Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Tri` gio+'i, Nha^?n nhu.c - HT Tuye^n Ho'a

Expand Messages
 • thien cao
  Đ#7840;I-Đ#7840;O TAM-K#7922; PH#7892;-Đ#7896; VIQR II. Tri` Gio+ i, Nha^~n Nhu.c Ngu+o+`i tu ha`nh pha?i tu tu+o+ ng vo^ nga~, tu d-e^ n mu+ c d-o^. kho^ng
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2004
     

    

         �ẠI-�ẠO TAM-KỲ PHỔ-�Ộ

   VIQR

   II. Tri` Gio+'i, Nha^~n Nhu.c

   Ngu+o+`i tu ha`nh pha?i tu tu+o+'ng vo^ nga~, tu d-e^'n mu+'c d-o^. kho^ng co`n ca'i "ta."  Ne^'u kho^ng co`n ca'i "ta" thi` co' the^? nha^~n chi.u d-u+o+.c he^'t ta^'t ca?, ca?nh gio+'i na`o d-e^'n ta^m cu~ng d-e^`u kho^ng d-o^.ng, tu+. xem mi`nh vi' nhu+ hu+ kho^ng.

   Tha`nh Pha^.t kho^ng pha?i de^~! Kho^ng cha(.t d-u+'t ta^m tham du.c ma` mong tha`nh Pha^.t thi` kho^ng khi na`o d-u+o+.c.  Ngu+o+`i d-o+`i nay d-a so^' d-e^`u thi'ch ca^`u may, d-i d-u+o+`ng ta('t, de^~ da`ng bi. cuo^'n hu't bo+?i nhu+~ng vie^.c huye^`n a?o, la. ky`; do d-o' bi. me^ hoa(.c, la.c va`o lu+o+'i ma.

   Ta.i sao no'i la'o?  Vi` so+. mi`nh bi. ma^'t quye^`n lo+.i, su+. bi. thua thie^.t.

   Ne^'u pha.m gio+'i da^m du.c thi` de^~ da`ng pha.m gio+'i sa't ha.i, a(n ca('p va` no'i la'o.  Vi` the^', gio+'i da^m du.c bao go^`m ca'c gio+'i sa't ha.i, tro^.m ca('p va` no'i la'o.

   Giu+~ Na(m Gio+'i, la`m Mu+o+`i D-ie^`u La`nh thi` d-u+o+.c sanh le^n co~i tro+`i, co~i ngu+o+`i.  Ne^'u co`n ta^m tham lam, sa^n ha^.n, ngu si, thi` se~ d-o.a la.c va`i ba d-u+o+`ng a'c.

   Ne^'u hie^?u ro~ Gio+'i Lua^.t thi` co' the^? tha^m nha^.p toa`n co~i Pha^.t Pha'p.  Ne^'u kho^ng hie^?u Gio+'i Lua^.t thi` gio^'ng nhu+ ma^y bay tre^n tro+`i, lo+ lo+ lu+?ng lu+?ng, kho^ng co' mo^.t d-ie^?m tu+.a ca(n ba?n.

   Ca(n ba?n cu?a Gio+'i Lua^.t chi? co' mo^.t d-ie^`u, d-o' la` kho^ng i'ch ky?.

   Tinh ta^'n tri` Gio+'i chu? ye^'u la` ngay ta.i nhu+~ng no+i kho^ng ai tha^'y.  Kho^ng pha?i chi? tinh ta^'n tri` Gio+'i tru+o+'c ma(.t ngu+o+`i kha'c ma` khi o+? mo^.t mi`nh cu~ng pha?i luo^n luo^n tinh ta^'n, sie^ng na(ng, nghie^m tri` Gio+'i Lua^.t.

   Chu'ng ta ho.c Pha^.t Pha'p tu+'c la` ho.c kho^ng na~o ha.i ke? kha'c.  La` Pha^.t tu+?, pha?i ne^n a(n chay; vi` ne^'u a(n thi.t tu+'c la` la`m to^?n ha.i sinh ma.ng cu?a nhu+~ng chu'ng sanh kha'c.

