Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

הפסקה זמנית של דואר No mail please

Expand Messages
 • Asher Turtel
  äçì îòøá éåí äëéôåøéí äæä (12.10.05) åòã ìàçø çâ äñåëåú (26.10.05) éäéä äîçùá ùìé ñâåø åâí îëùéø
  Message 1 of 1 , Oct 8, 2005
   ��� ���� ��� �������� ��� (12.10.05) ��� ���� �� ������ (26.10.05) ����
   ����� ��� ���� ��� ����� ����������. �� �� ����� ���"� �/�� ����� ������
   ��. Between 12.10.05 and 26.10.05 I'll be out of town. Don't send any
   e-mails and/or fax messages.

   Asher Turtel ��� �����


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.