Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Bizánci machináció Csíklázárfalván és nyilatkozat

Expand Messages
 • Darvas Kozma József
  Az ökumenia sajátos formája Hargita megyében. Hargita Népe ( Csíkszereda) Rendőrségi erődemonstráció Lázárfalván Lázárfalva egy 700 lelket alig
  Message 1 of 1 , Mar 23, 2004
   Az �kumenia saj�tos form�ja Hargita megy�ben.

   Hargita N�pe ( Cs�kszereda)

   Rend�rs�gi er�demonstr�ci� L�z�rfalv�n
   L�z�rfalva egy 700 lelket alig sz�ml�l�, a f��tt�l f�lrees�, Kozm�s k�zs�ghez tartoz� kis falu Alcs�kon. Az emberek �lik a h�tk�znapokat, nem v�gynak arra, hogy �js�gok c�moldal�n, r�di�k h�reiben szerepeljenek, r�ad�sul botr�nyh�s�kk�nt. Ez a h�ten m�gis megt�rt�nt.

   A t�rt�net valamikor nagyon r�gen kezd�d�tt. Azt m�r nem tudj�k a faluban, hogyan ker�ltek oda g�r�g katolikus h�vek, akik a XVII. sz�zadban kis k�poln�t �p�tettek a r�mai katolikus templom mell�.

   Ezt a k�poln�t r�g�ta nem haszn�lta senki, ker�t�se is annyira t�nkrement, hogy a k�t �vvel ezel�tti sz�lvihar led�nt�tte. K�zeledett a b�rm�l�s, a falubeliek nem akart�k, hogy az �nnepen a l�cek ott �ktelenkedjenek a templomkertben, ez�rt eltakar�tott�k. Az ortodox egyh�z k�pvisel�i akkor jelentek meg els� �zben L�z�rfalv�n. Azzal �rvelve, hogy a volt g�r�g katolikus k�polna az �v�k, vissza szerett�k volna �ll�tani a ker�t�st. A falu ellenkezett. Tam�s J�zsef p�sp�k 2002. �prilis 30-�n kelt level�ben arr�l t�j�koztatja a helybeli pl�b�nost, hogy az �rseks�gr�l szerzett inform�ci�k szerint a l�z�rfalvi magyar g�r�g katolikusok 1918-ig a hajd�dorogi g�r�g katolikus egyh�zmegy�hez tartoztak. Trianon ut�n nem akartak a bal�zsfalvi egyh�zmegy�hez csatlakozni, ez�rt r�mai katolikusok lettek anyagi javaikkal egy�tt, k�vetkez�sk�ppen a k�polna is a r�mai katolikus egyh�z tulajdon�ba ment �t. A p�sp�k arra is inti a pl�b�nost, hogy ne engedj�k a munk�latokat elkezdeni mindaddig, am�g a m�sik f�l tulajdonjogot igazol� pap�rt nem mutat fel. Ezzel azt�n elmaradt a kertel�s. K�t �vre.

   Egy, a ked�lyeket felborzol� �js�gcikk nyom�n kedden este B�lint Gell�rt egyh�zgondnok kih�vta a kozm�si rend�rt L�z�rfalv�ra, aki jelentette feletteseinek, hogy ott mindent rendben tal�lt. Szerd�n pedig j�tt az er�demonstr�ci�. Kilenc �ra t�jban meg�rkezett Selejan ortodox p�sp�k n�gy p�pa k�s�ret�ben, �s j�tt vel�k a rend�rs�g b�n�gyi oszt�ly�r�l Cristian Badrus, aki szint�n hozott er�s�t�st mag�val n�h�ny rend�r szem�ly�ben, hiszen �gy �rtes�tett�k �ket, hogy a k�polna ker�t�s�t levert�k, az �p�let ajtaj�t bet�rt�k. A falubeliek csak t�volr�l szeml�lt�k a h�vatlan vend�geket. B�lint Gell�rt gondnok tiszt�zta, hogy nem a falubeliek tett�k t�nkre a k�zker�t�st, csak annak maradv�nyait takar�tott�k el, �jat pedig nem k�sz�tettek a k�t templom k�z�, hiszen saj�tj�nak tekintette a r�mai katolikus egyh�z mindk�t templomot. Ez�rt is cser�lte le a z�rat a gondnok, an�lk�l azonban, hogy a k�poln�ban b�rmihez is hozz�ny�lt volna. A rend�rs�g jegyz�k�nyvet vett fel, nyilatkozatot �ratott B�lint Gell�rttel (az ortodox p�sp�knek nem kellett nyilatkozatot �rnia), majd a tulajdonk�ppen b�k�sen zajl�, j� n�gy�r�s vizsg�l�d�s ut�n elvonultak. Maradtak viszont a p�p�k, akik hozz�fogtak a k�zker�t�s fel�p�t�s�hez.

