Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

D-i va`o chi tie^'t go'p y' cho chu+o+`ng tri`nh tua^`n le^~ tu du+o+~ng 2004

Expand Messages
 • thien cao
  Unicode theo sau 1. Qua su+. tha(m do` y kie^ n cu?a mo^.t va`i chu+ c sa( c, xin ye^u ca^`u HD-QT va` BTC Thie^n Ly Bu+?u Toa` cha^ p thua^.n cho so^ 30
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2004
   Unicode theo sau
    
   1. Qua su+. tha(m do` y' kie^'n cu?a mo^.t va`i chu+'c sa('c, xin ye^u ca^`u HD-QT va` BTC Thie^n Ly' Bu+?u Toa` cha^'p thua^.n cho so^' 30 vi. trong Ho^.i Cao Nie^n d-a? ne^u ve` tham quan Khoa' Tu Du+o+~ng 2004. Mo.i chi phi' phu. tro^.i se~ co' ca'c ma.nh thu+o+`ng qua^n phu. giu'p. D-a^y la` co+ ho^.i gio+'i thie^.u co+ so+? cu?ng nhu+ sinh hoa.t d-a(.c bie^.t so^'ng tu Cao D-a`i. Ne^'u qui' vi. cao-nie^n na`y co' the^' khe'p mi`nh tham gia chu+o+ng tri`nh tu ho.c d-u+o+.c pha^`n na`o to^'t pha^`n d-o'.
    
   2. Theo tin d-u+o+.c bie^'t tha`nh pha^`n tham gia buo^?i Ho^i Tha?o da`nh cho the^' he^. ke^' thu+`a nga`y 4 tha'ng 9 sau tua^`n le^~ " Ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i ngo^. Ti`nh Thu+o+ng" le^n d-e^'n con so^' 40 ngu+o+`i thuo^.c tha`nh pha^`n tre? tie^'p no^'i. Chu+o+ng tri`nh d-e^` nghi. go^`m co':
    
   2a. To^'i thu+' sa'u 3 tha'ng 9: Va(n nghe^. tha^n hu+?u (co' the^? bao go^`m tha`nh pha^`n d-a`n anh, d-a`n chi. va` the^' he^. tie^'p no^'i)
    
   2b. Nga`y Ho^.i Tha?o Thu+` ba?y 4 tha'ng 9 kho+?i d-a^`u tu+` 9 gio+` sa'ng cho d-e'n 3 gio+` chie^`u cu`ng nga`y vo+'i ca'c d-e^` ta`i d-e^` nghi. nhu+ sau:
    
   * Trang bi. cho the^' he^. ke^' thu+`a ba(`ng kie^'n thu+'c thu+.c du.ng d-o+`i cu~ng nhu+ d-a.o. Xa^y du+.ng kha? na(ng la~nh d-a.o, va` nghe^. thua^.t sinh hoa.t cu`ng nha^n sanh.
    
   * Tham gia tru+.c tie^'p d-e^? ho.c ho?i va` thu+? tha'ch thu+.c nghie^.m trong ca'c sinh hoa.t d-a.o d-u+'c va` xa~ ho^.i ta.i ho. d-a.o d-ia phu+o+ng cu~ng nhu+ co^.ng d-o^`ng.
    
   * Lie^n he^. trong mo^.t ke^'t ho+.p ro^.ng lo+'n lie^n tie^?u bang, lie^n lu.c d-ia cu?a ca'c tha`nh pha^`n tre? ke^' thu+`a d-e^? trao d-o^?i sa'ng kie^'n va` sa(?n sa`ng go'p y' va` sinh hoa.t do.n d-u+o+`ng cho mo^.t tie^'p no^'i Cao D-a`i trong ta^n thie^n nie^n ky? d-a^`y sa'ng ta.o na`y.
    
   * Sau 3 gio+` chie^`u la` tho+`i gian d-i tham quan da`nh cho moi ngu+o+`i.
    
   3.. Buo^?i co+m tru+a tha^n hu+?u trong nga`y Ho^.i Tha?o ve^` The^' He^. Ke^' Thu+`a se~ do HD- Le^ Quang Tu`ng u?ng ho^. d-e^? no'i le^n pha^`n na`o tinh tha^`n da^'ng tha^n cu?a tha`nh pha^`n tie^'p no^'i.
    
