bile sevmemeye ba�lad�lar. Sessizce s�ner gider Sevgi mumu... O s�rada i�eri aniden bir �ocuk girer. 3 mumun s�nd���n� g�r�nce sebebini sorar ve ni�in sonuna kadar yanmad�klar�na hay�flanarak a�lamaya ba�lar. 4.Mum, yumu�ak ve yat���t�r�c� sesi ile �ocu�a a�lamamas�n� s�yler. "Korkma ben etrafima ���k sa�t���m s�rece di�erleri yeniden yanarlar ve onlar da ayd�nlatmaya devam ederler. Zira ben UMUDUM ! " G�zleri parlayan �ocuk umut mumunu al�r ve di�erlerini sevgiyle teker teker yakar. ��inizdeki umut mumunun sa�t��� ����� asla s�nd�rmeyin. K���k �ocuk gibi di�er s�nmek �zere olan �� mumun da s�rekli yan�k kalmalari i�in �aba harcayin...

     

    From: "Sessiz Ciglik" <sessizz_ciglikk@...>
    Date: Wed Mar 19, 2003 10:04am
    Subject: Kalp-Muhabbet

    �Ey Sevgili kapinda tuccarim

    Kalbimi satmaya geldim.

    Kalbimi satipta karsiliginda

    Muhabbet almaya geldim."

     

    (S.H.Erol)

    From: mehtap yagan <yaganmehtap@...>
    Date: Sat Mar 15, 2003 11:14pm
    Subject: n a m a z

    Namaz, sonradan verileceklere �nceden verilen bir �cret de�il, �nceden verilenlere sonradan yap�lan bir te�ekk�rd�r!

    (4.s�z)

    {m}{e}{h}{y}{a}
     
    From: ulku ersay <uersay@...>
    Date: Sun Mar 16, 2003 11:06pm
    Subject: i�itilmeyen a��tlar..

    ���T�LMEYEN A�ITLAR

    E�er anlat�lsayd� dava,i�itilseydi a��tlar bu misyon,bu dava b�l�nmeyecekti . Oysa bilmiyorlar ki onurlu ve erdemli bir ya�ama y�nelen sarp yama�lar gibi duran sabit insanlar�m�z var. Kaypak de�i�imlere direnecek insanlar�m�z. Diyeceksin ki erdemin umudun sevdan�n kutsal�n ve destans� a��tlar�n de�i�imi olur muydu . Tabii ki olmaz. �z�lmemelisin evet gidenler oldu. Onlar bizleri de�il kendilerini terk ettiler.

    Bizleri terk edenlere �u ayetle seslenmek istiyorum �Allah��n g�sterdi�i do�rultuda insanlar aras�nda h�kmedesin diye sana kitab� hak ile indirdik. Sak�n hainler taraf�nda olma. Nisa 105�

    Biliyorum �fken sevdandand�r .Biliyorum �fken kavga ka�k�nlar�na ,dava ka�k�nlar�nad�r. Azd�k diye �z�lm��t�n meydanlarda ama unutma ki bazen ate�i alevlendirmek i�in k���k bir odun par�as� yeterlidir. ve her zaman b�y�k sonu�lar i�in k���k ba�lang��lara ihtiya� vard�r. Bu dava g�n�l ister �okluk de�il birlik ister. Bu dava y�re�iyle sevgiyle devle�erek iman ister.

    Biz �l�ms�z ve g�nahs�z a�klara de�il,g�n� birlik sevdalara tak�l�p kald�k. Tutkular� a�k sand�k talihsiz yan�lg�larla yanl�� ate�lerde yand� ruhumuz. Hep ele�tirdik hi�bir zaman kendimiz ne yapt�k diye bakmad�k.

    Hi� dinmeyecek a��tlara imza atanlara sesleniyorum Her �eyin �st�nde tutulmas� gereken imand�r, itikatt�r, hakt�r, ahlakt�r. Allah Teala�n�n bize y�kledi�i sorumluluklard�r. �lke menfaatleri bunlarla �eli�mez, �eli�tirilmemeli. Dosdo�ru yoldan giden hangi kavim helak olmu�, hangi �lke batm��?

    Yery�z� saray�n�n muhte�em sultan� olmas� gereken M�sl�manlar, Y�ce �slam dinini b�t�n�yle ya�amad�klar� i�in; O�nun emirlerine ciddiyetle sar�lmad�klar� i�in, o kurtar�c� dini vicdanlara ve camilere hapsettikleri i�in; O�nun hukuki, idari ve iktisadi emirlerinden koptuklar� i�in; S�cak d��eklerini, rahat koltuklar�n� terk edip �slam�a hizmet edemedikleri i�in; mallar�na ve paralar�na sahip ��kt�klar� kadar �slam�a sahip ��kmad�klar� i�in; Evlerinde ve i�lerinde �slam��n mukaddes havas�n� estiremedikleri i�in; �slam��n karde�lik sanca��n� g�n�llerine dikemedikleri i�in; Fitne ve fesat k�l��lar�yla birbirlerini par�a par�a ettikleri i�in; d�nyan�n her taraf�nda mahzun, mazlum ve mahkum duruma d��m��lerdir.

    Sayg� de�er M�sl�man karde�lerim. Unutmamal�y�z ak�c�l���n� kaybedip hareketsiz kalan sular koku�up bozuldu�u gibi,kendini rehavete terk eden tembel kimselerin de ��r�y�p zayi olmas� muhakkakt�r. Ne yapabilirim bu bizim kaderimiz diye asla d���nme. Kaderin �st�nde bir kader vard�r. Ne yapsalar bo�. G�klerden bir karar vard�r.

    Allah yar ve yard�mc�n�z olsun.

    ishak beyazay

    �� rakamlar�n �oklu�unda de�il iman�n b�y�kl���ndedir..�man dolu bir kalple co�mak dile�iyle..

    C�MLEN�Z ALEMLER�N RABB�NE EMANET OLUN

    From: "kaf mim" <kaf_mim@...>
    Date: Mon Mar 17, 2003 2:05am
    Subject: Ta�lardan ders...
    �� g�zel �ey i�tima ederse, be� olur.Be� i�tima etse on, on i�tima etse k�rk olur.G�zellikler bir araya geldik�e artar.Birbirine kar�� tutulan iki ayna da �ok aynalar g�r�n�r.

    Bir ta�, ta�l���yla beraber, kubbeli binlarda ustan�n elinden ��kar ��kmaz ba��n� e�er.Arkada��yla birle�meye meyleder, b�yle d��mekten kurtulur.�nsanlar hi� olmazsa ta�lardan yard�mla�ma ve karde�lik dersi almal�d�r..

    (��arat-Bakara)

    From: memoli fatih <mefag99@...>
    Date: Mon Mar 17, 2003 10:22am
    Subject: George BUSH
    Pinokyo ve George BUSH ili�kisi... T�klay�n ve seyredin veya oynay�n :))
    
    
    http://lollygagger.org/artists/manfish/GeorgieW.swf
    
    From: mehtap yagan <yaganmehtap@...>
    Date: Tue Mar 18, 2003 8:42am
    Subject: Bir Vefa Kalm��t�'dan...

    "Terazinin iki kefesi" dedi Nisa kendi kendine konu�ur gibi. "�mer b�yle derdi. �ki kefe ancak ortalarda bir yerde dengede durur,ama �b�r d�nya i�in g�nl�m ortaya raz� olmuyor demi�ti bir g�n." Nisa'n�n sesi titremeye ba�lam��t�. "O genci tan�mak isterdim dedi Necdet Bey. ... Bir menk�be akl�ma geldi �imdi,yanl�� hat�rlam�yorsam S�leyman Peygamberle ilgili olacak....

    "S�leyman Peygamber bir g�n ormanda dola��rken vah�i hayvanlar taraf�ndan �ld�r�len bir insan ile kar��la��r. �� be� y�rt�c� hayvan hen�z �lm�� bu insan� par�alamaktad�r. Bir atmacan�n g�z�n� oymakta oldu�u �l�ye dikkatle bak�nca iyi tan�d��� birisi oldu�unu fark eder. Merak�n� yenemeyip Allah'a el a�ar. Hikmetinden sual olunmaz Rabbim ama merak�m� yenemiyorum. Bu ki�i �ok iyi, Sen'in emirlerine uymakta fazlas�yla hassasiyet g�steren biriydi. B�ylesine ac�l� ve k�t� bir �l�m niye? Beni ba���la ama bunu anlayam�yorum. S�leyman Peygamber'e Allah'tan cevap gelir. Evet, senin de s�yledi�in gibi �ok iyi ve emirlerime itaat eden biriydi o, ama dualar�nda benden cennetin en �st derecelerini istiyordu, fakat ameliyle o dereceyi elde etmesi m�mk�n de�ildi, duas�n� kabul etmemek ise �an�ma yak��mazd�. B�yle bir �l�mle derecesini y�kselttim."

    (Kaynak:Bir Vefa Kalm��t�/Mukaddes Yakay-kaynak yay�nlar�)

    {m}{e}{h}{y}{a}


    STOP MORE SPAM with the new MSN 8 and get 2 months FREE*
   • Esma'ul Husna
    EsmaulHusna Mail Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: kahverengi Date: Wed Mar 26, 2003 5:27pm Subject: Rus lar
    Message 3 of 21 , Apr 2, 2003
    • 0 Attachment
     EsmaulHusna Mail Grubu
     ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

     From: kahverengi <kahveninrengi@...>
     Date: Wed Mar 26, 2003 5:27pm
     Subject: Rus'lar ak�ll� f�zeleri gerizekal� etti!

     Rus'lar ak�ll� f�zeleri geri zekal�ya �evirmi�!

      

     Amerika, nokta at���yla vuran Tomahawklar'�n �anl�urfa, �ran ve Suriye'ye d��mesinin ard�nda Ruslar'�n parma�� oldu�unu �ne s�rd�. �ddiaya g�re 2 Rus �irket Irak'a Tomahawklar'�n sinyal sistemini bozan �zel cihazlar satt�


      

     25 Mart 2003  

      

     Ak�ll� f�zeleri Ruslar aptal etmi�!

     Amerika, nokta at���yla vuran Tomahawklar'�n �anl�urfa, �ran ve Suriye'ye d��mesinin ard�nda Ruslar'�n parma�� oldu�unu �ne s�rd�. �ddiaya g�re 2 Rus �irket Irak'a Tomahawklar'�n sinyal sistemini bozan �zel cihazlar satt�

     Irak'a �zg�rl�k adl� harekat�n 5'inci g�n�nde tam 6 Tomahawk rotay� �a��r�p farkl� yerlere d��t�. 2 tanesi �anl�urfa'ya, 3 tanesi �ran'a, 1 tanesi de Suriye'ye... Nas�l oldu da nokta at��� yapmas�yla bilinen, ilerlerken k��eleri dahi d�nebilen bu ak�ll� f�zeler hedef �a��rd�?.. Beyaz Saray S�zc�s� Ari Fleischer'e g�re su�lu, 2 Rus �irketi...


     �K� ��RKET ZAN ALTINDA
     Rus �irketlerini Irak'a Tomahawklar'�n sinyal sistemini bozan cihazlarla gece g�r�� d�rb�nleri satmakla su�layan ABD, �ikayetiyle ilgili resmen Moskova'ya nota uyar�s� yapt�. Washington Post gazetesinin man�ete ta��d��� habere g�re, KBP Tula adl� �irket gece d�rb�nlerini, Aviaconversiya adl� �irket de sinyal bozan cihazlar� Ba�dat rejimine satt�. Hatta merkezi Moskova'da olan Aviaconversiya, sistemi kurmak i�in Irak'�n ba�kentine teknisyen ekip dahi g�nderdi.

     MOSKOVA'YA NOTA VER�LD�
     �st d�zey bir Amerikal� yetkili konuyla ilgili "Tomahawklar �ok kar���k bir f�ze sistemidir. Ruslar'�n bu sistemi bozduklar� ve Irakl�lar'la payla�t�klar�na dair elimizde ciddi kan�tlar var. Bu konudaki rahats�zl���m�z� �st d�zey Ruslar yetkililere ilettik" a��klamas�n� yapt�. Amerika, bu t�r bir sat���n BM ambargosuna ayk�r� oldu�unu s�yleyip Rusya'dan bu 2 �irketin hesaplar�n�n incelenmesini istedi. Amerikal� istihbarat yetkililileri ise Rus firmas�n�n Irak'a satt��� sisteme �zel sinyallerin, Irak'taki bir cihazda belirlendi�ini s�yledi ve ekledi Irak'taki sistem, Aviaconversiya �irketinin sistemine uygun sinyaller yay�yor...

     C�DD� OLARAK �NCELEN�YOR
     Rus yetkililer de ABD'nin iddialar�n� ciddi olarak incelediklerine dikkat �ekti. �lkenin askeri malzeme �retici ve ithalat�� firmas� olan Rosoboronexport, "�ncelemelerde bu 2 �irketin Irak'a sat�� yapt���n� g�rmedik. Bize b�yle bir talepte bulunmam��lar. Ancak i�i s�k� tutuyoruz. Kremlin ve D��i�leri Bakanl��� nezdinde �al��malar devam ediyor" a��klamas�n� yapt�.

     From: "H Mercan" <merhamet@...>
     Date: Wed Mar 26, 2003 9:00pm
     Subject: George Bush'un Bas�n Toplant�s�ndan...

     T�rkiye bizim her zaman dostumuz ve karde�imiz

     olan bir �lkedir. Hep onurlu, grurlu ve bizimle e�it

     olmak istemi�tir; bunu biliyoruz. ��karlar�m�z

     her �ey demek de�il. D�nya bar���n�n s�reklili�i

     ��in T�rkiye�yi de di�er yoksul �lkeleri de

     dost�a selaml�yoruz. Bu yolda t�m birikimimizi

     Kullanmak zorunday�z. T�rkiye bizim k�-

     t� ve iyi g�nde m�ttefikimiz bir nevi ai-

     lemizdir. Onlar� bu sebeple �ok seviyoruz.

      

     (�kinci kez sadece koyu yaz�lar� okurmusunuz...)

     From: "kaf mim" <kaf_mim@...>
     Date: Fri Mar 28, 2003 1:01pm
     Subject: K�talar el kald�racak..!
     M�sl�manlar�n toplum hayat�ndaki saadetlerinin anahtar� isti�aredir.Nas�l ki, insanl���n fikirlerinin kitaplar vas�tas�yla birbiri ile tan��mas�, g�r��mesi, elden ele nakledilmesi, d�nk� bilginin yar�na aktar�lmas�, bir nevi isti�aredir, ki b�t�n y�kselmelerin ve fenni ilerlemenin esas�d�r.asya'n�n geri kalmas�n�n bir sebebi de bu me�vereti terk etmesidir.

     Asya k�tas�n�n istikbalinin k��ifi ve anahtar� isti�aredir.Fertler birbiri ile g�r���p isti�are yapt���, fikir al��veri�inde bulundu�u gibi, toplumlar ve k�talar dahi yapabilir.�nsanl���n saadeti bu me�verettedir.Ve m�sl�manlar�n ayaklar�na vurulan binlerce prangay� ��zecek olan da me�verettir.Kur'an i�leri isti�are ile yapmay� emreder..!!

     (Hutbe-6.Kelime)
     From: mehtap yagan <yaganmehtap@...>
     Date: Fri Mar 28, 2003 9:58pm
     Subject: inan�yorsan yaln�z de�ilsin!

     "inan�yorsan yaln�z de�ilsin!"

       inan�yorum, ve yaln�z olmad���m� biliyorum!

       b�ylesi g�zel mail gruplar�n�n varl���n� bilmek ve o grup i�erisinde yer almak inan�n harika, ��k�rler olsun, iyi ki vars�n�z.. Rabbim ebeden raz� olsun sizlerden, ve bizleri ay�rmas�n birbirimizden...

     kalbinizin sahibiyle kal�n...

     {m}{e}{h}{y}{a}
     From: "Sessiz Ciglik" <sessizz_ciglikk@...>
     Date: Wed Mar 19, 2003 9:44am
     Subject: Iman-Amel

     Hz.Lokman (a.s):

     �Guzel bir amel yapmak ancak yakini iman ile mumkundur.Insan, ancak yakini olcusunde hayir amel yapabilir.Kisi, yakini noksanlasmadikca amelinde noksanlik yapmaz.Bazen insanin yakin ile yaptigi az amel, yakini zayif iken cok amelden daha faziletlidir.Kimin yakini zayiflarsa, onemsiz gordugu gunahlar kendisine hakim ve galib olur�(El-Mekki,Kutu�l-Kulub)

     Sessiz Ciglik

     From: sermin ersolak <sersolak@...>
     Date: Sun Mar 30, 2003 8:48pm
     Subject: bir siir

      Ve dedim ki kalbime, budalaya ne olduysa olacaktir banada..

     Git yoluna, ye ekme�ini coskuyla ferah gonulle ic sarabini da,

     ne yapacagini bilmis tanri onceden.

     Giydigin hep beyaz olsun.

     Basindan eksik olmasin merhem.

     Yasa keyfince sevdigin kadinla ,

      gunlerin gururla dolsun,

      O da Tanri�nin armaginidir sana.

     Gurur dolu gunlerin, gorup gorecegin hayatta, birde gunesin altinda harcadigin emek...

     Yuru kalbinin gosterdigi yolda, gozunle gordugunu tani:

     � AMA B�LK� BUTUN YAPT�KLAR�N YARG�S�NA UGRAYACAKT�R TANR��N�N�

     From: Thaliazagon <thaliazagon@...>
     Date: Mon Mar 31, 2003 11:56pm
     Subject: Prof. Dr. Nevzat Tarhanla ruh sa�l��� ile bir r�portaj

     U�ur �lyas Canbolat: Ruh sa�l���m�z� korumak i�in neler yapmam�z� tavsiye edersiniz?

     Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Ruh sa�l���m�z� koruyabilmemiz i�in kendimizi tan�mam�z ve kendimizle bar���k ya�aman�n prensiplerini edinmemiz gerekir.

     �nsan biyolojisinin sa�l�kl� olmas� da b�y�k �l��de ruh sa�l���n�n yerinde olmas�yla orant�l�d�r. Kalp-damar hastal�klar�na yakalanan ki�ilerin �o�unun aceleci, sab�rs�z, tel��l�, sald�rgan, h�rsl�, rekabet�i, i� tutkunu, iddiac�, kafas�n�n dikine giden, her�eyi h�zl� yapan, sert/tehlikeli araba kullanan, beklemekten s�k�lan, kar��s�ndakinin s�z�n� kesen, randevular�na �ok hassas, m�kemmeliyet�i, ayr�nt�c�, heyecanl� ve vurgulu konu�an, g�r�lt�l� g�len, esnek olmayan ki�ilik �zellikleri ta��d���n� belirtmeliyim. Biz psikiyatride bunlara �A tipi� ki�ilik yap�s�nda olanlar diyoruz. Yukar�da sayd���m �zellikler stres kar��s�nda ki�iyi dayan�ks�z k�lan �zelliklerdir. Bunlara sahip olan ki�ilerin ruh sa�l�klar�na �zen g�stermeleri gerekir.

     Canbolat: Her insan�n ki�ilik yap�s� farkl�l�k m� arz ediyor?

     Tarhan: Evet. Ki�ilik yap�lar� farkl� farkl�d�r. Yukar�da belirtti�im ki�ilik yap�s�n�n tam z�tt� �C tipi� ki�ilik yap�s�d�r ki, bu ki�iler vurdumduymaz, ama�s�z, gams�z, rahat�na d��k�n, sadece kendi i�in ya�ayan ki�ilerdir.

     �deal olan ki�ilik yap�s� ise �B tipi� ki�ilik yap�s�d�r. Bu ki�iler sakin, acelesiz, iyi dinleyici, tel��s�z, zaman bask�s�n� fazla ya�amayan, yumu�ak ba�l�, yava� ve tartarak konu�an, sakin araba kullanan, duygular�n� payla�an ki�ilerdir; kendilerinden ho�nutturlar; kusursuzluk merakl�s� de�illerdir.

     �B tipi� ki�iler b�y�k sorumluluk alabilirler ve y�neticilik yapabilirler, liderlik �zellikleri vard�r. Bunlar�n ruh sa�l�klar� yerinde oldu�u i�in bulunduklar� �evrede ya�ayan insanlar� da rahatlat�rlar.

     �unu da belirtmeliyim, hangi ki�ilik yap�s� olursa olsun, ki�inin stres verici olaya verdi�i anlam ve duygusal tepkisi �nemlidir. Kedisi �ld��� i�in depresyona giren insan oldu�u gibi, en yak�n� �ld���nde e�lenceye giden insan da vard�r. �nemli olan �l��l� ve do�ru tepki vermeyi ba�armakt�r. Bu durum sa�l�kl� ruh yap�s�n�n da bir i�aretidir. Bu durumda temel ki�ilik yap�s�n� iyi y�neten ki�i iyi insan demektir. S�rekli kendisini geli�tirmeye �al��an, duygular�n�, d���ncelerini ve davran��lar�n� �l��l� ve tutarl� y�neten insan olaylara tepkisini en sa�l�kl� bi�imde verecek ve ruh sa�l���n� koruyacakt�r.

     Canbolat: Sanki mutlu ve ba�ar�l� olmak buna ba�l� demek istiyorsunuz..

     Tarhan: Evet, aynen bunu s�ylemek istiyorum. Ruh sa�l���n�n yerinde olmas�n� isteyen insan�n kendisini tan�maya �al��mas� gerekir. Bu �ok �nemli ve y�ksek bir davran�� bi�imidir. Kendisini bilen, evrenin varolu� ger�e�ini de bilecektir. Kendisini tan�yan, ili�kilerde sa�l�kl� s�n�rlar koyabilecektir. Kendisini tan�yan, kendisine de, ba�kas�na da haks�zl�k yapmayacakt�r. Kendisini bilen, �zg�ven sahibi olacakt�r. ��te bu ki�i, ruh sa�l��� yerinde olan ki�idir. Ruh sa�l���n� yerinde, kendisiyle ve toplumla bar���k olmak isteyen ki�i �nce kendisini tan�mal�d�r.

