Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Transnistria 1

Expand Messages
 • George Sima
  Urmărind reacţiile diferitor părţi la , aşa-numitul, „Plan ucrainean” de soluţionare a conflictului transnistrean în multe „analize” n-am
  Message 1 of 1 , Jun 3, 2005
  • 0 Attachment

    

    Urmãrind reacþiile diferitor pãrþi la , aºa-numitul, „Plan ucrainean” de soluþionare a conflictului transnistrean în multe „analize” n-am observat ceva critici concrete, ci o vãrsare de gunoi ºi imputãri asupra celor, ce atenteazã la „suveranitatea ºi independenþa Republicii Moldoveneºti Nistrene”. Într-o analizã a unui Denis Tukmakov de la Institutul Naþional Strategic a cunoscutului Stanislav Bielkovski din imperiul Rusist, in preambul am citit ceva ce se referea la Moldova (partea dreapta a Nistrului)  vs  „RMN”. Conþinutul era cam de-aºa naturã : Istoria conflictelor moderne intre marele state-agresoare ºi micile state-marginale, a învãþat pe ultimele la 2 lucruri. 1-ul  -  atâta timp cât conducerea þãrii agresate pãstreazã voinþa de rezistenþã ºi la timp se debaraseazã de lepre, lepãdãturi ºi trãdãtori - aºa cetate nu va cãdea, oricât de numeroase ar fi avantajele inamicului în bani, armament, oameni, capital politic º.a. Al 2-lea  -  sã te bizui ºi sã ai încredere trebuie numai în propriile forþe ci sã nu-i crezi pe alþii, mai ales, pe unii „fraþi” ºi „surori” mai mari, cu cât mai puþin îi crezi – cu atât mai mult se socot ei cu tine. ”Soarta tristã a Krainei Sârbeºti ºi a Gagauziei, Iraqkului ºi Adjariei serveºte ca un exemplu de prevenire pentru puþinii ce-au supraveþuit  — curzii ºi palestinienii, ETA ºi IRA, Oseþia de Sud ºi Abhazia, Carabahul ºi ... Transnistria” – menþioneazã ANAListul rus.

   Eu cred cã aceste constatãri ºi „sfaturi” de dragoste s-ar potrivi in cazul Rusia vs Cecenia, Rusia vs Azerbadjan, Rusia vs Finlanda (în cazul Kareliei), Rusia vs statele baltice (pe care rusiºtii îi numesc „karliki”)  ºi în ultimul rând Rusia ºi Georgia, Rusia ºi Moldova.

   Practic în toate analizele ºi comentariile survenite din partea rusiºtilor constatãm o adâncã ura faþã de tot ceea ce nu li se aflã în supuºenie ºi linguºenie. Textele ºi vorbele lor sunt umplute de un ºovinism dur ºi dezgustãtor începând cu þarul Putin ºi terminând cu orice rus etnic de rând ce trãieºte în Rusia sau în afara graniþelor ei (sunt ºi excepþii, dar foarte foarte puþine) atunci când merge vorba despre ceceni, baltici, georgieni, moldo-români, haholi – adicã faþã de tot ce nu este filorus sau, cum sa mai exprimat cineva, rusopupincurist. Aceeaºi rusiºti, care însã, dicteaz㠄moda” în aproape tot spaþiul ex-sovietic la orice manifestare de mândrie naþionalã, chiar ºi la aºa lucruri banale cum ar fi sã întrebi cât e ora în Tiraspol în limba „maldavineascî” (aºa-i numitã acolo româna), sau sã rãspunzi în ucraineanã la Odesa, dacã te-a întrebat în rus㠗 deodatã eºti acuzat de naþionalism ( G.S. - da  ce naþionalismul e crimã?), de extremism, ºi, dupã logica ruseascã, ºi de terorism (cum a fost în cazul bravilor noºtri fraþi ai neamului din grupul „Ilaºcu”).

   Înainte de-a trece la o analizã la planurile de soluþionare ºi în general la situaþia din transnistria, aº dori sã mã folosesc ºi eu de multvehiculatul drept la replicã. Ca rãspuns la analizele despre originile conflictului transnistrean, ce s-a început din cauza românilor (dupã afirmaþia rusiºtilor ), care în esenþã este un popor sãlbatic, terorist, fascist (iarãºi dupã a lor afirmaþii) ºi cum mai spunea încurajând apãrãtorii „Republicii Moldoveneºti Nistrene” („RMN”) tãtuca ei Smirnov : „Rumân horoº toliko miortv” („Românul e bun numai mort.”) am ºi eu careva opinii despre „marele ºi atotputernicul” popor rusist. Sã-ºi caute mai bine de treabã acest popor rusist, ºi sã nu-ºi batã capul de graniþele Moldovei, Georgiei. Cum prognozeazã unii comentatori americani e posibil cã peste 15-25 de ani sã se destrame în 3 sau mai multe þari actualul imperiu „Federaþia Rusã”. De fapt Siberia demult a fost uitatã de Moscova, de-acolo numai se pompeazã petrol ºi alte zãcãminte, se taie pãdurile, însã puþini mai au închipuire ce-i cu lumea de-acolo. Insulele Curile, Vladivostokul ºi împrejurãrile lui demult au ieºit de sub controlul de-facto al Moscovei, aflându-se acum sub influenþa Japoniei, Chinei.  Rusiºtii se plâng cã toþi în jur sunt naþionaliºti — nu le vorbesc limba, nu le respectã tradiþiile, le închid ºcolile. ªi acestea prezintã mai sfârºitul lumii, pe când de ºcolile româneºti din Transnistria, închise în 2004 într-un joc politic cu acordul Moscovei din cauza rugãminþii complicilor acesteia – ex-Blocul Moldova Democratã (ca sã vinã mai apoi ei sã contribuie la redeschiderea lor, creându-ºi astfel imaginea de apãrãtori ai românismului, ºi câºtigând astfel un valoros capital politic înainte de alegerile parlamentare din 6 martie 2005) nici nu se pomeneºte, cã e un lucru firesc — s-au lichidat ºcolile ce sunt, în esenþã, „coloana a 5-a”, „calul lui Traian”, „crescãtorie de naþionaliºti”, „cuib de fasciºti”. E un lucru corect, firesc ºi normal cã atâþia dau cu piciorul Rusiei ºi rusiºtilor, fiindcã cineva a spus corect ”ruºii  aflându-se în mijlocul altui popor, nu se simt bine, nu se simt normal, nu se simt oameni, dacã nu subjugã acest popor, dacã nu-l batjocorã, dacã nu-i scuipã in limbã, culturã, demnitate”. Unde vine rusistul — dã-i drumul în casã, cã porcul se suie pe masã. ªi cum un aziat musulman sã accepte ºi sã îmbrãþiºeze cultura rusã, dacã el o are pe a sa cultura, bazatã pe valori diametral opuse. Cum un baltic, descendent a culturii germanice, sã accepte ºi sã îmbrãþiºeze cultura rusiºtilor dacã cea germanicã este NETSUPERIOARà celei slavone. Cum eu un ROMÂN, sã iubesc ºi sã îmbrãþiºez cultura (eu aº spune subcultura) lor dacã o am pe-a mea — CULTURA ROMÂNÃ, ce se trage din cultura Romei Antice, care mãcar nici comparatã nu poate fi cu hibridul rusist.

   Atunci cum eu un român transnistrean sau basarabean sã accept un plan slavon de reglementare a conflictului transnistrean dacã el tot de slavoni a fost provocat, ºi pânã în prezent tot de ei alimentat?

    

    

   Va urma...

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.