Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: BBC + RFI ĐÁNH TRỐNG “BIỂN ĐÔNG LEPANTO”: “KHÚC ĐÂU HÁN SỞ CHIẾN TRƯỜNG ! NGHE RA TIẾNG SẮT TIẾNG Đ ỒNG CHOẢNG NHAU !”

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: diemphand4@yahoo.com ; diemphand5@aol.com ; diemphand@gmail.com
  Message 1 of 2 , Oct 1, 2011

  ----- Forwarded Message -----
  From: Diem Phan <diemphand4@...>
  To: "diemphand4@..." <diemphand4@...>; "diemphand5@..." <diemphand5@...>; "diemphand@..." <diemphand@...>
  Sent: Friday, September 30, 2011 9:18 PM
  Subject: BBC + RFI ĐÁNH TRỐNG “BIỂN ĐÔNG LEPANTO”: “KHÚC ĐÂU HÁN SỞ CHIẾN TRƯỜNG ! NGHE RA TIẾNG SẮT TIẾNG ĐỒNG CHOẢNG NHAU !”

  Kính mời Quý Vị đọc THƯ NGỎ 353 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam kính gửi HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM :
  v/v
  BBC + RFI ĐÁNH TRỐNG "BIỂN ĐÔNG - LEPANTO" :
  “KHÚC ĐÂU HÁN SỞ CHIẾN TRƯỜNG !
  NGHE RA TIẾNG SẮT TIẾNG ĐỒNG CHOẢNG NHAU !”
  Xin Quý Vị vui lòng mở Attach đọc Thư Ngỏ 353, và đọc thêm 352, 351...
  Trân trọng



Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.