Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: ĐỪNG ĐỂ VIỆC KÊU OAN ĐẾN NGÀ Y MAI ! NGUYỄN TẤN DŨNG ĐOẠN MẠI NG ÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ ROTHSCHILDS- ROCKEFELLERS ! 70 TỶ BẢNG ANH BỒI THƯ ỜNG THIỆT HẠI NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO H ỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HÓA RA MÂY KH ÓI !

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... Kính mời quý vị trong và ngoài nước đọc THƯ NGỎ số 287 của Khối Công Dân Công Giáo Vi ệt Nam kính gửi Hội Đồng Giám
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2011


  ----- Forwarded Message -----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: "daobinhgiaohoang@..." <daobinhgiaohoang@...>
  Sent: Wednesday, June 1, 2011 9:57 AM
  Subject: ĐỪNG ĐỂ VIỆC KÊU OAN ĐẾN NGÀY MAI ! NGUYỄN TẤN DŨNG ĐOẠN MẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ ROTHSCHILDS-ROCKEFELLERS ! 70 TỶ BẢNG ANH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HÓA RA MÂY KHÓI !

  Kính mời quý vị trong và ngoài nước đọc THƯ NGỎ số 287 của Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam kính gửi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
   
  Kính gửi:
   
  ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC CHỦ TỊCH và
  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
   
  c/o : KHỐI THANH NIÊN NAM NỮ CÔNG GIÁO – HÀ NỘI
  c/o : NHÀ NHÀ NỮ TU CÔNG GIÁO TOÀN QUỐC HÃY ĐOÀN KẾT MỘT NHÀ !
   
   
  v/v 
     THE TIME IS NOW !  ĐỪNG ĐỂ VIỆC KÊU OAN ĐẾN NGÀY MAI ! NGUYỄN TẤN DŨNG ĐOẠN MẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VỀ NHÀ ROTHSCHILDS-ROCKEFELLERS ! 70 TỶ BẢNG ANH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM  HÓA RA MÂY KHÓI !
   
  Xin mở Attach đọc Thư Ngỏ 287
  Trân trọng


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.