Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nguyen Viet Nam va Vu Huy Lam

Expand Messages
 • But Vang
  Thu*a quý anh chị, Tôi xin đăng lại hai bài của 2 ngu*o*`i : anh Nguyễn Việt Nam (o*? VN) và anh Vũ Huy Lâm (o*? Úc) để quý vị nhận
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2002
   Thu*a quy' anh chi.,

   To^i xin dda(ng la.i hai ba`i cu?a 2 ngu*o*`i : anh Nguye^~n Vie^.t Nam (o*?
   VN) va` anh Vu~ Huy La^m (o*? U'c) dde^? quy' vi. nha^.n digest co' the^?
   ddo.c ddu*o*.c.

   Ki'nh,

   Bu't Va`ng DDo^~ Thi. Thua^'n
   ---------------------------------------

   �� Buo^`n
   To^i mu+`ng, vi` co' ngu+o+`i ddo^'i thoa.i vo+'i mi`nh. Nhu+ng to^i buo^`n,
   vi` nhu+~ng ngu+o+`i ddo^'i thoa.i kho^ng dde^` ca^.p dde^'n nhu+~ng va^'n
   dde^` chu? cho^'t ma` to^i muo^'n no'i.
   Nhu+~ng va^'n dde^` ma` to^i pha?n bie^.n ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i
   ddang ddo`i da^n chu? va` tu+. do trong nu+o+'c kho^ng pha?i la` to^i muo^'n
   chu+'ng to? la` to^i co' ly' hay ho. ddu'ng ho+n, bo+?i vi` du` ca' nha^n
   to^i thua hay ca' nha^n ho. tha('ng thi` pho?ng co' i'ch gi` cho que^
   hu+o+ng cu?a chu'ng ta, cho nha^n da^n cu?a chu'ng ta? Va^'n dde^` to^i
   muo^'n dde^` ca^.p la` chu'ng ta pha?i la`m gi` dda^y dde^? nhu+~ng ha`nh
   ddo^.ng dda^'u tranh cho tu+. do da^n chu? mang la.i hie^.u qua? cao nha^'t.
   Ra^'t tie^'c la` nhu+~ng y' kie^'n vu+`a ro^`i ddo^'i thoa.i vo+'i to^i
   dda(ng tre^n Ca'nh E'n qua' ddi ve^` ca^u chu+~, qua' ddi ve^` tha'i ddo^.
   cu?a to^i ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i co' thie^.n y' vo+'i que^ hu+o+ng
   chu'ng ta. Theo to^i va^'n dde^` dda'ng quan ta^m kho^ng pha?i la` o+? cho^~
   tha'i ddo^. ca' nha^n cu?a to^i ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i ddo' nhu+
   the^' na`o, ddie^`u ddo' cha(?ng mang ma^'y chu't y' nghi~a, ma` la` ca'i
   con ddu+o+`ng chu'ng ta se~ ti`m ra sau khi dda~ tha?o lua^.n mo^.t ca'ch
   co^ng khai, bi`nh dda(?ng va` mang ti'nh xa^y du+.ng.
   To^i chu+a tu+`ng bao gio+` no'i ra(`ng, nhu+~ng ngu+o+`i ddang ddo`i da^n
   chu? va` tu+. do tha` ddu+`ng pha't bie^?u co`n ho+n. Vie^.c ho. co^ng khai
   pha't bie^?u chi'nh kie^'n cu?a rie^ng ho. ddu+o+ng nhie^n la` hu+~u i'ch
   cho xa~ ho^.i va` nguy hie^?m cho ba?n tha^n ho.. To^i thu+`a hie^?u ra(`ng,
   mi`nh to^i kho^ng the^? ne^u ra mo^.t gia?i pha'p to^'i u+u na`o ddo'. I.e^?
   dda.t ddu+o+.c ddie^`u na`y, ddu+o+ng nhie^n la` pha?i tha?o lua^.n mo^.t
   ca'ch co^ng khai va` da^n chu?. Pha?n bie^.n la` mo^.t trong nhu+~ng ye^'u
   to^' kho^ng the^? thie^'u ddu+o+.c trong mo^.t the^? che^' da^n chu?.
   Nhu+~ng ddie^`u to^i dda~ vie^'t trong hai ba`i vu+`a qua kho^ng pha?i la`
   to^i muo^'n "da.y kho^n" ai ca?, to^i chi? ne^u chu? kie^'n cu?a mi`nh, va`
   cho+` ddo+.i ngu+o+`i kha'c pha?n ba'c, dde^? ngo~ ha^`u ti`m ra ddu+o+.c
   con ddu+o+`ng ddu'ng dda('n nha^'t. Va` to^i hy vo.ng ta^'t ca? nhu+~ng
   ngu+o+`i kha'c ddo^'i thoa.i vo+'i to^i cu~ng mang tinh tha^`n a^'y.
