Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: WEBSITE NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ ÔM TRÁI BOM “TÔN SÙNG THẦN TƯỢNG” ĐI VÀO PHÒNG HỌP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM I/2010 TẠI BÃI DÂU VŨNG TẦ U KÍCH HỎA TỰ SÁT!

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Cc: toancauhoa@gmail.com Sent: Sat, May 1, 2010 5:46:30 PM Subject: WEBSITE
  Message 1 of 2 , May 1 5:15 PM


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Cc: toancauhoa@...
  Sent: Sat, May 1, 2010 5:46:30 PM
  Subject: WEBSITE NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ ÔM TRÁI BOM “TÔN SÙNG THẦN TƯỢNG” ĐI VÀO PHÒNG HỌP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM I/2010 TẠI BÃI DÂU VŨNG TẦU KÍCH HỎA TỰ SÁT!

  "VIETNAM SCHISM"
   
  Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam trân trọng kính mời quý vị trong và ngoài Nước mở đọc Attach : THƯ NGỎ 68 - kính gửi Đức Tổng Giám Mục Chủ Tịch và Quý Đức Giám Mục Việt Nam :
   
  v/v  WEBSITE NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ ÔM TRÁI BOM “TÔN SÙNG THẦN TƯỢNG” ĐI VÀO PHÒNG HỌP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM I/2010 TẠI BÃI DÂU VŨNG TẦU KÍCH HỎA TỰ SÁT!


 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Cc: toancauhoa@gmail.com Sent: Sat, May 1, 2010 5:46:30 PM Subject: WEBSITE
  Message 2 of 2 , May 1 5:35 PM


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Cc: toancauhoa@...
  Sent: Sat, May 1, 2010 5:46:30 PM
  Subject: WEBSITE NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ ÔM TRÁI BOM “TÔN SÙNG THẦN TƯỢNG” ĐI VÀO PHÒNG HỌP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM I/2010 TẠI BÃI DÂU VŨNG TẦU KÍCH HỎA TỰ SÁT!

  "VIETNAM SCHISM"
   
  Khối Công Dân Công Giáo Việt Nam trân trọng kính mời quý vị trong và ngoài Nước mở đọc Attach : THƯ NGỎ 68 - kính gửi Đức Tổng Giám Mục Chủ Tịch và Quý Đức Giám Mục Việt Nam :
   
  v/v  WEBSITE NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ ÔM TRÁI BOM “TÔN SÙNG THẦN TƯỢNG” ĐI VÀO PHÒNG HỌP CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM I/2010 TẠI BÃI DÂU VŨNG TẦU KÍCH HỎA TỰ SÁT!


Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.