Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Alice Chapter Four

Expand Messages
 • Puey McCleary
  ## Qonáfhto Fhé. Chapter Four # Qíxei Syoê Xhepte-yiilii-yùpwar Soníxáxa-yan. The Jackalope sends in a little Arsinotherium # Soníxáxà-yufhang ker
  Message 1 of 7 , Nov 2, 2011
  • 0 Attachment
   ##
   Qonáfhto Fhé.

   Chapter Four

   #

   Qíxei Syoê Xhepte-yiilii-yùpwar Soníxáxa-yan.

   The Jackalope sends in a little Arsinotherium

   #

   Soníxáxà-yufhang ker Eiréna keis tròti tròti khakhàlpi’ uwekhathaka-yùngpu
   keis qtí khmiqwelónge khmiqwelónge xhatlhà-yatser koxh-ing jáxe pfhe
   jhenteil-òlkha qìr xhré xhré-yèpyer khlílu xhnalwa-sixe-khmafhàxhru
   Saraxìm-epakh, “Taî Turkhàka-xing Tworlomótha! Xá Tùrkhaka
   Tlhithyelínge! Aî-fhárpti
   khlòrfha! Aî-thyae-yòntet akhànulu!

   There was the Candescent Jackalope, galumphing about, moving andante,
   returning again, and, anxious, looking around, as he went, as if he had
   lost something or other, and the Khniîkhan Princess heard its saying to
   itself, “Oh Blue Duchess! Oh Orange Duchess! Oh my lovely horns! Oh my
   fur and whiskers!

   #
   Xhnípe-yàmpei’ ur toxhwawa-yòlkha qoe pú kexhe-yan-etwur-eng pejor
   junth-opaingateqha pein-e-xhrejor xhyát-ìthni! Ei khìthyu sae pú-xhni pus
   xhyoaqoas xhyoaqoas lrìnxhan kei-xhrejor? Ei pfhu fhàlës pú-sa!”

   They shall both have me disemboweled, if triceratops surely assume
   themselves to be true! Where could I, indeed, have dropped them by chance?
   I wonder, in fact, about what I just chanted!”

   #

   Khrárt khrúja’ ei-xhrejor xaonta-yexhyeû-xing Alixhlìnye telaselónge-yoâqen
   xenáxatho-yòntet xór qlutoyutyay-iîlwat qhoraifhepelpi-yùtya
   koxha-yan-ing-epyer tlhetlheunta-yoaqèn-atlhies keiy-aswaor ingoîrei xhnir
   fhùmfha pùngqeis xhnoike tsìswi qir pfhól kei-sur.

   Alixhlìnye guessed, understanding in a moment that he was searching for the
   hand fan and a pair of white gloves of qhoraîfhe dinosaur leather, and she,
   being compassionate, began hunting all o'er the place for them, but they
   were not seen in any place.

   #

   P-opaingaja xhnípe xhroe xekhyà-fhyaka xhroa khórt thìnar kejoqe
   tsetrumèt-aloi xhthetowo-yùtya kexhe-xing kejoqe yepyer tyona-yìxhna qìr
   xhré xhré xhyeparlusqrun-ùpwar aqhuss swui-yùpwar qlárt aqhus xhyòkoko
   xhmàlo.

   All things seemed to have changed themselves, after she swung in the pool
   of teardrops, and the great teahall, and the glass table, and the little
   door had altogether vanished.

   #

   Tlhetlhèpfhu yinthei-yapwa’ Alixhlìnye xhthaîtamat xhthaîtamat kae
   yatlhiess Soníxáxà-yepakh xhnoe khnie-yàngikher paje-jhyèlta xhlir
   qrèxi-xing qròjhi kexhe-yaswaor-ing xú, “Xá’ Olenótha’ àtanair fhwii
   qhotqeqhe-yoâqes xhyei-xhmoas xhrúfha poa-yoâtye texh-ing? Ás toaqing
   xhèkhmufha xhwénima syàrmla se poa xing pein khneu-khniletlheqhe-yàlyir
   tsena-xór-ùlkha sufhye-yùtya xhnir fháli-xing pú-xhmi!
   Fhértha-yétyai-yoîpil!”

   Very soon the Jackalope happened to notice Alixhlìnye, as she was hunting
   here and there, and he called out to her, saying in an angry tone to her,
   “Oh Olenótha, handmaiden, my girl, why are you frolicking from this place? Be
   it that you go home, running this very moment, as you fetch a pair of
   gloves with a hand fan for me. Be quick now!”

   #
   Eiqhor-xhwùtlhapi kóm Alixhlìnye qoe tnèkhreqha’ oatyexi-yùnwung
   fharne-yùtakh-ing xhonù-yufham koxh-ing xhlir khwóm-ing-ìnwi kus
   paje-xhmanumàt-axúng tsìxi teiqha-khnatlhu-yùlkha Soníxáxa kexh-ing.

   And Alixhlìnye was so terrified that she ran, going suddenly towards the
   direction which he indicated, but she did not attempt to explain the
   Jackalope’s mistake.

   #
   “Paje-xhwuxoînur koxha-xhlix-ing ólakh per paje-yákilair,” éxho-xing
   paje-sixe-qhekhèkhna koaqing qherlréthao. “Lyóngìm-axúng lyóngtìm-axúng
   xhmuju paje-khyetàmat-an Steqírenatt Tnún xhroe pú-sa!

   “He believes, by chance, that I am his handmaiden,” she chanted to herself
   as she ran. “How surprised he shall be, to learn that I am a Cælestial
   Princess of the Blood in fact!”

   #

   Xhnoet fhàrnesim ei khnie-fhyeîneqhe fhlinorsénxha xenáxatho-yòntet
   ejesòxhra kú-xhrejor-ing kú-xhmi-xing pexhe-yan-ing ujaxhmi-yajókh-àlwos
   kúl fhoâ-yepakh pú-xhni.” Ei pfhu qheltà-yatser jhunwènthe khárle-yùpwar
   khnìjhi xhlèpreim pfhu qir oqexhmoa-xing-apònya tèjhu teiqha-thapyot-ùjhwu
   lreîrt syáke xhnípe-yùjhwu toxhejhi-yùlkha xhnir éjar qte, “Khnatà-Khmita
   Sóxáxa Khniikhamiêla xhroe’” uqte pyàkhtanga ser.

   But ‘tis best that I lead and bring the hand fan and gloves to him,
   provided that, in fact, I can find such.” Saying these words, she chanced
   to arrive at a trig, trim, and small triangular and circular house on whose
   door extended a bright, brazen sign, engrave with the words, “Our
   Household, the Moonwhite Jackalopes.”

   #
   Xhnàjhijhi qus axúng eqìrxi kexh-ing-epyer jhaêrs swerti-yàqlas xhrí
   xhmáròt-atser tnaîsqa tsena tlhir fhènti soe’ aîfhi’ Olenótha tneswòrlot
   kae kexhe-yepakh-ing-epyer kho xhnípe túyeî-yejikh fhókhh khmo xing
   kexh-ing-aqwa wthentelónge jis fháli-yulkha-yòntet aliyésulo.

   Before not knocking on the door, she went in and hurried to go up the
   middle of the stars in mighty fear, lest she accidentally meet the actual
   Olenótha for the first time, and so be tossed out of the house, before
   finding the hand fan and gloves.

   #
   --
   Puey McCleary
   http://pueyandtheprincess.conlang.org
  • Puey McCleary
   ## Wherein Alice holds entire conversations with herself: # “P-opaingate lwapetáxohot lwapetáxhot xhroe’,” Alixhlìnye paje-sixe-jhyèlta,
   Message 2 of 7 , Nov 4, 2011
   • 0 Attachment
    ##

    Wherein Alice holds entire conversations with herself:

    #

    “P-opaingate lwapetáxohot lwapetáxhot xhroe’,” Alixhlìnye
    paje-sixe-jhyèlta, “khmanthaneuk-alwos-ìnwi khaluqhàn-atser
    emfhunta-yelwil-òntet xhyemálo’ o-yinwi poa qir xhmeîxoa soxáxarn xhroe
    xing! Paje-tsèpre pú xhyemálofhwìwiqal Twàtsa-yan jhkhekhliefhirája’
    epfhieyot-èxhyeu tèpat pú-yan!”