   4. Buo^?i co+m chay trong nga`y le^~ Vu Lan Chu? nha^.t 29 tha'ng 9 nha(`m 14 ra(`m tha'ng 7 a^l se~ do gia d-i`nh Nga`i Gia'o Hu+?u Ngo.c Sa'ch Thanh u?ng ho^. d-e^? no'i le^n pha^`n na`o lo`ng u+u a'i va` d-o^`ng mo+? lo`ng ca^`u nguye^.n sie^u d-o^. cho mo.i vong linh qua' va~ng.
    
   Mong mo?i ca'c y' kie^'n va` ca'c tin tu+'c ca^.p nha^.t tu+` ca'c no+i d-e^? d-i va`o vie^.c to^? chu+'c.
    
   Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thie^.n
    
   PB: Hie^`n no^.i cu?a Nga`i Gia'o Hu+?u Ngo.c Sa'ch Thanh na(m ro^`i bi. tai bie^'n nhe. nhu+ng suo^'t na(m qua d-a~ ho^`i phu.c. Tuy nhie^n ho+n tua^`n qua Chi. Lo+'n vo+'i tuo^?i gia` 78, bi. tro+? la.i va` d-ang ho^n me^ trong bi.nh vie^.n. Mong mo?i ta^'t ca? ho. D-a.o mo.i d-ia phu+o+ng d-e^? lo`ng ca^`u nguye^.n nho+` tro+. su+'c thie^ng lie^ng.
    
   Ngoa`i ra HH Le^ Quang Hie^.p (em ruo^.t cu?a Anh Lo+'n GH Ngo.c Sa'ch Thanh, Le^ Quang Sa'ch) , thuo^.c ho. D-a.o TT Toronto, Canada bi. bi.nh na(.ng na(m qua ne^n kho^ng the^? ve^` tham du+. Khoa' Ha.nh D-u+o+`ng 2003 va` hie^.n bi.nh ti`nh kho^ng d-u+o+.c kha? quan la('m. Xin ta^'t ca? ho. D-a.o kha('p no+i d-e^? lo`ng ca^`u nguye^.n nho+` tro+. su+'c thie^ng lie^ng.
    
   D-o^`ng tho+`i xin ta^'t ca? Huynh, Ty? d-o^`ng d-a.o lie^n he^. ho^? tro+. tinh tha^`n cho ca? hai gia d-i`nh d-u+o+.c kie^n cu+o+`ng an la.c trong d-u+'c tin d-e^? vu+~ng ma.nh tro+. D-a.o, d-o^. d-o+`i du` trong ba^'t cu+' hoa`n ca?nh na`o.
    
   D-ie^.n thoa.i lie^n la.c:
    
   Nga`i GH Ngo.c Sa'ch Thanh: (909) 882-8389
   E-mail: LeQuangSach@yaho o.com
    
   HH Le^ Quang Hie^.p: (905) 816-1963
    
   UNICODE
    
   1. Qua sự thăm d� � kiến của một v�i chức sắc, xin y�u cầu HĐQT v� BTC Thi�n L� Bửu To� chấp thuận cho số 30 vị trong Hội Cao Ni�n đả n�u v� tham quan Kho� Tu Dưỡng 2004. Mọi chi ph� phụ trội sẽ c� c�c mạnh thường qu�n phụ gi�p. Đ�y l� cơ hội giới thiệu cơ sở củng như sinh hoạt đặc biệt sống tu Cao Đ�i. Nếu qu� vị cao-ni�n n�y c� thế kh�p m�nh tham gia chương tr�nh tu học được phần n�o tốt phần đ�.
    
   2. Theo tin được biết th�nh phần tham gia buổi H�i Thảo d�nh cho thế hệ kế thừa ng�y 4 th�ng 9 sau tuần lễ " T�m về Minh Triết v� Hội ngộ T�nh Thương" l�n đến con số 40 người thuộc th�nh phần trẻ tiếp nối. Chương tr�nh đề nghị gồm c�:
    
   2a. Tối thứ s�u 3 th�ng 9: Văn nghệ th�n hửu (c� thể bao gồm th�nh phần đ�n anh, đ�n chị v� thế hệ tiếp nối)
    
   2b. Ng�y Hội Thảo Thừ bảy 4 th�ng 9 khởi đầu từ 9 giờ s�ng cho đ�n 3 giờ chiều c�ng ng�y với c�c đề t�i đề nghị như sau:
    
   * Trang bị cho thế hệ kế thừa bằng kiến thức thực dụng đời cũng như đạo. X�y dựng khả năng l�nh đạo, v� nghệ thuật sinh hoạt c�ng nh�n sanh.
    
   *. Tham gia trực tiếp để học hỏi v� thử th�ch thực nghiệm trong c�c sinh hoạt đạo đức v� x� hội tại họ đạo đia phương cũng như cộng đồng.
    
