Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
  • Back
  • About Group

  • Join Group
added in the last 7 days

Group Description

Welcome sa tanan na mga taga-Cataingan!!!

Ini na Yahoo Group ginhimo para makabulig sa pagka-urusad kag pakurumustahay sa aton mga kaurupod na mga taga-Cataingan na adto sa iba-iba na lugar o parte san kalibutan.

Magbutang o magbilin sin mensahe didi sa kun nano-nano na mga gusto ipaabot, mga gusto iristoryahan o kumustahan.

Basi pa kun paagi sini, an mga nagkaburulag, nasa harayo na mga paryentes, barkada, kaklase, o mga amigos/amigas magkirita didi.

Sa aton na mga taga-Cataingan...Mabuhay kita tanan!!!


NOTE: THIS GROUP IS EXCLUSIVE FOR CATAINGENOS ONLY. TO THOSE WHO WANT TO JOIN BUT NOT FROM CATAINGAN ARE DISCOURAGED AND NOT ALLOWED.


P.S.

1. Damo po sin mga gusto mag-intra sini na grupo pero wara sinda maghatag sin impormasyon o magpakilala san inda sadiri kaya wara ma-approve an inda membership. Palihug po magpakilala kita didi para malimitahan ta kag masiguro na puro Cataingenos lang an aton mga ka-myembro.

2. Sa sulod may igwa sin DATABASE na puede magbutang sin iba na mga impormasyon.

3. Kun gusto magbutang sin pictures puede man. I-click lang an PHOTOS. Limitahan ta po an kadako o size san litrato para ma accommodate an picture san iba na gusto man magbutang.

4. Bisitaha an aton simple na website: http://abante-cataingan.tripod.com

Damo-damo na Salamat.

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History