    “How ridiculous it seems,” Alixhlìnye chanted to herself, “if I were,
    perhaps, to act as an elegant envoy in terms of messages, but with neither
    masks nor quipu cord, and on behalf of a male winged jackalope! I suppose
    that Struggles will be stringing messages on braille beads so that I may
    deliver the braided messages next!”

    #

    Xhnoet khmoinyukh-èpleis pejor xhnún ejóxoi keis ólu pexh-ing.

    “Xá’ Alixhlìnye jhenta-qhuníxhwa! Xhnoa-yétyai-yoîpil xhnoe
    sixe-yungtelónge khrúju’ ingoixe-yùlkha pón-e-xhmi
    qyertyekhay-exhyeu-yòntet khmanta-jujùrkhte tú-xing!”

    And she began creating stories concerning events, hypothetical situations
    that may happen. “Oh Alixhlìnye, my handmaiden! Go nigh now and make
    preparations for yourself to walk on leaves or twigs and walk upon your
    hands!”

    #

    “Syau-yàmpeit qir tyojòpi-xing aî-Fhenísya’ aî-xhmójaja! Eiqhor-pú-yetwúreu
    khwitamàt-axúng xhmúxhi!”

    “Departing in a minute from now, oh elegant Kitten! But I must ensure that
    the mouse doesn’t escape!”

    #

    “Xhnoet paje-khmefhèxhna pú-sur,” xhutse-yòjhwan Alixhlìnye, “koaqing
    seîstu tekhya-khàsya se xing tárl xhnir Twàtsa
    tekhya-xhyatselónge-yalwos-ùnyie pei-yethya-xing khmepóker kexhe-xhni-xing!”

    “However, I do not think,” Alixhlìnye continued to say, “that Struggles
    would be permitted to rest in one’s house, if she then began ordering one
    like this.”

    #

    Pejor pé xhyèkiki fhúna se qir tlhàntin khnìjhi xhmálu xhnir tlhúyiqhopaîko
    tsangqo-yexhyeû-xing kexh-ing-epyer stèrejo pei-yaitlho-xing qaôl pfhe
    tyolim-ùlkha qìr xhré xhré khwóm-ing fhali-yupwar-òntet fhát fheil khí
    xór-ùtya qtaîna khyaêt khlafhan-ùtya qhoraifhethukhta-yùtya.

    By this time she had wandered into the immaculate, small hexagonal room,
    with a table in the window, and on it loomed, as she had hoped, a hand fan
    and one or two pairs of small, white gloves of qhoraîfhe dinosaur leather.

    #

    Tlhèqreqhe fhruî xenáxatho-yòntet xór-ùpwar sufhye-yùtya
    kexhe-yan-ing-epyer kamli-yiîmpi qoa-yùpwar exhe-yan-ing tneûfhta
    tníthìrl-epakh qroikakà-yatser fhàpti fhrùtimm tenepa-iyùtya khlókha-yàntar
    khwulqu-yàqwa.

    She took, gathering the quetzal feather fan and a pair of gloves, and was
    on the point of leaving the room, when she began to glance with her green
    eyen upon the small flagon spanning near the looking glass.

    #

    Pé-yatser khnólu tlhaûn lwuîs-uqei xhnir akhténi qte khau-tlhíni pú-yetyikh
    uqte’ eiqhor-fhìmetsu qus xorxa-yùpwar pei-yepwo-xing khèkhekh
    pei-xhrejor-ing xhtheupta-yàswaor kexhe-yan-ing. “Pajè-jano pú-sa’ ólya
    khnìtett tàqli keis jáxe,” kexh-ing paje-sixe-tiênamat pónt pae, “keqoas
    keqoas jáxe xaxù-yejikh fheil swàxi fheil lyìlpaunt fheil khòmpi pú. Kho
    qlìptamat fhòmpiim khrúju qìr xhmé’ ei-xhrejor keis keis jhpuqtè-yafham
    khmopòpti pfhu xing pú-yinwi. Xhw-opaingakh pajè-sepel qlùmeqhe qlúngemet
    qlunyelínge’ ur ungpu qoe pú khyoa-yèxhyeu khyepetìl-ixorng pú-xhrejor
    pejor ólya tàtqi jin-e-xhmi-sa Swakaîxhrini qlùtim lreixhà-yatser pú!”

    This time there existed no calligraphic instruction with the words, “Drink
    thou humbly of me,” nevertheless, after she removed the cork from it, she
    placed it to her lips. “I know, in fact, that there will exist something
    or other interesting, ‘tis likely,” she chanted unto herself, “whenever I
    consume or slurp or eat or quaff something or other. So, I shall deduce,
    learning whatever ‘tis that the flagon does. I truly do hope that the
    thing, enlarging me, shall cause me to grow and grow and grow again in
    size, for it has in sooth come to pass that dear I, in fact, am tired, when
    I am a tiny, small, little Princess!”

    #

    Xhnoet ólya fhèrjhi pejor qhaûrqu yinthei-yempai-yapwa stélar-èjikh-ing
    jhikhirqrelónge-yènxhur kexh-ing. Tnòpyaim jis therpi-yùtya khnín-ùtya
    tsena qir qhúqhu tùfhri pajè-qlui kexh-ing xhnípe tlheungpa-yòlkha
    qhalyayoapa-yòntet qeltìnthe xhlir khátoi-xing-èpyer fháfhot ei
    xhnejuju-yòntet wthùpta pyàkhtanga ser qoe simfhelónge stìse’ ei-xhrejor
    sepòpfhu xhnoipe xhnípe fhtákhelónge-yòlkha koe thwemlat-òqleng tàqra-xing.

    However, the situation indeed came to pass, involving the princess sooner
    in an unpleasant situation than she expected. Before she quaffed half of
    the contents of the flagon, she discovered, learning that her head, by
    chance, was squished against the rafters of the ceiling and the vault, and
    ‘twas necessary for her to shrug her shoulders and bow, in order to
    prevent, to stop the princess’ beautiful white neck from being broken and
    snapped.

    #

    Qtés pwaîji thethèlyu-yan kexhe-tlhi ker paje-sixe-fhaplìnamat,
    “Sarte-yènxhur fhwengòt-engut. Sèpel pú-xhni xekhya-khlífhir pus
    khmafhàntro khmeqà-yatser. Pejor kúl xhríxo khyánu-yùpwar khìthyu
    ó-xhni-sur poa. Khnólakh per xhtheîpi pejor tlhèkhar xhàkhmimat pú-xhni!”

    She hastened to put down the flagon, saying to herself, “This zugzwang is
    rather sufficient. I hope I shall not enlarge myself by growing any more. In
    terms of such, perhaps I cannot go out of the door. I wish, in sooth, that
    I had not quaffed so much!”

    #

    Aiyo’ akhan ei! Qasqim-èfhoi’ ei’ ei pfhu fhórèsya kexh-ing! Wtsót-òjhwan

    Jhpèmpa

    Qhèkhern

    Xeqlèqleung

    Xoêt

    Qéqes

    Fhàkhatsa

    Fhèleqha

    Fhèprere

    Fheû

    Fhreûs

    Lreûtetha

    Khròja

    Khmafhàntro

    Xhwaû

    Xhmèni’

    Áfhyi kexh-ing-aiqhor thengpin-étyai-yintheî-yajókh tsenakhlólti-yaîtlho
    kexh-ing-epyer qir tekhta-yèkhwus-ing khnól fhyòpa kúl-àswaor xhnoike
    plèjerng koaqing pesiêkemet xhlir khànu xetsoi-yòtya tarto-yoàpa-xing
    jujùrkhte-yèthya xhnoe tlhasixhla-yèkhwas Xhaorxhamà-yepakh
    opern-oâfhe-xing jululròt-atser xhmèrir xhnir khroníka.

    Alack alas! ‘Twas too late for her to wish for what was just mentioned. She
    continued growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing,

    and growing, and very soon she had to kneel on top of the floor, and, in
    another interlude, there existed no area for such, and she tried the wild
    goose chase of lying down upon one of her elbows against the door, as if
    she were walking upon her elbows and knees like some creatures do, and with
    her other arm folding around her head or face.