   A(n chay la` pha?i chi.u thie^.t tho`i vi` kho^ng the^? hu+o+?ng d-u+o+.c cu?a ngon va^.t la. trong cuo^.c d-o+`i.  Nhu+ng ne^'u kho^ng a(n chay ma` la.i a(n thi.t loa`i va^.t thi` sau khi che^'t pha?i to+'i d-i.a phu? d-e^? thanh toa'n no+. na^`n.  To^i la^'y lu+o+ng ta^m ma` no'i tha^.t cho ca'c vi. bie^'t ra(`ng:  Ne^'u mo.i ngu+o+`i kho^ng ham "khoa'i kha^?u," kho^ng tham hu+o+?ng thu., thi` sau khi che^'t se~ kho^ng pha?i ra to`a!

   Ngu+o+`i ho.c Pha^.t ma` kho^ng giu+~ Gio+'i Lua^.t thi` cu~ng gio^'ng nhu+ chie^'c bi`nh kho^ng d-a'y--d-o^? nu+o+'c va`o bao nhie^u thi` cha?y ra ba^'y nhie^u.  The^' ne^n pha?i nghie^m tri` Gio+'i Lua^.t thi` tu+` tu+` se~ d-a.t to+'i ca?nh gio+'i vo^-la^.u.

   Cho da^`u tu pha'p mo^n gi` d-i nu+~a, chu'ng ta ca^`n pha?i co' ta^m nha^~n nhu.c thi` mo+'i tha`nh tu+.u.  Ne^'u kho^ng co' ta^m nha^~n nhu.c thi` kho^ng the^? tha`nh tu+.u trong ba^'t cu+' pha'p mo^n na`o.

   Ngu+o+`i xua^'t gia tu D-a.o gi`? Tu D-a.o Nha^~n Nhu.c.

   Nha^~n la` ha.t cha^u vo^ gia' ma` ngu+o+`i ngu+o+`i kho^ng bie^'t d-a`o ti`m. Ne^'u bie^'t ca'ch du`ng thi` muo^n su+. d-e^`u to^'t la`nh.

   Ngu+o+`i tu D-a.o ca^`n pha?i nha^~n nhu+~ng gi` ma` ke? kha'c kho^ng the^? nha^~n, nhu+o+`ng nhi.n nhu+~ng gi` ma` ke? kha'c kho^ng the^? nhu+o+`ng nhi.n, a(n ma(.c nhu+~ng gi` ma` ke? kha'c kho^ng the^? a(n ma(.c--no'i chung la` pha?i tho. nha^.n nhu+~ng gi` ma` ngu+o+`i kha'c kho^ng the^? tho. nha^.n.

   Khi chu'ng ta tu D-a.o, vie^.c quan tro.ng nha^'t la` kho^ng tranh.  "Kho^ng tranh" tu+'c la` kho^ng cu`ng ngu+o+`i kha'c tranh d-ua ho+n thie^.t, d-ie^?m to^'t d-ie^?m xa^'u, hoa(.c tranh lua^.n ve^` vie^.c d-u'ng vie^.c sai cu?a ke? kha'c.

   Da^~u trong hoa`n ca?nh na`o d-i nu+~a, chu'ng ta cu~ng cho+' tham lam tha'i qua'.  Pha?i thu+o+`ng bie^'t d-u?, nha^~n nhi.n.  D-o' la` pha'p vi die^.u vo^ thu+o+.ng ma` mo.i ngu+o+`i la.i que^n d-i!  The^' ne^n, ne^'u kho^ng tranh, kho^ng tham thi` phu+o+'c tho. vo^ bie^n.  Ne^'u va^~n co`n tranh cha^'p, tham lam, nhie^~u loa.n, thi` nghie^.p to^.i d-e^'n vo+'i mi`nh kho^ng i't, muo^'n thoa't kho?i ba co~i cu~ng kho^ng ca'ch gi` thoa't ra d-u+o+.c.

   UNICODE 

   Tr� Giới, Nhẫn Nhục

   Người tu h�nh phải tu tướng v� ng�, tu đến mức độ kh�ng c�n c�i "ta."  Nếu kh�ng c�n c�i "ta" th� c� thể nhẫn chịu được hết tất cả, cảnh giới n�o đến t�m cũng đều kh�ng động, tự xem m�nh v� như hư kh�ng.

   Th�nh Phật kh�ng phải dễ! Kh�ng chặt đứt t�m tham dục m� mong th�nh Phật th� kh�ng khi n�o được.  Người đời nay đa số đều th�ch cầu may, đi đường tắt, dễ d�ng bị cuốn h�t bởi những việc huyền ảo, lạ kỳ; do đ� bị m� hoặc, lạc v�o lưới ma.

