Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QU YỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đ ối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA Đ ẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.

Expand Messages
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: nguoivietquocgia@aol.com; chinhnghia@aol.com; bacaytruc@gmail.com; nsvietnam@yahoo.com Sent: Sun, November
  Message 1 of 5 , Oct 31, 2009


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: nguoivietquocgia@...; chinhnghia@...; bacaytruc@...; nsvietnam@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 12:05:01 AM
  Subject: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.

  Kính mời quí vị đọc bài mới v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.
  Xin quý vị mở attach hay là ghé thăm trang web Toàn Cầu Hóa bé nhỏ đơn sơ http://toancauhoa.googlepages.com/ đọc bài số 362 nơi cuối trang
  Trân trọng
   

  VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH

   

  353 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 6 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v "GIÁM MỤC NÓI HAY ĐỪNG"

  354 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 7 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đi Roma cầu cứu Đức Giáo Hoàng Áo Trắng 

  355 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 8 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Nghĩa Tư Bản đồng lõa Chủ Nghĩa Cộng Sản cướp đoạt tài sản Giáo Hội

  356 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Cụ Lê văn Xương BÀN THÊM VỀ TOÀN CẦU HÓATẠI VIỆT NAM

  357 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 9 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - CHÀO MỪNG "NĂM THÁNH 2010" là THIÊN ANH HÙNG CA VINH THẮNG VÀ KHẢI HOÀN

  358 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 10 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - MEMORANDUM về KINH HÒA BÌNH PHẢN CHIẾN ĐẠI THẮNG CON RỒNG ĐỎ HIẾU CHIẾN

  359 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 11 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v giải trình 2 ý nghĩa của Logo Năm Thánh 2010 - 3 vòng tròn lệch tâm

  360 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 12 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Kinh Hòa Bình và Đuốc Năm Thánh 2010

  361 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 13 gửi Đức tổng giám mục Huế v/v Đại Hội Năm Thánh Công Giáo 2010 đi trước Đại Hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nan tháng giêng 2011

  362 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 14 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG
  Message 2 of 5 , Nov 1, 2009


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM
  Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: nguoivietquocgia@...; chinhnghia@...; bacaytruc@...; nsvietnam@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 12:05:01 AM
  Subject: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.

  Kính mời quí vị đọc bài mới v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.
  Xin quý vị mở attach hay là ghé thăm trang web Toàn Cầu Hóa bé nhỏ đơn sơ http://toancauhoa.googlepages.com/ đọc bài số 362 nơi cuối trang
  Trân trọng
   

  VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH

   

  353 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 6 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v "GIÁM MỤC NÓI HAY ĐỪNG"

  354 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 7 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đi Roma cầu cứu Đức Giáo Hoàng Áo Trắng 

  355 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 8 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Nghĩa Tư Bản đồng lõa Chủ Nghĩa Cộng Sản cướp đoạt tài sản Giáo Hội

  356 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Cụ Lê văn Xương BÀN THÊM VỀ TOÀN CẦU HÓATẠI VIỆT NAM

  357 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 9 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - CHÀO MỪNG "NĂM THÁNH 2010" là THIÊN ANH HÙNG CA VINH THẮNG VÀ KHẢI HOÀN

  358 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 10 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - MEMORANDUM về KINH HÒA BÌNH PHẢN CHIẾN ĐẠI THẮNG CON RỒNG ĐỎ HIẾU CHIẾN

  359 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 11 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v giải trình 2 ý nghĩa của Logo Năm Thánh 2010 - 3 vòng tròn lệch tâm

  360 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 12 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Kinh Hòa Bình và Đuốc Năm Thánh 2010

  361 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 13 gửi Đức tổng giám mục Huế v/v Đại Hội Năm Thánh Công Giáo 2010 đi trước Đại Hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nan tháng giêng 2011

  362 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 14 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG
  Message 3 of 5 , Nov 1, 2009


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM
  Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: nguoivietquocgia@...; chinhnghia@...; bacaytruc@...; nsvietnam@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 12:05:01 AM
  Subject: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.