     Mutlu ve ba�ar�l� olman�n ilk �art� kendini bilmektir diyebiliriz.

     Canbolat: S�rekli dengede olma, �l��l� olma vurgusu yap�yorsunuz. �nsan�n farkl� ruh halleri var. Kimi zaman �ok sakin bir �n� ya�arken, bazen de �fke patlamalar� ya�ayabiliyor. �nsan�n duygusal denge durumu, d�rt�leri, e�ilimleri nelerdir?

     Tarhan: Burada konunun iyi anla��lmas� i�in dengesiz, dengeli, kayg�l�l�k, ��kk�nl�k, �fkelilik, sosyal kayg�, d�rt�ler ve e�ilimler gibi baz� tan�mlar� vermem gerekecek.

     Dengesizlik halini ya�ayan ki�i endi�e, kayg�, �fke, depresiflik gibi olumsuz duygular� s�k ya�ar. S�radan durumlar�, k���k engelleri umutsuz ve imk�ns�z olarak yorumlar. Bu ki�ilerin duygusal tepkileri uzun s�rer, k�t� ruh halini uzun ya�arlar. D���nme, karar verme yetenekleri etkilenir.

     Dengeli olanlar�n stresli ve sinir bozucu durumlara tepkileri k�sa s�reli olur. D���nce yetenekleri, karar verme s�re�leri sa�l�kl� i�ler. K�t� ruh halini k�sa ya�ar, stresini sa�l�kl� kontrol ederler.

     Kayg�l� ki�iler endi�eli, korku i�inde, kuruntulu, tel��l�, gergin olurlar ve strese yatk�nd�rlar. Gergin ve huzursuz ya�arlar. S�rekli bir�eylerin ters gidece�i endi�esi ta��rlar.

     ��kk�nler su�luluk, yetersizlik, g��s�zl�k, yaln�zl�k, �mitsizlik, �z�nt�, h�z�n, k�r�lganl�k gibi depresif �zellikleri �ok ya�arlar. Enerji d�zeyleri d���kt�r. Bir�eyi ba�latmakta, harekete ge�irmekte zorluk �ekerler.

     Bilinmesinde yarar g�rd���m di�er durumlar da �unlard�r:

     �fkelilik: �fke, k�zg�nl�k, tedirginlik, sald�rganl��a her an haz�rlard�r. Uyum d�zeyi d���kse hemen sald�rganl�k sergilerler. ��ler istedikleri gibi gitmezse kolayca sinirlenirler ve �fkelenirler. Tersi ki�iler uysald�rlar, kolay �fkelenmezler, �fkelenseler de uzatmazlar ve sald�rganla�mazlar, kendilerini kolay kontrol ederler.

     Sosyal Kayg�: Sosyal ortamda rahat davranamazlar, herkes taraf�ndan izlenip yarg�land�klar� fikrine sahiptirler. Kolayca mahcup olup utan�rlar. Alay konusu olacaklar�n� san�rlar. Utanga�, �ekingen davran�rlar; ba�kalar�n�n yan�nda huzursuz olurlar. Ba�kalar�n�n kendileri hakk�nda ne d���nd�klerine �ok �nem verirler.

     D�rt� Kontrols�zl���: G��l� d�rt�leri vard�r ve engelleyemezler. K�sa d�nemde ula�acaklar� zevk ve �d�llerin pe�indedirler. Uzun d�nemde sonu� elde etmeyi bekleyemezler. D�rt�lerle kar�� koymada zorluk �ekerler.

     Strese Duyarl�l�k: Bask� alt�nda kolayca endi�e, tel��, panik, karga�a, �aresizlik gibi duygulara girerler.

     Strese Dayan�kl�l�k: Stres alt�nda �zg�venlidirler. Net ve berrak d���n�rler, zor durumlar�n �stesinden kolayca gelirler.

     ��e D�n�kl�k: Sessiz, temkinli, d�� d�nyadan uzakt�rlar. D�� uyar�ya az ihtiya� hissederler. Yaln�zl��� daha �ok tercih ederler. Ba��ms�z ve kendine d�n�k ya�amay� severler. ��e d�n�k ki�iler kendilerine yakla��ld��� zaman yak�n ve sevecendirler. Depresiflik ve utanga�l�ktan b�yle ayr�l�rlar.

     D��a D�n�kl�k: D�� d�nyaya yak�n ilgi duyarlar. Di�er insanlarla birlikte olmaktan ho�lan�rlar. Heyecanl�, hareketli, s�cakkanl�, arkada� canl�s�, ne�eli, enerji doludurlar. Grup i�inde ilgiyi �zerine �ekerler. Ortaya at�l�rlar.

     Sosyallik E�ilimi: Arkada� canl�s�, s�cakkanl�, hareketli ki�ilik �zellikleri belirgindir. Ba�kalar� ile birlikte olmaktan zevk al�rlar. Canayak�n, i�ten geldi�i gibi davranma e�ilimleri fazlad�r. Kalabal�ktan ho�lan�r ve bundan heyecan duyarlar. Genellikle h�zl� ve tempolu hayat s�rerler. De�i�ik fikirleri dinlemeye haz�rd�rlar.

     Heyecanl�l�k: G�r�lt�l� ortamlar�, parlak renkleri severler. Maceraperest, etkileyici, kendinden emin, g�z�pek �zellikler dikkat �ekicidir. Risk almay� severler.

     Hareketlilik: Enerjik, tempolu, din�, canl�d�rlar. Merdivenleri bile 2-3 atlayarak ��karlar. Konu�may� severler. Ayn� zamanda birden fazla faaliyette bulunurlar. H�zl� ve tempoludurlar. Tez canl�, heveslidirler. Her�eyi h�zl� yapmay� severler, beklemeyi sevmezler. Bo� vakitleri yoktur.

     Dostluk: S�cakkanl�, arkada� canl�s�d�rlar. �nsanlara i�ten sevgi beslerler. �efkatlidirler, kolayca yak�n ili�ki kurarlar. �kili ili�kide daha ba�ar�l�d�rlar. Kar��lar�ndaki insanlar hakk�nda kayg� ta��rlar. �nce d���nceli, iyi kalpli, halden anlayan ki�ilik �zellikleri fazlad�r; i�ten ve canl�d�rlar.

     Liderlik: D���nd���n� s�ylemekten, sorumluluk almaktan, ba�kalar�n� y�netmekten ho�lan�rlar. Ortaya ��kmay� severler. G�venli, hevesli, ikna edici, etkileyici ki�ilerdir. Konu�may� severler.

     Hayalcilik: Zengin ve ilgi �ekici, zaman zaman ger�ekli�i zorlayan fantazilerden zevk al�rlar. Dalg�n, y�ksek beklentili ki�ilerdir. �lgi alanlar� ger�eklerden �ok hayallerdir.

     www.morotesi.com

     From: "paradoxeda" <paradoxprivatex@...>
     Date: Tue Apr 1, 2003 0:53am
     Subject: GAZNEL� MAHMUT'UN YEM�N�.............
     GAZNEL� MAHMUT'UN YEM�N�
     
     Gazneli Seb�ktekin o�lu Sultan Mahmud (�. 421/1030), Gazneliler 
     Devleti'nin cesur ve adil h�k�kmdar� olarak tarihe ge�mi�tir. 
     
     Adam�n biri, gelip ona bir derdinden �ikayette bulunmu�tu. Konu �uydu:
     
     Sultan Mahmud'un ye�eni, s�k s�k adam�n evine sald�r�yor, kendisini 
     evden kovup adam�n kar�s�yla ba�ba�a kal�yordu. Yetkililer ise 
     zavall� adam�n �ikayetini sultana ula�t�rmaya cesaret edemiyorlard�.
     
     Gazneli Mahmud bu haberi duyunca �ok �fkelendi. Bir daha ye�eni eve 
     gelirse ko�arak kendisine haber vermesini, fakat huzuruna ��kmas�n� 
     engelleyen yetkililere bu durumu anlatmamas�n� adama tenbih etti. 
     Ayr�ca geceleyin de gelse, bu adam�n kendisiyle g�r��mesine engel 
     olmamalar� i�in kap�c�lar�na talimat verdi.
     
     Adam da sultana dualar ederek sevin� ve �mitle saraydan ayr�ld�. 
     Aradan iki gece ge�meden, sultan�n gen� ye�eni yine adam�n evine 
     girdi ve onu evinden kovdu. Kar�s�yla tekrar ba�ba�a kald�. Adam 
     a�layarak saraya geldi. Gecenin ge� bir vaktiydi ve Sultan Mahmud 
     uykudayd�. Uyand�r�p adam� kendisiyle g�r��t�rd�ler.
     
     Sultan, adam� yan�na alarak ikisi birlikte eve gittiler. ��eri 
     girince, ye�eninin adam�n kar�s�yla ayn� yatakta oldu�unu g�rd�. 
     Yata��n yan�nda bir mum yan�yordu. Sultan �nce mumu s�nd�rd�, 
     pe�inden de kendine hakim olamay�p ye�enini �ld�r�verdi. Sonra 
     adamdan su istedi ve getirilen suyu i�ti. Adam merakla sordu:
     
     - Allah a�k�na s�yler misin? �nce mumu neden s�nd�rd�n?
     
     - Ye�enimin y�z�n� g�r�p, kan ba��m�n bana galip gelmesini istemedim.
     
     - Peki neden acele su getirmemi istedin?
     
     - Senin derdini helletmeden yememeye ve i�memeye yemin etmi�tim. 
     Durumu bana anlatt���ndan beri de susuzdum�
     
     Adam dua etti, sultan saraya d�nd�, hadise de b�ylece kapan�p gitti.
     
     el-Bidaye ve'n-Nihaye.
     
     From: Hamza Yasar OCAK <hyocak@...>
     Date: Tue Apr 1, 2003 11:56am
     Subject: Duyuru (yar��ma)

     S.A. T�m grup �yesi arkada�lara sa�l�k ve mutluluk dileklerimi belirterek, ilimizde bulunan bir derne�in "g�l ile hasbihal" ba�l���yla a�t��� yar��madan s�z etmek istiyorum. 

      "Resulullaha bir mektup yaz"

     Zaman zaman arkada�lar�m�z�n bu i�erikte �ok g�zel yaz�lar�n� okuyup ho� dakikalar ge�irmekteyim. �stedim ki bu yar��mayada kat�lmak isterlerse haberleri olsun.

     19 nisan son kat�l�m tarihi olup, ilk 3 dereceye girenlere k���k bir para �d�l� verilecek. adresi a�a��ya yaz�yorum. isteyen ve ilgilenen arkada�lara sayg�yla duyurulur..

     "K�tahya Ahlak ve K�lt�r Derne�i As�m G�nd�z Cad. Ku� Apt. No:16 Kat 2. K�tahya"

     Tel: 0 274 212 50 60 Herkese kucak dolusu selamlar 

     From: "Fatih COLAK" <colak@...>
     Date: Tue Apr 1, 2003 11:12pm
     Subject: YALANCI

     Yalanc�

     K���K KIZ, kendini bildi�i g�nden beri annesinden b�y�k bir �efkat g�rm�� ve ondan duydu�u s�zlerle, pamuk prensesten daha g�zel oldu�una inanm��t�. Ona g�re, nur y�zl� ve badem g�zl�yd�. Bir tanecik yavrusuydu her zaman. Ama ilk okula ba�lay�nca i�ler de�i�ti. Arkada�lar�, onun hi� de g�zel olmad���n�, hatta �irkin bile say�ld���n� s�ylemekteydi.
     K���k k�z, ilk �nceleri onlara inanmad�. ��nk� herkes birbirini k�skan�yordu. Ama bir ka� y�l i�inde ger�eklerle y�zle�ti. Annesinin bir pamu�a benzetti�i y�z�, �i�ek bozu�u bir cilde sahipti. Badem dedi�i g�zleri ise �a��yd�. V�cudu da bir serviyi and�rm�yordu. Demek ki annesi onu aldatm�� ve y�llar y�l� �ekinmeden yalan s�ylemi�ti.
     Gen� k�z�n anne sevgisi, k�sa bir s�re sonra nefrete d�n��t�. Evlenme �a��na gelmi� olmas�na ra�men y�z�ne bakan yoktu. �stelik de g�zleri, b�t�n tedavilere ra�men d�zelmiyordu.
     Gen� k�z, doktorlar�n gizlice yapt��� konu�malardan k�r olaca��n� anlad���nda ��lg�na d�nd� ve kendisini h�l� �ocukluk y�llar�ndaki ifadelerle seven annesinin bu yalanlar�na dayanamay�p evi terk etmeye karar verdi. Fakat annesi, uzak bir yerde i� buldu�unu s�yleyerek ondan �nce davrand�. Ve kazand��� paralar� bir akrabas�na g�nderip, k�z�na bakmas�n� rica etti.
     Gen� k�z bir s�re sonra g�rmez oldu. Karanl�k d�nyas�yla ba� ba�ayd�. Bu arada annesini hi� merak etmiyordu. Yalanc�yd� annesi, �lse bile bir kay�p say�lmazd�.
     Bir g�n doktorlar, uygun bir �ift g�z bulduklar�n� s�yleyerek k�z� ameliyat ettiler. Ancak o, g�z�n� a�t���nda yine ayn� y�z� g�rmekten korkuyordu. Fakat k�r olmak zordu. En az�ndan kimseye y�k olmazd�.
     Gen� k�z, ameliyat sonunda aynaya bakt���nda, m�thi� bir ���l�k att�. Kar��s�nda bir d�nya g�zeli vard�. Ger�ekten de harika bir k�zd� g�rd���. Y�z�ndeki bozukluklar tamamen kaybolmu�tu. �ok kemerli olan burnu d�zelmi�, kep�e kulaklar� normale d�nm�� ve yaban otlar�n� and�ran sa�lar�, dalga dalga olmu�tu.
     Gen� k�z, yan�ndaki ya�l� doktora sevin�le sar�larak:
      Sanki yeniden d�nyaya geldim!. dedi. Y�z�mde hi�bir �irkinlik kalmam��. Estetik ameliyat� siz mi yapt�n�z?
     Ya�l� doktor:
      B�yle bir ameliyat yapmad�k k�z�m!. diye g�l�msedi. Annenin ba���lad��� g�zleri takt�k. Sen, onun g�z�nden g�rd�n kendini!..

     C�neyd Suavi

     From: "H Mercan" <merhamet@...>
     Date: Sat Mar 22, 2003 10:37am
     Subject: Allah kelimesi ile tanr� kelimesi aras�nda nas�l bir fark vard�r?

     "Asr�n getirdi�i teredd�tler" adl� eserden iktibas edilmi�tir.
     Allah kelimesi ile tanr� kelimesi aras�nda nas�l bir fark vard�r?

     Bizim eski atalar�m�z m�sl�man olmadan �nce yarat�c� bir z�ta inan�yorlard�. Belki kendilerine g�re, de�i�ik tanr�lar� da vard�. Ama onlar daha �ok kendi leh�eleri ile "Tengri" dedikleri zaman, z�t-� ul�hiyeti kasdediyorlard�. Bu kelime sonra biraz daha incelik kazand� ve tanr� �eklini ald� ki, asl�nda mabud demektir ve Arap�adaki "�l�h"�n, Frans�zcadaki "Diyo"nun, Fars�adaki "Hud�"n�n kar��l��� olan bir kelimedir. Ama hi�bir zaman, Cenab-� Hakk'�n b�t�n Esm�-i H�sn�s�n� c�m�, �sm-i Z�t olan Allah kelimesinin kar��l��� de�ildir. Allah dendi�i an,b�t�n k�inatta tecelli eden isimleriyle bir Z�t-� Ecell-i A'l� akla gelir. Allah kelimesiyle anla��lan budur. Yani O, Ma'bud-u Mutlak, H�l�k-� Mutlak, Maks�d-u Mutlak, Rezz�k-� Mutlak, B�ri-i Mutlak, Cem�l-i Mutlak't�r. �lh... Esm�-i H�sn�'y� (2) c�m� Allah kelimesinde b�yle umumi bir m�n� anla��l�r. Ve, bu �tibarla da Allah'�n (C.C) ism-i h�ss�d�r. Allah dendi�i an bu Ma'bud-u Mutlak anla��l�r ve V�cib-�l V�c�d akla gelir. Ama, tanr� dendi�i zam�n Yunanl�n�n akl�na Zeus gelir. M�s�rl�n�n Apis Bo�as� ve Hintlinin akl�na da kendi inekleri... Demek tanr� kelimesiyle yerli-yersiz ma'but kelimesinin akla gelmesine kar��l�k, Lafz-i Cel�le olan Allah kelimesi V�cib�l V�c�d'un ism-i h�ss� olarak sadece o Esm�-i H�sn� sahibi Z�t-� Z�lcel�l-i akla getirir. Onun i�in bir insan, tanr� demekle Allah yerinde kullan�rsa, maksad�n� anlatamaz ve hata etmi� olur. Tanr�, il�h kelimesi yerinde Hud�, Diyo ve God yerinde kullan�labilir; fakat Allah yerinde de�il.. AIlah, Cen�b-� Hakk'�n Z�t�n�n has ismidir. Onun i�in "L� �L�HE �LLALLAH" diyoruz; fakat "L� Allah'a illallah" demiyoruz. Evvel� il�hlar, tanr�lar ne varsa hepsi nefyediliyor, sonra da isbatta, Ma'bud-u Mutlak, getiriliyor ve sadece Allah vard�r, deniliyor.

     Mevlid yazar� S�leyman �elebi, bu hususu �ok g�zel tefrik ederek "Birdir Allah ondan art�k tanr� yok" deyip, her iki kelimenin yerini de tayin ve tesbit etmi�tir.

     Buna bin�en bir insan�n a�z�ndan tanr� kelimesi ��kt���nda, hemen reaksiyon g�stermemeli, o adam�n maksad�na bakmal�, Allah yerinde o m�n�y� kullanm��sa tatl�ca �k�z etmeli. Aksine, tehevv�r g�sterilmemeli. Hele g�n�m�zde katiyyen!..     Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8.
    • Esma'ul Husna
     EsmaulHusna Mail Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: TESK-BiM-KoRaY SoYLu Date: Thu Apr 10, 2003 8:36am Subject: İşte
     Message 4 of 21 , Apr 16, 2003
     • 0 Attachment
      EsmaulHusna Mail Grubu
      ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

      From: "TESK-BiM-KoRaY SoYLu" <koray@...>
      Date: Thu Apr 10, 2003 8:36am
      Subject: ��te soru,��te Cevap
      Mevlana, m�ridlerinden biriyle giderken, birka� k�pegin sarmas dolas
        uyuduklarini g�r�r. M�ridi: G�zel bir kardeslik �rnegi der. Keske
       insanlar
        da bunlardan ibret alsa.
        Mevlana, tebess�m ederek karsilik verir.
        Aralarina bir kemik ativer de g�r kardesliklerini....
       
       
        Kadik�y camiinde vaaz vermekte olan O. Demirci hocaya
        * Hocam diye sormuslar. At nalini evimizin kapisina asarsak ugur getirir
        mi?
        Demirci hoca :
        * Zannetmiyorum, diye cevap vermis. O nallardan her atta d�rt tane var
        amma, b�t�n g�n kam�i yiyip duruyorlar...
       
       
        Amerikali is adami, �inliyle alay ederek sormus:
        * Mezarlarina koydugunuz pirin�leri �l�leriniz ne zaman yiyecek?
        �inli basini kaldirmadan cevap vermis:
        * Sizin �l�leriniz koydugunuz �i�ekleri kokladigi zaman...
       
       
        Ingiliz garson T�rk m�steriye:
        * �anakkale de �ok askerimizi �ld�rd�g�n�z i�in sizleri pek sevmeyiz,
        deyince.
        Bizimkinden gayet soguk kanli su cevabi almis:
        * Orada ne isiniz vardi?
       
       
       
        Lafi uzatanlara ne yapmak lazim diye Farabi'ye sormuslar, s�yle demis:
        * Uzun konusani kisa dinlemeli.
       
       
        Materyalist �gretmen �grencisine:
        * S�yle bakalim Allah nerede? Eger bilirsen bir portakal verecegim.
        �grenci:
        * Siz bana O'nun olmadigi yeri g�sterin, ben size bir bah�e dolusu
        portakal vereyim.
       
        Daha g�zel olmak i�in burnumu degistirmek istedim.
        Burnum dile gelip dedi ki:
        * Beni degil, kafani degistir.
       
      From: kahverengi <kahveninrengi@...>
      Date: Sat Apr 12, 2003 0:23pm
      Subject: Re: [EsmaulHusna] �slami olmayan �simler de�i�tirilir mi?
      selamunaleykum,

      aleyk�mselam;

      nedir ki 'islami isim'? Arapca olan isimler mi, Kuran'dan olanlar mi, peygamber, sahabe, buyuk zat isimleri mi, yoksa anlami kotu olmayan isimler mi? "islami isim", "islama uygun isim" demek; anlami k�t� olmayan isim demektir. Hadis-i �eriflere de dikkat ederseniz peygamber efendimizin de�i�tirdi�i isimler anlam bak�m�ndan k�t� olan isimlermi�. yeni koydu�u isimler, yine ayn� �ekilde illaki Kur'an-� Kerimden se�ilmemi�, anlam�na bak�larak yeni do�an bebeklere anlaml� isimler koymu�.ama dikkat edilmesi gereken bir husus var: anlam� g�zel diye gayri m�slimlerin isimlerini de koymam��. Bence; islami isim diye bi sey yoktur.sizcesi bizcesi yok efendim. Hadislerde de bahsedilen, Allah'a mahsus isimler konmamasi, kotu mana icermemesidir; oyleyse gayrimuslim isimleri bu kurala uyar. Evet ayn� �eyi s�yl�yoruz dikkat ederseniz.peygamber efendimizin d�neminde kullan�l�p kullan�lmamas� da bu kurala dahildir. anlam� g�zelse ve peygamber efendimiz yasaklam��sa niye o ismi kullanmakta �srarc� olacaks�n�zki?