   *. Li�n hệ trong một kết hợp rộng lớn li�n tiểu bang, li�n lục đia của c�c th�nh phần trẻ kế thừa để trao đổi s�ng kiến v� sẳn s�ng g�p � v� sinh hoạt dọn đường cho một tiếp nối Cao Đ�i trong t�n thi�n ni�n kỷ đầy s�ng tạo n�y.
    
   * Sau 3 giờ chiều l� thời gian đi tham quan d�nh cho moi người.
    
   3.. Buổi cơm trưa th�n hửu trong ng�y Hội Thảo về Thế Hệ Kế Thừa sẽ do HĐ L� Quang T�ng ủng hộ để n�i l�n phần n�o tinh thần dấng th�n của th�nh phần tiếp nối.
    
   4. Buổi cơm chay trong ng�y lễ Vu Lan Chủ nhật 29 th�ng 9 nhằm 14 rằm th�ng 7 �l sẽ do gia đ�nh Ng�i Gi�o Hửu Ngọc S�ch Thanh ủng hộ để n�i l�n phần n�o l�ng ưu �i v� đồng mở l�ng cầu nguyện si�u độ cho mọi vong linh qu� v�ng.
    
   Mong mỏi c�c � kiến v� c�c tin tức cập nhật từ c�c nơi đi v�o tổ chức.
    
   Huệ T�nh Cao Lương Thiện
    
   PB: Hiền nội của Ng�i Gi�o Hửu Ngọc S�ch Thanh năm rồi bị tai biến nhẹ nhưng suốt năm qua đ� hồi phục. Tuy nhi�n hơn tuần qua Chị Lớn với tuổi gi� 78, bị trở lại v� đang h�n m� trong bịnh viện. Mong mỏi tất cả họ Đạo mọi đia phương để l�ng cầu nguyện nhờ trợ sức thi�ng li�ng. 
    
   Ngo�i ra HH L� Quang Hiệp (em ruột của Anh Lớn GH Ngọc S�ch Thanh, L� Quang S�ch) , thuộc họ Đạo TT Toronto, Canada bị bịnh nặng năm qua n�n kh�ng thể về tham dự Kho� Hạnh Đường 2003 v� hiện bịnh t�nh kh�ng được khả quan lắm, xin tất cả họ Đạo khắp nơi để l�ng cầu nguyện nhờ trợ sức thi�ng li�ng.
    
   Đồng thời xin tất cả Huynh, Tỷ đồng đạo li�n hệ hổ trợ tinh thần cho cả hai gia đ�nh được ki�n cường an lạc trong đức tin để vững mạnh trợ Đạo, độ đời d� trong bất cứ ho�n cảnh n�o.
    
   Điện thoại li�n lạc:
   Ng�i GH Ngọc S�ch Thanh: (909) 882-8389
   E-mail:
   LeQuangSach@...
   HH L� Quang Hiệp: (905) 816-1963

   thien cao <caothien45@...> wrote:
   Unicode theo sau
    
   D-a^y la` ca^u chuye^.n no'i le^n pha^`n na`o danh du+. va` nie^`m tu+. ha`o cho co^.ng d-o^`ng ti'n hu+?u Cao-D-a`i chu'ng ta.
    
   D-u+o+.c bie^'t mo^.t HH hie^.n na('m vai tro` quan tro.ng trong mo^.t Ban Tri. Su+. Tha'nh Tha^'t ta.i mo^.t tha`nh pho^' mie^`n nam nu+o+'c My~. Va` vo+'i uy ti'n ha`nh d-a.o phu.c vu. nha^n sanh HH d-u+o+.c ti'n nhie^.m trong mo^.t vai tro` quan tro.ng cu?a Ho^.i Cao Nie^n ngu+o+`i Vie^.t ta.i d-a^y. Xin mie^~n ne^u te^n va` xua^'t xu+' ca^u chuye^.n tu+` d-a^u (ne^'u chu+ Huynh Ty? na`o muo^'n bie^'t xin ha~y ghi danh ve^` tham du+. Khoa' Tu Du+o+~ng 2004 thi` se~ d-u+o+.c tie^'t lo^. ! !).
    