    #

    Khrífhing sixe-tyaxhakhtaotha-yòjhwan ker kemi-yaîqhor pejor jhyiî khàlweim
    kupwùrnwu tlhaqixhla-yàtser-ing qhathwewe-yòkhno jhpingò-yofhiet
    tsenà-jhkhoe khmo xhnoe jhètlhis fhlá-yatser khukhyong-àqlas
    xhele-qyíyaû-yan-ing kus sixe-khwilìfhufhu, “Qwóyeqhe-yoîpil íroa kúl keis
    keis ólu fhoâ-yepakh pú-xhni-sur. Ólyaja pó-xhmi xhyeis xhyeis?”

    The maiden continued growing for herself, being scattered about, and, in
    terms of a final resource, she, spreading out her arms, stuck out one arm
    o'er the windowsil, beyond the shutters, and out of the window, and one
    foot in the middle of the chimney, as she chanted to herself, “Now I cannot
    continue, going further than such, whatever they are that happen. Whatever
    other things shall happen to dear me?”

    #

    Jhauníqru’ Alixhlinye-yàswaor ei kapli-yoîtal kót-ompan-ùxhwi fhàpti-xing
    lreût qhártse ser epyer kexh-ing xekhya-jexhoâtha
    kheuptama-yexhyeu-yenxhùr-axúng. Xhnoet konxhu-yèmpai’ ei-sur-epyer pejor
    p-opaingate fhoqru-yulkhà-yaxúng fhejhu-yùtya qoe seqolo-yùngpu jém-ùpwar
    khlárt-ant paje-fhalëss suju’ ú thontim-ájhei xhmir Saikaîxhrini.

    ‘Twas lucky for Alixhlìnye that the small, ensorcelled flagon, by chance,
    then completed the entirety of its whole effect, and she sprouted herself
    no larger or taller. However, ‘twas very uncomfortable, and, as there
    seemed to be no kinds of chances for her to set out to leave the room
    again, one shall not wonder whether the Little Princess felt mimsy.

    #

    “Euxujóxei khyi’ uxijo-yaloî-xing jhao qir Twiêkes ei,” paje-qyèkhrema’
    Alixhlìnye lrestopfhìtlhetso, “keqoas jhwoar-oakhwe-yànwa khyoixei-yèxhyeu
    khyi yontet jhoîxei khyi’ ó-sur ke-yaloi-sas xhnípe’ ur anwa
    xhminte-yejìkh-atlhies qoe’ ó-sur xhaurlro-yòntet soxáxa. Èmleni
    teiqha-yeprafha-yàxhmikh-ing koa soníxáxa xhméri xhmújò-yejikh ó-xhni-sur
    poa xhnoet-apwa khmàqarl khli lwa pejor kakhake-yeltàl-engat ei! Pú-yaqwa
    pajè-fhalës xhnefhoa-yùlkha keis keis ólyaja pú-xhmi!

    “Twas most pleasant at home, in the honored Ice Palace,” thought rosy
    haired Alixhlìnye, “when one wasn’t eternally waxing larger and smaller,
    when one wasn’t being commanded here and there by squirrel mice and
    jackalopes. Perhaps I almost do not wish to have gone down from yon
    jackalope’s underground nest, but, however, ‘tis rather fanciful, lwa! in
    terms of this general life! I, ‘tis, who wonder about the possibilites,
    whatever else should happen to me!

    #

    Jhitu-yatser-aônyas khmárs-ùtya paje-xhixhelínge pú’ ólyu qir khlés khlés
    xhmafhurtè-naloi’ ìkhi xhrii-yaîqhor aqlasu-yoîpil fhafhtoi-yòlkha fhál
    xhroe xing pú-xhli!

    When I usually begin to read fairy tales, I believed that curious story
    worlds happened long, long ago and in the past timelines, and now I am in
    the middle of the heart of a story world, by chance!

    #

    Fhúsa-yaqluir-ùfhang-ing elel ker ujaxaîxoi ker Khniîxhwapur pú-yeitlho. Ás
    túreil! Eiqhor-qéses qus òrpalim qus khlaute-yàmpeit qwùras pú-yant
    pón-e-pyer xèkhya-xhau qéses-èmpai qìr pé sokhtayaingta-yètwekh-ing fheil
    kheûtinga pú ser,” jhèmena xhùtse’ ei-xhrejor xhwaqhunoî-yepakh-ing
    teîrtlhai xhroe kexh-ing, “Xhnoet khnól sèpet qoe khìxhyemat qéses pejor
    tlhèkhar pú-yipoa.”

    Ah! There ought to be a book, a written text, painted in Khniîxhwa
    hieroglyphs, about me. Let it be! And, after I grow up, after I become of
    betrothal and marriagable age, I myself shall compose the saga, but I have
    increased myself, more grown up now than a wife or a frost giant,” she
    added, saying in a voice of sorrow, “However, no space exists for me here
    to ascend, growing up any more.”

    #

    Eiqhor qír ké,” pajè-thothoas Alixhlìnye, “thepwomet-ájhei qìfhis qìfhis
    pú-xhli’ íkhil-etwekh-ejait-oîpil?”

    “But, laterabouts,” thought Alixhlìnye,” shall I, by chance, neevermore
    grow older than I am now?”

    #

    “Xèkhqa xèkhqa qalqe-yàxhmikh ei pejor s-opaingakh qìfhis
    xhele-toen-èjikh-ing fheil xhmaitlhujoke fhaníntu! Xhnoet khleî kóm
    fhrie-yùtya pú-qi khlenet-èxhyeu! Ei kúl kus usyórim suju yukhwu pú-yan!”

    How comfortless ‘twould be, if I never become a lady mother or a respect
    matriarch! And I have so many lessons to learn! ‘Tis such things I should
    not like, alas!”

    #

    “Xá kenínto-yiîta taê’ Alixhlìnye!” kexh-ing paje-sixe-tàpli,
    “Fhtaqtemàt-ikiis khleikha-khrìxhmequ sámoyot fhoâ-yant pú-xhni? Khnól stae
    tafhlà-yoa teir-xhmi-sa-yepyer khnólya tsamlù-yajókh qlús-àswaor
    qeuyutya-yòntet khwòpukh xhmir pím!”

    “Oh you foolish one in sight, oh Alixhlìnye!’ she answered to herself, “How
    shall I now be able to learn my catechesis?” Woe, there is not enough
    space for dear thee, in fact, and, verily verily there is no space, in
    fact, for any notebooks or workbooks for lessons!”

    #

    Eiqhor-qwóyeqhè-yatser fhìpfhu xhwó-xeng xhele-khufhekaxuxùrfhre-yan
    khufhekaxuxurfhre-yan-ìxhna pón-e-xhrejor xhnoike thyifhina-yoakà-xuthi
    tìrna khnewa-yoxíju qóyi-yòtya kexh-ing-epyer sayonexhlothelónge-yòfhrei
    xhwó-yuqei kexh-ing qhithnaing-èxhyeu.

    And, as she proceeded, she performed as two choirs as she kept engaging
    altogether in a conversation with herself, and, after a few moments, she
    began to hear a voice outside, and she stopped her quire conversation in
    order to listen.

    #

    “Taê’ Olenótha! Xá’ Olenótha!” paje-yéjar kekoi xàmlim, “Ás
    khneu-khnilètlheqhe qyikhesòrtsujhi pú-xhrejor syarlpi-yexhyeû-xing
    pú-yaswaor tú-yan-ing!” Qìr té syèxhe pwankha-yàjhwent pweî
    khokhteu-yòlkha stireyaîtlho.

    “Olenótha! Olenótha!’ chanted a voice. “Be it that you fetch me my gloves
    this heartbeat!” Then came the small pitter pattering of feet upon the
    stairs.

    #

    Paje-xhèkhramat Alixhlìnye jhìkhlumat xhrìte’ éxho-yètyikh-ing
    Soníxáxa-yèpyer trèxha trèxha kexhe-xhli-xing es qrètlha thithìsqa
    khotqásyimat khlothàreqhe ser yempai’ ei-xhrejor xhekhéfha kùjhyot khyi
    pejor xàsta kúl jhukhnu-yùtya tìjhwa-xe soníxáxa-yètwikh kexh-ing kho
    xhwaôptu kexh-ing fhirpa-yèxhyeu kei-xhrejor-ing.