      Vurgulamak istedigim nokta, sonradan Islami secen birinin, adinin anlaminin kotu olmamasi halinde adini degistirmek zorunda olmamasidir. de�i�tirmez. ama yukardaki k�staslar �er�evesinde.

      Biz Turkler degil miyiz Muhammed ismini Mehmet yapan? Ingilizcedeki Gabriel de Cebrail anlaminda zaten.. Heather, cok guzel bir cicegin ismi.. David' de Davud'dan geliyor... David m�sl�man olduktan sonra ismini davut yada herneyse de�i�tirmek zorunda olmal�. ��nk� ayn� isimle an�lan gayri m�slimler olacakt�r. ada�lar� gayri m�slim kendisi ise m�sl�man olucak, bu bir �eli�ki de�il mi? m�sl�man olupta kim gayri m�slim ismi ta��mak ister??? m�sl�manlar� gayri m�slimlerden ay�ran bir�ey de isimleri olmal�. anlam� g�zel gayri m�slim ismi kullan�labilir diye bir fetva yok efendim.

      G�zel isimler �oktur. De�i�ik isim olsun diye, yahut en g�zel isim olsun diye Kur'an-� kerimde ge�en her kelimeyi, s�rf Kur'an-� kerimde ge�ti�i i�in �ocu�a isim olarak koymak, �ok yanl�� olur. ��nk� Kur'an-� kerimde g�zel isimlerin yan�nda �irkin isimler de vard�r. En ba�ta �eytan var, �blis var, Hannas vard�r. K�firlerden Karun, Haman vard�r. Peygamber efendimizin d��man� Ebu Leheb'in ismi vard�r. Bunlar� koymak do�ru de�ildir.

      Oyleyse, 'Gayrimuslim adi verilmemesi lazim' dememek lazim, bunu hadislerle desteklemeye girismek de cok yanlis, yeni bir musluman icin de kirici bir ifade... yeni m�sl�man???

      �z�n� anlatabildim mi efendim??? a��klay�c� olmu�tur in�
       

      From: yusuf sahin <ysahin_20@...>
      Date: Sat Apr 12, 2003 1:55pm
      Subject: Ne yapabilirim?
      selam�naleyk�m...
      
      ya bu sava� haberlerine bakt���m zaman i�imden beddua
      edesim geliyor.ama biliyorum ki o da caiz de�il
      tarafgirlik s�z konusu...
      
      acaba bu durumda ne yapmal�y�m ?
      From: yazgan@...
      Date: Sat Apr 12, 2003 4:52pm
      Subject: Re: [EsmaulHusna] �slami olmayan �simler de�i�tirilir mi?
      Selamunaleykum,
      bu mail icin sana tesekk�r etmek istiyorum.Gecen gelen maillerde bir �rnek verilmisti benim adimla ilgili, konulmamasi gerektigine dair.Ama bug�zel aciklaman icin Allah senden razi olsun...
      ----- Original Message -----
      From: "hasan kaya" <hkaya11@...>
      Date: Mon Apr 14, 2003 9:13am
      Subject: "D�rd�nc� D�nya Sava��"

      A.Ta�getiren den bir al�nt�:

      �u sat�rlar eski CIA Ba�kan� ve yeni Irak kabinesinde Enformasyon Bakan� olarak g�rev alaca�� �ne s�r�len James Woolsey'in The Guardian'daki makalesinde yer ald�; bir okuyal�m:

      "D�rd�nc� D�nya Sava�� ba�lad�. Ter�rizme kar�� sava� bunun sadece bir par�as�. Bu sava�, 20'nci y�zy�l boyunca (1'inci ve 2'nci D�nya Sava�lar�'nda ve 3'�nc� D�nya Sava�� da denilebilecek So�uk Sava�'ta) in�a edip savundu�umuz liberal uygarl��a, Arap ve M�sl�man d�nyas�ndan gelen tehditlere kar�� demokrasiyi geni�letme sava��d�r. So�uk Sava� gibi 40 y�l� a�k�n bir s�re kadar uzun s�rmeyece�ini umut ediyorum, ama 1 ve 2'nci D�nya Sava�lar� kadar da k�sa olmayacak. 4'�nc� D�nya Sava��, belki 10 belki de 20 y�l s�rebilecektir.

      "Saddam H�seyin, Suudi kraliyet ailesi mensuplar� ve ter�ristler art�k �unu anlamal�lar biz, ABD son 100 y�lda 4'�nc� kez uyand�r�ld�. Bu �lke art�k harekete ge�ti. Bu sava�� biz se�medik. Baas�� fa�istler, �slamc� �iiler, �slamc� S�nniler se�ti. Di�er sava�lar� kazand���m�z gibi bu sava�� da kazanaca��z. Bu sava� daha �nceki sava�lar gibi bizim, onlara kar�� sava��m�z de�il. Bu sava�, �zg�rl���n zorbal��a kar�� sava��d�r.

      "Ter�ristleri ve diktat�rleri sinirlendirdi�imizin fark�nday�z. Onlar� sinirlendirmek istiyoruz zaten. Onlar�n Amerika'n�n art�k harekete ge�ti�ini ve korkuttuklar� insanlar�n yan�na ald���n� anlamalar�n� istiyoruz."

      Bu, bir sava��n ilan�.
      Gerek�e: Liberal uygarl��a y�nelen tehditlere kar�� demokrasiyi geni�letme...
      Alan: Arap ve M�sl�man d�nyas�.
      Hedef: Baas�� fa�istler, �slamc� �iiler, �slamc� S�nniler
      S�re: Belki 10 y�l, 20 y�l...

      Sovyetler'in da��ld��� zamandan beri ilan edilen Amerikan bak��� bu.

      Francis Fukuyama'n�n �er�evesini �izdi�i �ekilde, liberal uygarl�k tarihin t�rmanaca�� son uygarl�k zirvesi, liberal insan son insan ve Amerika, bu uygarl�k iddias�n� global boyutta hayata ge�irme misyonunu �stlenen Bat�l� g��.

      Bush doktrininde "ahlaki boyut" diye nitelenen �ey de bunu ihtiva ediyor. Amerika onun i�in Irak operasyonuna "�zg�rle�tirme harekat�" ad�n� veriyor.

      Asl�nda meydan okuma ve bunu her t�rl� vas�tay� devreye sokarak ger�ekle�tirme iradesi, Sovyetler'in da��lmas� ile birlikte olu�mu�tu. Yani yeni de�il. 11 Eyl�l'� kim yapt�ysa onun g�revi sadece s�cak s�reci "tetikleme" idi.

      �ngiltere Ba�bakan� Thatcher ve ard�ndan d�nemin NATO Genel Sekreteri Willy Claes, "liberal uygarl�k i�in yeni tehdidin fundamentalist �slam oldu�u"nu a��klam��lard�.

      Bu arada biz, T�rkiye olarak "birinci �ncelikli tehdidin irtica oldu�u"nu ke�fetmi� ve adeta yeni NATO konsepti �er�evesinde bir pilot uygulamaya ba�lam��t�k.

      �imdi Amerika bunu belki daha k�y�c� �l��lerde "global �l�ek"te uygulamaya koyuyor.

      Ben sorup duruyorum: Acaba bizim 28 �ubat�m�z�n akt�rleri, projelerinin bug�n y�r�mekte olan "sava�"la ba�lant�s�n�n oldu�unu d���n�yorlar m�d�r?

      Biz, T�rkiye insanlar� olarak, bu t�r eylemlerin hep bir "psikolojik sava�" boyutu oldu�unu biliriz. "And��lama"y� ��rendik ��nk�. Biz T�rkiye insanlar� olarak "irtica ile m�cadele" denen �eyin nas�l bir kayma ile, toplumun temel de�erleriyle vuru�ma haline geldi�ini de biliriz. ��nk� o s�re�te kebap��lar ye�il sermaye olmu�, o s�re�te camiler tehdit belgesi haline gelmi�, o s�re�te devletin a�t��� okullarda okuyan ��renciler "potansiyel m�rteci" damgas� yemi�lerdir.

      Bunlar� bildi�imiz i�in �slam konusunda bizim 28 �ubat akt�rlerimiz kadar bile bilgisi ve hassasiyeti olmayan, olamayacak olan Amerika'n�n hem de "s�cak sava�" boyutuna ula�m�� bir eylem i�inde �slam co�rafyas�nda nas�l cinayetler i�leyece�ini tahmin etmek zor olmasa gerek.

      Hele bunun i�ine bir de, "liberal uygarl�k" denen �eyin maskeledi�i global s�m�r� hesab�n� koyarsan�z...

      Bu co�rafyada 10 y�l, 20 y�l s�recek bir sava�...

      Acaba kimler Baas�� olacak, kimler S�nni �slamc�, kimler �ii islamc�?

      Irak'ta ka� ki�i �ld�r�ld� �u ana kadar? Bunlar�n ka�� S�nni �slamc�'yd�, ka�� �ii �slamc�?

      Bebeler hangi ter�r �rg�t�ne ba�l�yd� acaba? Ya kad�nlar?

      From: Hamza Yasar OCAK <hyocak@...>
      Date: Mon Apr 14, 2003 2:16pm
      Subject: Tebrik

      "..Ben ahirette �mmetimin �oklu�u ile �v�nece�im, o halde evleniniz ve �o�al�n�z.."

      Hadisi �eriflerine mazhar olmak i�in ilk ad�mlar�n� atan karde�lerimize ebedi saadetler diler, mutluluklar�n g�lgeleri olmas�n�, s�k�nt�s�z bir hayat ya�amalar� ve islam i�in hay�rlara vesile olabilecek bir gelecek temennisiyle...

      �ki cihanda mutlu olman�z i�in...
      Dr.Hamza Yasar OCAK

      From: Sadece <sadeyasam@...>
      Date: Mon Apr 14, 2003 2:28pm
      Subject: Faydali bir site
      Faydal� bir site:
       
      From: "S�heda s�hedaaa" <sahragulu@...>
      Date: Tue Apr 15, 2003 2:21pm
      KIYAMET G�N� Muaz b.Cebel (r.a) dan:
      
      Resul�llah Sallellahu Aleyhi ve Sellem'e Cenab-� Hak'k�n (Nebe)Suresi'ndeki 
      "Sur �f�r�ld��� g�n,fevc fevc gelirsiniz." ayetini sundum.M�barek g�zleri 
      ya�ard� ve "Ey Muaz , bana b�y�k bir�ey sordun"sonra ��yle devam etti:"Ey 
      Muaz,k�yamet g�n�nde �mmetimden �u on s�n�f,di�er m�'minlerden temyiz 
      edilmi� halde ha�redilecektir.Baz�lar� h�ns�z �eklinde 
      ha�redileceklerdir.Bunlar haram yiyenlerdir.Baz�lar� maymun �eklinde 
      dirilecektir.Bunlar da laf ta��yanlard�r.Baz�lar� da y�z�st� ha�redilecektir 
      ki bunlar riba ehlidir.Baz�lar� k�r olarak dirilecektir.Bunlar Allah'�n 
      h�k�mlerine ald�rmayanlard�r.Baz�lar� deliler gibi dilsiz ve sa��r olarak 
      dirileceklerdir.Bunlar da kendi amellerini be�enenlerdir.Baz�lar� da 
      dillerini a��zlar�nda sak�z gibi �i�neyeceklerdir ve a��zlar�ndan irin 
      ��kacakt�r.Bunlar da s�yledikleri ile amel etmeyen alimler ve 
      hikayecilerdir.Baz�lar� da elleri ve ayaklar� ba�l� bir �ekilde 
      dirileceklerdir ki bunlar da kom�ular�na eza edenlerdir.Baz�lar� ate� 
      direklerine as�lm�� bir halde dirilecellerdir.Bunlar da �ehvetlerine uyup 
      mallar�ndan zekatlar�n� vermeyenlerdir.
      
      Dokuzuncu s�n�f katran elbiseleri i�inde y�zeceklerdir ki bunlar da 
      b�b�rlenen ki�ilerdir.Onuncu s�n�f ise,tenleri le�ten daha fena 
      kokacakt�r.Bunlar da zina yapanlard�r." buyurdu.
      
      Enes(r.a.)dan:
      
      "Yata��na gelince bir Fatiha ve bir �hlas okursan �l�mden ba�ka her�eyden 
      emin olursun."
      From: "Sezai Mumcu" <mumcus@...>
      Date: Tue Apr 15, 2003 5:22pm
      Subject: Re: [EsmaulHusna] Zul�m insanlardad�r. Kaderde zul�m yok, adalet vard�r...
      G�ZEL BIR KISSA. KAYNAGINI �grenebilirmiyiz? Kader bahsinde 
      Hiristiyanlarla olan diyaloglarimizda bu g�zel kissayi 
      kaynak vererek anlatmak istiyoruz.
      


      MSN 8 helps ELIMINATE E-MAIL VIRUSES. Get 2 months FREE*.
     • Esma'ul Husna
      EsmaulHusna Mail Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: ummet un Date: Tue Apr 22, 2003 10:38am Subject: Re: [EsmaulHusna]
      Message 5 of 21 , Apr 23, 2003
      • 0 Attachment
       EsmaulHusna Mail Grubu
       ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

       From: "ummet un" <u_ummet@...>
       Date: Tue Apr 22, 2003 10:38am
       Subject: Re: [EsmaulHusna] soru?
       s.a bende yurt disinda kaliyorum hemde bayagi oldu ilk zamanlar zorluklar 
       cekildi ozelliklede birinci nesil degigimiz buralara yeni gelen buyuklerimiz 
       tarafindan ama simdi hamdolsun turkiye gibi oldugunu her kosede turk 
       kasaplari turk dukkanlari vs vs mevcut dur rabbim hep boyle daim eyler ve 
       huzurumuz bozulmadan turkiyemizlede bagimizi kesmeden kaldigimiz ulkedede 
       dinimizi ve kulturumuzu koruyarak boyle devam eder.
       From: Arzu Yilmaz <arzuyilmaz11@...>
       Date: Tue Apr 22, 2003 0:34pm
       Subject: Re: [EsmaulHusna] soru?
       Selamunaleykum,

       Dikkat edilmesi gereken hususlar:

       1) Disarda yemek yiyecekseniz, Helal sertifikasi olan yerleri tercih etmelisiniz. Ingiltere'de Helal sertifikasi veren bi kurulus var, ama diger ulkelerde de var mi bilmiyorum.

       2) Yediginiz yerde kocaman harflerle Arapca 'helaldir' yazsa bile pek guvenli olmayabiliyor. Cunku bazilari helali, sadece domuz eti olmayan et saniyorlar. Halbuki hayvanin kesiminin de bicakla olmasi sart.

       3) Genelde Turkler bu konulari bilmiyorlar, Pakistanli ve Hindistanli muslumanlarin sattigi et helal oluyor.

       4) Alisveriste, ustunde 'V' yani 'vegetarian' yazili urunleri almaniz gerek. Ekmek-peynirde bile bu harfi aramalisiniz. Bi yerden acikta ekmek, pasta vs.. alacaksaniz vegetarianlar icin uygun olup olmadigini sormalisiniz.

       5) Bununla da bitmiyor, 'V' yazisi bulduktan sonra, ozellikle tatlilarda, icinde alkol olup olmadigini da kontrol etmeniz lazim. Mesela, tiramisu.. 'suitable for vegetarians' yazar, ama fransiz tatlisidir kendisi, mutlaka likor ya da rom icerir..

       6) Tavuk yapan helal cafelerle ilgili gecen bir haber vardi BBC'de.. Tavugun ustundeki soslarda domuz yagi icerikli malzemelere rastlanmis.. Ingiltere'de tavuk cafeleri cogunlukla helaldir, bu kasitli da yapiliyor olabilir diye dusundurdu beni.. Cunku daha bi kac gun once Bati Londra'da bi hastane morgunda musluman bi bayanin cesedi domuz etiyle ortulu olarak bulundu.. Birileri bazi seyleri kasitli yapiyo olabilir.. Ozellikle yahudiler ve koyu hristiyanlar

       7) Bazi dukkanlarda helal yazar, ama icinde domuz da pisirilir, sordugunuzda helal isteyenler icin ayri et kullandiklarini soylerler, ama ayni yagda pisirirler domuzla ya da ayri bicak kullanmazlar kesmek icin.. Vegetarian burger alsaniz bile, domuz etiyle ayni yerde kizartildigini gorursunuz..

       8) En iyisi, guvenli helal satan bi dukkani bellemeniz ve oradan alip afiyetle kendi tariflerinizi yapmaniz..

       9) Baslarda, disarda iken zorda kalma ihtimaline karsi da her zaman bi sandvic, cips, meyva suyu falan bulundurun..

       10) Evde yaptiginiz boreklerin ustune yumurta sarisi veya yag falan surmek icin kullandiginiz fircalarin killarinin plastik ya da bildiginiz bir malzeme olmasina da dikkat edin, zira domuz kilindan genelde yapiyorlar..

       Domuzun eti de kendisi de cok ucuza mal olur, onun icin her seyde domuz eti ve yagi kullaniyorlar

       11) Ve, disarda ne yerseniz yiyin, mutlaka besmele ile baslayin.. (Icerde de tabii:))

       Allah-u alem

       From: "yolcu" <handesandal@...>
       Date: Wed Apr 23, 2003 0:01pm
       Subject: Re: [EsmaulHusna] Birkac soruya nacizane cevap
       �ok �z�r dilerim.bu koreli arkadas nesil yayinlarindan
       Halit Ertugrulun kitaplarini okuyabilir....olduk�a aydinalatici olur ..Allah
       yardimciniz olsun.
       
       From: ela_20@...
       Subject: Apolla 11
       Sevgili grup arkada�alr�m�z i�te NASA dan Al�nt� 
       Apollo 11 �ekti�i bu g�r�nt�.. Her �ey ortada de�ilmi? 
       Resim i�in ekteki dosyaya bak�n�z...
       From: "ugur yildirim" <ugur140@...>
       Date: Wed Apr 23, 2003 8:33am
       Subject: Allah Beni Affeder
       Allah Beni Affeder


       Adamin biri Suayb peygambere:

       - "Allah benim bir�ok g�nahimi ve hatami g�rd�g� halde beni l�tuf ve keremiyle cezalandirmiyor."

       Allah-� Teala Suayb'a s�yle vahyetti:

       - "O kulum, ben bu kadar g�nah ettim de, Allah beni keremiyle cezalandirmiyor, diyor.
       Ona s�yle ki:
       Ey dogru yolu birakarak, yanlisa y�nelmis adam!
       Sen tersini s�yl�yorsun.
       Allah seni �ylesine imtihan ediyor ve cezalandiriyor ki,
       senin g�nahtan kararmis simsiyah kalbin ve g�nahlarin etkisiyle zincirler i�indeki bedenin
       bunu farkedemiyor. Fakat yine de Benden �midini kesmesin. Bana siginsin, Bana d�ns�n."


       Suayb aleyhisselam Allah'in kendisine bildirdigi s�zleri
       "Allah beni cezalandirmiyor"
       diyen kimseye s�yleyince, o g�nahkar kimse de g�zel tesir uyandi.

       Suayb aleyhisselama sordu:

       - "Eger beni cezalandiriyorsa hani belirtisi?"

       Suayb peygamber:

       - "Ya Rabbi! O adam bu s�ze karsi savunmada bulunuyor ve Senin verdigin cezayi bilmek istiyor.

       Cenab-i Hak buyurdu:

       - "Ben settarim, �rt�c�y�m. Fakat isaret s�yleyebilirim. Onu begenmedigimin isareti:
       O itaat ettigini saniyor, oru� tutuyor, namaz kiliyor fakat namazdan, zekattan ve baska
       ibadetlerin hi� birinden zerre kadar zevk almiyor.
       Y�ksek ibadetlerde ve amellerde bulunuyor, fakat zerre kadar mutluluk duymuyor.
       Itaatlerin mahsul vermesi i�in kalbde manevi bir zevk lazimdir."
       �g�tler:


       * "Allah affeder" deyip g�nahta israr edenler en b�y�k yanlis i�indedirler.

       * Demir paslandigi gibi kalbler de kararir.

       Kul bir g�nah islediginde kalbde siyah bir leke olusur. Tevbe ederse bu leke silinir.
       G�nahina devam eder ve tevbe etmezse nihayet o siyah noktalar kalbi simsiyah eder.

       * Ibadetin ruhu, �z�, ibadetten zevk almaktir.
       Eger alinmiyor ise Allah'in begenmedigini anlayip hemen tevbe etmelidir.

       From: "Emel FINDIK" <psikolog81@...>
       Date: Sat Apr 5, 2003 3:04pm
       Subject: Nebi'ye Mektup
        

       Nebi'ye  Mektup

        

       Ya  Resulallah! Senin  hakk�nda konu�mak gerekti�inde  nas�l  bigane kalabilir  insan.Onca  isim de  olsa "Sen" o  isimlerin  hepsinden  �nce gelmeli  de�il miydin!

        

              Seni  nas�l  anlatmal�y�m.Kelimeler  Seni  anlatmaya  yeter mi ki? Hangi  dil Seni  tam  manas�yla  �vmeye  yeter.Risalet  zincirinin evveli  ve  ahiri  Efendim.

