Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Stádas mar choláiste tríú leibhéa l bainte amach ag Gaelchultúr / Gaelchultúr e stablishes first Irish language third-level col lege

Expand Messages
 • Marion Gunn
  Seo daoibh an scéala is fearr dár chuala le fada an lá—Gaelchultúr ina choláiste tríú leibhéal. Gura fada buan sibh, a Éamoin agus a lucht foirne an
  Message 1 of 1 , Jul 17, 2013
   Seo daoibh an scéala is fearr dár chuala le fada an lá—Gaelchultúr ina
   choláiste tríú leibhéal. Gura fada buan sibh, a Éamoin agus a lucht
   foirne an choláiste bhreá sin. Tuar dóchais don todhchaí, gan aon ago.

   Á scaipeadh seo ar na r-ghrúpaí seo a leanas:
   eolas-ibi@yahoogroups.com
   GAELIC-L@...
   FORAS-G@....
   mg


   Foinse: <eolas@...>
   Faisnéis: <www.eolas@...>.
   mg


   Scríobh 17/07/2013 14:11, Gaelchultúr:
   > */[English version below]/*
   >
   > **
   >
   > *Preaseisiúint, 17 Iúil 2013 Le foilsiú láithreach*
   >
   > *Stádas mar choláiste tríú leibhéal bainte amach ag Gaelchultúr*
   >
   > Tá áthas ar Ghaelchultúr (www.gaelchultur.com) a fhógairt go bhfuil
   > stádas mar institiúid tríú leibhéal bainte amach ag an gcuideachta.
   >
   > Tá an t-ainm Coláiste na hÉireann roghnaithe ag Gaelchultúr don
   > institiúid nua seo. Cuirfear tús
   >
   > leis an gcéad chúrsa de chuid an choláiste, Dioplóma Iarchéime san
   > Aistriúchán, ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Mairfidh an clár seo trí
   > sheimeastar ar fad agus beidh sé ag leibhéal 9 de
   >
   > Chreatoibre Náisiúnta na gCáilíochtaí.
   >
   > “Tá an-lúcháir ar Ghaelchultúr an stádas mar choláiste a bhaint amach,”
   > a deir Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais na cuideachta, “agus is
   > cúis bhróid dúinn é bheith mar an chéad institiúid tríú leibhéal
   > lán-Ghaeilge.
   >
   > “Tá súil againn go rachaidh an tionscadal nua seo i bhfeidhm ar phobal
   > na Gaeilge, ní hamháin in Éirinn ach ar fud na cruinne, agus go
   > n-éireoidh leis rian láidir agus dearfach a fhágáil ar earnáil an
   > oideachais in Éirinn.”
   >
   > Tá an Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán dírithe orthu siúd a bhfuil
   > cumas maith sa Ghaeilge acu cheana féin ach ar mian leo scileanna
   > aistriúcháin a fhoghlaim nó cur leis na scileanna atá acu sa réimse sin.
   > Tá sé oiriúnach chomh maith do dhaoine a bhíonn ag obair trí mheán na
   > Gaeilge ar bhonn laethúil – múinteoirí agus iriseoirí, mar shampla – ar
   > mian leo barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna scríofa Gaeilge.
   > Rachaidh an cúrsa chun sochair freisin dóibhsean ar spéis leo post a
   > bhaint amach mar aistritheoir, riarthóir nó dlítheangeolaí in institiúid
   > de chuid an Aontais Eorpaigh.
   >
   > Beidh an fhoghlaim chumaisc i gceist sa chúrsa, is é sin, meascán den
   > staidéar ar líne, de ranganna beo ar líne, agus de léachtaí agus
   > ranganna teagaisc sa seomra ranga. Beidh na seisiúin sa seomra ranga ar
   > siúl Satharn amháin sa mhí i gceanncheathrú Choláiste na
   > hÉireann/Ghaelchultúir i lár chathair Bhaile Átha Cliath. De bhrí go
   > mbeidh go leor d’ábhar an chúrsa le fáil ar shuíomh ríomhfhoghlama
   > Ghaelchultúir, ranganna.com, tá an chuideachta dóchasach go n-éireoidh
   > leo mic léinn a mhealladh ó gach cearn den tír.
   >
   > Tá Bord Rialachais ceaptha ag Coláiste na hÉireann ar a bhfuil triúr
   > cainteoirí Gaeilge a bhfuil taithí na mblianta acu in earnáil an
   > oideachais tríú leibhéal. Is iad baill an bhoird ná: an Dr Fionnbarra
   > Ó Brolcháin, an té a chuir tús le Fiontar in DCU; an Dr Bríona Nic
   > Dhiarmada, Ollamh le Scannánaíocht, Teilifís agus Drámaíocht in Ollscoil
   > Notre Dame; agus an Dr Liam Dolan, Ollamh
   >
   > le Luibheolaíocht in Ollscoil Oxford.
   >
   > Ba é an comhlacht rialtais Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann
   > (QQI) a bhronn an stádas mar institiúid tríú leibhéal ar Ghaelchultúr.
   > Bunaíodh QQI in 2012 nuair a tugadh le chéile ceithre dhream éagsúla,
   > HETAC agus FETAC ina measc, a bhí ag plé le teastasú agus le dearbhú
   > cáilíochta.
   >
   > Tá eolas breise faoin Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán, mar aon le
   > bróisiúr an chúrsa agus foirm iarratais, le fáil ar www.gaelchultur.com.
   > Is féidir teacht ar eolas breise freisin ach glaoch ar
   > (01) 484 5220 nó scríobh chuig eolas@....
   >
   > -CRÍOCH-
   >
   > /Eolas faoi Ghaelchultúr (www.gaelchultur.com)/
   >
   > Cuireann Gaelchultúr, atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, seirbhísí
   > oiliúna agus comhairleoireachta Gaeilge ar fáil don earnáil phoiblí agus
   > don earnáil phríobháideach. An aidhm atá ag an gcuideachta ná seirbhísí
   > den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí líofa araon
   > chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú.
   > D’éirigh le suíomh ríomhfhoghlama Ghaelchultúir, ranganna.com, an duais
   > Eorpach do theangacha, An Séala Eorpach Teanga, a ghnóthú in 2009. Bhain
   > Gaelchultúr stádas amach mar sholáthróir dámhachtainí ó FETAC (Comhairle
   > na nDámhachtainí Breisoideachais agus Oiliúna) in 2011 agus tá
   > sainchúrsaí creidiúnaithe don earnáil phoiblí á gcur ar fáil ag an
   > gcomhlacht ag trí leibhéal anois.**
   >
   > *
   > *
   >
   > **
   >
   > */[Leagan Gaeilge thuas]/*
   >
   > **
   >
   > *Press release, 17 July 2013 For immediate publication*
   >
   > *Gaelchultúr establishes first Irish language third-level college*
   >
   > Gaelchultúr (www.gaelchultur.com), the Irish language education services
   > company, is pleased to announce that it has achieved the status of
   > third-level institution.
   >
   > Gaelchultúr has chosen the name Coláiste na hÉireann for the new
   > institution. As Coláiste na hÉireann, Gaelchultúr is about to launch its
   > first course, a post-graduate diploma in translation (Dioplóma Iarchéime
   > san Aistriúchán). This programme, a level 9 NFQ course, will commence in
   > late September this year and will run for three semesters.
   >
   > “We at Gaelchultúr are very pleased to have achieved this third-level
   > status,” says Éamonn Ó Dónaill, the company’s Director of Education,
   > “and we’re also extremely proud to be the first Irish language college
   > at this level.
   >
   > “Gaelchultúr hopes that this new project of ours catches the imagination
   > of Irish speakers, not only at home but worldwide, and that it will make
   > a very positive contribution to the education sector in Ireland.”
   >
   > The Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán programme is aimed at those who
   > already have a good standard of Irish, but who wish to learn translation
   > skills or to enhance the skills they already have. It is also ideal for
   > those who work through Irish on a daily basis – teachers and
   > journalists, for example – who wish to improve their standard of writing
   > in the language. The course will also benefit those who are interested
   > in working as a translator, administrator or lawyer-linguist in one of
   > the European institutions.
   >
   > A blended learning approach will be used in the programme, featuring a
   > combination of online study, live online classes, and lectures and
   > tutorials in the classroom. The classroom-based sessions will be held on
   > one Saturday a month in Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr’s headquarters
   > in Dublin city centre. Since a great deal of the course material will be
   > available on Gaelchultúr’s e-learning website, ranganna.com, the company
   > expects a high level of interest in the programme from all corners of
   > the country.
   >
   > Coláiste na hÉireann has appointed three academics to its governing
   > board each of whom has extensive experience of the third-level sector:
   > Dr Finbarr Bradley, founder of Fiontar, the renowned Irish language
   > interdisciplinary school in DCU; Dr Bríona Nic Dhiarmada, Professor of
   > Film, Television and Theatre at the University of Notre Dame; and Dr
   > Liam Dolan, Sherardian Professor of Botany and Head of Department,
   > Magdalen College, Oxford.
   >
   > The decision to award third-level status to Gaelchultúr was taken by
   > QQI, the organisation created in 2012 by an amalgamation of four bodies,
   > including FETAC and HETAC, that had both awarding and quality assurance
   > responsibilities.
   >
   > Further information about the Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán
   > programme, and the course brochure and application form, are available
   > at www.gaelchultur.com. Those requiring further information can also
   > call (01) 484 5220 or write to eolas@....
   >
   > -ENDS-
   >
   > /About Gaelchultúr (www.gaelchultur.com)/
   >
   >
   > Gaelchultúr is a Dublin-based company providing Irish language training
   > and consultancy services to both the public and private sectors. Its
   > goal is to offer first-class services that will inspire both learners
   > and fluent speakers of Irish to improve their knowledge of the language.
   > Gaelchultúr’s e-learning website, ranganna.com, was a recipient of the
   > European Award for Languages, The European Language Label, in 2009.
   > Gaelchultúr was awarded the status of registered provider of FETAC
   > (Further Education and Training Awards Council) awards in 2011 and now
   > offers specialised accredited courses at three levels to public sector
   > bodies.
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.