  Kính mời quí vị đọc bài mới v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.
  Xin quý vị mở attach hay là ghé thăm trang web Toàn Cầu Hóa bé nhỏ đơn sơ http://toancauhoa.googlepages.com/ đọc bài số 362 nơi cuối trang
  Trân trọng
   

  VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH

   

  353 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 6 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v "GIÁM MỤC NÓI HAY ĐỪNG"

  354 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 7 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đi Roma cầu cứu Đức Giáo Hoàng Áo Trắng 

  355 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 8 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Nghĩa Tư Bản đồng lõa Chủ Nghĩa Cộng Sản cướp đoạt tài sản Giáo Hội

  356 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Cụ Lê văn Xương BÀN THÊM VỀ TOÀN CẦU HÓATẠI VIỆT NAM

  357 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 9 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - CHÀO MỪNG "NĂM THÁNH 2010" là THIÊN ANH HÙNG CA VINH THẮNG VÀ KHẢI HOÀN

  358 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 10 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - MEMORANDUM về KINH HÒA BÌNH PHẢN CHIẾN ĐẠI THẮNG CON RỒNG ĐỎ HIẾU CHIẾN

  359 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 11 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v giải trình 2 ý nghĩa của Logo Năm Thánh 2010 - 3 vòng tròn lệch tâm

  360 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 12 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Kinh Hòa Bình và Đuốc Năm Thánh 2010

  361 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 13 gửi Đức tổng giám mục Huế v/v Đại Hội Năm Thánh Công Giáo 2010 đi trước Đại Hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nan tháng giêng 2011

  362 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 14 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI
 • Diem Phan
  ... From: Diem Phan To: daobinhgiaohoang@yahoo.com Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG
  Message 4 of 5 , Nov 1, 2009


  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: daobinhgiaohoang@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 8:45:25 AM
  Subject: Fw: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.  ----- Forwarded Message ----
  From: Diem Phan <daobinhgiaohoang@...>
  To: nguoivietquocgia@...; chinhnghia@...; bacaytruc@...; nsvietnam@...
  Sent: Sun, November 1, 2009 12:05:01 AM
  Subject: KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.

  Kính mời quí vị đọc bài mới v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI.
  Xin quý vị mở attach hay là ghé thăm trang web Toàn Cầu Hóa bé nhỏ đơn sơ http://toancauhoa.googlepages.com/ đọc bài số 362 nơi cuối trang
  Trân trọng
   

  VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH

   

  353 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 6 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v "GIÁM MỤC NÓI HAY ĐỪNG"

  354 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 7 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết đi Roma cầu cứu Đức Giáo Hoàng Áo Trắng 

  355 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 8 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Chủ Nghĩa Tư Bản đồng lõa Chủ Nghĩa Cộng Sản cướp đoạt tài sản Giáo Hội

  356 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Cụ Lê văn Xương BÀN THÊM VỀ TOÀN CẦU HÓATẠI VIỆT NAM

  357 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 9 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - CHÀO MỪNG "NĂM THÁNH 2010" là THIÊN ANH HÙNG CA VINH THẮNG VÀ KHẢI HOÀN

  358 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 10 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế - MEMORANDUM về KINH HÒA BÌNH PHẢN CHIẾN ĐẠI THẮNG CON RỒNG ĐỎ HIẾU CHIẾN

  359 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 11 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v giải trình 2 ý nghĩa của Logo Năm Thánh 2010 - 3 vòng tròn lệch tâm

  360 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 12 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v Kinh Hòa Bình và Đuốc Năm Thánh 2010

  361 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 13 gửi Đức tổng giám mục Huế v/v Đại Hội Năm Thánh Công Giáo 2010 đi trước Đại Hội XI Đảng Cộng Sản Việt Nan tháng giêng 2011

  362 -VIỆT NAM - KINH HÒA BÌNH - Thư Ngỏ 14 gửi Đức Tổng Giám Mục Huế v/v KHỐI CÔNG DÂN CÔNG GIÁO VIỆT NAM đề nghị "3 NĂM HƯU TRANH VỀ CHỦ QUYỀN NHÀ ĐẤT CỦA GIÁO HỘI" với đối tác MẶT TRẬN TỔ QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HÀ NỘI
Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.