   Vo+'i uy tin d-o+`i d-a.o na`y HH d-a~ lie^n la.c ghi danh cho 30 (ba mu+o+i) tha`nh vie^n trong Ho^.i Cao Nie^n d-e^? ve^` tham quan nha^n di.p Khoa' Tu 2004 " Tua^`n Le^~ ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i Ngo^. Ti`nh Thu+o+ng 2004" ta.i Thie^n Ly' Bu+?u Toa` tu+` 28/8 d-e^'n 4/9/2004. Tuy nhie^n vie^.c na`y kho^ng the^? na`o thu+.c hie^.n d-u+o+.c bo+?i vi` mu.c d-i'ch cu?a chu+o+ng tri`nh la` so^'ng tu d-a.o d-u+'c cho+' kho^ng la` tham quan, tha(m vie^'ng. Cuo^'i cu`ng, so^' ghi danh thu+.c su+. cu?a Ho. D-a.o tha`nh pho^' na`y ve^` tham gia tu ho.c chi? khoa?ng 1/6 so^' tha`nh vie^n kho+?i d-a^`u !
    
   Unicode
    
   Đ�y l� c�u chuyện n�i l�n phần n�o danh dự v� niềm tự h�o cho cộng đồng t�n hửu Cao-Đ�i ch�ng ta.
    
   Được biết một HH hiện nắm vai tr� quan trọng trong một Ban Trị Sự Th�nh Thất tại một th�nh phố miền nam nước Mỹ. V� với uy t�n h�nh đạo phục vụ nh�n sanh HH được t�n nhiệm trong một vai tr� quan trọng của Hội Cao Ni�n người Việt tại đ�y. Xin miễn n�u t�n v� xuất xứ c�u chuyện từ đ�u (nếu chư Huynh Tỷ n�o muốn biết xin h�y ghi danh về tham dự Kho� Tu Dưỡng 2004 th� sẽ được tiết lộ ! !).
    
   Với uy tin đời đạo n�y HH đ� li�n lạc ghi danh cho 30 (ba mươi) th�nh vi�n trong Hội Cao Ni�n để về tham quan nh�n dịp Kho� Tu 2004 " Tuần Lễ t�m về Minh Triết v� Hội Ngộ T�nh Thương 2004" tại Thi�n L� Bửu To� từ 28/8 đến 4/9/2004. Tuy nhi�n việc n�y kh�ng thể n�o thực hiện được bởi v� mục đ�ch của chương tr�nh l� sống tu đạo đức chớ kh�ng l� tham quan, thăm viếng. Cuối c�ng, số ghi danh thực sự của Họ Đạo th�nh phố n�y về tham gia tu học chỉ khoảng 1/6 số th�nh vi�n khởi đầu !


   thien cao <caothien45@...> wrote:
   Unicode theo sau
    
   Ngoa`i ra cu~ng kho^ng que^n hoan ho^ hai Hie^`n Ty? Nu+~ Pha'i D-a.i D-a.o Vu+o+ng Thi. Kim A^n va` Vu+o+ng Thi. Kim Hue^.  Tie^?u Bang Georgia cu~ng nhu+ Qui' Hie^`n Ty? Tacoma Wa va` ca'c no+i.
    
   D-a^y la` hai trong nhu+~ng ma.nh thu+o+`ng qua^n nhie^.t ta^m nha^'t trong co^ng qua? Ta'i thie^'t Tha'nh D-e^`n HT Ca^`u Kho Tam Quan (Bi`nh D-i.nh). Ma(.c du` kho^ng co' di.p bie^'t va` tham du+. Khoa' Ha.nh D-u+o+`ng 2003, va` ma(.c du` ra^'t ba^.n bi.u vo+'i gia d-i`nh va` co+ so+? thu+o+ng ma~i hie^.n co' hai HT se~ co^' ga('ng ve^` tham du+. " Tua^`n Le^~ ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i ngo^. tinh thu+o+ng" cu~ng nhu+ go'p tay ho^.i tha?o ve^` vai tro` quan ye^'u cu?a Nu+~ Pha'i trong D-a.i D-a.o Tam Ky` Pho^? D-o^..
    
   Mong chu+ Hie^`n Ty? Nu+~ Pha'i va^.n d-o^.ng cu`ng nhau ve^` tham du+. d-o^ng d-u? d-e^? no'i le^n tie^'ng no'i bi`nh d-a(?ng va` cao tro.ng cu?a Nu+~ Pha'i du+o+`ng nhu+ chi? co' d-u+o+.c trong to^n gia'o Cao D-a`i sau ma^'y nga`n na(m.
    
   Mong thay !
    
