Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ÚãáÊ Çíå Ýí ÇáÇãÊÍÇäÇÊ ÇáäåÇÑÏå

Expand Messages
 • منتدياتالهاوي
  بسم الله الرحمن الرحيم طبعا ذي ما كلنا عارفين ان الفترة دي فترة امتحانات وكلنا بندعي من
  Message 1 of 1 , May 18, 2007
   ÈÓã Çááå ÇáÑÍãä ÇáÑÍíã

   ØÈÚÇ Ðí ãÇ ßáäÇ ÚÇÑÝíä Çä ÇáÝÊÑÉ Ïí ÝÊÑÉ ÇãÊÍÇäÇÊ
   æßáäÇ ÈäÏÚí ãä ÞáÈäÇ áßá ÚÖæ ÝíäÇ ÚäÏå ÇãÊÍÇäÇÊ
   æáÇäí ßäÊ ÒãÇä ãÑíÊ ÈäÝÓ ÇáÙÑæÝ æÚÇÑÝ Çíå ÇÍÇÓíÓ ÇáØÇáÈ ÞÈá æÈÚÏ ÇáÇãÊÍÇäÇÊ
   æÇáÇßíÏ Çä ßá æÇÍÏ ÝíäÇ ÈíÊãäì íÝÖÝÖ ÈÚÏ ßá ÇãÊÍÇä áÇí ÇÍÏ æÇßíÏ äÝÓå íÝÖÝÖ æíÞæá Çááí ÍÕá ÈÕÑÇÍÉ æÈÚíÏ Úä ÇáÇÈ æÇáÇã æÇáÇÎæÇÊ Ýí ÇáÈíÊ
   æãä ãäØáÞ ÇääÇ ÇÓÑÉ æÇÍÏÉ ÝßÑÊ Çäí ÇÚãá åÐÇ ÇáãæÖæÚ æßá ÚÖæ ÝíäÇ ÎáÕ ÇãÊÍÇäå Çæ ÇãÊÍÇäÇÊå ßáåÇ
   íÏÎá ÇáãæÖæÚ Ïå æíÝÖÝÖ æíÞæáäÇ Úãá Çíå Ýí ÇáÇãÊÍÇäÇÊ
   íÇÑÈ ÇáÝßÑÉ ÊÚÌÈßã æÇÊãäì ÇääÇ äÓãÚ ÇÌãá ÇÎÈÇÑ
    
   ãäßã ÈÚÏ ßá ÇãÊÍÇä
    
   ãäÊÙÑíäß ÊÝÖÝÖ ãä åäÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇ


   ÇÎæßã ÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÒ
   36_4_11.gif
   Be a better Heartthrob. Get better relationship answers from someone who knows.
   Yahoo! Answers - Check it out.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.