   To^i co' ca?m tu+o+?ng ra(`ng, du+o+`ng nhu+ nhu+~ng ngu+o+`i ddo^'i thoa.i
   vo+'i to^i va^~n tu+ duy theo mo^.t lo^'i mo`n na`o dda^'y, va^~n no'i theo
   quan ddie^?m co' sa(~n na`o dda^'y. To^i co' ca?m tu+o+?ng ra(`ng, du+o+`ng
   nhu+ ho. kho^ng bie^'t xe^'p to^i va`o chie^'n tuye^'n na`o, u?ng ho^. hay
   la` pha?n ddo^'i tu+. do va` da^n chu?. Quan ddie^?m cu?a to^i la`: Ha~y
   no'i nhu+~ng ddie^`u ma` tha^.t ta^m cu?a mi`nh ca?m tha^'y!
   Nhu+~ng ngu+o+`i ddo^'i thoa.i vo+'i to^i chu? ye^'u la` dda~ pha?n ba'c
   nhu+~ng y' kie^'n cu?a to^i mo^.t chie^`u, u?ng ho^. nhu+~ng ngu+o+`i nhu+
   anh Le^ Chi' Quang mo^.t chie^`u, ma(.c du` to^i va` anh Quang kho^ng pha?i
   la` hai ngu+o+`i ddo^'i ma(.t nhau qua mo^.t chie^'n tuye^'n. Nhu+~ng
   ddie^`u ho. kho^ng ddo^`ng y' vo+'i to^i thi` ddu+o+.c pha^n ti'ch mo^.t
   ca'ch ky~ ca`ng, co`n nhu+~ng ddie^`u ddo^`ng y' thi` chi? ddu+o+.c no'i
   mo^.t ca'ch chung chung la` "cu~ng co' nhie^`u ddie^?m ddo^`ng y'U+~.
   I.u+o+ng nhie^n la` to^i kho^ng he^` co' y' ddi.nh "ba('t" nhu+~ng ngu+o+`i
   kha'c ha`nh ddo^.ng theo quan nie^.m chu? quan cu?a mi`nh, nhu+ng theo
   thie^?n y' cu?a to^i thi` vo+'i tri thu+'c va` va(n minh hie^.n nay thi`
   ne^'u pha't bie^?u theo mo^.t chie^`u qua? la` mo^.t vie^.c dda'ng buo^`n.
   I.a~ da^'n tha^n va`o ca'c cuo^.c tranh lua^.n mang ti'nh chi'nh tri. thi`
   ba^'t cu+' ai cu~ng pha?i chua^?n bi. tinh tha^`n chi.u ddu+.ng su+. phe^
   pha'n. Su+. phe^ pha'n kho^ng nha^'t thie^'t bao gio+` cu~ng la` ke? thu`,
   cu~ng co' khi no' la` ngu+o+`i ba.n, ngu+o+`i tha`y cu?a ngu+o+`i bi. phe^
   pha'n. Nhu+ng ngu+o+`i ta pha?i ta'ch ro+`i mo^.t con ngu+o+`i tha`nh hai:
   Con ngu+o+`i ca' nha^n va` Con ngu+o+`i chi'nh tri.. Hai con ngu+o+`i nga`y
   nhie^`u khi co' the^? ddo^'i la^.p hoa`n toa`n vo+'i nhau. Mo^.t ngu+o+`i
   cha hie^`n tu+`, mo^.t ngu+o+`i con trung hie^'u kho^ng nha^'t thie^'t se~
   la` mo^.t ngu+o+`i hoa.t ddo^.ng chi'nh tri. xua^'t sa('c. Vie^.c nhu+~ng
   nha` chi'nh tri. o+? nhu+~ng nu+o+'c da^n chu? bi. le^n a'n, phe^ pha'n
   mo^.t ca'ch gay ga('t, bi. die^~u co+.t, bi. dda? ki'ch, ddu+o+.c ta^'t ca?
   mo.i ngu+o+`i coi la` chuye^.n ddu+o+ng nhie^n. Nhu+ng ddo' chi? la` ve^`
   khi'a ca.nh Con ngu+o+`i chi'nh tri., chu+' ngu+o+`i ta kho^ng xa^m pha.m
   dde^'n Con ngu+o+`i ca' nha^n.
   Khi to^i ke^u go.i mo^~i co^ng da^n ha~y tu+. nha^.n la^'y pha^`n tra'ch
   nhie^.m cu?a rie^ng mi`nh ddo^'i vo+'i to^? quo^'c, thi` to^i kho^ng he^`
   coi mi`nh la` "ha.t ca't trong sa ma.c". Kho^ng pha?i ai cu~ng co' ddie^`u
   kie^.n vie^'t va` tranh lua^.n tre^n internet, ne^'u va^.y thi` nhu+~ng
   ngu+o+`i ddo' pha?i la`m gi`? Nhu+ng ne^'u ta^'t ca? chi? du+`ng la.i o+?
   vie^.c vie^'t va` tranh lua^.n tre^n internet cho su+o+'ng mie^.ng kho^ng
   tho^i thi` dda^'t nu+o+'c chu'ng ta va^~n ma~i ma~i nghe`o ddo'i va` ma^'t
   da^n chu?. Mo^~i ngu+o+`i pha?i la`m mo^.t vie^.c gi` ddo' thie^'t thu+.c
   va` ba('t dda^`u tu+` ngay tu+` nga`y ho^m nay.
   Vie^.c la`m cu?a anh Le^ Chi' Quang co' thie^'t thu+.c kho^ng? Co'! Tha'i
