Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

D-ai. Ho^.i Cao D-a`i Gia'o Ha?i Ngoa.i 2004 (VIQR & UNICODE)

Expand Messages
 • thien cao
  D-A.I HO^.I THU+O+`NG NIE^N CAO D-A`I GIA O H A?I NGOA.Ise~ d-u+o+.c to^? chu+ c va`o lu c09 gio+` sa ngChu? Nha^.t nga`y 04 tha ng 01 na(m 2004ta.i:THA NH
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2003

    

   D-A.I HO^.I THU+O+`NG NIE^N
   CAO D-A`I GIA'O H A?I NGOA.I

   se~ d-u+o+.c to^? chu+'c va`o lu'c

   09 gio+` sa'ng

   Chu? Nha^.t nga`y 04 tha'ng 01 na(m 2004

   ta.i:

   THA'NH THA^'T POMONA

   573 W. 10th ST

   POMONA, CA 91766

   Phone: (909) 868-0803

    

          D-a.i Ho^.i nha(`m mu.c d-i'ch:

      1. Ba'o ca'o tha`nh ti'ch hoa.t         d-o^.ng d-a.o su+. trong na(m qua.

     

   2. Ca'c To^? Chu+'c D-a.o tri`nh ba`y ca'c sinh hoa.t ta.i d-i.a phu+o+ng.

     

   3. Tu chi'nh no^.i qui.

      4. D-e^` ra phu+o+ng thu+'c hoa.t   d-o^.ng cho na(m mo+'i.
    

    

          Ki'nh mo+`i chu+ Chu+'c Sa('c, Chu+'c Vie^.c va` Quy' Huynh, Ty?, D-e^., Muo^.i cu`ng ca'c Thanh Thie^'u Nie^n Cao D-a`i ve^` tham du+. phie^n D-a.i Ho^.i ne^u tre^n.

          Cao D-a`i Gia'o Ha?i Ngoa.i u+o+'c mong d-u+o+.c d-o'n tie^'p quy' d-o^`ng d-a.o tha^.t d-o^ng d-u?. Su+. hie^.n die^.n cu?a quy' vi. la` mo^.t d-o'ng go'p quan tro.ng va`o co^ng cuo^.c pho^? truye^`n   D-a.i D-a.o no+i ha?i ngoa.i.

          Tra^n tro.ng.

   California, nga`y 03 tha'ng 11 na(m 2003

   TM. Ban To^? Chu+'c

   Tru+o+?ng Ban

   HUY`NH HA` D-O^NG


   --------------------------------------------------------------------------------

          Ki'nh xin Quy' Huynh, Ty? hu+~u tra'ch cu?a mo^~i To^? Chu+'c D-a.o vui lo`ng giu'p d-o+~ Ban To^? Chu+'c pho^? bie^'n thu+ mo+`i na^`y va` va^.n d-o^.ng chu+ D-o^`ng D-a.o hu+o+?ng u+'ng tham gia D-a.i Ho^.i, ti'ch cu+.c xa^y du+.ng co+ D-a.o no+i ha?i ngoa.i.

          Ban To^? Chu+'c cha^n tha`nh ca?m ta..

    

   So^' d-ie^.n thoa.i cu?a Ban To^? Chu+'c:

   * Gia'o Hu+~u Ngo.c Sa'ch Thanh (909) 882-8389

   * Hie^`n Ta`i Bu`i D-a('c Hu`m (909) 793-3006 (Phone & Fax)

   * Bu`i Quang Khanh (714) 505-9937

   * Che^' Thua^`n Nghie^.p (909) 277-3103

   * Che^' Tu`ng (714) 319-4956

   * Cha'nh Tri. Su+. Le^ Va(n D-u+'c (909) 618-7254

   * Huy`nh Ha` D-o^ng (310) 679-3699

    

   CHU+O+NG TRI`NH:

   * * * * *

   Chu? Nha^.t, nga`y 4 tha'ng 1 na(m 2004

   Buo^?i sa'ng:

            08:00      Quan kha'ch va` d-o^`ng d-a.o d-e^'n ho^.i tru+o+`ng.

            09:00      Gio+'i thie^.u tha`nh pha^`n tham du+..

             09:15      Kinh Nha^.p Ho^.i.

            09:20      Die^~n va(n khai ma.c cu?a Hie^`n Huynh Chu? Tru+o+?ng HI.CS&NT.

             09:30      Tu+o+`ng tri`nh sinh hoa.t cu?a Ho^.i D-o^`ng Chu+'c Sa('c va` Nie^n Tru+o+?ng.

                            Tu+o+`ng tri`nh sinh hoa.t cu?a Ho^.i D-o^`ng Minh Tra.

