Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

30314UF O FUNDUSZU STYPENDIALNYM

Expand Messages
 • Edward I Artur, R.
  Apr 13, 2009
   USTAWA FEDERALNA
   z dnia 14 kwietnia 2009 roku

   o Funduszu Stypendialnym

   My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii, Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.

   na zgodny wniosek Senatorów i Posłów w Naszym Parlamencie zgromadzonych stanowimy, co następuje:

   Art. 1.
   1. Tworzy się Fundusz Stypendialny, zwany dalej "Funduszem".
   2. Fundusz jest instytucją federalną, wspierającą działalność naukową, działającą przy ministrze właściwym ds. nauki.
   3. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o ministrze, rozumie się przez to ministra federalnego właściwego ds. nauki.

   Art. 2.
   1. Fundusz gromadzi środki na stypendia naukowe.
   2. Środki Funduszu mogą pochodzić ze źródeł prywatnych oraz od administracji krajowej.
   3. Osoby fizyczne oraz prawne dokonujące znaczących wpłat na konto funduszu otrzymują od ministra tytuł "mecenasa nauki".

   Art. 3
   Stypendia naukowe przysługują osobom spełniającym jeden z warunków:
   (1) ukończyły Szkołę Główną Królestwa ze średnią ocen powyżej 5,5;
   (2) uzyskały tytuł zawodowy magistra net. na dreamlandzkiej uczelni wyższej;
   (3) podjęły studia doktoranckie na dreamlandzkiej uczelni wyższej;
   (4) uzyskały tytuł naukowy doktora net. na dreamlandzkiej uczelni wyższej.

   Art. 4
   Prawo do stypendium stwierdza minister w drodze informacji ministra.

   Art. 5.
   1. Stypendia naukowe wypłaca się co miesiąc przez okres trzech miesięcy.
   2. Stypendia naukowe wypłaca minister lub osoba przez niego wyznaczona.

   Art. 6
   (skreślony)

   Art. 7
   (skreślony)

   Art. 8
   Minister uznaniowo, w drodze rozporządzenia, dokonuje zawieszenia wypłacania stypendiów naukowych na okres nie dłuższy niż 4 miesiące.

   Art. 9
   Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.


   (-) Edward I Artur, R.


   ----------------------------------------------------------------------
   Przygotuj znajomym wirtualny Smigus Dyngus! ;)
   http://link.interia.pl/f211a