   ddo^. cu?a anh a^'y co' du~ng ca?m kho^ng? Co'! Nhu+~ng ddie^`u anh a^'y
   vie^'t co' gi` mo+'i kho^ng? Kho^ng! I't nha^'t la` ddo^'i vo+'i mo^.t
   ngu+o+`i o+? trong nu+o+'c nhu+ to^i. Nhu+~ng tho^ng tin ddo' pha^`n lo+'n
   dda~ ddu+o+.c ca'c cu. la~o tha`nh vie^'t ra, pha^`n co`n la.i thi` ddu+o+.c
   ngu+o+`i ta ddo^`n dda.i va` truye^`n mie^.ng nhau. Ne^'u sau nhu+~ng tho^ng
   tin ddo' ddu+o+.c ghi te^n va` ddi.a chi? tha^.t cu?a ngu+o+`i vie^'t thi`
   se~ ga^y ra ca?m gia'c cho ngu+o+`i ddo.c la` du+o+`ng nhu+ chu'ng mang
   ti'nh xa'c thu+.c ho+n la` nhu+~ng tin ddo^`n. Va` chi? co' va^.y tho^i, vi`
   dda(`ng na`o cu~ng kho^ng ai co' the^? kie^?m chu+'ng ddu+o+.c nhu+~ng
   tho^ng tin a^'y, tru+` khi sau ddo' chi'nh quye^`n tu+. co^ng bo^' tho^ng
   tin.
   Vie^.c lie^.u co' ky' te^n tha^.t du+o+'i mo^~i ba`i vie^'t hay kho^ng theo
   to^i la` kho^ng quan tro.ng, mo^.t khi nhu+~ng ba`i vie^'t a^'y kho^ng mang
   ti'nh pha'p ly' va` la` chu+'ng cu+' dde^? tri`nh toa` a'n. Nhu+~ng ba`i
   chi? la` ne^u y' kie^'n, quan ddie^?m hoa(.c mang ti'nh ly' lua^.n thi`
   vie^.c ca'i te^n na`o ddu+'ng du+o+'i ddo' hoa`n toa`n kho^ng no'i le^n
   ddie^`u gi`, ddie^`u co' y' nghi~a duy nha^'t la` no^.i dung ma` no' dde^`
   ca^.p dde^'n. Ra^'t tie^'c ra(`ng cho dde^'n tho+`i ddie^?m na`y va^~n co'
   nhie^`u ngu+o+`i ddo.c bi. ca'i te^n cu?a ngu+o+`i vie^'t a'm a?nh (to^i
   chi? bo' he.p trong li~nh vu+.c chi'nh tri.). Cu~ng va^~n ba`i a^'y, nhu+ng
   ne^'u ky' la` Ho^` Chi' Minh thi` co' le~ se~ ga^y ta'c du.ng hoa`n toa`n
   kha'c ne^'u ngu+o+`i ddo.c tha^'y ca'i te^n Nguye^~n Vie^.t Nam!!!
   Ra^'t tie^'c la` ne^'u ti`nh hi`nh chi'nh tri. trong nu+o+'c va^~n cu+'
   "o^?n ddi.nh" nhu+ hie^.n nay thi` chu'ng ta kho' ma` co' the^? tie^'p tu.c
   ddo.c nhu+~ng gi` anh Le^ Chi' Quang vie^'t nu+~a, ba^'t ke^? anh a^'y
   vie^'t ve^` ca'i gi` va` vie^'t nhu+ the^' na`o. Va` anh a^'y cu~ng kho' co'
   the^? ta.o la^.p ddu+o+.c mo^.t cuo^.c so^'ng bi`nh thu+o+`ng nhu+ bao
   ngu+o+`i kha'c. Co' the^? co' mo^.t ca'i ke^'t cu.c kha'c vo+'i ca'i hie^.n
   thu+.c phu~ pha`ng na`y kho^ng? Co' the^? lu+.a cho.n mo^.t ca'i gia' pha?i
   tra? kho^ng qua' dda('t nhu+ the^' kho^ng? Co' ai ba^y gio+` trong so^'
   nhu+~ng ngu+o+`i dda~ tu+`ng vo^.i va`ng tung ho^ anh Le^ Chi' Quang ca?m
   tha^'y mi`nh co' gi` ddo' ba^'t nha^~n vo+'i anh a^'y kho^ng?
   To^i co' the^? pho?ng ddoa'n nhu+~ng ngu+o+`i so^'ng o+? ha?i ngoa.i dda~
   va` se~ nghi~ gi` ve^` nhu+~ng ddie^`u to^i vie^'t. Ho. nghi~: He`n nha't
   va` thu+.c du.ng. Va` kho^ng chi? co' to^i ma` ra^'t nhie^`u trong ca'i so^'
   78 trie^.u da^n so^'ng tre^n ca'i de?o dda^'t hi`nh chu+~ S co' le~ cu~ng
   dde^`u "thu+.c du.ng va` tie^u cu+.c" ca?. Nhu+ng ra^'t tie^'c la` so^'
   pha^.n cu?a da^n to^.c Vie^.t nam la.i phu. thuo^.c pha^`n lo+'n va`o ca'i
   dda'm ddo^ng "thu+.c du.ng va` tie^u cu+.c" a^'y. Va^.y chu'ng ta pha?i la`m
   gi` dda^y dde^? gia?i quye^'t va^'n na.n na`y?
   Ha` No^.i, 02/01/2002
   Nguye^~n Vie^.t Nam