    Alixhlìnye knew that the Jackalope was approaching and beginning to search
    for her, but she kept trembling by accident, until she, forgetting
    important things, chanced to shake the house, quite forgetting that she was
    currently larger in such an extent of size, a thousandfold, so she had no
    cause to be afraid of it.

    #

    Wtsaôjhe quja xhola xhnir sámoyot Soníxáxa xhèlimet xhwárs
    oqexhmoa-yùtakh-ing sixe-jùmfhunt pei-xhrejor-ing qèjha qíxeî-yatser
    fhòrme-yònwo-xing xhnoe pejor xhnípe tnekhem-olkha-yòntet khmalus-òntet
    xhnuxhrìrntu wthonta-yoâka-xing koe’ aqixhlèxhninges-ònwo-xing Alixhlìnye
    jhefhíxoi xhmerirújo-yàlyur quja. Khlílu xhola-paje-sixe-xhlothelónge’
    Alixhlìnye, “Kho’ oâwa’ aqhus ìsexi poxhwair-ùtya pú-yan.”

    At present, on the one hand, he, the Jackalope came, go upwards towards the
    door and tried in vain to open it for his own benefit, as the door
    accidentally opened inly, and, as Alixhlìnye’s elbow accidentally was
    compressed and ground and pressed hard against the door, the attempt was a
    failure, on the other hand. Alixhlìnye heard him saying to himself, “Then
    I shall go around and begin going in the window.”

    #

    “Xhnípe-yaîpoint fhalpa-yùlkha tei-xing-e-sa,” paje-thuselónge’
    Alixhlìnye-yèpyer khwàlatu qus xhnoe paje-xhwuxoînur kexh-ing xhmiêswo
    Soníxáxa’ ufharxu-yotyà-yajókkh khlutais-àxhmikh-ing kexh-ing qtharmlo’ ur
    unwung qoe khalèrn-ing xhele-lweipà-yan-ing khufhek-àxhmikhh khlúti-yùtya.

    “That, in fact, is fated to keep failing,” thought Alixhlìnye, and, after
    waiting until she believed she could begin to hear the Jackalope, just
    underneath the window, she suddenly set out to spread her right hand, as
    she snatched some of the cold air.

    #

    Khnen-opaingate jáxe xhroe yefhto akhàsyil xhroe wtsailru-yèpyer
    tlheuxha-yìnwi qhasqru-yojhwa-yàjhwent ptáwa yontet tlheuxha-yìnwi’
    ijhetlha-yòntet tlheuxha-yìnwi sefhíju-yojhwa-yaôngi khnèqame qthole-yùtya
    pú sae yepyer kho kúl-atser qlìptamat fhòmpiim ei-xhrejor kexh-ing
    xhnefhoâxei’ ei kekoaqing tlhintelínge khoitì-yaloi xhmir xhtheûthna fheil
    qhèqhama fheil khnùkho Soníxáxa.

    She could not grasp anything, but she heard a little shrieking, and a fall,
    and the crashing sounds of crystal glass pieces, and so, from such, she
    deduced, learning that ‘twas possible that the Jackalope had fallen or was
    dead, in the lattice work for xhtheûntha sea cucumbers, qhèqhama sea
    cucumbers, or khnùkho sea cucumbers.

    #

    Ei qùmpa fhàmfhenot kus khnewa-khamli-yùpwar khùkhuim ker Soníxáxa-yèntir.
    “Aî-yÍfhi! Xá’ Ífhi! Xhyoaqoas xhyoaqoas tú-xing?” Eiqhor kekoi’
    oxíju-yuxhli-yoitil-ing-òjhwo qhatuqhì-yafham qìfhis jùlwei kexhe kae xing.
    “Khmaô khyapunta qìr poâ pú-sa! Wtsuî wtsuî thailqujhepari-yàswaor taê
    qleqlérjan xìfhlolo janya xhmir Tùrkhaka!”

    ‘Tis coming next that came an angry voice, one that belonged to the
    Jackalope. “Oh Ífhi! Ífhi! Wherever are you?” And then came a voice
    which she had never heard before. “Khyapunta! I’m present, here, for sure!
    Digging for appleberries, oh elegant vassal, attendant to both of the
    Duchesses!”

    #

    “Qthisqra-yàxhwa xhmir thailqujhèpari’!” akinàluqhang paje-khmúta Soníxáxa.
    “Sámoyot-étyai! Khaû-khuqhukh xhra-khnalùpemat pú-xhrejor
    pei-yepwo-xing-e-sa tú!” Ólu tlhòngpo sefhíjur xhetlhel-ùlkha xùjus pfhu.

    “Digging for appleberries, indeed!” chanted the Jackalope, being angry. “Be
    nigh! Humbly come and humbly help me out of this very thing!” Crashing
    sounds of broken glass existed.

    #

    “Qí xhoa-yétyaî-yories pú-xhmi’ taê’ Ífhi tsena-xhmoqoâxaja se tei-xing
    xhyeis xhyeis?”

    “Now tell me, please, Ífhi, whatever is that thing in the window?”

    #

    “Tsena-tekhya-tlhasixhla-yìnthi ker sá tei-xing xaô-khmànthil!” Ìjufhi
    lwoyern-ùpwar kei-pejos wtsaîtye thailqujhèpari pfhu
    khanxhutse-yèpakh-ing-ènwe.

    “That surely is someone’s arm, a body part, oh honored, elegant messenger!”
    He sounded nasal, sounding like his mouth was crammed with appleberries.

    #

    “Tekhya-tlhaqìxhla-xing aî-xhepte-yùkhtokh stùpa khówiyot! Khakhàsyar
    khréxhye yingpeningpen khanu-yòlkha tnèqna pfho yalyar xhyus xhyus? Tìxhna’
    iipa’ uka’ uketi khorna-xhùnto tei-xhli-xing!”

    “Someone’s arm, you goofy, stupid, silly arsinotherium! Whoever saw, at
    any time, a single one being that size? Aah! Aaah! AAAH! That thing
    happens to fill all the window!”

    #

    “Tei-yetwekh-ing xhùwai xá tsena-xhrìpfhu’ ei. Xhnoet xhw-opaingate
    khnewa-tlhaqixhla-yòlkha pejor junth-opaingateqha pein-e-xhrejor
    thailqujhepari-yìnthi!”

    “At least for that, it does, oh feudal master. But, ‘tis truly an arm, if
    appleberries surely assume themselves to be true!”

    #

    “Tejhu-yotwes-ingpeningpen-èkhwe toâ xhroe pfhe khapari-yoâqe jhao qir
    Jhotòpwan tei-xing. Ás qothàteqhe khmaûkor sáyemlul-ùpwar tú-yan!”

    “What? It ought not to be there, as if ‘tis having business in the
    Emperor’s honored Galactic Library. Be it that you go and take the dead
    body part away!”

    ##
    --
    Puey McCleary
    http://pueyandtheprincess.conlang.org
   • Puey McCleary
    ## Ól thijúxei thìmlulu pei-yoaka-xing xhnoike pongta-yojhyòn-atlhies xhnoe fhoâ xhnir Alixhlìnye qir tnònga kúl xhroe qte’, “Ei pfhu
    Message 3 of 7 , Nov 6, 2011
    • 0 Attachment
     ##

     Ól thijúxei thìmlulu pei-yoaka-xing xhnoike pongta-yojhyòn-atlhies xhnoe
     fhoâ xhnir Alixhlìnye qir tnònga kúl xhroe qte’, “Ei pfhu lwasq-opaingakh
     pú-xing-aqwa-yaxhwa-sur tóngai tsena-tùkhtut soníxáxa’!” uqte’ ejaqe
     “Paje-khweyielónge-yétyai joî-tlhefhir pfhe tú-xhrejor pú taê
     thapfheqhelenafhuxhwelónge’!” ejaqe kúl.

     There was a long time silence after this, and Alixhlìnye could only hear
     whispers scattered all o'er the place, such as, “I, ‘tis, for one, indeed,
     in fact, dislike what was just mentioned, honored master jackalope!” “Do
     as I humbly command you, you worrywart!”