        

       Sultanim,�nderim,Rehberim,Peygamberim,Efendim,Seni  Sana verilmi�
       g�zel  isimlerinle  selaml�yorum.Rabbimizin  biricik  Sevgilisi! Andelib-i
       Zi�an...

        

       "Beni  Rabbim  terbiye etti  ve  ne  g�zel  terbiye  etti" buyuruyorsun. Evet  ba�ka turlusu  olamazd�  zaten.Hayatlar�m�za revnak getirdin,"insanl���n  ne  oldu�unu  Seni  bilmese  ve  tan�masayd�k ��renemeyecektik"

        

       Hangi  y�nun  etkilemedi  ki  ya  Resulallah  beni. Tebess�m�nden, h�zn�nden,yasay���n�n  her  noktas�na,her  an�na  kadar.Seni hakk�yla   tan�yamad�m , biliyorum. "Ben  Onun  �mmetindenim" derken y�re�imin  bir  yan�  gurur  esintileriyle  dolarken  bir  yani  o G�ly�zl�'ye  lay�k  olamaman�n  kayg�s�yla  yaral�...

        

       "E�er  ba�kalar�n�n  anlat�lmas�na   verdikleri  kadar  Seni anlatmaya  izin  verselerdi  d�nyan�n  cehresi  ba�ka olurdu."Ne  var  ki y�reklere zincir  vurulmuyor  G�l y�zl�  Nebi. Sen  kayalar�n  ortas�ndan s�rg�n  veren  �i�ekler  gibi  yine  de  a�t�n  i�imizde.

        

       Seni  nas�l  anlatmal�  ki? Ey  Medine'nin  g�mle�ini Mekke'nin  pe�esini  ta��yan  g�zel!G�ne�  daha ne  kadar  g�lgede kalacak.Ay  isen  bize  �����ndan  bir  huzme  g�nder.G�l  isen  bize ba��ndan  bir  koku getir.

        

       Ey  Resuller  tac�n�n  incisi! Ey  sultanlara  ta�  giydiren y�ce  Nebi!Bu  yerde  bildik ,yabanc�  herkes  Sana  s���nm��,Senin �eriat�n�n  nimetine muhta�t�r. Peygamberlik manzumesinin  ilk  beyti  Senin ad�na bestelendi.Fakat h�km�n  kafiye  gibi  en  sonunda yer  ald�. 

        

       Seni  anlatamad���m  i�in  ,solu�um  ve  nefesim  g��s�z oldu�u  i�in  ya  Nebiyallah,Nizami'nin  s�zlerine  ba�vurdum,ama  de�il  mi ki  s�z konusu  "G�l" sensin,Ne  fark eder?

        

       Kanaat  eden  bir  kul  nebili�i  se�men  ne  �ok d���nd�rm��t�  beni.Sana  uymak  i�in  ��rp�nan  su  g�nl�m  bir  yanda  ve bir  turlu  kurtulamad���m  �eytan,nefs  ,dunya  ��geni  bir  yanda.Senin sofrana  hurma  ve  ekmek  ayn�  anda  misafir  olmam��t�,bir  de  kendi soframa  bak�yorum.... Ne  kadar  ��k�rs�z  ve  y�z� k�zarmaz�m.

        

       Ah  Efendim 'Kalbimi  �erha �erha  par�alasalar da g�rseler i�te ,dipte  bir  ben  Sana  nas�l  a��k,d��taki  ben  ne  kadar  dunya  hay huyu  i�inde  kaybolup  gitse  de...

        

       Taif'teki  ba�da  otururken  merhamette  zirvele�en Efendim.Sahib-i  Mira�,Hazret-i  Risaletpenah�,Subhanimiz'in  hediyesi  olan D�rr-i  Yekta..

                     

       "Y�z�m�z�  Senden  �evirdi�imiz i�in  ya  Resulallah  y�z�m�z g�lmez  oldu;y�z�m�z�  Sana  �eviriyoruz." R�hlet  i�aretleri  geldi�i zaman  ashab�na  Nebi  mescidinde  donup  donup  bak�yordun  ve a�l�yordun.Simdi  bizim  halimize  de  a�l�yor  musun?

        

       Efendim  usve-i  hasene  olan  Sen  bize  gidece�imiz  yolun en  do�rusunu  g�steriyordun.Rehberimiz  bizler  yolumuzu  �as�rd�k, �a�k�n olan  bizlere  rehnuma  ol.Azarlama  bilmeyen  Sen  bir  kez  olsun nefislerimizi  azarla.

        

       Senin  ask�ndan  ihtida  eden  bir  sairin  m�sralar�yla bitirece�im  yaz�m�.Ama biten  yaln�zca  s�zler.Sen  manen  hep yan�m�zdas�n  bitmeyen  kaynak.

        

                       G�n�l  hun  oldu  sevkinden  boyand�m  ya  Resulallah

                       Nas�l  bilmem  bu  nirana  dayand�m  ya  Resulallah

                       Ezel  bezminde  bir  dinmez  figand�m  ya Resulallah

                       Cemalinle  ferahnak  et ki yand�m  ya  Resulallah

       Mecit Demirel

       From: Seyma Erg�n <sheymaaa@...>
       Date: Fri Apr 18, 2003 3:01pm
       Subject: medinenin g�l�
       selamun aleykum...
       
       ben medinenin g�l� 'n� ariyorum, ama clip seklinde...hic bi yerde 
       bulamadim, yardimici olursaniz sevinirim!
       From: "UFUKYOLCUSU" <ufukyolcusu@...>
       Date: Sat Apr 19, 2003 10:18pm
       Subject: Zaman..
       Zaman; (bundan �ncesinde oldugu, simdilerde ve ileride de mutlaka 
       olmasi gerektigi gibi) �vira ihlas...� deyip, ayaga kalkma zamanidir. 
       Zaman; yilginliga, yorgunluga, bikkinliga ve bezginlige asla d�smeden, 
       ihlasla hedefe, yani Rabb�imizin rizasina talip olma ve O�na dogru 
       y�r�me zamanidir. Zaman; yenilenme, ihlasla donanma, muhlislikten 
       muhlasliga 'terakki ve terfi� etme zamanidir. Zaman; tepeden tirnaga 
       ihlas kesilme ve iliklerimize kadar onu hissetme zamanidir. Zaman; 
       ihlas kulesine gevseklik g�stermeden tirmanma zamanidir. Zaman; adeta 
       celige cifte su verir gibi, g�n�l d�nyamiza ihlasi tekrar tekrar 
       yudumlatma, icirme zamanidir. Zaman; ihlasin celikten zirhina b�r�nme 
       zamanidir. Zaman; nice yildir aglayan ve bu isi ihlasla baslatip devam 
       ettirenlerin mahzun y�z�n�, yine ihlasimizla g�ld�rme, sevindirme 
       zamanidir. Zaman; Rabb�imize ihlaslica kulluk ve hizmet etme zamanidir. 
       Zaman, �hlas Nebi�sine (Aleyhisselam) ihlaslica �mmet olabilme 
       zamanidir...
       
       "Vira.."lariniza muhtac g�n�ller hatrina, hatri en makbul olan Zat 
       askina.. Vira ihlas...
       From: mehtap yagan <yaganmehtap@...>
       Date: Sun Apr 20, 2003 11:18am
       Subject: Aile �yk�leri (�imenler ve �ocuklar)

       YETM��ALTINCI YA� G�N�NDE, ihtiyar ilkokul ��retmenimi ziyarete gitmi�tim. Kar�s� ile birlikte bah�edeydi. ��retmenim �imenleri suluyor, kar�s� da �i�ek saks�lar�n�n topra��n� de�i�tiriyordu.
       Beni g�rd�kten sonra, i�lerine ara verdiler. Hava g�ne�liydi. Bah�edeki masan�n etraf�nda oturmay� tercih ettik. Sohbete dalm��ken, ��retmenimin bir kom�usu gelip civardaki �ocuklar�n zaman zaman bu �imenlerin �zerinde top oynad�klar�n� haber verdi.
       �Bunlara sak�n y�z vermeyin� dedi. �Bu �artlar alt�nda �imen yeti�tiremezsiniz.�
       ��retmenim, ona �u g�zel cevab� verdi:
       �Zarar� yok efendim. Bence �ocuk yeti�tirmek, �imen yeti�tirmekten daha �nemli.�
        
       kaynak:zaferdergisi
       {m}{e}{h}{y}{a}
       From: "Emel FINDIK" <psikolog81@...>
       Date: Sun Apr 20, 2003 4:51pm
       Subject: Ey �aresizler �aresi!

       Ey �aresizler �aresi!
       Sebeplerin sukut etti�i, i�tima� ahvalin boz-bulan�k bir h�l ald���,
       her yanda zalimlerin "hay-huy"unun duyuldu�u,
       y���nlar�n �aresizlikle k�h sa�a, k�h sola toslay�p durdu�u
       �u karanl�k g�nlerde,
       zulmet zulmet i�inde k�vrananlara nezdinden bir ���k g�nder..
       sonsuz kudretinle b�t�n zul�m ve haks�zl�k ate�lerine bir su serp..
       �eytan�n ocaklar�n� s�nd�r
       ve iblislerin boyunlar�na ��zemeyecekleri tasmalar ge�ir.
       Ufuklar�m�zdaki ilham esintileri bir yere tak�ld�,
       g�n�llerimizde heyecanlar s�nd�,
       dillerimizde bir kekemelik var;
       rahmet ilinden bize dirilten bir meltem g�nder..
       hakk�ndaki rec� ve h�sn�zann�m�z� rahmetinin serhaddine ula�t�r
       ve bizi o ufkun �mitli dilencileri kabul ederekg�n�llerimizi iman� heyecanla �ahland�r
       ve dillerimizdeki ba�lar� ��z;
       ��z ki h�limizi arz ederken yeni bir g�nah i�lemeyelim.
       M�crimiz, d��k�n�z, derbederiz.
       Ve yak�n tarihimiz itibar�yla hi� bu kadar da��lmam��,
       bu kadar zaafa d��memi�, bu kadar Senden uzak kalmam��;
       s�rekli "Sen Sen" diyenler dahil asla bu �l��de Sensizlik ya�amam��t�k.
       Ey talihsizlerin s���na��,
       ey �cizlerin g�� kayna��,
       ey dertlilerin tabibi ve ey yolda kalm��lar�n h�d�si ve yol g�stereni!
       Bir kere daha Sana dehalet ediyor
       ve i�imizi son bir kez daha Sana d�k�yoruz.
       Bo� �eylerin arkas�ndan ko�up durduk;
       olmayacak h�lyalara g�n�l ba�lad�k.
       �mit ettiklerimiz y�z�m�ze bakmad�
       ve bel ba�lad�klar�m�z asla bizi umursamad�.
       Bug�ne kadar Senden ba�ka sesimizi duyan, ba��m�z� ok�ayan olmad�.
       Duygular�m�zla alay edildi; d���ncelerimiz c�r�m say�ld�.
       Her yanda kundaklamalar ya�and�..
       her tarafta fitne ate�leri k�r�klendi..
       yananlar ocaklar gibi yand� ve yap�lanlar ismet-i dine dayand�.
       �u anda duygular�m�z derbeder,
       davran��lar�m�z ahenksiz, ruhlar�m�z kirli,
       ayaklar�m�z titrek, ellerimiz meflu�,
       �o�umuz itibar�yla �mitlerimiz sars�k, havalar boz-bulan�k,
       ma�ripler hicranla t�l t�l, ma�r�klar l�tfuna kalm��...
       ��te b�yle bir da��n�kl�k i�inde Sana geldik.
       B�yle gelenlerin ilki de�iliz, sonuncusu da olmayaca��z.
       Rahmetin, bu garip pi�manlar�n �mit kap�s�,
       bizler de bu kap�n�n �n�ndeki liyakatsiz dilenciler.
       �imdiye kadar gelip Senin kap�nda ihtiya� izhar edenlerden bo� d�nen hi� olmam��;
       hi�bir ka�k�n ve pi�man da o kap�dan kovulmam��t�r.
       O kap� Senin kap�n, onun ba�kalar�ndan fark� da her gelene aff�nd�r.
       Bizi hilm � silminle g��lendir.
       Zalimlere de varl���n� duyur.
       Ey her duada bulunana icabet eden ululuk taht�n�n Sultan�!
       �u anda binler, y�z binler Senin kar��nda divan durarak ellerimizi Sana a��yor
       ve k�lliyet kesbetmi� niyaz edal� soluklar�m�zla,
       kullar�na her zaman a��k bulunan,
       hi� olmazsa aral�k duran rahmet desenli kap�n�n tokma��na inleyerek dokunuyor
       ve "Biz geldik" diyoruz.
       Herkesi ve her �eyi g�r�p g�zetti�ine,
       her sese ve herkese merhamet etti�ine g�n�lden inanarak
       ka�k�nl���m�z� muvakkat dahi olsa g�rm�yor,
       g�nahlar�m�z� af �a�layanlar�n i�inde tasavvur ediyor,
       kar��t�rd���m�z haltlara de�il,
       Senin afv u safh�na bak�yor ve �mitlerimizi ona ba�l�yoruz;
       ba�l�yor ve Sen varsan -ki asl�nda kendinden var olan sadece Sensin-
       bizim terk edilmemiz s�z konusu olamaz.
       En�simiz Sen isen, �evrenin vah�etinden bize ne!
       Her yanda �eytan ve avenesi i�ten i�e homurdan�p duruyorlarm��,
       Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki!
       Sen her �eyin biricik h�kimisin
       ve h�km�n� engelleyecek bir g�� de yoktur.
       Sen saltanat dairen i�inde en k���k �eyleri g�r�r,
       en c�l�z sesleri i�itir,
       hi�bir �eyi ve hi�bir kimseyi cevaps�z b�rakmazs�n.
       �imdi biz de, bize verdi�in isteme duygusu
       ve istenenleri verece�in inanc�yla rahmetinin v�s'ati geni�li�indeki
       kap�na dayan�yor,
       son bir kere daha h�limizi arz etmek istiyoruz.
       H�limiz Sana ayan,
       s�yleyeceklerimiz bildiklerinin bir k�sm�n� beyan.
       Bekledi�imiz as�rlardan beri bizi k�vr�m k�vr�m k�vrand�ran dertlerimize derman..
       icabet buyur ey Rah�m � Rahm�n!

       M.F.G

               Protect your PC - Click here for McAfee.com VirusScan Online
      • Esma'ul Husna
       EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: morphism Cc: ykutlu@ford.com.tr Date: Sat May 17, 2003 9:06am
       Message 6 of 21 , May 17, 2003
       • 0 Attachment
        EsmaulHusna e-Posta Grubu
        ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

        From: morphism <neuromorphism@...>
        Cc: ykutlu@...
        Date: Sat May 17, 2003 9:06am
        Subject: Tevhid 3-4 hakkinda
        [[[2- "Ey a��k, neyi seversen onun kulu ve esiri olursun. B�ylece o �eyin
        esaretine girersin. Sevilen �ey seveni �m� (k�r) ve sa��r k�lar. Bir kimse
        All�h'dan gayr�y� severse o kimse All�h'dan g�fil, O'nun her �eyine sa��r ve
        neticede All�h'� g�remez olur."
         
         Anla��l�yor ki, hakiki sevilecek olan All�h'd�r. E�er sen All�h'� seversen,
        All�h'�n yard�m� da gayr�y� sevmene mani olur.
        
         Hz. Peygamber (s.a.v.) Hz. Hasan (r.a.)'�n a�z�ndan, Hz. H�seyin'in de
        boynundan �pm��t�. All�h derhal Cibril-i Emin-i g�nderdi. Cibril (A.S.)
        All�h'dan Res�lull�h'a sel�m getirdi:
        
        "Benim kar��mda torunlar�n� �per de�il mi? �zzetim, Cel�lim hakk� i�in birini
        zehirle, birini de boynundan �ehit edece�im." buyurdu.]]]]
         
        diye bir naklilde bulunuyor A.Y�ld�r�m Kutlu Bey...
        
        Acaba bizim buyukler bu hadisi duymus da mi sevgilerini yureklerine gommeyi
        tercih etmis? Ne baslar oksanmis, ne bir kerecik 'canim yavrum' diyebilmis
        babalar, ne de gelinler kayinvalidelerinin yaninda cocuklarini sevebilmis...Kim
        ne maksatla uydurmus olabilir bu hadisi?? sevgisiz cocuk mu buyur? Efendimiz
        degil mi Hz Hasan ve Huseyin sirtina binerken bile namazini bozmayan? O degil
        mi 9-10 cocuklu bir babanin evladinin basini hic oksamadigini duyunca 'Merhamet
        edilmeyene merhamet edilmez' diyen?
        
        'Kalpte Allah sevgisinden baska sevgi olmayacak' demek, ne demek acaba
        gercekten? Allah'i seven onun yarattigini da sevmez mi? Ve bunu gostermeli
        degil midir? "Birini seviyorsaniz bunu ona soyleyiniz" dememis mi Peygamber?
        
        Kucukken ihmal edilen, sevildigini hissetmeyen cocuk, buyudugunde cesitli
        psikiyatrik rahatsizliklarla karsilasiyor; major depresyon ve anoreksiya
        nervoza, bizzat sahit oldugum 2 hastalik mesela. Cocuk 'farkedilmek' ister,
        bunu tabii yollarla basaramayica da hastalik gelistirir. Insanlarin kendisiyle
        nasil ilgilendigi degil, ilgilenip ilgilenmedigidir onemli olan. Gelip kucagina
        almiyorsa, kizip bagirmalidir, o da olmuyorsa, 'vah yavrum hasta mi olmus'
        demelidir... 
        
        Sevgiyle kalin morphism
        From: mehtap yagan <yaganmehtap@...>
        Date: Mon May 12, 2003 3:58pm
        Subject: Her �ey size ba�l�

        Her �ey size ba�l�

        Bir an� bir �ark� k�v�lc�mland�rabilir.
        Bir hayali bir �i�ek uyand�rabilir.
        Bir a�a� orman� ba�latabilir.
        Bir ku� ilkbahar� m�jdeleyebilir.
        Bir g�l�mseme bir arkada�l��� ba�latabilir.
        Bir tokala�ma bir ruhu canland�rabilir.
        Bir kelime bir amac� belirleyebilir.
        Bir oy bir ulusun ya�am�n� de�i�tirebilir.
        Bir g�l�� s�k�nt�y� alt edebilir.
        Bir ad�m her yolculu�u ba�latabilir.
        Bir umut ruhlar�m�z� ayd�nlatabilir.
        Bir dokunu� �efkati anlatabilir.
        Bir kalp neyin do�ru oldu�unu bilebilir.
        Bir tek insan fark� yaratabilir.

        O y�zden "ben olsam ne olur, olmasam ne olur" demeyin.

        From: "muhib"<muhib_2002@...>
        Date: Wed May 14, 2003 7:58pm
        Subject: Imam-i Rabbani ve Osmanli (Tarih ve Dusunce)
        Selam�n aleyk�m, a�a��daki tan�t�m� sizlerle payla�mak istedim...
        �mam-� Rabbani ve Osmanl�
        "Tarih ve D���nce" Dergisi, Ahmet U�ar imzas�yla yay�mlanan "Osmanl�'n�n �mam-� Rabbani ve Evlatlar�na Bak���" ba�l�kl� dosya ile, tarihin tozlu sayfalar�nda kalm�� �ok �nemli bir konuyu daha g�ndeme getiriyor. "�ki b�y�k merkezin (Osmanl� ve �mam-� Rabbani hazretleri) birbirlerinden habersiz olmas� d���n�lemezdi" denilen dosyada, U�ar, ilk defa ortaya konan ar�iv vesikalar�na g�re Osmanl� y�netiminin, bug�ne kadar aralar�nda resmi bir alaka bulunmad��� zannedilen �mam-� Rabbani hazretleri ve onu temsil eden ailenin ve me�rebin g�revini iyi kavram�� g�r�nd���n� ortaya koyuyor. �zel ve �ok teferruatl� bir dosya halinde sunulan konu foto�raflar, ar�iv belgelerinden al�nt�lar, haritalarla zenginle�tirilerek ortaya bug�ne kadar konmam�� ciddiyette bir ar�ivlik �al��ma koyuyor. Derginin di�er yaz�lar� aras�nda da dikkat �ekici ba�l�klar dikkat �ekiyor. Ahmet Fettaho�lu'nun "Sen Neymi�sin Be Amerika!", Nurdan �afak'�n "Zay�fken Kuzu, Palazlan�nca Kurt", Arzu Terzi'nin "Osmanl� Her �eyin Fark�ndayd�", Ahmet Sarbay'�n "�ngiliz'den Alaca��m�z Var", Mustafa Miyaso�lu'nun "Vak�flar�n Ekrem Babas�" yaz�lar� da okurlar�n� bekliyor. (0 212 511 75 00)
        K�lt�r/Sanat, 14 May�s 2003
        From: hazan hazan <hazanmrm@...>
        Date: Thu May 15, 2003 6:23pm
        Subject: Re: [EsmaulHusna] FIKIH SOZLUGU
        F�k�h sozlugu gercekten guzel bir fikir ve faydalan�yoruz, Fakat �rneklendirmenizde kafam kar�st� dogrusu, Caiz teriminin a��klamalar�nda  bir kad�n�n ba��n� a�amayacag� i�in erkekler aras�nda peruk takmak caiz h�km� neye g�re verilmi� acaba .Var m� ger�ekten b�yle bir h�k�m.Veya �yle bir mecburiyet.  A��klarsan�z bizde bilgilenmi� oluruz.
        Selametle  

        6- (Hastal�k sebebiyle yaras�ndan kan, irin akanlar�n, idrar ka��ranlar�n, abdest ve namazlar�n�n bozulmamas� i�in M�lik� mezhebini takl�d etmeleri c�iz) demek, yap�lmas� l�z�m demektir. Bunun gibi, (Mahalle mescidinin gelirlerini, masraflar�n� id�re etmek i�in m�tevelli [vaz�feli bir memur] tay�n etmek c�iz) demek, l�z�m man�s�nad�r. (Bir kad�n, peruk takarak soka�a ��kamaz. Ancak erkekler aras�nda ba��n� a�mak zar�reti oldu�u zaman, ba��n� peruk takarak �rtmesi c�iz) demek, ba��n� a�mas� g�n�h olur, peruk takmas� �artt�r demektir.
        From: "zeki kentel" <zkentel@...>
        Date: Fri May 16, 2003 9:23pm
        Subject: BU �EVREN�N KAT�L� K�M...?
        Alt�n �ehir ( * )
         
        Y�ce da�lar�n g�lgesinde
        Yaln�z bir k�y i� �ekiyor.
        Ku�lar; suskun art�k
        Sevda �ark�lar� a��klar� bekliyor.
         
