Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

†††ÇáÃãíÑ ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞí

Expand Messages
 • waeel ellord
  اهلا بيكم فى جروب البتول يقدم كل جديد ونتمنى بصلوات العدراء ان ننال اعجبكم صلوات البتول
  Message 1 of 1 , Jan 31, 2006

        
    

      


    
   ÇåáÇ Èíßã Ýì ÌÑæÈ ÇáÈÊæá
   íÞÏã ßá ÌÏíÏ
   æäÊãäì ÈÕáæÇÊ ÇáÚÏÑÇÁ
   Çä ääÇá ÇÚÌÈßã
   ÕáæÇÊ ÇáÈÊæá Êßæä
   ãÚ ÌãíÚßã
    

    
   ÇåáÇ Èíßã Ýì ÌÑæÈ ÇáÈÊæá
    
   æíÊãäì áßã ÓäÉ ãÈÇÑßÉ
   ÈÕáæÇÊ ÇáÈÊæá
    

      
   ÓíÑÉ ÍíÇÊå
    
   ÓíÑÉ ÇáÔåíÏ ÇáÚÙíã
   ÇáÃãíÑ ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞí
   (Úä ßÊÇÈ ÇáÞÏíÓ ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞì æÑÝÞÇÄå)
   ãØÑÇäíÉ ÕäÈæ æÏíÑæØ
   ÓíÑÉ ÇáÔåíÏ ÇáÚÙíã ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞí ÓíÑÉ ÇáÔåíÏ ßãÇ ßÊÈÊ Ýí ãíãÑ æÖÚå ÇáÃÈ ÇáÈØÑíÑß ÇáÃäÈÇ ÊÇæÖÑæÓ ÈØÑíÑß ÅäØÇßíÉ ãä ÇÌá ßÑÇãÉ ÇáÈØá ÇáÙÇÝÑ ÍÇãí ãÏíäÉ ÅäØÇßíÉ åÇÒã ÌíæÔ ÇáÝÑÓ . æÞÏ ÚÇÕÑ åÐÇ ÇáÃÈ ÇáÞÏíÓ ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞí Ííä ßÇä ÞÓíÓÇð ãÚ ÇáÃÈ ÇáÈØÑíÑß ÃäÈÇ ÃÛÇÈíæÓ ÈØÑíÑß ÅäØÇßíÉ . ÊäÊãí ÚÇÆáÉ ÇáÞÏíÓ ÊÇæÖÑæÓ ÇáãÔÑÞí Åáí ÓíãÇÑ ÇáÑÌá ÇáÕÇáÍ ÇáÐí íÒÑÚ ÇáÃÑÖ æÇáÍÏÇÆÞ . ßÇä åÐÇ ÇáÑÌá ãÚÑæÝ áÏí ãáæß ßËíÑíä ÝÞÏ ÇäÌÈ æáÏíä æåãÇ ÇÈØáãÇæÓ æÓæÊíÑíÇÎæÓ æÇÈäÉ æÇÍÏÉ æåí ãÑËÇ ... æÈÚÏ æÝÇÊå ÅäÊÞá ÇáÃÔÞÇÁ ÇáËáÇËÉ ãä ãÏíäÉ ØÑÓæÓ Åáí ÃäØÇßíÉ . æÊÒæÌ ÇÈØáãÇæÓ ãä ÅÈäÉ Çáãáß ÃæåíæÓ æÚíä æÒíÑÇð ÃãÇ ÓæÊíÑíÇÎæÓ ÝÞÏ ÊÒæÌ ÅÈäÉ ÃÎíå æÊÏÚí ÕæÝíå .
    
    
           +  ãíáÇÏ ÇáÞÏíÓ ÊÇæÖÑæÓ æÇáÞÏíÓ ÃÞáÏíæÓ
    
          
    

    
    I126
    
    
   áäÊÔÑÝ ÈÇÔÊÑßã ãÚäÇ
   ÇÖÛØ åäÇ
   http://groups.yaho/elbtol/join

       Do you Yahoo!?
   With a free 1 GB, there's more in store with Yahoo! Mail.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.