     #

     Eiqhor-qèrntre’ ur ungpu qoe tsenà-khalern kexh-ing kus jáxe’ oêr xhroe
     xhmiê xhroa fhós-èxhyeu. Pé-yatser ólajheqhe qhasqru-yàjhwen lròtse
     khmeqà-yuqei jhukhunwo-yutya-yaôngi thwé lrém-ùtya. “Tìjhwa tìjhwa
     qunok-ùtya khoiti-yutya-yùjhwu xhtheuthna-yotya-yiîlwat keis ólu kei tseu!”
     paje-qhèliya’ Alixhlìnye. “Xhèxhlor èpfhie’ ungta-yampeîn-afham kú kae
     pú-xhli-yinwi! Sàlwu khlàpu pú-xhrejor xhunto-yèpwo-xing khithyu-yan-àxhwa
     kú-xhni xhwaôptu paje-yújè-yejikh pú! Pfhiqhítrù-yaxúng poâ se xhmújo
     xhnir sirnà-yejakh!”

     At last she caused her right hand to be spread out in all directions again,
     as she did another snatching, in general, in the cold air. This time there
     were a pair of small shrieks, along with more soundings of broken crystal
     glass. “What a number of pieces of lattice work for white xhtheûthna sea
     cucumbers exist, I believe!” thought Alixhlìnye. “I happen to wonder about
     the next things they shall do! That they could pull me out from the
     window, indeed, is what I merely wish! I, being certain, do not wish to
     stay herein longer than appropriate!”

     #

     Tyèmpa tyí-yaloi xhele-jáxe-xing qlautso-yaxúng-ejikh pejor tlhèkhar. Xhnoet
     ei kórm-òjhwan kus pfhiikatálapu-yòjhwa keis órafhen àmlen íjùkh-uqei taên
     khmér-òtya xhwaqhunoî-xul qhùnima xhlothe-yòtya xhmir jhèpa. Siî tlheîqe
     xhwó kae peltaîrenu sae pejor kúl.

     She, not hearing, in general, any more, waited for a time. However, ‘twas
     coming that came the rumbles of isolated cartwheels, along with vocables of
     many persons, a crowd, of many voices talking together one to another. The
     princess chanced to hear words, a chorus, in suchwise.

     #

     “Khyikikiye-yikos-èkhwus?”

     “Where’s the other ladder?

     #

     “Khuin-étyai-yòthyong qhae qir sèsum íngei xhroe pú-sur. Úfhi-yàswaor
     stór-ing.”

     “Yes, I didn’t have to bring one except for one. Úfhi has the other one.”

     #

     “Taê’ Úfhi xhnir xhèpfho! Paje-khnilètlheqhe khrúje yipau xá teqaxhrùneqa!”

     “Squamous Úfhi! Fetch it hither, lad!”

     #

     “Qí seitya-yéytai-yoîpil kei-xhrejor qir thèqoa qanto-yèxhyeu poa!”

     “Now, lay them up here in the corner!”

     #

     “Thém qlá khrúje xoe kei-xhrejor sir ínge!”

     “No, tie them together first!”

     #

     “Khnen-opaingajheqhe xekhya-lrapa-yùlkha pèlkhe pfhu twujhu-yùlkha khwèjha
     sàrte thyiêsoa pfhu.”

     “Neither of them reach themselves, sweeping up to half, being not yet
     sufficient in having height.”

     #

     “Sqithi-yìxhna tlhau kei-yaxhwa. Xhranà-fhtui khnón-utya!”

     “They’ll indeed be altogether sufficient, obviously. Don’t be particular
     at all!”

     #

     “Qìr poâ’ aî-yÚfhi! Khau-jhùqra khmixer-ulkhà-yengut!”

     “Hereabouts, Úfhi! Humbly grab this rope!”

     #

     “Jáxe-yájhei fhoxhematénxha-yùlkha xhlir pfhòngqa?”

     “Will the roof carry someone or other, by chance?”

     #

     “Jhyajhyaufha-yétyai janàpo-xing enthen-ùtya!”

     “Start to beware of the loose fitting slate!”

     #

     “Jòyim jòyim qhoikhnuntu-yèkhwe pei-xhli-xing! Pakhaxha-yétyai
     qafhut-òlkha!” Sefhíjù-yufhang ker syèpim.

     “What! It comes down, down! Protect our heads!” There was a loud
     crashing sound.

     #

     “Wthaijhelónge-yoîpil kei-xhrejor xhyus?”

     “Now who did yon things?”

     #

     “Úfhi’ kú-xing pajè-wthór pú.”

     “That’s Úfhi, I believe.”

     #

     “Xhwùfhas ei párs khukhyong-èmlen xhyús?”

     “’Tis necessary that who go down the smokestack?”

     #

     “Èmleni suju’ uketi pú-yan! Tú-ya-ning-aqwa jhpuqte-yáxeus khyi
     pei-xhrejor-ing!”

     “Aaah! I shall not go down! Would that you be the one to set out to do
     it!”

     #

     “Ei pfhu qháxhnu súju yunyie pú-yan!”

     “What you just chanted, I shall not do, then!”

     #
     “Ei’ Úfhi kus jhárs-àqluir.”

     “‘Tis Úfhi who should go down.”

     #
     “Taê’ Úfhi poa-yèxhyeu! Paje-xhmìnte tqàr-jhilot èngii khùkhyong
     tú-yan-ing!”

     “Úfhi, here! The loved master commands you to go down the chimney!”

     #
     “Lwa’ ei! Kho khwoyìm-axúng khwòyim khukhyong-èmlen lyòto xhnir
     Úfhi?” Paje-sixe-khmúta’
     Alixhlìnye. “Fhiî-tlhefhir qhi-yÚfhi qhì-khmoe korpà-yatser kú
     tlhotlho! Jenui-xhnípe-yàlwos
     qlefhà-yejikh Úfhi-yèthya khnón-utya pú-xing. Xhlonis-èmfhoi
     xhotwu-yepakh-engut-ùjhwu-yèpyer paje-xhmèmli pú-sa keqti-yefhto-yèjhyi pú.”

     “Lwa! So does Úfhi have to go down the chimney or not?” chanted Alixhlìnye
     to herself. “It seems they shyly command dear Úfhi in all things! I, for
     one, would not be commanded like Úfhi at all. The hearth chances to be too
     narrow, indeed, but I think, in fact, that I can punt a little.”

     #

     Jhkhèlqa tlhán khokhteu-yùpwar khukhyong-èmlen qheli-yèthya xhnir fhoâ
     xhele-pastà-yan-ing es fhwonxhùnthe xhmefhélo-yotya-xing-òjhwo kei-pejos
     qwep-opaingate jhanwa pejor lyokei-yèltal kekoaqing kexhéxha kekoaqing
     jhosengot-oâqe qir khùkhyong xhnoaxei-yèxhyeu kexhe-yoatlha-xing khwóm-ing.
     Kho paje-sixe-xhmiiyeqhè-yatser, “Úfhi tei-xing,” khostòsto kaol-èxhyeu
     kexhe-yan-ing kus qhiîqhekh fhtaqtemat-èxhyeu tqìngqa keis ólyaja kexh-ing.

     She drew and shoved her foot down the chimney stack as far as she could, as
     she paused, until she began to hear a small plantimal, about which she was
     unsure, in terms of its generic sort, as it scratched and was scrambling in
     the chimney, within the neighborbood above her. Then, saying unto
     herself, “This is Úfhi,” she kicked hard, waiting and watching to learn the
     next things that would happen.

     ##
     --
     Puey McCleary
     http://pueyandtheprincess.conlang.org
    • Puey McCleary
     Okay, this makes use of two puns that aren’t quite in the source text. One is a word meaning both “to shout out” and “to set fire to.” Also we have
     Message 4 of 7 , Nov 7, 2011
     • 0 Attachment
      Okay, this makes use of two puns that aren’t quite in the
      source text. One is a word meaning both “to shout out” and “to set fire
      to.” Also we have “flutter wings/fins” and “to hasten.”

      #

      Xhwó-yèltal xhnir púr qte,” Koa-yàxhrit Úfhi! Koa-yòxhrie’ Úfhi! Koa-yìxhrit
      Úfhi’!” uqte khnewa-xamlim-oîtal paje-yéjar ptét-uqei Soníxáxa
      “Fhanort-étyai koxha-xhrejor-ing taê thúra-xing khairaîri xhroe!”
      fhaen-ùjhwu sir fhèmpoka fhwonxhunthe-yàfham kexhe kae xing-epyer qìr té´ól
      sút-èpyer qìr ké’ ólana khmefhekhápel-èkhwus qíperakh khàmli
      paje-fhlama-yòlkha,

      The first utterance that she heard was a general chorus, with the words,
      “Úfhi goes down there! Úfhi goes there! Úfhi goes up there!” and then,
      along with the Jackalope’s voice, saying, flapping its wingfins, “Catch
      him, you, nigh the hedgerow!” and next there was silence, and finally there
      was another confusion, a gibberish of voices, saying,

      #

      “Xhwárs khyàsekhh khrúju pfhofhaxhaxhayòlkha-xing.”