        �e�me ba��nda g�z� ya�l� dede;
        O�ul, gelin, torunlar burnunda t�terken,
        R�zg�r bile ezgisi de�i�mi� art�k
        Hasret t�rk�leri s�yl�yor.....
         
        "H�z�nl� akan dere;
        sular�nda dans eden �ocuklar�n
        ��plak ayaklar� nerede?...."
         
        G�lgesinde kara bulutlar�n
        G�klere y�kselmekte beton y���nlar�.
        O�ullar, gelinler g�ne�e hasret;
        B�z�lm�� fabrika k��elerine.
        Yorgun gecelerde s�zlayan ayaklarla
        Ku� seslerini �zlemekte.....
        Kalmam�� denizin mavisi
        Bal�klar bile g�� etmi� a��k denizlerine.....
         
        "Ye�ile hasret �ocuk;
        ko�up oynad���n �ay�rlar,
        mis kokulu �i�ekler nerede?...."
         
        Nedir bizi savuran, medeniyet ad�na
        H�rs i�inde bo�ulmu�uz, soludu�umuz zehir.
        Can�m�z pahas�na �dedi�imiz bedeller
        Hayallerimizde kald�, o g�zelim berrak nehir....
         
        Umudumuz yar�nlarda, �lkesinde g�ne�in
        Cennetin bah�esinde g�ller a�acak.
        S�ylerken b�lb�ller hak�al�k �ark�s�n�
        Sevginin �����nda, canlanacak alt�n �ehir...(Nur�en Aslan)
         
        ***
         
        Her gram toprakta yetmi� milyon canl� var,
        Canl�s�z kalmakta s�rekli t�m k�y�lar.
        Art�k h�zla bozulmakta dengesi k�y�n�n,
        Akl� ba��na gelsin, �u bozan hay�n�n. (Ahmet A��c�)
         
        -------------------------------------
         
        ( * ) Orhan Kural . Kubilay K�seo�lu /
         
        �evre �iirleri Antolojisi / Beril Yay�nlar� / May�s 2003
        From: "Muhammed AKYUZ" <akyuz@...>
        Date: Sat May 17, 2003 0:41am
        Subject: Metafizik Gerilimin Muhafazas�
        Merhaba,
        Metafizik Gerilimin Muhafazas� ile ilgili calismaya:
        adresinden ulasabilirsinz..
         
        Kolay gelsin.
        ________________________________________________________________
        Muhammed AKY�Z

        ELECTRONICS ENGINEER
        akyuznet@...
        From: "Gen� Iletisim Grubu" <genciletisim2003@...>
        Date: Sat May 17, 2003 3:24pm
        Subject: Re: [FeTiHNeT] HZ.MUHAMMED(s.a.v)
        �iirin ismi naat, �airi de Arif Nihat Asya'd�r....
        �airi bilinmiyor denmesine �a��rd�m.
        
        
        >From: "a.zeynep"<
        a.zeynep@m...> >Reply-To: fetihnet@yahoogroups.com >To: esmaulhusna@yahoogroups.com, fetihnet@yahoogroups.com >Subject: [FeTiHNeT] HZ.MUHAMMED(s.a.v)
        >Date: Wed, 14 May 2003 14:51:13 +0300


        STOP MORE SPAM with the new MSN 8 and get 2 months FREE*
       • Esma'ul Husna
        EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Mukaddes Kaya Date: Sat Jul 26, 2003 0:38am Subject: hesap
        Message 7 of 21 , Aug 25, 2003
        • 0 Attachment
         EsmaulHusna e-Posta Grubu
         ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

         From: "Mukaddes Kaya" <mukaddes27@...>
         Date: Sat Jul 26, 2003 0:38am
         Subject: hesap g�n�

         Hesap G�n�nde Nas�l Bir Sorgulama Olacak?


         Hesap g�n�nde herkes tek ba��na sorgulanacakt�r. �nsana d�nya hayat� boyunca yapt��� her�ey, eksiksiz olarak g�sterilecektir. Allah��n �� bir hardal tanesi a��rl���nda olsa, (bu) ister bir kaya par�as�ndan ya da g�klerde veya yer(in derinliklerinde) de bulunsa bile, Allah onu getirir. ��phesiz Allah, latif oland�r, (her�eyden) haberdard�r� (Lokman Suresi, 16) ayetinde de buyurdu�u �zere insan�n yapt��� hi�bir �ey gizli kalmayacakt�r.

         Bir insan d�nya hayat�nda yapt�klar�n� kendisi unutmu� olsa bile bunlar hesap g�n�nde kar��s�na gelecektir. Herkesin eline t�m yap�p ettiklerinin i�inde bulunaca�� amel defterleri verilir. Ayn� zamanda insanlar�n iyiliklerini ve k�t�l�klerini tartan hassas teraziler de ortaya konmu�tur ve bu hesapta zerre a��rl���nca bile haks�zl�k yap�lmaz. Hesap esnas�nda insan�n i�itme ve g�rme duyular� ve derileri �ahitlikte bulunacak ve d�nya hayat�nda yapt�klar�na �ahit olanlar da �ahit olarak getirileceklerdir. �nkarc�lar zorlu bir sorgulamadan sonra b�l�kler halinde cehenneme sevk edileceklerdir. M�minler i�inse kolay bir hesap olacakt�r ve sorgulamadan sonra sevin� ve kurtulu�un co�kusuyla cennete gireceklerdir.
          
         MERCEK DERG�S�
         From: "muhib"<muhib_2002@...>
         Date: Mon Aug 11, 2003 6:53pm
         Subject: Eshab-i kiram hangi mezhebde idi
         Esh�b-i kir�m hangi mezhebde idi?   

         Ehli s�nnet disi bozuk firkalar ve onlarin kit�blarini okuyanlar, �Mezhebler ikinci asirda meyd�na �ikti. Esh�b ve T�bi�in, hangi mezhebde idi? Mezheplere l�zum yok. Arap�a bilen herkes Kur�an-i kerimi okuyup buna g�re amel edebilir. Arap�a bilmeyen de mealinden okuyup �grenir � gibi s�zlerle isin aslini bilmeyen cahilleri etki altina alarak kafalarini karistirmak istiyorlar. Mezhebin ne oldugunu bilen bunlara g�ler ge�er. Bunlarin art niyyetli olduklarini anlar. Mezheb im�mi demek, Kur��n-i ker�m ve had�s-i ser�flerde a�ikca bildirilmis olan din bilgilerini, Esh�b-i kir�mdan isiterek topliyan, kit�ba ge�iren b�y�k �lim demekdir. A�ikca bildirilmemis olan bilgileri de, a�ik bildirilmis olanlara benzeterek meyd�na �ikarmisdir. �Had�ka� kit�binda diyor ki; �Bilinen d�rt im�m zamaninda, baska mezheb im�mlari da vardi. Bunlarin da mezhebleri vardi. Fakat, bunlarin mezheblerinde olanlar azala azala bug�n hi� kalmadi�. Esh�b-i kir�min herbiri m�ctehid idi. Hepsi de, derin �lim, mezheb im�mi idi. Herbiri kendi mezhebinde idi. Hepsi de, mezheb im�mlarimizdan dah� �st�n, dah� �ok bilgili idi. Mezhebleri dah� dogru, dah� kiymetli idi. Fakat, bunlarin kit�blari olmadigi i�in, mezhebleri unutuldu. D�rt mezhebden baskasina uymak imk�ni kalmadi. Esh�b-i kir�m hangi mezhebde idi demek, alay kumandani, hangi b�l�ktendir? Y�hud, fizik �gretmeni, okulun hangi sinifi �grencisidir demege benzemektedir. Kur��n-i ker�mi ve had�s-i ser�fleri anlamak i�in arab� bilmek l�zim ise de, yalniz arab� bilmek k�f� degildir. K�f� olsaydi, Beyrutdaki arab hiristiyanlarin herbirinin, birer Isl�m �limi olmasi l�zim gelirdi. ��nk� onlarin i�inde Misirdaki dinde reformculardan daha kuvvetli arab�si olanlar, arab lis�ninin m�tehassislari, �M�ncid� isimli meshur arap�a l�gat kit�blari yazanlar var. Bunlarin hi�biri, Kur��n-i ker�mi anliyamamis, �m�n etmek serefine bile kavusamamistir. Kur��n-i ker�m, Esh�b-i kir�ma hit�b ediyor. Onlarin n�rlu kalblerine ve sel�m akllarina hit�b ediyor. Kureys lis�ni ile davet ediyor. Esh�b-i kir�m, Res�lullahin sohbetinde yetistikleri ve b�t�n �mmetin �st�nde kem�l s�hibi olduklari h�lde, Kur��n-i ker�mi anlayislari ayri ayri oldu. Anliyamadiklari yerler de oldu. O b�y�kler b�yle �ciz kalinca, bizim gibi, argo dili ile arab� anliyanlarin h�li nice olur?

         From: "Sarmasik G�lleri" <sarmasik_@...>
         Date: Tue Aug 19, 2003 0:31pm
         Subject: oysa benimde a��tlar�m var gecmis uzaklara
         Bu �ehrin elini a�m�� dilenci zavall�l���nda, s�nm�� ate�leri, kurutulmu� sular�, bitmi� havalar�, kaybolmu� topraklar� ile kaynat�lm�� bir gen�li�i eleyerek, duvar�na mutlu g�n foto�raflar� asm�� biri olmak korkusu ile yaz�yorum...

         Biliyorum kim ne derse desin konu�may� ��renmi�tik biz, usul usul, sakin sakin konu�may�... Kiminle, nas�l ve nerede sorusu d���nda olduk�a makul bir say�da da k���k ayr�cal�klar olmas�n� istemi�tik bir �ok kere...

         Yeni �a�lara uyarlanm�� Cyrano de Bergerac masallar� uydurmad�k m� hi�? �u g�n oturdu�um r�zgarl� kayan�n �zerinde havaya �iirler sa�an bir esrik oldu�um geliyor akl�ma... Ama d���n l�tfen, sen olsayd�n Marsyas��n yerinde, almaz m�yd�n o kaval� yolda g�rd���nde...

         Ben ald�m... Hem de bile bile derimin y�z�lece�ini... Biliyordum ��nk� anlatm��lard�, biliyordum ��nk� g�rm��t�m. Yaln�zca bir ho��akal demek gelmi�ti i�imden, yeni bir merhabaya a�mak istiyordum bedenimi.
         Uyand���m saatler olsa gerek �u anlar. G�zlerinde ne yar�n kayg�s�ne de kotarmak bir �eyleri, yaln�zca sabah�n nereden geldi�ini anlayamamakla dolu ba� a�r�s� beynimin ince k�vr�mlar�nda...

         R�zgar de�i�imin ilk habercisi... Umutlar�n g�kku�a��... Serin bir banyo... K�p�ks�z, sabunsuz, kurulanmas�z. Kayalarla doldurulmu� denizlerin �st�nde y�r�menin tek ayr�cal��� var. Yaln�zca denizde esen bir r�zgar� koklamak. Ar�nmak onunla eski g�nahlardan, sonra da savurmak dip bal�klar�n�n midelerine... Kimse yemeye yeltenmiyor bu bal�klar�... Kimse adlar�n� bile bilmiyor bu bal�klar�n. Ben de bilmiyorum. Hadi kalk, �l�k bir r�zgar al �nce, sonra da koyu bir ate�... De�i�imini giy �st�ne, kayana ��k ve kal orada.

         Yeni bir kaval aramaday�m ben, y�zd�rmem gerek eski derimi. Seni b�rak�yorum ve bu sefer biliyorum ne gidi�i bu... Kand�rmaya �al��mayaca��n� biliyorum. Sonsuz bir �zg�rl��e u�mak iste�i ile yar��mayaca��n� biliyor gibisin.

         Kim b�yle yapt� seni, ne i�irdiler ruhunu satman i�in? Kim ne bi�im bir haberci g�nderdi sana? Hangi u�ursuz kabus galip geldi d��lerine? Ko�may� hangi k�t�r�m kaza yasaklad� ki, bir yatakta �l�m� bekliyorsun? S�ylemeyi istemiyorum sana bunlar� ama s�yle bana, ne bi�im bir kefen dokudular �st�ne?

         Evet gidiyorum... Sana onlar� da anlatmak istiyorum geleceklere ve eski g�nlerimi tavaf eden b�y�m��lere...

         Hadi uyan l�tfen, gitmemi istemedi�ini s�yle... Yeni sevmeye ayr�l�rken yollar, yeni d�nyalara gir. Unut eskini, benli�ini uyut. Senli�imi geri ver bana. �okluk kendimi anlatt�m sana ya, beni olabildi�inden daha fazla tan�d���n� d���nebilirsin.

         Oysa benim de a��tlar�m var ge�mi� uzaklara... En �ok da yaln�z gecelere... Biliyor musun, yeni �a�lara uyarl� sevmelerde ya��yoruz art�k ne yaz�k ki... D��lerle boyal� duvarlar�n aras�nda ya��yorduk eskiden. Ve kimilerimiz hi� s�yr�lmad� d�� boyal� k�plerin b�y�s�nden...

         Bir sabah uyand�lar sonra. Sokaklara ��k�lmamas� gereker d�d�k sesleri dola��yordu. ��kmad�lar onlar da. Yeni d��ler yoktu art�k. Pe�lerinde eski pi�manl�klar�n� ve yeni d��lerini s�r�kl�yorlard�. K�r�lm�� ordular�n neferlerine yak���rcas�na ba�lar� �nde omuzlar� d��m�� birer birer girdiler yeniden bi�ilecekleri h�zarlara... Onlardan biri olmak istemeyenlerse... Onlar zaten kendilerini kaybetmemek i�in bulabildikleri en kal�n zincirleri bellerine ba�lam��lard� �oktan.

         Soylu asil hayallerime ihtiyac�m var yeniden. Reklamlar�n hangi ku�a��na s�k��t�m ki ben?.. Ara s�ra korkuyorum kendimden. Belki de gidi�lerimin tekmesi bunlar. Kendimden korkmam bu y�zden. Yeni hayatlar bulmaya gidiyorum. Her neyse sen bilmiyorsun bunlar�. Bunlar da benimle gidecek. Ve gelmek istersen de bilmeyeceksin. Benim d��lerime yeti�mene imkan yok ki...

         Evet gidiyorum, terk ediyorum beni... Bu sefer biliyorum ne gidi�i bu, s�ylemi�tim s�yl�yorum...

         Saat hen�z �ok erken, sense gizlerinin fark�nda de�ilmi� gibi uyumadas�n �ehrin bir yerlerinde. Yeni dertler aramak gerek diyerek, son �ekili�inden beri k��ene sana ne de ba�kas�na yak�namad�m kendimi...

         SERAN
         From: "�M�T G�NAY" <u.gunay@...>
         Date: Wed Aug 20, 2003 10:11am
         Subject: RE: [EsmaulHusna] [SiZDeN GeLeNLeR
         ben yakla��k 100 adet sat�n alarak dost ve arkada�lara da��tmak isterim bu konuda g�r��ebilece�im bir arkada��n tel. nolar�n� bana g�ndermesini rica edece�im. t�m arkada�lar gibi bende yap�lan bu hizmetten duyulan gurur ve sevinci benim de eme�im ge�mi��esine payla�t���m� bilmenizi isterim.
         benim telefon nolar�m
         i�    0.212.509.31.90
         cep 0.536.959.28.58
         From: Baris Guven <bguven2000@...>
         Date: Fri Aug 22, 2003 6:58pm
         Subject: Aimin farz-haram deme yetkisi var midir?
         �limlerin farz veya haram deme yetkisi var mi?

         Ebu Hanife, imam arkas�nda Fatiha okumak tahrimen mekruh derken, �mam Safii farz diyor. Peygamberin bile, haram etme, farz kilma yetkisi yokken, farz Allah�in emri iken nasil olur da bu �limler, farzdir, haramdir diyebiliyorlar?

         CEVAP: Resulullahin ve m�ctehid �limlerin yetkisi iyi bilinmedigi i�in b�yle garip sorular geliyor. Bir kimse su� isleyince, savcinin istegi �zerine getirilip hakim tarafindan ceza verilir ve hapse atilir. Hapse atanlar polis veya jandarmad�r. Ama bunu savcinin, hakimin emri ile yapmaktadir. H�creye konmussa gardiyan koymustur. �imdi gardiyana, jandarmaya veya polise, siz kim oluyorsunuz da beni hapse attiniz diyemeyiz. Onlar savcinin emrini uyguluyorlar.  Savc� da kim oluyor denemez. O da kanun adina bunu yapiyor. Su halde yetki kanundan ileri geliyor. Ama bu yetki, polis ile, savci ile, kullaniliyor. Polise, savciya karsi gelen kanuna karsi gelmis olur. Farz ve haram Allah�in emri ile olur. Allah, bu yetkiyi Resul�ne vermistir. Birka� �rnek verelim:

         1- Kur�an-� kerimi a�iklamakta yetkilidir. Bir �yet meali s�yledir: (Kur�an-i kerimi insanlara a�ikla!) [Nahl 44]

         2- Bir seyi haram etme veya farz kilmada da yetkilidir. �ste bir �yet-i kerime meali:

         (O �mm� Peygamber, temiz seyleri hel�l, pis, �irkin seyleri haram kilar.) [Araf 157]

         Resulullah "sallallah� aleyhi ve sellem" a�iklama yetkisine dayanarak buyuruyor ki:

         (Peygamberin haram kilmas�, Allah��n haram kilmas� gibidir.) [Tirmizi]

         (E�er mesakkat vermeseydi, gece namazini �mmetime farz kilardim.) [Deylemi]

         Demek ki Resulullah efendimizin bir seyi haram veya farz kilma yetkisi vardir..

         3- Resulullahin emrine uymak, ona itaat etmek farz, isyan etmek haramdir:

         (Resule itaat, Allah�a itaattir.) [Nisa 80]

         (Allah ve Resul�ne itaat eden cennete, isyan eden cehenneme gider.) [Nisa 13,14]

         (Allah�a ve Resul�ne karsi gelen k�firler, bilsin ki, Allah�in azab� �ok siddetlidir.) [Enf�l 13]

         (Allah ve Resul�, bir iste h�k�m verince, art�k inanmis kad�n ve erkege, o isi kendi istegine g�re, tercih etme, se�me hakki kalmaz.) [Ahzab 36]

         4- Iman konusunda da ayni yetkiye sahiptir. Resulullaha iman etmeyen k�firdir:

         (Allah�a ve �mmi nebi olan Resul�ne iman edin!) [Araf 158]

         (Allah�a ve Resul�ne inanmayan [k�fir olur] k�firlere de �ilgin bir ates hazirladik.) [Feth 13]

         5- Iman gibi, Allah�in emrine itaat ile Resul�n�n emrine itaat de aynidir. Ben yalniz Allah�a uyarim, Resule uymam diyen k�firdir. ��te bir �yet meali: (Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayirip ikisi aras�nda bir yol tutmak isteyen k�firdir.) [Nisa 150,151]

         Allah� te�l�, Resul�ne b�yle yetkiler verip, (Resul�me t�bi olun) buyurdu�u gibi, Resul� de, �limlere yetki verip (�limlere t�bi olun!) ve (�limler peygamberlerin v�risleridir) buyuruyor. [Allah� te�l� da (Bilmiyorsaniz, �limlere sorun) buyuruyor. (Nahl 43)] Yani Resulullah efendimiz, peygambere t�bi oldugunuz gibi �limlere de t�bi olun buyuruyor. Peki v�ris olan bu �limler, hata etmez mi? Hatta birinin ak dedi�ine �teki kara demiyor mu?. Ne olacak simdi? Resulullah onu da a�iklamis, (�lim ictihad�nda yanilirsa bir, isabet ederse iki sevap alir) buyurmustur. (Buhari)

         Demek ki Resulullahin v�rislerinin de ictihad etme, haram veya helal deme yetkileri vardir. Bug�nk� �lim taslaklari m�ctehid de�ildir. Bu y�zden, Yus�f-i Nebhani hazretleri, (Bug�n m�ctehidlik taslayanin ya akl� veya dini noksandir) buyurmustur.

         Mehmed Ali Demirbas (kurul@...)

         From: "nurslu"<nurslu@...>
         Date: Sun Aug 24, 2003 4:45pm
         Subject: Ynt:[EsmaulHusna] kaderle ilgili suale cevap..

         Uzun s�reden beri d���n�p i�inden ��kamad���m bir soru tak�ld� akl�ma. ��inden ��kamad�m, i�inden ��kabilenlerin bana cevap vermesini rica ederim.