   Tại sao n�i l�o?  V� sợ m�nh bị mất quyền lợi, sự bị thua thiệt.

   Nếu phạm giới d�m dục th� dễ d�ng phạm giới s�t hại, ăn cắp v� n�i l�o.  V� thế, giới d�m dục bao gồm c�c giới s�t hại, trộm cắp v� n�i l�o.

   Giữ Năm Giới, l�m Mười �iều L�nh th� được sanh l�n c�i trời, c�i người.  Nếu c�n t�m tham lam, s�n hận, ngu si, th� sẽ đọa lạc v�i ba đường �c.

   Nếu hiểu r� Giới Luật th� c� thể th�m nhập to�n c�i Phật Ph�p.  Nếu kh�ng hiểu Giới Luật th� giống như m�y bay tr�n trời, lơ lơ lửng lửng, kh�ng c� một điểm tựa căn bản.

   Căn bản của Giới Luật chỉ c� một điều, đ� l� kh�ng �ch kỷ.

   Tinh tấn tr� Giới chủ yếu l� ngay tại những nơi kh�ng ai thấy.  Kh�ng phải chỉ tinh tấn tr� Giới trước mặt người kh�c m� khi ở một m�nh cũng phải lu�n lu�n tinh tấn, si�ng năng, nghi�m tr� Giới Luật.

   Ch�ng ta học Phật Ph�p tức l� học kh�ng n�o hại kẻ kh�c.  L� Phật tử, phải n�n ăn chay; v� nếu ăn thịt tức l� l�m tổn hại sinh mạng của những ch�ng sanh kh�c.

   Ăn chay l� phải chịu thiệt th�i v� kh�ng thể hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời.  Nhưng nếu kh�ng ăn chay m� lại ăn thịt lo�i vật th� sau khi chết phải tới địa phủ để thanh to�n nợ nần.  T�i lấy lương t�m m� n�i thật cho c�c vị biết rằng:  Nếu mọi người kh�ng ham "kho�i khẩu," kh�ng tham hưởng thụ, th� sau khi chết sẽ kh�ng phải ra t�a!

   Người học Phật m� kh�ng giữ Giới Luật th� cũng giống như chiếc b�nh kh�ng đ�y--đổ nước v�o bao nhi�u th� chảy ra bấy nhi�u.  Thế n�n phải nghi�m tr� Giới Luật th� từ từ sẽ đạt tới cảnh giới v�-lậu.

   Cho dầu tu ph�p m�n g� đi nữa, ch�ng ta cần phải c� t�m nhẫn nhục th� mới th�nh tựu.  Nếu kh�ng c� t�m nhẫn nhục th� kh�ng thể th�nh tựu trong bất cứ ph�p m�n n�o.

   Người xuất gia tu �ạo g�? Tu �ạo Nhẫn Nhục.

   Nhẫn l� hạt ch�u v� gi� m� người người kh�ng biết đ�o t�m. Nếu biết c�ch d�ng th� mu�n sự đều tốt l�nh.

   Người tu �ạo cần phải nhẫn những g� m� kẻ kh�c kh�ng thể nhẫn, nhường nhịn những g� m� kẻ kh�c kh�ng thể nhường nhịn, ăn mặc những g� m� kẻ kh�c kh�ng thể ăn mặc--n�i chung l� phải thọ nhận những g� m� người kh�c kh�ng thể thọ nhận.

   Khi ch�ng ta tu �ạo, việc quan trọng nhất l� kh�ng tranh.  "Kh�ng tranh" tức l� kh�ng c�ng người kh�c tranh đua hơn thiệt, điểm tốt điểm xấu, hoặc tranh luận về việc đ�ng việc sai của kẻ kh�c.

   Dẫu trong ho�n cảnh n�o đi nữa, ch�ng ta cũng chớ tham lam th�i qu�.  Phải thường biết đủ, nhẫn nhịn.  �� l� ph�p vi diệu v� thượng m� mọi người lại qu�n đi!  Thế n�n, nếu kh�ng tranh, kh�ng tham th� phước thọ v� bi�n.  Nếu vẫn c�n tranh chấp, tham lam, nhiễu loạn, th� nghiệp tội đến với m�nh kh�ng �t, muốn tho�t khỏi ba c�i cũng kh�ng c�ch g� tho�t ra được.


   Do you Yahoo!?
   vote.yahoo.com - Register online to vote today!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.