   ----------------

   From:� "Lam Vu" <vuhuylam@...>
   Date:� Wed�Jan�2,�2002� 10:39 pm
   Subject:� Re: [diendan_aihuu] Nguyen Viet Nam

   Thua quy anh chi,

   Toi khong duoc doc nhung bai trao doi tren Canh En voi ong Nguyen Viet Nam,
   nhung bai viet vua roi, ma anh PH gui cho chung ta do.c RAT DA'NG CHO MOI
   NGUOI SUY NGHI~ ...

   Co le trong nam moi, viec can cap nhat cho chung ta la da^?y manh hon cuoc
   doi thoai giua trong va ngoai nuoc. Ma neu da~ noi den DOI THOAI, dieu can
   thiet nhat la` gi neu khong phai la` NOI THAT, cung nhu la` THUC LONG TON
   TRONG
   NGUOI MINH DOI THOAI. Thai do can ban nay phai co' truoc thi` "doi thoai"
   moi
   mang lai TIEN TRIEN.

   Ca nhan toi hoan toan tin tuong vao LUONG TRI cua con nguoi, cho du` nguoi
   doi tac co' duoc coi la "ke thu`" di nu+~a. Nguoc lai, neu�qua that LUONG
   TRI
   do' khong con trong nhung con nguoi Viet, ma chi con nhung tinh toan tham
   lam, thi tuong lai dat nuoc se bi dat that.

   Den day toi xin phep quy anh chi de duoc tro chuyen thang voi ong Nguyen
   Viet nam.

   Thua ong NVN,

   Doc qua la thu cua o^ng, ngoai cam giac kinh phuc�cach lap luan vung vang
   cua�ong.� Lap truong cua ong rat vu+~ng, truoc sau nhu mot.� Nhung nhung
   dieu
   nay toi cung da tung thay o nhung nguoi lon len trong XHCN, va nhat la duoc
   huan luyen da`ng hoa`ng.�

   Nhun do chi la nhan xet so khoi.� Dieu o^ng keu goi, cho gang "tim ra mot
   con
   duong dung dan nhat" toi lai khong tim� thay o trong bai viet cua ong.�

   Nguoc lai thi ong khong co ve chiu nhin vao su that.

   Chang han, ong nhat dinh noi rang nhung dieu luat su Le Chi Quang noi ra la`
   "tin do^`n". Cha le~ ong co viec nha nuoc Viet nam da~ ky ket nhuong cho
   Trung
   Quoc dat dai cua to tien de lai cung la` tin do^`n hay sao? (Nghe dau hai
   chinh
   phu sap sua lam le^~ ca(�m coc bien gioi mo+�i lo+�n la(m do�).