          

         Hay�r ve �errin Allah�tan oldu�una inan�yoruz. Kaza ve kaderin Allah�tan oldu�una inan�yoruz. E�er bir insan�n nasibinde ne varsa onun d���nda hi�bir �eyin olamayaca��na inan�yoruz.

         E�er bir insan�n k�smetinde intihar ederek ya�am�na son verecektir diye bir h�k�m var ise o h�km�n sadece de�i�ebilmesi i�in Y�ce yaratan�n takdirine ba�l� oldu�una inan�yoruz. H�k�m de�i�mez ve insan intihar ederse o insan�n direkt cehenneme gidece�ine inan�yoruz. Peki o ki�i i�in imtihan d�nyas�n�n ne anlam� kald�. E�er kendi iradesiyle �l�m�ne karar vermesi h�k�m gere�iyse nas�l cehennemlik olur.

          

         Bu soruyu uzun s�reden beri d���n�yorum. ��inden ��kamad�m ��kabilenlerin bana cevap vermesini rica ederim.

          

          Elcevap:

          

         oncelikle k�lliyattan kader risalesini okumanizi tavsiye ederim..
         kader ilim nevindendir(ilim �e�itlerinden biridir), ilim de malum a tabidir.. yani ilim de nasil olacaksa
         ona tabidir..yani insan kendi istedigini yapar ve Allah bunu bilir ama zorlamaz..
          
         Allah ,Allah olman�n geregi olmus ve olacak herseyi bilir..mesela ornekde verdiginiz gibi
          bir insan eger intihar edecekse ve bu vesile ile cehenneme gidecekse Allah bilir..
         Ancak insan bilmez gelecekde ne olacagini buras� cok onemli Allah bilir ama insan bilemez..i�te insan bilmedigi i�indirki bu dunya imtihan�na atilmistir.
         Peki soyle sorulsa; A �ahs�n�n intihar edecegi  �nceden belli ve B �ahs�n�nda namazinda niyaz�nda iyi bir zat olacagi belli, bu A ve B �ahsini Allah dunyaya getirmeden A�ahs�n� cehenneme B �ahs�n� da cennete atsa idi ne olurdu?  A �ahsi derdiki Allah�m once beni hele bir dirilt gonder dunya meydan�na
         ne yapip yapmayacagim belli olsun diye itiraz edermiydi etmezmiydi elbetteki ederdi i�te Allah bu itirazlar olmasin diye diye o A �ahs�n� dunyaya getiriyor

         > ----- �zg�n �leti -----
         > Kimden : eysheka -

          
         From: "bir kul" <bir_k@...>
         Date: Mon Aug 25, 2003 10:00am
         Subject: yaralar�m
         Ka� cemre d��meli y�re�ime,
         �s�nmak i�in yeniden.
         Unutmak i�in, ye�il nazarlar�n�,
         ka� bahar ge�meli,
         hasretinin �st�nden...

         Ka� ceylan su i�meli,
         sevda sebillerinden.
         Ka� g�vercin u�mal�,
         vuslat semalar�nda.
         Ka� ya�mur �slatmal� tenimi,
         ar�nmak i�in �zleminden...

         Ka� menek�e a�mal� saks�lar�mda,
         boyun b�kmeden.
         Ka� ilkyaz ya�amal� g�nl�m,
         ���meden
         Ve
         ka� sene,
         ka� ay,
         ka� g�n,
         ka� saat,
         ge�meli,
         akan kan� dindirmek i�in,
         yaralar�m�n �st�nden?         Seynur �nal


         MSN 8 with e-mail virus protection service: 2 months FREE*
        • Esma'ul Husna
         EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Hamza Yasar OCAK Date: Thu Aug 28, 2003 11:12am Subject: Kandiliniz
         Message 8 of 21 , Aug 31, 2003
         • 0 Attachment
          EsmaulHusna e-Posta Grubu
          ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

          From: Hamza Yasar OCAK <hyocak@...>
          Date: Thu Aug 28, 2003 11:12am
          Subject: Kandiliniz ve 3 Aylar�n�z M�barek Olsun
          s.a
          t�m karde�lerimizin bu g�zel g�n�n� kutlar g�nahlardan ar�nmam�za vesile olmasn� rabbimden niyaz ederim..

          Dr.Hamza Yasar OCAK

          From: Mehmet ERGUL <mehmet.ergul@...>
          Date: Thu Aug 28, 2003 11:35am
          Subject: HAYIRLI KANDILLER!

          Bin  damla umut serpilsin y�re�inize,

           bin tatl� mutluluk dolsun g�nlerinize,

          binbir hayaliniz ger�ekle bulu�sun,

           her t�rl� dualar�n�z kabul olsun,

          Regaip kandiliniz m�barek olsun...

          From: "Kalbin Sesi" <maltunsoy@...>
          Date: Thu Aug 28, 2003 1:14pm
          Subject: kandil tebri�i
          Esselamu aleykum
               Allah'�n nimet, rahmet ve ma�firetinin m�minlere bol bol ihsan edildi�i gece manas�na gelen Regaib Kandili'nde, bir y�ll�k ya�ant�m�z�, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi d���necek ve ona g�re hayat�m�za �ekid�zen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girece�iz. Bu gece hay�rl� bir gece, y�reklerimiz ibadetle �arps�n, g�n�llerimiz bir olsun.. Kandiliniz m�barek olsun!, der dualar�n�z� beklerim!
          Allah'a (c.c.) Emanet Olun.
          Muhittin Altunsoy
          Esselamu aleykum
          From: "Ke[R]eM" <kerem@...>
          Date: Thu Aug 28, 2003 7:11pm
          Subject: Kandil Tebri�i

          Regaib'in manas�: Allah'�n nimet, rahmet ve ma�firetinin m�minlere bol bol ihsan edildi�i gece

          T�m �slam Alemi'nin Regaip Kandili'nin M�barek Olmas� diler,3 Aylar'�n,t�m insanl��a bar�� ve huzur getirmesini Cenab-� Hakk'dan niyaz ederim.

          From: osman onat <osmanonat@...>
          Date: Fri Aug 29, 2003 1:58am
          Subject: Selamu Aleyk�m
           Say�n Esmaulh�sna grubu y�neticileri  acilen okunmas� gereken bir hatim vaar.Grup i�inde bunun da��t�m�n�n yap�lmas� konusunda bana yard�mc� olursan�z sevinirim.
           
            Te�ekk�rler iyi g�nler.
          From: chyrkyn@...
          Date: Sun Aug 31, 2003 0:50am
           
          merhaba arkada�lar
          daha �nce yapm�� oldu�umuz mail atma olay�n� �u g�nlerde tekrar yapal�m derim.h�k�met bununla ilgili karar almak �zere iken, y�k �n h�k�met �zerindeki bask�s�na kar��l�k bizlerde maillerimizle h�k�mete bask� yapal�m. bu seneyi k�zkarde�lerimiz
          bir kez daha kaybetmesin.
          milli e�itim bakanl��� info@...
          meb.h�seyin �elik celik.huseyin@... tel:0312 419 14 10 (20hat)
          meclis ba�kan� bulent.arinc@...
                                 barinc@...
          ba�bakanl�k hiliskiler@...

          sayg�lar�mla

          chyrkyn

          From: MIRAC ISIK <miractaki_isik@...>
          Date: Sun Aug 31, 2003 5:45am
          Subject: Re: [EsmaulHusna] Merhaba!

          selamun aleykum  nafile namazlarin faziletini hepimiz biliyoruz ama fatihadan sonra bi zamni sure okunabilir  ikinci bi zamni sure okunmaz tekrari mekruhtur diye ilmihallerde yaziyor ben alim degilim bilakis cahilim yalniz ilmihalde yazanlara gore bu durum nasil olur?
           
          allaha emanet olun.

                     Protect your PC - Click here for McAfee.com VirusScan Online
         • cem sener
          Sevgili kardesler, Onumuzdeki gunlerde sinemalara gelecek olan Jim Carrey?nin bir filmi var. Bu film konu itibariyle hiçbir sekilde saygiya uygun olmayan bir
          Message 9 of 21 , Sep 1, 2003
          • 0 Attachment
           Tepkimizi belli edelim Sevgili kardesler,

           Onumuzdeki gunlerde sinemalara gelecek olan Jim Carrey’nin bir filmi var. Bu film konu itibariyle hiçbir sekilde saygiya uygun olmayan bir icerige sahip. Filmin konusunda gore, basrol oyuncusu Jim Carrey bir hafta boyunca (Allah’I tenzih ederim) sözde tanri oluyor. Son derece küstah, pervasiz ve çirkin bir film. Bu film yurt disinda Hiristiyan ve Yahudi dindarlardan cok tepki aldi. Hatta bazi ulkelerde yayindan kaldirildi. Bence biz de bu konuda tepkimizi göstermeliyiz. Filmin gazetelerde tanitim ilanlarini gordum. Oncelikle kültür bakanliginin bu filme izin vermesi dikkat cekici tabi. Film Universal sirketinin yapimi, Türkiye’ye de herhalde onlar getiriyorlar.

           Neler yapabiliriz:
           1. kültür bakanligina konuyla ilgili mail ve mektup yollayabiliriz

           T.C. Kültür ve Turizm Bakanl???

           Telefon : (+90 312) 309 08 50 / 3112
           Faks: (+90 312) 312 43 59
           WEB Hizmetleri E-posta:
           info@...

           Bakanl?k Birimleri ?leti?im Bilgileri

           Özel Kalem

           Adres: Atatürk Bulvar? No: 29 06050
           Opera / ANKARA
           Tel: (+90 312) 311 19 32 - 309 47 79 - 310 9284
           Faks: (+90 312) 311 14 31
           E-posta:
           ozelkalem@...

           Tefti? Kurulu Ba?kanl???

           Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvar? No: 121
           Maltepe /ANKARA
           Tel: (+90 312) 229 26 31 - 229 36 61
           Faks: (+90 312) 232 24 89
           E-posta:
           teftiskurulu@...

           Hukuk Mü?avirli?i

           Adres: Atatürk Bulvar? No: 29 Ek Bina Kat: 5 06050
           Opera/ANKARA
           Tel: (+90 312) 311 52 74
           Faks: (+90 312) 311 12 94
           E-posta: hukukmus@...

           Bas?n ve Halkla ?li?kiler Mü?avirli?i
           Adres:
           ?smet ?nönü Bulvar? No: 5 Kat: 1 06100
           Emek / ANKARA
           Tel: (+90 312) 215 19 73
           Faks: (+90 312) 212 02 55
           E-posta:
           basin@...


           Telif Haklar? ve Sinema Genel Müdürlü?ü

           Adres: Eski Adliye Binas? Kat:3 06330
           Ulus / ANKARA
           Tel: (+90 312) 310 08 11- 310 00 26 - 310 01 42
           Faks: (+90 312) 310 00 63
           E-posta:
           telifhaklari_sinema@...           2. Buyuk gazete ve dergilere, kose yazarlarina mail ile tepkimizi dile getirebiliriz

           3.  Filmin gösterildigi sinema salonlarina mail ve mektup yollayabiliriz. (bunu henüz bulamadim, bulan olursa haber versin)

           4. http://www.sinema.com/film_ozetbilgiler.aspx?FilmID=4710
           http://www.ekolay.net/sinema/film.asp?filmid=955
           bu adreslerde filme ilgili dusuncelerinizi girip yazabiliyorsunuz, tepkinizi ifade edebilirsiniz.           Not. Gosterdigimiz tepkinin Müslümanca olmasi elbette son derece onemli. Tum kardeslerimin buna ozen gostereceginden eminim.
          • Esma'ul Husna
           EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Firka-i Naciye Date: Sun Sep 14, 2003 7:38pm Subject: Cok
           Message 10 of 21 , Sep 16, 2003
           • 0 Attachment
            EsmaulHusna e-Posta Grubu
            ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

            From: "Firka-i Naciye" <esselam_2002@...>
            Date: Sun Sep 14, 2003 7:38pm
            Subject: Cok onemli 4 husus
            1. Allaha yarat�klar�n s�fatlar�n� vermek k�f�r olur. Allah� te�l� yaratt�klar�na benzemez. Allah �zenerek yaratm�� demekle Allaha �cizlik isnat edilmi� olur. ��nk� �zenmekte insana benzemek vard�r, yani yorulmak dikkat etmek gibi �eyler vard�r. Allah� te�l� buyuruyor ki: (Bir �eyin olmas�n� istedi�imiz zaman, ona sadece ol deriz, o da, hemen oluverir.) [Nahl 40] Dinimiz, "�nsanlara ait ak�l, �uur, haf�za ve d���nce gibi yarat�lm�� olan s�fatlar� Allaha vermek veya Allah�n yaratmak, var olmak gibi s�fatlar�n� insana vermek k�f�rd�r." diye bildiriyor. Mesela Allaha �unlar� izafe etmek [yak��t�rmak] k�f�rd�r: "Allah �ok ak�ll�d�r, Allah �uurludur, Allah�n zihni a��kt�r, ilahi �uur yan�lmaz, Allah iyi d���n�r, Allah�n haf�zas� �ok geni�tir, Allah�n beyni iyi �al���r." (dinibilgiler.org)

            2. G�n�hlar, niyyetsiz vey� iyi niyyet ederek i�lenirse, g�n�h olmakdan ��kmaz. (Ameller, niyyete g�re g�redir) had�s-i �er�fi, ibadetlere ve m�b�hlara niyyete g�re sev�b verilece�ini bildirmekdedir. Bir kimse, birinin g�nl�n� almak i�in ba�kas�n� incitse vey� ba�kas�n�n mal� ile sadaka verse, y�hud har�m para ile mekteb, c�mi� yapd�rsa, bunlara sev�b verilmez. Bunlara sev�b beklemek, c�hillik olur. Zulm, g�n�h, iyi niyyet ile i�lenirse, yine g�n�h olur. B�yle i�leri yapmamak sev�bd�r. Bilerek yaparsa, b�y�k g�n�h olur. G�n�h oldu�unu bilmiyerek yaparsa, m�slim�nlar�n �o�unun bildi�i �eyleri onun bilmemesi, ��renmemesi de g�n�h olur. D�r-�l-harbde dah� olsa, isl�m bilgilerinin yayg�n oldu�u yerde, cehalet �z�r olmaz, g�n�h olur. (S.Ebediyye)

            3. �lim sahibi biliyorsa s�ylemeli, bilmiyorsa bilmiyorum demelidir. Fetva vermenin mesuliyeti �ok b�y�kt�r. Hadis-i �eriflerde buyuruldu ki:

            (Bilmiyorum demek ilimdendir.) [�. Mace]

            (�limim diyen kimse cahildir.) [Taberani]

            (Bilmeden fetva verene, yer ve g�kteki melekler lanet eder.) [�. Lal, �. Asakir]

            (Ehli olmadan yanl�� fetva veren, hainlik etmi� olur.) [Ebu Davud, Hakim]

            4. Muhammed Hadimi hazretleri, Ber�ka kit�b�n�n doksand�rd�nc� sah�fesinde buyuruyor ki, "Edille-i �er��yyenin d�rt olmas� m�ctehidler i�indir. Mukallidler ya�n� d�rt mezhebden birinde olanlar i�in del�l, sened, bulundu�u mezheb re�sinin ictih�d� ve s�z�d�r. ��nki mukallidler, �yetden ve had�sden ahk�m ��karamaz. Bunun i�indir ki, mezheb im�m�n�n s�z�, Nassa ya�n� �yete ve had�se uymuyor g�r�nd��� zem�n mezheb im�m�n�n s�z�ne uyulur. ��nki Nass, ictih�d istiyebilir. Y�hud, ba�ka nassla de�i�mesi, te�v�l edilmesi, yanl�� bir�ey olmas�, nesh edilmi� olmas� m�mkindir. Bunlar� da ancak m�ctehid anl�yabilir." (M. Mektuplar Tercemesi)

            From: "arz987" <arz987@...>
            Date: Mon Sep 15, 2003 0:44am
            Subject: evlilik boyle surer mi?
            Merhabalar,
            
            Sizlerden bir istirhamim var, lutfen tek kelime de olsa fikrinizi 
            bildirin.
            Aslinda bu konuyu yakin cevremle istisare etmem gerekirdi, ama 
            insanlarin 
            dindar bir aile olarak bu hallere dustugumuzu ogrenmelerini 
            istemiyorum,
            Kararimda emin olmadan.
            
            Esim, annemin mustakbel cocuklarimizi buyutmesine karsi, misafir 
            olarak gelmelerine
            Birsey demiyor fakat elinde olsa eve ayak basmalarina dahi engel olur 
            biliyorum..
            
            
            Sizce aileme boylesine tavir alan bir kocayla evliligi surdurmenin bir 
            anlami var mi?
            Kadin ve erkek esit degil mi, kendi anne babasi evimize istedikleri 
            zaman gelebilirken
            benim anne babama nasil mesafe koyar? Bosanmayi dusunmekte hakli 
            degilmiyim? 
            
            Sizlerden istegim tek kelime ile bosanma niyetin konusunda 
            "haklisin" yada "hatalisin" seklinde goruslerinizi bildirmeniz ki 
            mutmain olayim
            boyle onemli bir kararin arefesinde.
            
                                               
            Cumlenize sevgi ve muhabbetle...
            From: ? <aysegulny@...>
            Date: Tue Sep 16, 2003 10:33pm
            Subject: Re: [EsmaulHusna] Merhabalar herkese
            Selamun Aleykum..
             
            Hayvanlarla ilgili yasanmis bir kac hikaye anlatacagim..
             
            Birincisi.. yine bir kedi ile ilgili..Gercek hikayelerin anlatildigi bir kitabtan..
             
            Bir gun..Mahalleye yeni biri tanisir.. herkesi Allah icin seven ve bu kisi anlatiyor  yine..
            Diyorki.. yan komsusu anlasilmaz ve gecinilmez biriymis ve kimse tarafindan sevilmeyen.. icki icen etc.. Bir gun..buyuk bir kalabalik bu komsunun evi ana baba gunu.. Olay..Komsu.. cami acik olan mutfakten girip eti yiyen kediyi bir cuvala koyup canli canli yakiyor..Tabiki  herkez..sokakta ve kizgin..ama komsu hakli bir eda ile.. kedinin etini yediginden bahsediyor..Arada bir kac ay geciyor.. Komsu bir trafik kazasi geciriyor ve ciddi bir sekilde yaniyor.. komsulardan kimse ziyaret etmiyor ama bu olayi anlatan kisi ziyaretine gidiyor.. Kediyi yakan kisinin sayikladiklari.." Su kediyi alin basimdan baska hic bir sey istemiyorum su kediyi alin basimdan.."
             
            Diger bir hikaye.. TV de seyrettigim..gercek hikayeleri anlatan...Koyun birinde..tembel bir genc var sadece annesi abisi var ve tarlalari.. ama hayatindan memnun degil. sukretmiyor..bir gun yine tembellik yapip tarlaya giderken bir agacin golgesinde uyuya kaliyor..o sirada bir yilani farkedior ve yilanin varligindan rahatsiz olup yilani agacin kovuguna bir tasla birlikte SIKISTIRIYOR oldurmuyor.. sonra tarlaya gidiyor..tarlada bacagina bir an felc giriyor sonra duzeliyor.. eve gidiyorlar bu sefer yine kramp giriyor.. ve sonraki gunlerde artik felc oluyor ( ve zavalli yilanda SIKISMIS durumda kipridayamiyor ac ve her gecen gun biraz daha olume yaklasiyor) ve yataktan kalkamiyor doktorlar bir sey diyemiyor hastaligi hakkinda.. her gun olume biraz daha yaklasiyor.. olume yaklastikca ufak tefek gunahlari aklina geliyor ve tek tek af diliyor..sonra yilani sikistirdigi aklina geliyor hemen annesine haber veriyor ve yerini soyluyor..Annesi  ve abisi yilani kurtarmaya giderken..ruyasinda..uzerinden kendi seklinde siyah giyimli biri kalkiyor  ve gidiyor.. Annesi ve abisi yilani kurtardiktan sonra eve geliyorlar..Yilan kurtulduktan sonra yataga dusen kisi birden iyilesiyor..
             
            Bizim dinimizde yaratilani severim yaratandan oturu denir..Bu yuzden..karsilik beklemeden Allah'in yarattigi diger mahlukatlari da sevmemiz gerekiyor..Eger onlarin haklarini cignersek yine gunaha giriyoruz..
             
            Saygilar..
             
            From: busra eren <busra_eren@...>
            Date: Tue Sep 16, 2003 9:45am
            Subject: Re: [EsmaulHusna] sadece bir fikir ...
            �ok afedersiniz ama bende sizin dedi�inize daha k�t�
            ortamlar� s�yleyerek cevap verece�im. kim biliir belki
            bu kedicikler bile bu ufak halleri ile ne kadar b�y�k
            bir toplumsal soruna parmak bast�klar�n�
            bilmiyorlard�r.
            
             kediciklere mahalle halk� dini bilgileri ald�ktan
            sonra birlikte bakabilir demenize kar��n, insanlar
            birbirlerini dinlemeye tahamm�l edemezken bu konuyu
            a��klamak imkans�z olacakt�r. �rnek vermek gerekirse
            bizim kom�umuz kendi �ocu�u mikrop kapar endi�esi ile
            mahallaedeki b�t�n kedileri kocas�na zehirletti.
            yapt���n�n �ok g�nah oldu�unu Allah'�n verdi�i can�
            Allah'�n alaca��n� s�ylememize ra�men ald�rmad� ve
            �st�ne �stl�k hakarete u�rad�k. insanlar birbiriyle
            konu�ma yetisini kaybetmi� ve �iddet hayat�m�z�n her
            b�l�m�ne girdi�inden insanlara bunu anlatmak �ok zor.
            