      “Hold up his head.”

      #
      “Ásijheqha’ úwinum-òntet xhamàrfhin qìr pé.”

      “Be there both drops of sugar water and pink lemonade nowabouts.”

      #

      “Khwanà-payan koxha-xhrejor-ing khnón-utya.”

      “Don’t smother him at all.”

      #

      “Xhyei-xhmoas xhloên p-opaingate xá’ ufhatlhu-yampel-àfhtong? Ólaja
      tú-xhmi-xing xhyeis? Khmuyelefheqhe-yompan-étyai kei-yeitlho-xing
      tepu-xhmi!”

      “How did it seem to be, loyal and good servant? What other things happened
      to you? Completely tell us about it!”

      #

      Òxhni’ í xhwaqhunoi-yùpwar ùsti thòxhnint fhwini-yaôngi. “Úfhi tei-xing,”
      pajet-huselónge’ Alixhlìnye.

      Last came a small, feeble, squealing voice. “That’s Úfhi,” thought
      Alixhlìnye.

      #

      “Pajè-sewu x x x thi pú.”

      “Click! Click! Click! I know a little.”

      #

      “Khnenà-tlhekhar tsau tyáno-yutya-yòntet xhamàrnafhin xhyoku-yèxhyeu khnón.
      Jhpéyemfhoi-yànwa xhwuixhrama-yaswaor-ejait-oîpil qoe jhù-fhwae tú so
      pú. Pejor
      khórt aqwanità-yafham pú kae paje-xhnujáxo pú-yaxhwa khneû-qhotsi
      kulyoqthoa-yèthya-xing pú-yaswaor qlús-ùpwar xhnoike jaêrs xhmèfhteqhe
      khretyainin-èthya fheil tsena-khmàpfhama pú-xhli!”

      “I shall have no more sugar water and pink lemonade to drink at all, thanks.
      I, recovering now, am too confused indeed humbly to explain to you. In
      terms of all things that I know, I know that something approached me like a
      clockwork toy train, and I happened to go up and forwards like a
      khrètyainin rocket fern or a firework!”

      #

      “Kho xhwárs xá qleqlérjan teir,” paje-fhàplin jhèpa.

      “So you went up, dear and elegant varlet,” chanted the others.

      #

      “Lràkhna lrakhna-yaîpoit khwietha-yùpwar tepu-yan!” khyéja kekoi’ oxíju’
      Soníxáxa-yèpyer tlhèqha paje-tsaqnelónge pfhui-yèthya xhnir fhoâ tlhòstu
      xhlulungpo-yèthya’ Alixhlìnye’, “Aor-àlwos párna-yùpwar tú-yan tàlqi’ ur
      tú-xhrejor qoe Twàtsa pú-yan!”

      “We are fated to burn the triangular and circular house down!” chanted the
      Jackalope’s voice, and Alixhlìnye cried out, saying, as loud voiced as
      possible, like an envoy shouting or setting fire to something, “If you set
      out to kindle the house, I shall cause Struggles to attack you!”

      #

      Jhún-ufhang-ùnwung ker xhengójhin-aîqhor paje-sixe-khmefhèxhna’ Alixhlìnye,
      “Tlhatlhànyi kakhefhóyeir paekh-ampeîn-afham qùmpa kú kae
      pú-xhli-yaxhwa! Xhmutso-yàlwos
      kú-qi’ oâtyexi fhìmetsu xeîmo kú-yan.” Tyojoka-yoâka-xing fheil thyìfhina
      wthú’ íri’ íri-yùngpu’ íngoir kú-xhni-yepyer khìrti Soníxáxa
      paje-xhmiiyeqhe-yètyikh Alixhlìnye’, “Xhnonárifhu-yáxeus thyilà-yatser
      prèxhixe!”

      Suddenly there was the stunning sound of silence, and Alixhlìnye thought to
      herself, “I happen to wonder about the things they shall do next!” If they
      had any common sense, they would remove the roof off.” After a minute or
      two, they began moving and moving again, and Alixhlìnye heard the Jackalope
      beginningto say, “Let the beginning be a barrel in terms of quantity!”

      #

      “Xhnonárifhu xhyei-pejos ei?” paje-yáraqelínge’ Alixhlìnye. “Sùna’
      ei-xhrejor pú tùpwa-xing syaqta-yùtya ke-ixing.”

      “A barrel of what?” thought Alixhlìnye. “I hope ‘tis a sugar hogshead of
      sugar.”

      #

      Eiqhòr-pwixu jhuthakinánthe xhroe thìmlulu pfhu xhmir joîqha’ íkhil teyáku
      qakhóxhar-aôngi qíxeî-yejet qir xaônta khyisyàrxhnoma khlutais-exhyeû-xing
      qthìwo ser ing pyatha-yùtya xhnoe khàtqo kexhe-xhrejor-ing koaqing
      opèrn-ing qlúss sae kú-yetyikh.

      But she lacked a long time for wonder, because a shower of pebbles came,
      rumbling, going in, at the next moment, in the window, and some of them
      happened to batter her in her face or head.

      #

      “Xhw-opaingakh fhejh-ìyejikh pei-yulkha-xing” paje-sixe-fhèpyuliint
      pyàkhtanga kus xhlulùngpo xiefhta-yepakh-aôngi, “Pyosyáfhot ei
      paje-fhipwu-yùngpu tú!” Asakhtelónge khmatlhuin-upwar-èkhwus xhlir kúl.

      “I truly will stop this,” she chanted to herself, as she shouted or set
      fire to something with a continous loud noise. “’Tis forbidden for you to
      try it again!” Such produced another awkward silence.

      #
      Oirqùrser truînu paje-fhójhamat Alixhlìnye qaqhèsyo pejor uimfhikhnìmli’
      àmi koaqe kèfhwe tsena-fhòrti se xekhya-xhnejheixínger-ùxhwi xhnoike
      thàpoma xlhir tsòsyiin koaqing khísqèqra kexh-ing.

      Alixhlìnye noticed, blinking in surprise, understanding that the pebbles
      were transforming themselves into small chocolate muffins ly upon the
      floor, and she was inspired with a good-idea-at-the-time in her mind.

      #

      “Khyáyimat-àlwos khuin-ùtya’ uixieqleu-yutyà-yengut pexh-ing” paje-yúri’
      exh-ing, “Jáxe qhafhli-yulkha-yìthni pejor tnuî-xing pú-xhrejor
      kei-xhli-xing-aiqhor qthowo-yejèt-axúng kei-xing khyèpetil pú-xhrejor
      khmeqà-yatser kei khnikasoso-yaîpoint pú-xhrejor kei paje-tsèpre pú-sa.”

      “If I eat of one of these muffins,” she thought, “It surely will
      accidentally change my size in general, and, because ‘tis impossible for it
      to enlarge me muchly, it is fated to shrink me, I suppose in fact.”

      #

      Kho xefhéxho xhá’ uixieqleu-yùtya kexhe-yan-ing-epyer xhnípe’ inwamìl-ejikh
      tsìlre’ ei-xhrejor khyongoxhrixéxhe-xing khnikasoso-yepleis-èngpor kexh-ing.
      Ke se sas khyaîtot khmùmayar kexh-ing epakhi-yèxhyeu’ óqoa-yùpwar
      kexhe-yan-ing jhpexema-yùpwarn tóm-èpwo-xing khroníka-yant fhàseqhe
      khmenamortor-òtya khyi jhajáxa-yotya-yòntet peîmpa pfhitru-yapònya qóyi.

      So she swallowed one of the muffins, and the princess was delighted,
      learning that she began shrinking immediately. As soon as she was small
      enough to go through the door, she ran away from the house, finding very
      much a multitude of small plantimals and birdlings, who seemed to be pasing
      the time out of doors.