   Hue^. Ta'nh
    
   PB: Pha'i d-oa`n TKHD-/LHT HT LS Ca^?m Nhung, HH LS Thie^n Ho^`ng va` qui' Huynh Ty? se~ tro+? la.i WA tua^`n na`y sau chuye^'n tham du+. D-a.i ho^.i to^n gia'o va` co^ng cuo^.c ha`nh hoa' A^u Cha^u. Mong Qui' Huynh Ty? Thie^n Khai Huy`nh D-a.o / Ly' Huye^`n Tho^ng la^'y la.i su+'c khoe? sau cuo^.c ha`nh hoa' da`i la^u na`y, se~ d-e^'n cu`ng chu'ng ta trong Kho'a Tu Du+o+~ng nhu+ na(m ro^`i d-e^? no'i le^n nhu+~ng kinh nghie^.m ha`nh d-a.o thu lu+o+.m d-u+o+.c trong cuo^.c ha`nh hoa' VN d-a^`u na(m Gia'p Tha^n va` ky` A^u Cha^u vu+`a qua. Ra^'t mong ga(.p nhau.
   Unicode
    
   Ngo�i ra cũng kh�ng qu�n hoan h� hai Hiền Tỷ Nữ Ph�i Đại Đạo Vương Thị Kim �n v� Vương Thị Kim Huệ  Tiểu Bang Georgia cũng như Qu� Hiền Tỷ Tacoma Wa v� c�c nơi.
    
   Đ�y l� hai trong những mạnh thường qu�n nhiệt t�m nhất trong c�ng quả T�i thiết Th�nh Đền HT Cầu Kho Tam Quan (B�nh Định). Mặc d� kh�ng c� dịp biết v� tham dự Kho� Hạnh Đường 2003, v� mặc d� rất bận bịu với gia đ�nh v� cơ sở thương m�i hiện c� hai HT sẽ cố gắng về tham dự " Tuần Lễ t�m về Minh Triết v� Hội ngộ tinh thương" cũng như g�p tay hội thảo về vai tr� quan yếu của Nữ Ph�i trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
    
   Mong chư Hiền Tỷ Nữ Ph�i vận động c�ng nhau về tham dự đ�ng đủ để n�i l�n tiếng n�i b�nh đẳng v� cao trọng của Nữ Ph�i dường như chỉ c� được trong t�n gi�o Cao Đ�i sau mấy ng�n năm.
    
   Mong thay !
    
   Huệ T�nh
    
   PB. Ph�i đo�n TKHĐ/LHT HT LS Cẩm Nhung, HH LS Thi�n Hồng v� qu� Huynh Tỷ sẽ trở lại WA tuần n�y sau chuyến tham dự Đại hội t�n gi�o v� c�ng cuộc h�nh ho� �u Ch�u. Mong Qu� Huynh Tỷ Thi�n Khai Huỳnh Đạo / L� Huyền Th�ng lấy lại sức khoẻ sau cuộc h�nh ho� d�i l�u n�y, sẽ đến c�ng ch�ng ta trong Kh�a Tu Dưỡng như năm rồi để n�i l�n những kinh nghiệm h�nh đạo thu lượm được trong cuộc h�nh ho� VN đầu năm Gi�p Th�n v� kỳ �u Ch�u vừa qua. Rất mong gặp nhau.

    


   thien cao <caothien45@...> wrote:

   Unicode theo sau
    
   Ho. D-a.o Burlington NC du+. tru` co' ba vi. tham du+. Kho'a Tu Du+o+~ng na(m nay ta.i TLBT tu+` 28/8 d-e^'n 4/9/2004, "Tua^`n le^~ Ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i ngo^. Ti`nh Thu+o+ng"
    
   Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thi`e^.n
   Ngo.c Lan Tra^`n Kim Loan
   Pho^? Cho+n Nguye^~n Ta^'n Linh
    
   Go'p pha^`n co^ng qu?a vo+'i d-e^` ta`i gia?ng hua^'n ho^.i lua^.n: " Pha?i cha(ng Cao D-a`i la` con d-u+o+`ng hoa` hie^.p hay con d-u+o+`ng ca?i thie^.n d-e^? d-em d-e^'n bi`nh an, ha.nh phu'c va` cu+'u ro^?i cho mo.i ngu+o+`i"
    
   Xin ki'nh mo+`i chu+ Huynh Ty?, D-e^., Muo^.i u+u tu+ tru+o+'c va` sa(?n lo`ng go'p y' cho buo^?i ho^.i lua^.n d-u+o+.c trie^?n khai tro.n ve.n. Mong ho^.i ngo^. cu`ng nhau
    
   Hue^ Ta'nh
    
   PB: D-u+o+.c Tin HD- Le^~ Sanh Tha'i Thu Thanh, Pha.m Va(n Thu tu+` U'c Cha^u ma(.c du` xa xo^i va` d-a d-oan co^ng vie^.c cu~ng d-a~ du+. tru` bay sang tham du+. Kho'a Tu Du+o+~ng na(m nay.
    