   Ong�lai co`n hu` doa la` luat su Le Chi Quang se~ khong con duoc viet nu+~a
   "du`
   la` viet ve cai gi va` viet nhu the^� nao". Chuyen nay co the^?, nhung ban
   than
   toi khong tin. "Suc manh" cua nha` nuoc cong san, du la suc manh vu phu thoi
   cung da~ yeu di rat nhieu. Can bo cong an bay gio cung dau co� da�m la`m can
   nhu truoc. Cach day tren 10 nam thi` khac, khi may nha su di cuu tro dong
   bao
   bi lu~ lut cung bi bat va ket an tu+` 20 nam tu` den tu+? hinh (!) ... chi
   vai
   nam sau do�, ong Ha Si Phu bi. cong an chan bat tren he pho Ha Noi voi "tai
   lieu mat cua chinh phu trong nguoi" ma chi? co� vi tu` 6 tha�ng. Cach day 2
   nam, cung ong Ha Si Phu bi ket toi "cau ket voi cac nhom phan do^ng o hai
   ngoai" am muu lat do chinh quyen nha nuoc XHCN, sau khi cong an da theo doi
   nhieu nam, thu tu+` rieng tu cua ong HSP duoc len lut doc, chup hinh, may vi
   tinh bi luc loi ... tang chung co nhieu lam ... sau do� cong an con dieu tra
   rong ra~ them gan mot nam troi, ma` sau cung HSP duoc tha bo^?ng. Cac nha
   tranh
   dau dan chu khac cung viet cong khai do`i bo? dieu 4 hien phap v.v. nha nuoc
   co ran de that do� nhung co� bat bo+� bo? tu` nua da^u.

   Ong co the bien luan la` vi nha nuoc bay gio+` tu te, khoan ho^`ng hon truoc
   nhieu (!), nhung dieu nay cung khong du�ng, vi` dong thoi voi viec cham dut
   dieu tra ong Ha Si Phu thi tren to bao An Ninh The Gioi, trung ta (?) cong
   an
   Nguyen Nhu Phong lai viet mot ba`i dai de^? nhuc ma Ha Si Phu. Ro rang la`
   muo^�n da`n a�p lam do� nhung co� cai gi` "ben trong" no� can tro+?. Cai
   "ben
   trong" do� co the chi la` ... cai so+.. Ma so+. thi chi? co the la so+.
   nha^n
   da^n du+ng le^n hoi to^.i ma tho^i ...

   O^ng con che da^�u su so hai nay, bang cach noi la` dai da so^� dan chung
   trong
   nuoc cung "tieu cuc" nhu o^ng. Chac ong noi the de6? tu tran an, chu su that
   cung da^u co phai vay. Tu it nhat 5 nam nay, dan chung noi day bieu tinh o
   khap moi noi. Vu Thai Binh khien cho TU da?ng phai mat an mat ngu? ca?
   tha�ng. Ngay thang 12 vua qua, da~ co� hang may chuc vu bieu tinh o Ha Noi,
   va van con dang tiep tuc ... co le` se con tiep tuc den khi nhan dan dat
   duoc
   cai ma ho muon. Ma nhan dan muon cai gi` thi chac den gio phut nay o^ng biet
   cung biet nhu toi?

   Moi day, toi co dip tiep xuc voi mot cu gia o nguoi tinh Be^�n Tre ra ngoai
   nay tham con chau. Cu. noi la` cung nghe phong phanh viec nha nuoc cat da^�t
   ba�n cho Trung Cong, nhung cu. khong tuong tuong ra la` no� co� that. De^�n
   lu�c ma` ca? nuoc biet duoc su that ve viec ban nuoc thi su the^? se~ ra sao
   nhi?, thua ong? Toi thi` cho la` gio+` thu+� 25 sap sua diem ro^`i do�.

   Noi tom lai, cung nhu ong toi thanh khan duoc doi thoai mot cach binh
   da(?ng, tich cuc va mang tinh cach xay du+ng, va mong rang trong tuong lai
   chung ta TAT CA MOI NGUOI DU LA DAN CHU NHIEU HAY IT, GOC GAC THE NAO, O
   TRONG HAY NGOAI NUOC CO THE NOI CHUYEN VOI NHAU MOT CACH THANH THAT.� Chi
   can duoc buoc da^u nhu the^', toi nghi~ chung ta da~ di duoc mot buoc xa lam
   ro^`i.

   Kinh men

   Vu Huy Lam
   _________________________________________________________________
   Join the world�s largest e-mail service with MSN Hotmail.
   http://www.hotmail.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.