      #

      Àqlasa steung-ùpwar pierpas-àxhmikh xhlir xheptarn-akhtan-ing-ènwe khreû
      lrékhafham tlhér kawóni pfho yiilii xeng qweqweka-yaôngi keis qleyor-òjhwa
      koxha-xhrejor-ing qlús-epakh qhúqhu khmo xing. Ptét khlùmpa’
      Alixhlinye-yàswaor kú-yan-uxhwi tsena qir syàrmla jhyoê-yatser
      kexh-ing-epyer khyèfhi khyèfhi xhnuxhrintu-yèthya xhnir fhoâ kexh-ing-epyer
      paje-xutamat-ìnthei khwùlqu sèfhakh qhiqhì-yaloi qir ajaxeixíjo-xing xhmeî
      kexh-ing.

      The poor, small arsinotherium was in the middle of the heart of the
      situation, though he did not mean to be, and he was held up by two quacking
      ducklings which were feeding him of something from the flagon. They all
      flapped their wingfins, scuttling to Alixhlìnye, the moment when she
      appeared, but she was running, pressing as hard as possible, but she soon
      learned that she was safe in the thick undergrowth and in the dense forest
      galaxy.

      #

      “Pejor íngei sir fhèmpoka fhwexayétyaî-yafham pú kae,” paje-sixe-fhrìmeqhe’
      Alixhlìnye thìngpot tsena-yaitakoîpa se’, “áfhyi-yathwar-ùngpur jhùkhnu
      khmenoît-atser pú-yaxhwa-yaiqhor pejor xhá sir éngei wthentelónge-yàthwar
      xhloen-ùpwar pú-xhmi qir qau-yèkhwas tùxhwawa pú-yan. Khmetitor-ìnwi’
      ei-xhrejor pú xhyoâtim xhemet-àlyur.”

      “In terms of the first thing I must do,” chanted Alixhlìnye to herself,
      meandering into the thicket, “I must grow again to my correct size, and, in
      terms of the second thing, I must find the way into yon lovely garden. Indeed,
      I think that plan is best.”

      #

      Ìjufhi xuxuxhne-yàxhwa khyètlhefhu fhósi pfhu kei-xhli-xing
      jheqhina-yeîlwai qharqnuma-yeîlwai sapla-yeîlwai. Xhnoet ól khwàsema’
      ùwasu tlheirkhamàt-ejet penkhònte qlùtim pfhu yempai kexhe-yepakh-ing qoe
      jhyéyamat kúl kexhe-yan-ing-epyer peqhaulamat-atser-òjhwan ker tyeûqneqa
      xhnir stáma khlárt-ùpwar xhyí xhyí-yètwur ker xhlèpreim ker xhlèsujo
      wtheupta-yoâlha-xing tnekheîyor jaêrs qhefhiróro xemárar kexhe-tlhi-xing.

      It sounded like an excellent, doubtless plan, being a woven fabric, being
      small and fine, being without parts. However there was only one
      difficulty, because she lacked a small idea in order to do such, and, while
      she kept peering, being anxious, among the crystal trees, many small, sharp
      giggles above her head caused her to hasten greatly to look upwards.
      --
      Puey McCleary
      http://pueyandtheprincess.conlang.org
     • Puey McCleary
      ## Xhwòyan xhmae-yoâqen kexhe-yejikh-ing qíli-yufhein-ing-àxhwa xhthoê-yepakh xhlir tneûfhta ptèmiikh qhasòqwalu tyalíleng-eîlwai’ árnaxa
      Message 5 of 7 , Nov 8, 2011
      • 0 Attachment
       ##

       Xhwòyan xhmae-yoâqen kexhe-yejikh-ing qíli-yufhein-ing-àxhwa xhthoê-yepakh
       xhlir tneûfhta ptèmiikh qhasòqwalu tyalíleng-eîlwai’ árnaxa fhyùkhamat
       tsena-qthefhtern-òlkha paje-fhipwu-yeîlwai xhwoâthne kexhe-yetyikh-ing
       kei-xing. “Aî-fhenísya pòrwa pweî!” paje-tàfhli’ Alixhlìnye qrèxi jáxe ser
       syii-yùlkha xhnoike sixhlù-yajókh kei-yaswaor-ing jhpér
       kexhe-xhnix-ing-epyer xhw-opaingate xhnípe xhroe trexhefhíro xhroa qir xhwá
       xhele-paje-xhmèmli porturt-èqras tlhir amleniî-xing kei-yatser qir pyaôr
       tijhi-yàlwos tàqli stélar-ùpwar xhwaqhunoi-yòlkha jáxe pfho syii-yòlkha
       kei-yan-ing.

       A huge skunkling happened to be looking downwards at her, with its huge,
       round eyen, as it, lovesick, stretched out one paw, as it tried to touch of
       her lightly. “Poor, small kittie!” Alixhlìnye chanted, in a tone that
       soothed in general, and she tried, in fact, to whistle to it, but she was
       truly frightened the entire time, as she thought that the small plantimal
       may be hungry, wherein situation ‘twould be a hypothetical and likely eater
       of a princess of the soothing voice.

       #

       Kii-yatsèr-eqho xhthàngtut xhroe wthajhelóngè-yafham kexhe kae xing pòyim
       penèntamat stopa-yùpwar lreîxha tíl pfhu xhlir éxho-xing xhríxo qèpfhel jis
       kei-xhrejor-ing qíli-yaswaor-ufheîn-ing paje-poptàqnoma jis kei-xhrejor-ing
       xhnoet ítlha-yupwar-oîtal kerti-yèxhyeu khokhteu-yekhmo-yùnwung
       fhenísya-yòjhwo keis xhwáwa xhwáwa qwànga ser keis ptét khrùkhte
       tneteqa-yùtya-xing keis xhthàtlhor jajapfhu-yòlkha kei-xhrejor-ing.

       Knowing the least the things she did, she happened to pick up a small
       stick, a jig, before she held it out towards the skunkling, before she
       threw it a long distance, and then the kitten jumped into the cold air
       suddenly off of its feet, as it kept yelping with delight, as it rushed and
       scuddled, as it pretended to hunt it.

       #

       Qìr té lwéfha qlórqha thaltim-iêngo’ Alixhlìnye’ soe xhnípe
       xhthufhiîn-ejikh xhele-simfhelóngè-yepakh kúl-ulkha-yèpyer lwùqhoka se xing
       jhyoê-yatser sepali-yaloi-yèkhwus-ing kexh-ing thethelyu-yùngpu
       stuka-yùtakh-ing tlhir qíli-yufheîn-ing xhnoe khloâr tlhemíwa qoîya kekoi
       jhetlhéjès-atser kei-tlhi-xing qoe lweîpa kei-xhrejor-ing fhoyeqtì-yan-ing.

       Thenabouts Alixhlìnye skulked behind a great thistle lest she, preventing
       such, be trampled, and, the heartbeat she appeared on the other side, the
       skunkling hastened towards the stick again, and it ran, going head-first
       and upside down in terms of its feet, in order to snatch it.

       #

       Qìr ké paje pejor jhùmpi’ eiyinger-oâqent plét-ejikh xhnir sòqwili khlár
       pei-yepakh-ing xhnoe paje-jhkhirqrelóngè-yatser xaoti-yexhyeu-xùxhwi xhnípe
       peithà-yejikhh khnewa-jhetlhìs-ufhar kexhe-xhli-xing koaqing khyèfhi
       khyefhi-yùngpu qlorqha-yoâfhe-xing Alixhlìnye-yan.

       Finally, opining that this happened to be resembling folk who play games
       with mighty sòqwili lobster diplodoci, and expecting that she would be
       crushed every moment beneath its feet, Alixhlìnye was running again around
       the thorn.

       #

       Fheqin-oîtal jomfhe-yùpwar fhexhríxoi fhlé-yùtya tsena-yingeloixeî-yutakh
       qíli ser ufhein-ing-axhwa tsotsòxhwi quja fhtóyelínge xhlir lyìlai jhi qir
       oâqe khwòjhi xhroe stór tìqhikh quja khméta ser asqron-ekhwus-ing sàlwang
       quja xéso quja plekhqa-yoâkhwe’ es qìr ké kekoaqing sqìtu khmìxhmexa qir
       xhekhne-yàsqront fhenísya-yaponya-yòjhwo keis qùkhetha qùkhetha pfhopápape
       khlàqhu sae xing tsena-lwoyern-èkhmo keis khlèmufha khlèmufha
       prilyalrern-òlkha-xing thyó pfho tekhwu-yuthnit-èjhyi
       tneufhta-yepakh-ùsqrun.