   HD- Pho^? Cho+n tham du+. D-a.i Ho^.i to^n gia'o va` ha`nh hoa' ta.i A^u Cha^u d-e^'n chu? nha^.t tua^`n na`y mo+'i tro+? ve^` la.i Burlington.
    
   Unicode
    
   Họ Đạo Burlington NC dự tr� c� ba vị tham dự Kh�a Tu Dưỡng năm nay tại TLBT từ 28/8 đến 4/9/2004, "Tuần lễ T�m về Minh Triết v� Hội ngộ T�nh Thương"
    
   Huệ T�nh Cao Lương Th�ện
   Ngọc Lan Trần Kim Loan
   Phổ Chơn Nguyễn Tấn Linh
    
   G�p phần c�ng qủa với đề t�i giảng huấn hội luận: " Phải chăng Cao Đ�i l� con đường ho� hiệp hay con đường cải thiện để đem đến b�nh an, hạnh ph�c v� cứu rổi cho mọi người"
    
   Xin k�nh mời chư Huynh Tỷ, Đệ, Muội ưu tư trước v� sẳn l�ng g�p � cho buổi hội luận được triển khai trọn vẹn. Mong hội ngộ c�ng nhau
    
   Hu� T�nh
    
   PB: Được Tin HĐ Lễ Sanh Th�i Thu Thanh, Phạm Văn Thu từ �c Ch�u mặc d� xa x�i v� đa đoan c�ng việc cũng đ� dự tr� bay sang tham dự Kh�a Tu Dưỡng năm nay.
    
   HĐ Phổ Chơn tham dự Đại Hội t�n gi�o v� h�nh ho� tại �u Ch�u đến chủ nhật tuần n�y mới trở về lại Burlington.


   thien cao <caothien45@...> wrote:
   Unicode theo sau
    
   Nhu+ tho^ng ba'o tru+o+'c d-a^y mo^.t Hie^`n Ty? A^?n danh se~ co^ng qua? $1000 (mo^.t nga`n d-o^) d-e^? phu. giu'p HD-QT/TLBT trong co^ng cuo^.c to^? chu+'c Kho'a Tu Du+o+~ng na(m nay cu~ng nhu+ ca'c chi phi' pho^? bie^'n gia'o ly' D-a.i D-a.o.
    
   Tha`nh tha^.t tri a^n co^ng qu?a na`y va` ca^`u nguye^.n HT tha^n ta^m an la.c trong su+. ho^. tri` cu?a D-u+'c Chi' To^n va` Pha^.t Ma^~u
    
   Unicode
    
   Như th�ng b�o trước đ�y một Hiền Tỷ Ẩn danh sẽ c�ng quả $1000 (một ng�n đ�) để phụ gi�p HĐQT/TLBT trong c�ng cuộc tổ chức Kh�a Tu Dưỡng năm nay cũng như c�c chi ph� phổ biến gi�o l� Đại Đạo.
    
   Th�nh thật tri �n c�ng qủa n�y v� cầu nguyện HT th�n t�m an lạc trong sự hộ tr� của Đức Ch� T�n v� Phật Mẫu.

   thien cao <caothien45@...> wrote:
   Unicode tie^'p theo sau.
    
   Theo tin d-u+o+.c bie^'t so^'  Huynh, Ty? D-e^. Muo^.i d-a~ ghi danh tham du+. Kho'a Tu Du+o+~ng ha(`ng na(m tu+` 28 tha'ng 8 d-e^'n 4 tha'ng 9, 2004 na(m nay ta.i Thie^n Ly' Bu+?u Toa` d-a~ tre^n 34 vi. Ha^`u he^'t la` ca'c tham du+. vie^n Kho'a Ha.nh D-u+o+`ng na(m 2003 va` mo^.t so^' ti`nh nguye^.n tu ho.c d-a^`u tie^n.
    
   Chu+o+ng tri`nh d-a(.c bie^.t na(m nay " Tua^`n Le^~ ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i ngo^. Ti`nh Thu+o+ng"
    
   Thanh pha^`n Ban Gia?ng Hua^'n go^`m nhu+~ng vi` d-a~ da`y co^ng vo+'i D-a.o nhu+ Nga`i Pho^'i Su+ Ngo.c Tuye^'t Tie^n, Nga`i Gia'o Su+ Thu+o+.ng Tha`nh Thanh (tu+` Bi?, A^u cha^u), HH Tho^ng Huye^`n Quang Phan Lu+o+ng Qu+o+'i (tu+` U'c Cha^u), HH Le^~ Sanh Thu+o+.ng Nhi Thanh ( tu+` Houston d-a~ go+?i ba`i gia?ng hua^'n)  v.v...
    