            =====
            hay�rl� g�nler 
            
            From: "zeynep" <zeynepoglu@...>
            Date: Mon Sep 15, 2003 1:22am
            Subject: Re: Ynt:[EsmaulHusna] Merhabalar herkese
            Merhabalar,
            
            Her seyden once kediler ile ilgili konuda beni yanitlayan tum uye 
            kardeslerime cok tesekkur ederim.
            
            Dermisiniz bilmem, Turkiye'de cok fazla yardima gereksinim duyan 
            insanlar, baska ciddi konular da varken bu kedi konusu nereden cikti? 
            Imkanlarimiz cogalsa da her gereksinim duyana yardim edebilsek.
            
            Deprem ile ne ilgisi vardi derseniz, cok dusunmustum depremden sonra, 
            deprem gibi dogal afetler tum insanlara bir derstir, hatirlatmadir 
            bilirim. Bazilari bilmeli ki esya da mal da mulk te bos bu dunyada, 
            ben sahsim icin konusuyorum, maddi hic bir ozentim kalmadigi icin cok 
            mutluyum. Kime kalmis ki bu dunyanin aldatmacasi?
            Esya da ayni kavram benim icin, komsu hanimin balkonundan kediler 
            tarafindan devrilen saksilari da ayni, veya salonunda uyuyan kedinin 
            belki kirlettigi halisi da ayni. Insan ciceklerine yeni saksi da 
            alabilir, halisini da temizleyebilir. Allah'a sonsuz sukurler ki 
            bugun cogumuz hayattayiz, 1999 depreminde hayatlarini kaybedenler 
            icin de hep rahmet dilemekteyiz, mekanlari cennet olsun!
            Oturdugumuz evler yikilsa idi ne balkon kalirdi, ne de saksilar, 
            yarinimiz belli mi, bir an sonramiz da belli degil. Bence, bu nedenle 
            de bazi kisilerin maddi tutkulari yuzunden diger canlilarin 
            riziklarini engellemeye hic haklari yok. Yuce Rabbimiz ayirim yapiyor 
            mu, her irkin, her dinin, kendisine inanmayanin bile rizkini kesmiyor.
            Canli sadece biz insanlar degiliz ki, tum doganin varliklari canli,
            yagmur bitkileri, agaclari besliyor, toprak yine su ile besleniyor, 
            diger canlilar da cesitli sekilde yiyeceklerini buluyorlar.
            Kedi, diger varliklar bunlar da bence, Yuce Rabbimizin ilahi 
            emanetidir. 
            Benim bu guzel gruba bu konuyu dile getirme nedenim bana bu konuda 
            uzun sure yapilan baski idi, sizlerin de bu sekilde dusunuslerini 
            almak istedimdi. Cok fazla grup uyesiyim, tahmin ediyorum ki burasi 
            veya ayni dusunceyi cogunlukta paylasanlar disinda pek kimse duyarli 
            davranmiyor ilahi emanetlere.
            Bu konuda e-mail adresime yazilmis oylesine guzel yazilar aldim ki, 
            hepsine cok tesekkur ediyorum tekrar.
            
            Herkese bu mubarek gun ve gecelerde sagliklar, kabul edilecek dualar,
            iyilikler, basarilar dilerim.
            
            Zeynep
            
            From: "zeynep" <zeynepoglu@...>
            Date: Wed Sep 17, 2003 3:00am
            Subject: Re: sadece bir fikir ...
            Selamlar,
            
            Karde�imiz �ok g�zel yazm��, te�ekk�r ederim.
            
            B�z senede 1-2 ay gibi s�rede T�rkiyede'deyiz,
            kom�ularla sadece Merhaba'la��r�m, �imdiye kadar da kul hakk�ndan �ok 
            �ekindi�im i�in onlar� k�rmad�m.
            Rabbimizden onlara merhamet, hidayet l�tfetmesini diliyorum.
            Ne yaz�k ki suratle azal�yor insaniyet, dostluklar, kom�uluklar
            bu g�zel yurdumuzda. Oysa insan hasret kal�yor kendi yurdu �nsan�na,
            kendi ba�lar�na.
            
            D�nyadaki en m�kemmel din ��phesiz �slamiyet, insan haklar� evrensel 
            beyannamesi de ��phesiz ki Kuran-� Kerim' den esinlenilerek yaz�lm��.
            
            �o�u zaman dikkat ediyorum da yabanc�lar �ok daha farkl� 
            davran�yorlar co�umuzdan. Ge�enlerde yolda bir han�ma tebess�mle 
            selam verdim, i�imden o an selam vermek geldi, han�m gayet as�k y�zle 
            bana nereden tan��t���m�z� sorunca izah ettim, kar��l�k bile vermeden 
            uzakla�t� yan�mdan. Boyle �rnekler �ok var.
            Ba�ka dinin mensubu ki�iler sizi tan�mad�klar� halde yolda selam 
            verirler. Ya�ad�g�m �lkede helal- haram katk� maddelerine �ok dikkat 
            ett��imden, bilmedi�im yabanc� maddeleri mutlaka firmalardan 
            ��renirim, an�nda ararlar, soruma telefon ile veya faks ile yan�t 
            al�r�m.
            Kad�k�y'de bir al�� veris yerinde alaca��m kremin yap�m�n� 
            sordu�umda "ni�in soruyorsunuz?" denince i�inde domuzya�� var m� yok 
            mu ara�t�rmas� yapt���m� s�yledi�imde ��rencilerim ya��ndaki genc 
            han�mlar�n alays� g�l��leri ile kar��la�t�m.
            
            Yine de dualar�m bu g�zel yurdumuzun �nsanlar�n�n merhamet, sevgi, 
            sayg� dayan�smas� ile dostca ya�amalar�.
            
            Bu arada haddim olmadan hat�rlatmak isterim cunk� bilenler de vard�r,
            Avrupa ve di�er �lkelerden gelen ithal �r�nleri cok �y� bilmeden 
            kullanmay�n, �o�unda sa�l�ga zararl� maddeler var, mesela E v�tamini 
            kaps�lleri gelatin ise domuz derisinden �mal edilmistir genelde,
            di� macunu, Johnson & Johnson bebek ya��, hatta Dove dahi ��phelidir.
            isterseniz bunlar� "altavista'dan halal ingredients" bulabilirsiniz.
            
            B�t�n karde�lerime kabul edilecek dualar, sa�l�k, mutluluklar dilerim.
            
            Zeynep
            
            From: Ahmet Albayrak <albayrak16@...>
            Date: Tue Sep 16, 2003 1:46am
            Subject: Seyyid H�seyin Nasr
             
            Muhterem Efendim,
            22 Eyl�l 2003 tarihinde Seyyid H�seyin NASR, Bursa'da (Fethiye Mh.) Uluda� �n. �lahiyat Fak�ltesi binas� yan�ndaki k�lt�r merkezinde konferans verecektir.
             
            Selamlar�mla..
            Ahmet Albayrak
            From: "Belkis Karaduman" <belkis10@...>
            Cc: "FetihNet" <fetihnet@yahoogroups.com>, "Esma-ul Husna" <esmaulhusna@yahoogroups.com>
            Date: Tue Sep 16, 2003 8:38pm
            Subject: Okumak !!!
             
             
            Cmabridge �inversitesinde ya�paln bir ar�a�trmaya gr�e, bir kleimedkei
            hafrlrein hnagi s�arda didizlikleri d�eil, ilk ve son hafrlrein d�oru
            yedre olamalr� �enm t�am�atkad�r. Geirsi taammen kamrada��r ve ynie de
            surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek
            tek
            die�l kemileelri bir bt��n oralak omukad�s�r.
               


            Add photos to your e-mail with MSN 8. Get 2 months FREE*.
           • Esma'ul Husna
            EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: ÜMİT GÜNAY Date: Fri Oct 3, 2003 9:05am Subject: RE:
            Message 11 of 21 , Oct 3 7:40 AM
            • 0 Attachment
             EsmaulHusna e-Posta Grubu
             ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

             From: "�M�T G�NAY" <u.gunay@...>
             Date: Fri Oct 3, 2003 9:05am
             Subject: RE: [EsmaulHusna] en g�zel isim
             bana g�re ismin agir gelmesi ve cocugun bu ismi kaldirabilmesi tartismalari uygun degil ,zira musluman olarak dogan her cocugun ileride hangi manevi mertebelere yukselecegi veya hangi derecelere inecegi insanlar tarafindan bilinmemektedir.bu nedenle isimlerin turkce karsiliginin verilmesi uygun olur diye dusunuyorum.Orn. Mehmet , Ahmet , Mustafa , Ekrem , Emin gibi ,hem sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) in isimleri hem de zat�na ozel vas�flar�n� belirten isimler.islama hizmet etmis kisilerin ,ashab-i kiram (r.a) ve bilinen islam alimlerinin de isimlerini yayginlastirmak gerekir ama Muhammed isminin verilmesi bana gore uygun degil zira Muhammed ismi alemlerin efendisi sevgili peygamberimiz' e (s.a.v.) ait bir isimdir.Yani bana gore tabiri caiz ise tescilli bir isimdir bir baska kisinin kullanmasi dogru degildir.
             -----Original Message-----
             From: Mecit AYGUN [mailto:mecitaygun@...]
             Sent: Wednesday, October 01, 2003 6:26 PM
             To: esmaulhusna@yahoogroups.com
             Subject: [EsmaulHusna] en g�zel isim

              

             muhterem arkada�lar sevgili peygamberimizin ismini cocuklara koyma konusunda neler d���n�yorsunuz, bu isme lay�k olma veya bu ortamda kullamabilmeyi hassasiyetlerimiz ac�s�ndan nas�l goruyorsunuz
             From: "yakupk" <kandiraz@...>
             Date: Tue Sep 30, 2003 5:31pm
             Subject: Pe�in h�k�mlerden nas�l s�yr�laca��z?
             Einstein Bir pe�in h�km� yok etmek bir maddeyi atomlar�na par�alamaktan daha zordur der. Toplumun her kademesindeki insanlar�n b�y�k bir illeti ve bel�s�d�r pe�in h�k�m. ��inde bulundu�umuz zaman ve zeminde bu illetten kurtulman�n �aresi hemen hemen yok gibi. Ama verilecek ibretli derslerle bu yanl��l�k biraz daha azalt�labilir d���ncesindeyim.

             ��te ibretli bir vaka:

             Dr. Paul Ruskin, ��rencilerine, ya�lanman�n psikolojik belirtilerini ��retirken onlara �u olay� okur:

             Hasta ne konu�uyor, ne de s�ylenenleri anl�yor. Bazan saatlerce anla��lmaz �eyler geveliyor. Zaman, yer, ya da ki�i kavram� yok. Yaln�z, nas�l oluyorsa, kendi ad� s�ylendi�inde tepki veriyor. Son alt� ayd�r onun yan�nday�m, ne g�r�n��� i�in bir �aba sarf ediyor ne de bak�m yap�l�rken yard�mc� oluyor. Onu hep ba�kalar� besliyor, y�k�yor ve giydiriyor.

             Di�leri yok, yiyeceklerin p�re halinde verilmesi gerekiyor. G�mle�i salyalar�ndan dolay� s�rekli leke i�inde. Y�r�m�yor. Uykusu s�rekli d�zensiz. Gece yar�s� uyan�p ���l�klar�yla herkesi uyand�r�yor. �o�u zaman mutlu ve sevecen, fakat bazen ortada bir sebep yokken sinirleniyor.

             Biri gelip onu yat��t�rana kadar da feryat figan ba��r�yor.

             Bu olay� okuduktan sonra, Dr. Ruskin ��rencilerine b�yle birinin bak�m�n� �stlenmek isteyip istemediklerini sorar. ��renciler bunu yapamayacaklar�n� s�ylerler.

             Ruskin, kendisinin bunu b�y�k bir zevkle yapt���n� ve onlar�n da yapmas� gerekti�ini s�yleyince ��renciler �a��r�rlar.

             Daha sonra Ruskin hastan�n foto�raf�n� dola�t�rmaya baslar. Foto�raftaki, doktorun alt� ayl�k k�z�d�r.

             Dr. Ruskin, Amerikan T�p Birli�i Dergisindeki makalesinde, (g�n�m�zde �ok ya�and��� gibi) g�l�n� bir yanl�� anlaman�n insana nas�l tamamen farkl� bir perspektif kazand�raca��n� anlatmaktad�r. Belki de hayatta ya�ad���m�z bir�ok �ey bize �nyarg�lar�m�z ve bak�� a��lar�m�z taraf�ndan dayan�lmaz ve zor g�z�kebilir...

             Omzumuzda cihan��mul bir d�v�n�n sorumlulu�u ve azameti; ihsan-� �l�h� taraf�ndan bize tevd� edildi�inin idraki ve �uuru i�ersinde olabilirsek e�er, binlerce tecr�be ile sabit olan m�lk�n sahibinden gelecek kolayl�k ve suh�letlerin i�imizi �ok daha basite ve sadeli�e d�n��t�rebilece�inin de �uurunu tecr�belrimizle kazanabiliriz herhalde.

             Hayat� kendi kendimize zehir etmenin ve zorla�t�rman�n bir anlam� yok. M�lk� sahibine b�rak�p, Onun kurdu�u d�zen ve �arklara tam ri�yet etmesini ��rendi�imiz g�n�n Kurtulu�umuzu il�n etti�imiz g�n olma m�jdesi ve ihtimali �ok �ok y�ksek olacakt�r.

             M�him olan nizam ve intizama iyi adapte olabilme ve onlara muhalefet etmeden kendine tevdi edilmi� olan vazifeye ihanet etmeden dolaplar�n �zerinde mahirce durabilme azmi ve cesaretidir vessel�m.

             D�v� �uurunun b�t�n a��rl�k ve inceliklerini �z nefsinde hissedip, ya�amak ve en yak�n dostlar�ndan ba�layarak �evresiyle ya�ay�p, ya�atmak dilek ve temennisiyle.

             From: "MC" <mcetin@...>
             Date: Wed Oct 1, 2003 10:34am
             Subject: Re: [EsmaulHusna] Y.O.nun e�itim hakk�...!!
             Ah be karde�im,
             
             bu �ifte standard�, bu iki y�zl�l���, bu �irkefli�i bizden ba�ka kim g�r�yor ki?
             
             imam hatip mezunu iki gen� k�z, karpuz g�zeli se�ilince medya havai fi�eklerle 
             duyuruyor. ayn� k�zlar, �niversitede birinci olsalard� ve ba��rt�l� olsalard� 
             ne �ekilde duyurulurdu?
             
             elbet o masum �ocu�un su�u yoktu. bizler istiyoruz ki o �ocu�a g�sterilen 
             hassasiyetin, devlet hassasiyetinin ve seferberli�inin (medyadan beklememiz, 
             e�yan�n tabiat�na ayk�r�d�r) inanc� gere�i ba��n� �rten karde�lerimizin insanca 
             hakk� olan e�itimleri �n�ndeki engellere de olsun.
             
             ne o, yoksa laiklik elden mi gider?
             
             sayg�lar
             murat
              ----- Original Message ----- 
              From: uhuvvet . 
              To: esmaulhusna@yahoogroups.com 
              Sent: Wednesday, October 01, 2003 9:53 AM
              Subject: [EsmaulHusna] Y.O.nun e�itim hakk�...!!
             
             From: nurullah dursun <cezayirli2003@...>
             Date: Wed Oct 1, 2003 0:56pm
             Subject: Re: [EsmaulHusna] Y.O.nun e�itim hakk� v e bir ilave...
              merhaba  .gerc ekten tek kelimeyle mukemme l bir yaklasim  sizi butun  ictenligimle  v e tum b asortulu  kardeslerin o guzel ve  ihlasli duygulari adina tebrik ederim.imkan   olsa   su yaziyi butun gazetelere  ve televizyon lara halka  gostermeleri icin gonderirdim .ve bi sey eklemek    istiyorum
               yillardir bu sorun varken   basortulu kardeslerin v elileri yaninda digerleri      yani kizlari basortulu olmayan veliler ve  ki z kardesler bu   duyarliligi              gostermiyorlar .oyle ya basi ortulu olanlarla  basi ortulu   olmayan  kardesler beraber  ayni sinifta oku yorlar .bunlarda aids'mi  varki sahip  cikilmiyo r .tekrar teb rikler.
                   �yi tamam.

             Peki, y�llard�r ba��rt�l� talebelerin e�itim hakk� neden engelleniyor, yasaklar konuyor? Ni�in bu haktan mahrum b�rak�l�yor?

             Devleti idare edenler, neden kanunsuz yollara ba�vurup k���c�k k�zlar�m�z�n e�itimine engel oluyor? Ba��rt�l� talebelerde mi AIDS�li?

             D.�ahin             MSN 8 helps ELIMINATE E-MAIL VIRUSES. Get 2 months FREE*.
            • Esma'ul Husna
             EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: sadakat .net Date: Sat Jan 31, 2004 0:28pm Subject: önemli duyuru! Esselamü
             Message 12 of 21 , Feb 2, 2004
             • 0 Attachment
              EsmaulHusna e-Posta Grubu
              ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

              From: "sadakat .net"
              Date: Sat�Jan�31,�2004�0:28pm
              Subject: �nemli duyuru!
              Esselam� Aleyk�m de�erli grup �yeleri karde�lerim.
              �ncelikle M�barek Kurban Bayram�n�z� en i�ten dileklerimle kutlar, hay�rlara
              vesile olmas�n� cenab� Allahtan istirham ederim.

              Sizlere hizmet vermek amac�yla bina etti�imiz
              www.sadakat.cjb.net
              isimli sitemiz; yine sizlere daha kaliteli ve reklams�z hizmet vermek
              amac�yla
              www.sadakat.net
              adresine ta��nm��t�r.Bundan sonra bu adresi kullanman�z� �nemle duyruruz.
              Ayr�ca yeni a��lan forumumuza
              www.sadakat.net/forum
              �ye olup aktif kat�l�mlar�n�z� bekliyoruz.
              Allah�n rahmeti ve bereketi �zerinize olsun.Sayg�lar , selamlar
              webmster@s...
              From: "KaRaCa"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�9:56am
              Subject: Virus Uyar�s� !!! (Yuksek)

              Yeni vir�s sald�r�s�: MyDoom.B

              Son �� g�nd�r internet trafi�ini fel� eden MyDoom vir�s�n�n yeni bir versiyonu ortaya ��kt�. MyDoom.B adl� yeni vir�s�n hedefi Microsoft.

              29 Ocak 2004 Vir�s MyDoom gibi kullan�c�n�n bilgisayar�na email yoluyla ula��yor ve ek dosyan�n a��lmas�yla bilgisayara bula��yor. Daha sonra kullan�c�n�n adres defterindeki adreslere kendini g�nderiyor. Uzmanlar MyDoom vir�s�n�n halen internet trafi�inin y�zde 30unu te�kil etti�ini belirtiyorlar.

              Windows i�letim sistemli bilgisayarlara bula�an MyDoom Kazaa dosyalar�na giriyor ve makinelerde arka-kap�lar a��yor. MyDoom.B versiyonu ise 1 �ubat ile 12 �ubat aras�nda Microsoftun www.microsoft.com websitesine taaruz edece�ini a��kl�yor. Vir�s�n bir di�er hedefi olan Unix �inketi SCO ise vir�s� yayan programc�n�n yakalanmas�na yard�mc� olan ki�ilere 250 bin dolar m�kafat verece�ini bildirmi�ti. EMA�LLER� DAH� A�MAYIN
              � � � �F-Secure anti vir�s �irketi ad�na a��klama yapan Mikko Hyppoenen MyDoom.B vir�s�n�n email ile ula�an ek dosyalar�n a��lmamas� durumunda dahi kullan�c�lar�n bilgisayarlar�na bula�may� ba�ard���n� vurgulad�. Ancak ek dosyan�n (attachment) a��lmas�yla bula�an di�er t�m benzerlerinden farkl� olarak, MyDoom.Bnin bula�mas� i�in beraberinde geldi�i emailin a��lmas� yeterli oluyor. Vir�s�n Pazartesi ve Sal� g�nleri yay�lan birinci versiyonu sadece ek dosyan�n a��lmas�yla bula��yordu.
              � � � �MyDoom.Bnin ise emailin a��lmas�yla bula�mas� tabiatiyle vir�s�n �nlenemez bir h�zla yay�lmas�n� sa�l�yor.
              � � � �
              KAZAA DOSYALARINA G�R�YOR
              � � � �MyDoom vir�s�n�n orjinalini olan Mimail.Ri ta��yan emaillerde .exe,.scr,.zip, ya da .pif dosya ekleri g�r�n�yor. Vir�sl� email genelde bir hata raporu veya test ba�l���yla beliriyor; a��ld���nda ise mesaj�n ek dosyada oldu�u ve bu ek dosyan�n a��lmas� gerekti�ini belirtiyor. Vir�s de ek dosyan�n a��lmas�yla kullan�c�n�n bilgisayar�na bula��yor. Vir�s daha sonra kullan�c�n�n adres defterindeki t�m adreslere kendini yeniden g�nderiyor. E�er kurban�n bilgisayar�nda Kazaa dosyas� bulunuyor ise, o durumda dosya payla��m� yoluyla yay�lmak �zere vir�s bir kopyas�n� da buraya b�rak�yor. Kazaa dosyalar�na Winamp5, icq2004-final, Activation_Crack, Strip-gril-2.0bdcom_patches, RootkitXP, Officecrack ve Nuke2004 dosyalar�nda gizleniyor.