   Selejan p�sp�k azt �ll�tja, hogy mint minden g�r�g katolikus templom, 1948-ban ez is az ortodox egyh�z birtok�ba ker�lt �t. Ha a r�mai katolikus egyh�z vagy a falubeliek ezzel nem �rtenek egyet, forduljanak a t�rv�nysz�khez. Ugyanakkor arra k�rte a l�z�rfalvi gondnokot, ne nyilatkozzon a sajt�nak.

   B�lint Gell�rt mutatja az egykori l�z�rfalvi g�r�g katolikus egyh�z iratait, a h�vek �t�ll�si k�relmeit, valamint azt a jegyz�k�nyvet, amelyet 1940 december�ben vettek fel a m�g megmaradt g�r�g katolikus h�vek r�mai katolikus vall�sra val� �tt�r�s�r�l. 1948-ban teh�t, amikor Rom�ni�ban a g�r�g katolikus egyh�zat felsz�molt�k, L�z�rfalv�n m�r mindenki r�mai katolikus volt.

   Tam�s J�zsef p�sp�k �rtes�tette az �rseks�get a t�rt�ntekr�l. �ll�spontja szerint jogtalan az ortodox p�sp�k elj�r�sa. Az ortodox egyh�z azzal �rvel, hogy a rom�n g�r�g katolikus egyh�z h�veivel �s vagyon�val egy�tt beolvadt az ortodox egyh�zba. A l�z�rfalvi g�r�g katolikusok a r�mai katolikus egyh�zba olvadtak be, teh�t ingatlanuk is a r�mai katolikus egyh�z� lett - mondja Tam�s J�zsef p�sp�k.

   A t�rt�ntek felh�bor�tott�k a l�z�rfalviakat. Er�fitogtat�snak, megf�leml�t�snek tekintik az ortodox egyh�z �s a rend�rs�g kivonul�s�t. �k pedig b�k�t, nyugalmat szeretn�nek a faluban.

   TAK�CS �VA

   Szolidarit�s:

   A Cs�kszeredai "M�rton �ron" Katolikus F�rfiak Sz�vets�ge t�mogat�s�r�l biztos�tja a Cs�kl�z�rfalvi r�mai katolikus h�veket, az �ket �rt s�relmek miatt.

   Mi, cs�kiak tudjuk, hogy a m�lt sz�zad elej�n a latin r�tus� pl�b�nia mellett l�tezett a magyar g�r�g-katolikus par�kia, amely a Hajd�dorogi G�r�g Katolikus egyh�zmegy�hez tartozott. Az els� vil�gh�bor� el�tt �s azt k�vet�en a cs�kl�z�rfalvi magyar g�r�g-katolikus h�vek a latin ritus� r�mai katolikus egyh�zba mentek �t. Ez a folyamat 1943-ban v�gk�pp lez�rult. Az egyh�zi t�rv�nyk�nyv szerint, ha a h�vek t�bbs�ge felekezetet vagy r�tust v�ltoztat, akkor az ing�- �s ingatlan vagyont a t�bbs�g mag�val viszi.

   Meggy�z�d�s�nk, hogy a m�lt kedden �s szerd�n a cs�kl�z�rfalvi h�veket �rt s�relmek nem k�v�natosak egyetlen k�z�ss�g �let�ben sem, �s b�zunk abban, hogy a s�rtett h�vek a jog�llam eszk�zeivel �rv�nyes�thetik jogaikat �s b�kess�gben �lhetnek.

   Cs�kszereda, 2004. m�rcius 22-�n.

   A Cs�kszeredai "M�rton �ron" Katolikus F�rfiak Sz�vets�ge   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.