   Tro.n ve.n mo^.t tua^`n so^'ng tu d-a.o d-u+'c tu+' tho+`i co^ng phu ti.nh d-inh ho.c ha.nh cu?a  ngu+o+`i chu+'c sa('c thu+o+.ng thu+`a hie^'n tha^n cho D-a.o. Ngoa`i ra, nhu+~ng d-e^` ta`i tu ho.c na(m nay chu'  tro.ng va`o Ta^m Pha'p. No^.i Gi'ao Ta^m Truye^`n. Tuy nhie^n kho^ng que^n o^n ta^.p ve^` Ta^n Lua^.t, PCT, Hie^'n Pha'p Hie^.p Thie^n D-a`i v.v...
    
   Mong chu+ Huynh Ty d-a~ thu. phong trong Kho'a Ha.nh D-u+o+`ng na(m 2003 tham du+. d-o^ng d-u? va` co^? d-o^.ng ca'c tha^n ba(`ng, tha^n hu+?u quen bie^'t. Vie^.c tham du+.ca'c Kho'a Tu Du+o+~ng ha`ng na(m no'i le^n tinh tha^`n so^'ng tu d-a.o du+'c xa^y lu+ng la.i vo+'i cuo^.c so^'ng pha`m tu.c nha(`m pha't trie^?n va` thu+.c chu+'ng ta^m linh gia?i tho'at d-a.t d-a.o d-e^? cu+'u the^', cho+' kho^ng vi` pha^?m vi. a'o ma?o ca^n d-ai lo+.i danh  gia? ta.m phu` phie^'m.
    
   Sau d-a^y la` La' Tho+ Ke^u go.i mo^.t la^`n nu+~a
    
   Nga`y 10 tha'ng 7 na(m 2004
    
   Ki'nh chu+ Hie^`n Huynh, Hie^`n Ty?, Hie^`n D-e^., Hie^`n Muo^.i,
    
   Xin co' lo+`i ho?i tha(m su+'c khoe? va` ca^u mong mo.i vie^.c d-o+`i, d-a.o d-e^`u tha(ng tie^'n trong su+. an la.c cu?a ta^m linh.
    
   Mo^.t trong nhu+~ng vai tro` Hie^.p Thie^n D-a`i la` d-u+'ng sau tro+. giu'p ta^'t ca? chu+ d-o^`ng d-a.o tha(?ng tie^'n tre^n d-u+o+`ng tu tha^n ha`nh d-a.o d-e^? pha?n bo^?n hoa`n nguye^n tro+? ve^` ho^.i hie^.p cu`ng Tha^`y.va` nhu+'t la` nga(n d-u+o+`ng thoa'i hoa' cu?a ta^'t ca? con ca'i D-u+'c Chi' To^n. Vi` va^.y, Tie^.n d-e^. chuye^?n lo+`i mo+`i va` tha thie^'t ke^u go.i chu+ chu+'c sa('c, chu+'c vie^.c, d-a.o ta^m lu+o+?ng pha'i va` ca'c em trong the^' he^. ke^' thu+`a ha(ng ha'i tham du+. Kho'a Tu Du+o+~ng ha`ng na(m.
    
   Na(m nay vo+'i chu? d-e^`:" Ti`m ve^` Minh Trie^'t va` Ho^.i ngo^. Ti`nh Thu+o+ng" la` co+ ho^.i trau do^`i ta^m pha'p kho^ng the^? thie^'u d-u+o+.c tre^n tie^'n tri`nh tu co^ng la^.p d-u+'c.
    
   Ngoa`i ra, mong chu+ Huynh Ty? co^? d-o^.ng d-a.o ta^m, tha^n hu+?u xa ga^`n ghi danh tham du+. tru+o+'c nga`y 30 tha'ng 7 na`y d-e^? Ban To^? Chu+'c va` Thie^n Ly' Bu+?u Toa` tie^.n be^` sa('p xe^'p d-u+a d-o'n.
    
   Ra^'t mong ga(.p nhau trong tua^`n le^~ tu du+o+~ng tu+` 28 tha'ng 8 d-e^'n 4 tha'ng 9 ta.i Thie^n Ly' Bu+?u To`a.
    