                            Tu+o+`ng tri`nh sinh hoa.t cu?a Ho^.i D-o^`ng D-ie^`u Ha`nh.

                            D-a.i Die^.n cu?a ca'c To^? Chu+'c D-a.o d-i.a phu+o+ng pha't bie^?u ve^` D-a.o su+..

            12:00     Du`ng co+m tru+a.

   * * * * *

   Buo^?i chie^`u:

             01:00     Tha?o lua^.n ca'c d-e^` a'n co^ng ta'c cho na(m to+'i.

    

   Be^' ma.c:

             05:30     Kinh Xua^'t Ho^.i.

    


   --------------------------------------------------------------------------------

   Chu' y': Chu+o+ng tri`nh co' the^? thay d-o^?i tu`y theo nhu ca^`u.

    

   THƯ MỜI

          K�nh gởi: _______________________________________________

   ĐI HỘI THƯỜNG NI�N

   CAO Đ�I GI�O HẢI NGOẠI

   sẽ được tổ chức v�o l�c

   09 giờ s�ng

   Chủ Nhật ng�y 04 th�ng 01 năm 2004

   tại:

   TH�NH THẤT POMONA

   573 W. 10th ST

   POMONA, CA 91766

   Phone: (909) 868-0803

    

          Đại Hội nhằm mục đ�ch:

      1. B�o c�o th�nh t�ch hoạt động đạo sự trong năm qua.

      2. C�c Tổ Chức Đạo tr�nh b�y c�c sinh hoạt tại địa phương.

      3. Tu ch�nh nội qui.

      4. Đề ra phương thức hoạt động cho năm mới.

    

          K�nh mời chư Chức Sắc, Chức Việc v� Qu� Huynh, Tỷ, Đệ, Muội c�ng c�c Thanh Thiếu Ni�n Cao Đ�i về tham dự phi�n Đại Hội n�u tr�n.

          Cao Đ�i Gi�o Hải Ngoại ước mong được đ�n tiếp qu� đồng đạo thật đ�ng đủ. Sự hiện diện của qu� vị l� một đ�ng g�p quan trọng v�o c�ng cuộc phổ truyền Đại Đạo nơi hải ngoại.

          Tr�n trọng.

   California, ng�y 03 th�ng 11 năm 2003

   TM. Ban Tổ Chức

   Trưởng Ban

   HUỲNH H� Đ�NG


          K�nh xin Qu� Huynh, Tỷ hữu tr�ch của mỗi Tổ Chức Đạo vui l�ng gi�p đỡ Ban Tổ Chức phổ biến thư mời nầy v� vận động chư Đồng Đạo hưởng ứng tham gia Đại Hội, t�ch cực x�y dựng cơ Đạo nơi hải ngoại.

          Ban Tổ Chức ch�n th�nh cảm tạ.

    

   CHƯƠNG TR�NH:

   * * * * *

   Chủ Nhật, ng�y 4 th�ng 1 năm 2004

   Buổi s�ng:

            08:00      Quan kh�ch v� đồng đạo đến hội trường.

            09:00      Giới thiệu th�nh phần tham dự.

             09:15      Kinh Nhập Hội.

            09:20      Diễn văn khai mạc của Hiền Huynh Chủ Trưởng HĐCS&NT.

             09:30      Tường tr�nh sinh hoạt của Hội Đồng Chức Sắc v� Ni�n Trưởng.

                            Tường tr�nh sinh hoạt của Hội Đồng Minh Tra.

                            Tường tr�nh sinh hoạt của Hội Đồng Điều H�nh.

                            Đi Diện của c�c Tổ Chức Đạo địa phương ph�t biểu về Đạo sự.

            12:00     D�ng cơm trưa.

   * * * * *

   Buổi chiều:

             01:00     Tho luận c�c đề �n c�ng t�c cho năm tới.

    

   Bế mạc:

             05:30     Kinh Xuất Hội.

    


   Ch� �: Chương tr�nh c� thể thay đổi t�y theo nhu cầu.

    

   Số điện thoại của Ban Tổ Chức:

   * Gi�o Hữu Ngọc S�ch Thanh (909) 882-8389

   * Hiền T�i B�i Đắc H�m (909) 793-3006 (Phone & Fax)

   * B�i Quang Khanh (714) 505-9937

   * Chế Thuần Nghiệp (909) 277-3103

   * Chế T�ng (714) 319-4956

   * Ch�nh Trị Sự L� Văn Đức (909) 618-7254

   * Huỳnh H� Đ�ng (310) 679-3699


   Do you Yahoo!?
   Protect your identity with Yahoo! Mail AddressGuard
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.