       Then the skunkling began a series of short attacks at the stick, as it ran
       forwards a little upon a path, for another time, as it went backwards in a
       long way, for another long way, as it went boustrophedon as it cried out
       hoarsely and laughing all the while, until, at last, the kitten sate down,
       going away a long distance, and ‘twas panting, panting with its tongue
       dangling from its mouth, and ‘twas shaking shaking its striped tail, and
       whose great eyen were arbitrarily closed a little.

       #
       P-opaingana khyúrl-ùlkha-xing tsùfhi pfhu xhmir pepètlhaxha’
       Alixhlinye-yàswaor kho koaqing tsotsoxhwi-yèngpor kexhe-yan-ing ker kènxha
       xhnoe wthartruntu-yèmpai xhmir swakaîxhrini xhyènte wthormalroâma
       lwúwajhwa-yelwil-òntet khèkhefhel es ìjùfhi xunxha-yòjhwa khyi tàlri pfhu
       teiqhà-xhyí ser tsena-qílì-yufhein.

       This seemed to be a sufficient opportunity for an escape for Alixhlìnye, so
       she immediately ran, running until the little princess, flying and
       expelling breath in large gasps, was without nose breath or mouth breath,
       until the skunkling’s giggles happened to sound like very faint things far
       away.

       #

       “Eiqhor tsena-qíli qílì-yufhein khlòrfha xhmálu fhenísya tei-xing!”
       paje-yeiléja’ Alixhlinye-yìnwi koaqing tlheîs tapto-yàthyen-ing
       tujheli-yoâpa-xing sixe-yeptormot-èxhyeu kus xekhya-khmiqhímenga
       fhlá-yepakh thiethu-yòtya.

       “And what a dear, small kitten the skunkling was!’ chanted Alixhlìnye, as
       she leant outside of a tobacco flower and against a tulip, to rest for her
       own benefit, as she fanned herself with a leaf upon a plantimal.

       #

       “Jhyanípa-yampeît-ajókh tlhàpela kei-xhmi-xing thyéwant pú-xhni-sa
       khyoa-yàlwos per eûfhunt pú-xhli qoe’ uyàrseqhe! Fhwa’ ei!
       Paje-qunísqu-yànyung
       pú qéses-étyai-yùngpu pú. Ás pènxhi pú! Xhyei-xhmoas xhyei-xhmoas xhloên
       xhnípe trínga-yùlkha’ ei-xing? Paje-tsèpre pú jáxe xhurnamàt-ejikh fheil
       èqwi khnèner pú-xhni-yepyer pejor prèti proârim xaxu-yùthyar xhyei-pejos
       xhyei-pejos pú?”

       “I would set out to love to teach it, in fact, mayhem, if I happened to be
       the proper size to teach! Beep! I nearly forgot that I must grow up again.
       Be it that I think! However is it to be managed to be? I suppose I ought
       to eat or drink something or other, but, in terms of the great question,
       whatever am I inclined to consume?”

       #

       Kenti-yìnthi peîlot jáxe-yaswaôr-ing jhyí-yejikh qìr xhmé kei-xing. Khlòqa
       khlòqa kexhe-yoafhe-xing xhmir xhaês qrasa-yàswaor khyefha-yòtya thyàkhaul
       pae’ Alixhlinye-yèpyer khnen-opaingate khakhasyàr-ejikh ei-xhrejor
       eufhun-apònya’ aixha-yèxhyeu fheil eqwi-yèxhyeu khléjo-yatser-èngut-ing
       wtsaîlru.

       ‘Twas certainly a great question for one intending to consume something or
       other. Alixhlìnye kept seeing around her, towards the flowers and the
       blades of blue-green grass and the black suns, but she did not see things
       that may be proper for eating or drinking in terms of this circumstance.

       #

       Ólana khmiingqe-yòjhwo khmìxhim kekoaqing xhwaû kexhe-yantar-ing keis
       xhméri qheîl xhroe sànta pfhu kexhe-xhrejor-ing xhnoike’ aêr-atser qìr xhré
       xhré kei-yufhar-ing xhnoe jhanwa-fhlán-aloî-xeng xhnoe kei-yiengo-xing
       kexh-ing paje-khnapìnthe pyàkhtanga’ athórepa’ ei telaselónge twìtwim
       ei-xhrejor-ing keis keis fhuxhnùt-aloi pauramfhaîryo xhroe kexhe-xhli-xing.

       There was a large mushroom, growing near her, and ‘twas almost the height
       that was the same as her, and, when she had looked beneath it, and upon its
       both sides, and behind it, she understood that ‘twas best that she search
       and see whatever ‘twas upon the top of the mushroom pileus.

       #

       Kexh-ing-inwi xekhyà-jhena koaqing fhèfhyumet koaqing fhèrntol kus tìrpwi
       fhije-yòkhno-xing tsena-tlheukhti-yotya-yèpyer xhmìte xhìfhwo khnewa-yaîxas
       Traikhiim-àxhwa entúyaot kae kekoaqing xhthètha pauramfhairyo samlò-yaloi
       xhnir xhyòketlheun xhnípe fhoralta-yòlkha tneûfhta ser theulqim-eîlwai
       qaîstemat tlhetor-ùlkha sàqro fhlí-yùtya qir tyá xhnewa-yejésa-yòtya
       jhejhi-yaxúng-eîlwai swakaixhrini-yèjikh-ing fheil khnáng-èkhwus.

       She stretched herself, standing en pointe, in her red glass ballet
       slippers, as she peeped o'er the edge of the mushroom, and her eyen
       happened directly to encounter the eyen of a large Traîkhiim who was
       sitting upon the rainbrella mushroom cap, with his or her leg-arms folded,
       and he or she was quietly smoking three long pipes in his or her three
       mouths and paying attention to neither the little princess nor anything
       else.

       #       ##

       Thoughts on Chapter Four:       The big challenge with this chapter was its length. There were no poems,
       but a few interesting puns. Also, Alice keeps talking to herself.       Does your world have lizards, guinea-pigs, puppies, and caterpillars? What
       about jack-in-the-boxes and rockets? There are two servants, Pat and Bill.
       How does your language deal with a non-standard dialect?       Is there brandy? What does one give a lizard who’s been frightened by a
       giant girl.       There’s also a great deal of dialogue.       I made use of one or two puns that aren’t exactly in the source text – the
       same word for “shout out/set fire to” and a word for ‘flutter
       wingfins/hasten.”       ##
       --
       Puey McCleary
       http://pueyandtheprincess.conlang.org
      • Adam Walker
       ... Can t stop laughing. Adam
       Message 6 of 7 , Nov 9, 2011
       • 0 Attachment
        On Tue, Nov 8, 2011 at 8:46 PM, Puey McCleary <pueymccleary@...>wrote:

        > wherein situation ‘twould be a hypothetical and likely eater
        > of a princess of the soothing voice.
        >
        > LOL I don't why this of all things strikes me as so funny, but it does.
        Can't stop laughing.

        Adam
       • Puey McCleary
        Thanks! Chapters 5-7 of Alice are the most iconic parts of the narrative, the heart, if you will -- the hookah caterpillar, the duchess and the cat, and the
        Message 7 of 7 , Nov 9, 2011
        • 0 Attachment
         Thanks! Chapters 5-7 of "Alice" are the most iconic parts of the
         narrative, the heart, if you will -- the hookah caterpillar, the duchess
         and the cat, and the mad tea party. I have no idea how they're going to
         end up.

         On Wed, Nov 9, 2011 at 9:38 AM, Adam Walker <carraxan@...> wrote:

         > On Tue, Nov 8, 2011 at 8:46 PM, Puey McCleary <pueymccleary@...
         > >wrote:
         >
         > > wherein situation ‘twould be a hypothetical and likely eater
         > > of a princess of the soothing voice.
         > >
         > > LOL I don't why this of all things strikes me as so funny, but it does.
         > Can't stop laughing.
         >
         > Adam
         >         --
         Puey McCleary
         http://pueyandtheprincess.conlang.org
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.