   Nay ki'nh,
    
   TS Cao Lu+o+ng Thie^.n
   Tha'nh Danh Hue^. Ta'nh
    
    
   UNICODE
    
   Theo tin được biết số Huynh, Tỷ Đệ Muội đ� ghi danh tham dư. Kh�a Tu Dưỡng hằng năm từ 28 th�ng 8 đến 4 th�ng 9, 2004 năm nay tại Thi�n L� Bửu To� đ� tr�n 34 vị. Hầu hết l� c�c tham dự vi�n Kh�a Hạnh Đường năm 2003 v� một số t�nh nguyện tu học đầu ti�n.

   Chương tr�nh đặc biệt năm nay " Tuần Lễ t�m về Minh Triết v� Hội ngộ T�nh Thương"
   Thanh phần Ban Giảng Huấn gồm những v� đ� d�y c�ng với Đạo như Ng�i Phối Sư Ngọc Tuyết Ti�n, Ng�i Gi�o Sư Thượng Th�nh Thanh (từ Bỉ, �u ch�u), HH Th�ng Huyền Quang Phan Lương Qưới (từ �c Ch�u), HH Lễ Sanh Thượng Nhi Thanh ( từ Houston đ� gởi b�i giảng huấn) v.v...
   Trọn vẹn một tuần sống tu đạo đức tứ thời c�ng phu tịnh đinh học hạnh của người chức sắc thượng thừa hiến th�n cho Đạo. Ngo�i ra, những đề t�i tu học năm nay ch� trọng v�o T�m Ph�p. Nội G�ao T�m Truyền. Tuy nhi�n kh�ng qu�n �n tập về T�n Luật, PCT, Hiến Ph�p Hiệp Thi�n Đ�i v.v...
   Mong chư Huynh Ty đ� thụ phong trong Kh�a Hạnh Đường năm 2003 tham dự đ�ng đủ v� cổ động c�c th�n bằng, th�n hửu quen biết. Việc tham dực�c Kh�a Tu Dưỡng h�ng năm n�i l�n tinh thần sống tu đạo đức, x�y lưng lại với cuộc sống ph�m tục nhằm ph�t triển v� thực chứng t�m linh giải th�at đạt đạo để cứu thế, chớ kh�ng v� phẩm vị �o mảo c�n đai lợi danh giả tạm ph� phiếm.

   Sau đ�y l� L� Thơ K�u gọi một lần nữa
    

   Ng�y 10 th�ng 7 năm 2004

    

   K�nh chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ, Hiền Đệ, Hiền Muội,

    

    Xin c� lời hỏi thăm sức khoẻ v� c�u mong mọi việc đời, đạo đều thăng tiến trong sự an lạc của t�m linh.

    

   Một trong những vai tr� Hiệp Thi�n Đ�i l� đứng sau trợ gi�p tất cả chư đồng đạo thẳng tiến tr�n đường tu th�n h�nh đạo để phản bổn ho�n nguy�n trở về hội hiệp c�ng Thầy.v� nhứt l� ngăn đường tho�i ho� của tất cả con c�i Đức Ch� T�n. V� vậy, Tiện đệ chuyển lời mời v� tha thiết k�u gọi chư chức sắc, chức việc, đạo t�m lưởng ph�i v� c�c em trong thế hệ kế thừa hăng h�i tham dự Kh�a Tu Dưỡng h�ng năm.

    

   Năm nay với chủ đề:� T�m về Minh Triết v� Hội ngộ T�nh Thương� l� cơ hội trau dồi t�m ph�p kh�ng thể thiếu được tr�n tiến tr�nh tu c�ng lập đức.

    

   Ngo�i ra, mong chư Huynh Tỷ cổ động đạo t�m, th�n hửu xa gần ghi danh tham dự trước ng�y 30 th�ng 7 n�y để Ban Tổ Chức v� Thi�n L� Bửu To� tiện bề sắp xếp đưa đ�n.

    

   Rất mong gặp nhau trong tuần lễ tu dưỡng từ 28 th�ng 8 đến 4 th�ng 9 tại Thi�n L� Bửu T�a.

    

   Nay k�nh,

    

    TS Cao Lương Thiện

   Th�nh Danh Huệ T�nh

    

        


   Do you Yahoo!?
   New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!


   Do you Yahoo!?
   New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - 50x more storage than other providers!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - Now with 25x more storage than before!


   Do you Yahoo!?
   New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - Now with 25x more storage than before!


   Do you Yahoo!?
   New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.