              SOB�G� SOLLADI
              � � � �Anti vir�s �irketi Sophos analistlerinden Graham Cluley MyDoom.Bnin orjinal MyDoom kadar kuvvetli olmad���n� belirtti. Ayn� zamanda Novarg ad�yla da g�r�nen MyDoom vir�s� ge�en y�l internette tarihin yay�lma rekoru k�ran SoBig ailesinden dahi daha h�zl� yay�l�yor. Fin anti vir�s �irketi F-Secure, vir�s�n yay�lmaya ba�lad��� ilk 36 ayda 100 milyon vir�sl� email �retti�i a��klad�.
              � � � �Uzmanlar MyDoom vir�s�n�n Windows i�letim sistemindeki a��klardan faydalanmad���n� belirtiyorlar; aksine vir�s kullan�c�lar�n dikkatini �ekmek i�in e�itim kurumlar�n�n veya kamu yarar�na �al��an kurulu�lar�n adlar�n� kullan�yor. Mesaj metninde ise anlams�z karakterler ve say�lar g�r�l�yor. Ek dosya ise zip, bat, cmd, exe, pif ve scr olarak g�z�k�yor.
              � � � �Kullan�c�lar garip bir ba�l�k ta��yan emailleri a�mamal�lar ve anti vir�s yazz�l�mlar�n� ivedilikle g�ncellemeliler.
              � � � �Vir�s Windows 95, 98, ME, NT, 2000 ve XP i�letim sistemlerini etkiliyor.
              � � � �
              L�NUX FANAT�KLER� ��PHES�
              � � � �Mimail.R vir�s�, 1 �ubat ile 12 �ubat tarihleri aras�nda SCO �irketinin kurumsal sunucusuna sald�r� yapaca��n� a��klad�. Linux a��k kaynak i�letim sisteminin kendisine ait Unixten t�retildi�i iddias�yla SCO �irketi Linuxun telif haklar�n�n kendisine verilmesini istemi� ve Linux sa�lay�c�lar�na telif haklar� davas� a�m��t�. Bu nedenle �irket a��k-kaynak��lar�n nefretini kazanm��t�, ancak vir�s�n a��k kaynak��lar taraf�ndan SCOya sald�r� niyetli �retildi�ine dair kesin bir kan�t yok. B�yle bir kan�t�n olu�mas� da pratik olarak m�mk�n g�z�km�yor.
              � � � �
              S�BER SU�A VAH�� BATI �NLEM�
              � � � ��te yandan SCO �irketi vir�s�n programc�s�n� ihbar eden ki�iye 250 bin dolar m�kafat verece�ini a��klad�. Microsoft da daha �nce SoBig.F sald�r�lar� s�ras�nda vir�s programc�lar�na m�kafat vererek yakalatma yoluna gitmi�ti, ancak ba�ar�ya ula�mam��t�. Vir�s programc�lar� vir�s sald�r�lar�na dikkat �ekmek ve kimi zaman da kendi d���ncelerini yaymak i�in kullan�yorlar. Para vir�s programc�lar� i�in bir hedef olu�turmuyor.
              � � � �Uzmanlar vir�s�n yay�lma h�z�n� dikkate alarak Microsoftun da vir�s programc�s�n�n ba��na ikinci bir m�kafat koyaca��n� belirtiyorlar.
              � � � �

              From: Ahmet �ZER
              Date: Fri�Jan�30,�2004�9:22am
              Subject: Re: [EsmaulHusna] dua...
              Ben 250 tane okurum in�aallah. --- Diyar-i G�stesin
              From: "H&K"
              Cc: "ESMAULHUSNA GRUBU"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�9:41am
              Subject: Ynt: [EsmaulHusna] dua...
              S.A. ben 100 tane okurum Allah �ifas�n� versin..
              From: Nuriye "Akta�"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�10:33am
              Subject: Fwd: RE: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              Note: forwarded message attached.
              Allah (cc)izniyle 100 tane de ben okumak istiyorum. Rabbim �ifalar versin.
              From: "Nigar Akkaya"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�1:10pm
              Subject: Vatan�m�za sahip ��kal�m
              Bu vatan i�in can�n� seve seve veren �ehitlerimizin h�rmetine vatan�m�za
              sahip ��kal�m.
              From: "Ebdanur Tez"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�1:35pm
              Subject: RE: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              selam�n aleyk�m Allah acil �ifalar versin in�allah bu m�barek g�nlerin
              h�rmetine... Acizane 300 tane okuyabilirm Allaha emanet olun..
              From: "ESRA DA�TA�"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�4:45pm
              Subject: RE: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              BEN DE KARDE��M�Z ���N 100 ADET OKUYAB�L�R�M �N�AALLAH. RABB�M AC�L ��FALAR
              VERS�N
              From: osman onat
              Date: Fri�Jan�30,�2004�7:01pm
              Subject: Re: [EsmaulHusna] dua...
              bende 100 adet okumak istiyorum.ALLAH(c.c.)��� acil �ifalar versin .Selamlar
              From: zubeyde satici
              Date: Fri�Jan�30,�2004�7:28pm
              Subject: Re: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              200 tane okuyabilirim.
              From: "mehtap okur"
              Date: Fri�Jan�30,�2004�11:13pm
              Subject: RE: [EsmaulHusna] dua...
              Allah o kardesimize acil sifalar versin ins. bende 50 tane okuyabilirim ins..
              From: "Kardelen ..."
              Date: Sun�Feb�1,�2004�3:06pm
              Subject: RE: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              Arkadaslar cahilligimi bagislayin:)�

              Salati nariye, fethiye, munciye leri hep bilirim zaman zaman okurum. Ama salati tefriciye�yi daha once hic duymamistim. Bana bunu yazabilirseniz bende okumaya gayret edebilirim. AYrica neye karsi okunur onu da izah edebilirseniz memnun olurum.

              Saygilar�hayirli bayramlar�

              From: "hulyamaltas"
              Date: Mon�Feb�2,�2004�0:23am
              Subject: Ynt: RE: [EsmaulHusna] Dikkati Calib ola....
              slm ben de 100 tane okurum rabbim �ifas�n� versin              Tired of spam? Get advanced junk mail protection with MSN 8.
             • Esma'ul Husna
              EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: teber40 Date: Sat Feb 21, 2004 6:51pm Subject: Ynt: [EsmaulHusna]
              Message 13 of 21 , Feb 22, 2004
              • 0 Attachment
               EsmaulHusna e-Posta Grubu
               ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

               From: "teber40" <teber40@...>
               Date: Sat Feb 21, 2004 6:51pm
               Subject: Ynt: [EsmaulHusna] dua devri icin eksik kalan sayilari tamamlamak adina...
               200 tane ben okuyam� in�allah....rabbim kabul buyursun..
               From: "Esra Bulut Yaman" <esrabulutyaman@...>
               Date: Fri Feb 20, 2004 9:56pm
               Subject: Re: [EsmaulHusna] dua devri icin eksik kalan sayilari tamamlamak adina...
               s.a
               100 tane okuyabilirim.. ayin 29'una kadar sanirim...
                
               Kind Regards
               Esra Bulut Yaman
               From: "rabia muslima" <muslima571@...>
               Date: Sat Feb 21, 2004 3:07pm
               Bug�n hicrettir ...bugun yeni baslangictir..bug�n dikenli yollar g�le d�nm�st�...kara kalpler aklanmisdi..nurlar yagmisdi g�klerden....rabbim yine yagdir nurlarini bu aciz m�sl�manlar �zerine....

               yeni yilimiz bizim Hicri yilimiz (1. muharrem  1425) c�mlemize g�zellikler getirsin...

               umut nur huzur g�l kokular...basari saglik ...mutluluk ... birlik beraberlik getirsin...AMIN...

               From: "huzurpinari" <huzurpinari@...>
               Date: Sat Feb 21, 2004 3:42pm
               Subject: yeni senenizi tebrik ederiz efendim
               From: "huzurpinari" <huzurpinari@...>
               Date: Sat Feb 21, 2004 4:25pm
               Subject: Fw: {Huzur P�nar�} Muslumanlarin yilbasi gecesi
                

               Huzur P�nar�

               Hicr� Y�lba��
               M�sl�manlar�n y�lba�� gecesi

               Muharrem ay�n�n birinci gecesi [Cumay� cumartesiye ba�layan gece], m�sl�manlar�n y�lba�� gecesidir. Muharrem ay�, isl�m kamer� senesinin birinci ay�d�r. Muharrem ay�n�n birinci g�n� m�sl�manlar�n kamer� senesinin, birinci g�n�d�r. K�firler, kendi y�lba��lar� olan ocak ay�n�n birinci gecesinde, noel baba yap�yorlar. G�y� h�ristiyan d�ninin emr etdi�i k�frleri i�liyorlar. Bu gecede tap�n�yorlar. M�sl�manlar da, kendi sene ba�� gecelerinde ve g�nlerinde m�s�feha ederek, mekt�bla�arak tebr�kle�ir. Birbirlerini ziy�ret eder, hediyye verirler. Seneba��n� mecm�a ve gazetelerle kutlarlar. Yeni senenin, birbirlerine ve b�t�n m�slim�nlara hayrl� ve bereketli olmas� i�in d�� ederler. B�y�kleri, akrab�y�, �limleri evinde ziy�ret edip d��lar�n� al�rlar. O g�n, bayram gibi temiz giyinirler. Fak�rlere sadaka verirler.

               M�b�rek geceler, isl�m d�ninin k�ymet verdi�i gecelerdir. Allah� te�l�, kullar�na �ok ac�d��� i�in, baz� gecelere k�ymet vermi�, bu gecelerdeki, du� ve tevbeleri kab�l edece�ini bildirmi�tir. Kullar�n�n �ok ib�det yapmas�, du� ve tevbe etmeleri i�in bu geceleri sebep k�lm��t�r. Bu geceleri ihy� etmeli, yan� kaz� nem�zlar� k�lmal�, Kur�n-� ker�m okumal�, d��, tevbe etmeli, sadaka vermeli, m�slim�nlar� sevindirmeli, bunlar�n sev�blar�n� �l�lere de g�ndermelidir. Bu gecelere sayg� g�stermelidir. Sayg� g�stermek, g�n�h i�lememekle olur.

               Kur'an-� kerimde bildirilen ve dinde kullan�lan arab� aylar�n bir y�l�, bir g�ne� y�l�ndan on g�n k�sad�r. Hicri kameri aylar, hicri �emsi ve miladi aylara g�re, on g�n �nce gelmektedir. Bunun i�in m�sl�manlar�n m�barek g�nleri veya geceleri, �emsi y�llara g�re, her y�l on g�n �nce olur. ��nk�, m�barek g�nler, g�ne� aylar�na g�re de�il, kameri aylara g�re yap�l�r. Dinimiz b�yle emretmektedir.

                �sl�miyette, g�ne� y�l�n�n aylar� i�inde say�l� bir m�barek g�n yoktur. Do�um g�n� ve m�barek geceler, hicri y�l ile kutlan�r. B�t�n ib�detlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas al�n�r. Hac, oru�, kurban ve bayram g�nleri kameri aylara g�re tespit edilir. Hacc� Allah�n bildirdi�i Zilhicce ay�nda yapmay�p da, miladi bir ayda, mesela Ocakta yapmak, orucu, Ramazanda de�il de, �ubatta tutmak, dini de�i�tirmek olur. B�t�n m�barek geceler de kameri aylara g�re tespit edilir. Bu geceleri ba�ka g�nlere almak dini de�i�tirmek olur.

               Allah� te�l�, kullar�na �ok ac�d��� i�in, bu gecelere k�ymet vermi�, bu gecelerdeki, du� ve t�vbeleri kabul edece�ini bildirmi�tir. Allah� te�l�, (Bu gecelerde yap�lan du� ve t�vbeleri kabul ederim) buyuruyor.

                

               From: "Mustafa Bugucam" <osmanziya@...>
               Date: Sun Feb 22, 2004 7:17am
               Subject: iyi seneler
               SA.

               1425 ve 2004

               size, ve bize, islam alemine ve t�m be�eriye taze, yeni ve g�zel bir ba�lang�� olsun. Amin

               Osmanziya
                               Protect your PC - Click here for McAfee.com VirusScan Online
              • Esma'ul Husna
               EsmaulHusna e-Posta Grubu ..:: Bizimle Paylaştıklarınız ::.. From: Arif ARSLAN Date: Sun Jul 25, 2004 6:19pm Subject: RE:
               Message 14 of 21 , Jul 26, 2004
               • 0 Attachment
                EsmaulHusna e-Posta Grubu
                ..:: Bizimle Payla�t�klar�n�z ::..

                From: Arif ARSLAN <arifhoca@...>
                Date: Sun Jul 25, 2004 6:19pm
                Subject: RE: [EsmaulHusna] Fethullah G�len ve Necmeddin Erbakan bu �lkenin iki m�mtaz �ahsiyetidir
                Bu tartismayi biraknmak her konudan selametli olacak
                ya da tartisma ozetlerini bana yollamayin l�tfen...
                Ozellikle baskalari hakkinda ahkam kesmeyi...
                Ozellikle Erbakan icin denilen, yok Allah rizasi, yok
                seytan rizasi... kardesim kalbine girdin adamin da ne
                rizasi oldugunu nerden biliyorsun.. yaptiklarina bak
                anla...

                Ben istemiyorum.. Hesabini Allah tutsun, hem bir
                anlamda bu giybettir veya Allah'i gucendiren ahkamlar
                da var..
                 
                From: "mehmet taskin" <m_taskin@...>
                Date: Mon Jul 26, 2004 9:00am
                Subject: S.H�LM� TUNA, SA�D-� NURS�, ERBAKAN...
                Selam Ve dua ile,

                uzuuuun bir aradan sonra tekrar yazmak nasip oldu. Hay�rl�s�...

                Tart���lan konu ile ilgili bir ka� �ey s�yleyip k�sa kesece�im. Olaylara sadece bir zaviyeden bakarsak yan�lma pay�m�z y�ksektir. Evvela Erbakan vb.leri miting meydanlar�nda ba��rt�s� ile ilgili "ileri-geri" konu�tuklar� i�in bug�nk� hadiseleri ya��yor de�iliz. Kim vakti zaman�nda ve ne i�in serbest (!) b�rakt�ysa ba��rt�s�n�, ayn� kimseler ve ayn� nedenlerden �t�r�n� yasaklad�lar. Yani T�rkiyede tesett�r�n yasaklanmas� ve serbest b�rak�lmas� ayn� �evreninin i�idir.

                Vaktiyle K�y enst�t�leri a��ld�, a�an devlet. Sebep: konjokt�rel olarak T�rkiyede solculuk prim yapmal�yd� ve dolay�s�yla bu enst�t�ler a��ld�. sonra kapat�ld�. kapatan kim? devletin bizzatihi kendisi.

                doaha sonras�na gelelim: gene konjokt�rel olarak Sa�c�l��a ihtiya� has�l oldu ve �mam Hatipler a��ld�. kim taraf�ndan? bizzat chp iktidar taraf�ndan. daha sonra kapat�ld� (fonksiyonel olarak en az�ndan).

                diyece�im �u: ba��rt�s�n� yasaklanmas�, Kuran okuman�n ..vs. nin yasaklanmas� baz� m�sl�manlar�n �u ya da bu �ekilde konu�malart�ndan kaynaklanm�yor. Kapatacak olan zaten kapat�yor.

                D�nya sistemi ve onun burdaki yaredak��lar�n�n i�idir olanlar. �u ya da bu �ekilde bu �lkeye, m�sl�manlara hizmet etmeye �mr�n� adam�� �ahsiyetleri iki kelimede silip atmak cahiliktir.

                Olaya bir de ��yle bakal�m:

                mesela S�leyman Hilmi Tuna (Allah kendisinden Raz� olsun) kendi d�neminde yapmas� gereken ne idi ise onu yapt�. Yani Kuran yasaklanm��t� ve kendisine bi�ti�i g�rev de ne pahas�na olursa olsun Kuran�n ��retmekti. Bunun i�in gece g�nd�z demeden geceleri trenlerde dahi bu vazifeyi ifa etmi�tir.

                gelelim materyalist ve maddiyat��l���n yayg�n oldugu d�nemlere. Bu d�nemlerde de Ustad Bediuzzaman ortaya ��km��t�r. Yapmas� gereken ne ise onu yapm��t�r. Yani maneviyats�z, maddiyat.�, mnateryalist anlay���n kar��s�na risaleler yazarak halk� bunlara kar�� uyararak hayat�n� idame et�mi�tir. Yani yapmas� gerek �ey ne idiyse o d�nemde onu yapm��t�r.

                Daha sonralar� M�sl�manlar�n siyasi arenada eksikli�i hissedilmi� ve Erbakan ortaya ��km��t�r. Ve �u g�ne kadar da bunu yapmaya gayret etmektedir. mana itibari ile S�leyman Hilmi Tuna, Said-i Nursi ve Necmettin Erbakan birbirinden ayr�lamaz �ahsiyetlerd,ir. Herbiri �zerine d��enin ne oldu�unun bilincinde ve yapmalar� gekeni yapm��lard�r.

                k�saca diyeceklerim bunlar.

                olaylar� de�erlendirirken d�nyada ne ler olup bitiyorbilmek laz�8m. d�nyay� iyi okumak zaruridir. k�s�r tart��malarla bir �ey elde edilmiyor malumunuz.

                daha sonra devam etmek dle�iyle...
                 

                From: "Yakup DULGER" <yahi19@...>
                Date: Mon Jul 26, 2004 9:24am
                Subject: RE: [EsmaulHusna] Fethullah G�len ve Necmeddin Erbakan bu �lkenin iki m�mtaz �ahsiyetidir
                can�mkarde�im senin bu ho�g�r�l� tavr�n� alk��l�yor ve her m�sl�man seninki,
                gibi olaylar kar��s�nda ho�g�r�s�n� kaybetmesini diliyorum.ama d�nem zor bir
                d�nem m�sl�man�n ak�ll� ad�mlar atmas� laz�m.peygamber bile biraz �o�alana
                kadar evlerde tebli� g�revi yapm��.�u an �l�m tehlikesi yok belki ozamanla
                k�yaslam�yorum.ama d�nemler hep de�i�iklilik arz eder .bu d�nemde anlatmak
                �ok zor bi �eyler yapmakda zor.amma yapmaya �al��an�m�z oluyor ve
                olacakt�r.say�n Erbakan beye gelince dedi�im gibi ak�ll� ad�mlar atmad� k�t�
                bir niyeti yoktu belki.ama olaylar �yle cereyan etti.sab�r her �eyin
                devas�d�r.selam ve dua ile
                 
                From: "Cemil Celepci" <cemilcelepci@...>
                Date: Mon Jul 26, 2004 10:05am
                Subject: RE: [EsmaulHusna] Fethullah G�len ve Necmeddin Erbakan bu �lkenin iki m�mtaz �ahsiyetidir
                itiraf etti�in gibi, "say�n Erbakan'�n k�t� bir niyeti olmad��� halde" o son derece m�sl�manca yazm�� oldu�um i�ten yaz�ma bile k�nama g�nderebiliyorsan,

                sen,

                o yaz�n�, i�inde y�llard�r birikmi� ve de bir t�rl� atmakta muvaffak olamad���n s�rf kendine mahsus bir kinden dolay� kaleme alm��s�nd�r, hi� ��phe etmiyorum bundan.

                k�t� niyetli (!) s�zlerden en k�t� muameleyi bu masum halka lay�k g�ren malum azg�n az�nl�k, hi� ��phesiz �k�z�n alt�nda buza�� arama niyetinde oldu�undan "say�n Erbakan'�n k�t� bir niyeti olmad���" halde s�yledi�i s�zlerden c�ngar ��karm��t�r ve bu zihniyetten bundan ba�kas� da beklenemezdi.

                asl�nda, "say�n Erbakan'�n k�t� bir niyeti olmad��� halde" gibi bir itirafta bulunmam�� olsayd�n, sana o tutars�z yaz�n dolay�s� ile cevap vermeye bile tenezz�l etmeyecektim.

                fazla s�ze hacet yok.

                ne kadar g�l�n� duruma d��t���n� g�rmen i�in yaz�n� tekar tekrar oku

                cemil celepci

                From: TURGAY SERTBAS <tsertbas@...>
                Date: Mon Jul 26, 2004 0:26pm
                Subject: tak�m tutma sorumlulu�u
                ---Kimileri i� yapar kimileri �ene �alar
                Erbakan veya Fethullah G�len veya Necip Faz�l veya...

                �nemli olan geriye d�n�p bak�ld���nda kimin heybesi ne
                ile dolu. Sevab� ve g�nah� ile her kes hesab�n�
                verecek.
                Siyaset ger�ekten may�n tarlas� bu yolda y�r�mek �ok
                zor gerekti�inde c�mleleri mermi gibi kullanman�z
                gerekti�inde �i�ekleri f�rlat�yormu� gibi yap�p
                onlar�n g�zelliklerine dikkat �ekerek hedefinize ad�m
                ad�m y�r�meniz gerekir.

                Bizim Fethullah G�len veya Erbakandan ancak ibret al�p
                varsa hedefimize ad�m ad�m y�r�memiz gerek yoksa ben
                Fethullah hocan�n grubundan�m veya Saadet partiliyim
                demek bize ancak bu d�nyada rant sa�lar ahirette ise
                yine hesab�m�z ile biz ba� ba�a kal�r�z en sevdi�imiz
                anam�z ve bac�m�z bile mezara bizimle giremez.

                �eytan�n ad�mlar�n� takip ederek nefsimize ho� gelen
                tak�m tutmak ve kullar� yarg�larken zan (Kesin Haber
                de�il) lar ile hareket etmeyelim �bret al�rkende H�sn�
                zan yapmak ger�ekten ki�iyi zora sokmaz oysa sui zan
                yapmak ve dedi kodular ile h�k�m vermek insan�n hesap
                hanesine kul haklar�n�da ilave eder.

                Allah bizi s�rat� m�stakimden ay�rmas�n
                 


                The new MSN 8: smart spam protection and 2 months FREE*
               Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.