Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Danh Sa'ch 61 vi. tham du+. Kho'a Ha.nh D-u+o+`ng(VIQR & Unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  VIQR Danh Sa ch Tham du+. Kho a Ha.nh D-u+o+`ng tu+` 28/6/03 d-e^ n 6/7/03 ta.i Thie^n Ly Bu+?u Toa`, San Jose California do Cao D-a`i Gia o Ha?i Ngoa.i to^?
  Message 1 of 1 , Jun 2, 2003
   VIQR
    
   Danh Sa'ch Tham du+. Kho'a Ha.nh D-u+o+`ng  tu+` 28/6/03 d-e^'n 6/7/03 ta.i Thie^n Ly' Bu+?u Toa`, San Jose California do Cao D-a`i Gia'o Ha?i Ngoa.i to^? chu+'c
    
   1. HH Nguye^~n Tri' D-a.i, Houston, Texas (TT Houston)
    
   2. HT CTS Nguye^~n Thi. Va^n, TT Montclair, California

    
   Pha'i d-oa`n Thie^n Khai Huy`nh D-ao., Ly' Huye^`n Tho^ng, Seatle, Washington state, 9 vi. (5 nu+~, 4 nam), Alaska Airline 324, d-e^'n P/t San Jose, 8:59PM,3/7/2003:
    
   3. HT Bu+?u Lie^n Ca^?m Nhung (Tru+o+?ng D-oa`n)
    
   4. HH Thie^n Ho^`ng (Pho' Doa`n)
    
   5. HT Bu+?u Lie^n Thanh Ha(`ng
    
   6. HT Bu+?u Lie^n Thanh D-a`o
    
   7. HT Bu+?u Lie^n Hoa`i
    
   8, HT Bu+?u Lie^n Ba.ch Cu'c
    
   9. HH Thie^n Hu`ng
    
   10. HH Thie^n Va(n
    
   11. HH Thie^n Thai
    
   Ho. D-a.o Fallschurch, Virginia, 2 vi., A/A 3403,    d-e^'n P/T San Jose 5:13PM,28/6/03:
    
   12. HH CTS Le^ Va(n Tri.nh, Fallschurch, VA
    
   13. HT D-inh Thi. Ngo.c, Fallschurch,VA
    
   Ho D-a.o Tacoma, WA, 8 vi.:
    
   14. HH Bu`i Thanh Khie^'t
    
   15. HT Bu`i Thi. Nho
    
   16. HT Nguye^~n Thi. Bi'ch Ye^n
    
   17. HH Nguye^~n Tranh
    
   18. HH Huy`nh Ha^n
    
   19. HT Huy`nh Thi. Vui
    
   20. HT Lu+o+ng Thi. Thanh Va^n
    
   21. HT Lu+o+ng Thi. Nguye^.t
    
   22. HH Nguye^~n Va(n Lun, San Jose, CA
    
   23. HH D-o^? Bie^n, Stockon, CA
    
   24. HH NGuye^~n Ta^'n Hu+ng, Chicago, IL
    
   25 HT Phan Thi. Ho^`ng Lan, Chicago, IL
    
   Ho. D-a.o Salt Lake, Utah, 2 ngu+o+`i
    
   26. HH CTS Nguye^~n Xua^n So+n
    
   27. HM Tru+o+?ng Ban D-o^`ng Nhi Le^ Thi. Trang Thu`y

   28. Trong tha`nh pha^`n BTC Gia?ng Hua^'n Anh Lo+'n GS Thu+o+.ng Tha`nh Thanh (Vu+o+ng Quo^'c Bi? Belgium, A^u Cha^u) d-a~ d-a(ng ky' ma'y bay, se~       d-e^'n San Francisco nga`y 18/6/03
    
   29. HT/NT Nguye^~n Thi. Ta^'t (Autralia, U'c Cha^u)

   30. HM Ho^`ng Phu+o+.ng L. Ba.ch (SV-18 Trung ho.c).
    
   31. HH TS Nguye^~n Va(n Lo^.c, TT Houston, Texas
    
   32. HH Pha.m Va(n Thu, Stafford, U'c Cha^u
    
   33. HH PCT Tho^ng Huye^`n Quang Phan Lu+o+ng Qu+o+'i se~ qua tham du+. BTC Gia?ng Hua^'n
    
   Nam California (5vi.) go^`m co':
    
   34. HH Huy`nh Ha` D-o^ng (*)
    
   35. NT Bu`i Va(n Ho^n (*)
    
   36. NT Phan Kha('c Va^n (*)
    
   37. NT D-a`o Ngo.c Anh (*)
    
   Boston, MA, 2 vi. go^`m co':
    
   38. NT D-o^? Co^.i (*)
    
   39. HH Le^ Va(n Thi`nh (*)
    
   Colorado:
    
   40. HH Nguye^~n Va(n Quye^.n (*)
    
   Connecticut :
    
   41. HM Huy`nh Thi. Thua^.n (*)
    
   Nha^.n d-u+o+.c va(n thu+ (8/5/03) chu+ Huynh, Ty? d-a~ d-a(ng ky' tu+` San Jose (4 vi.) go^`m co':
    
   42. HT Ba.ch Le^ Ho^`ng Nhung (Sinh Vie^n, 25), TLBT, San Jose, California
    
   43. HH Nghi~a Va(n Tu+` (Thie^.n Nghia~), San Jose, California

   44. Cu. Hoa`ng Thu'c Dinh, San Francisco, California
    
   45. HH Mat Nguyen, Tru+o+?ng Ban Le^~ Nha.c TT & DT San Jose SanJose, California
    
   Ngoa`i ra theo e-mail cu?a HH Ngo.c Quang Minh (7/5), chu+ Huynh Ty? d-a~ d-a(ng ky':
    
   46. HT Nguye^~n Thi Thu+o+ng, San Jose, California
    
   47. HT Pha.m Thi. La('m (PA, USA), d-a~ d-a(ng ky' ma'y bay d-e^'n SanFrancisco nga`y 25/6/03)
    
   48. HH Ngo.c Quang Minh, TLBT, California
    
   D-a~ ghi danh cha'nh thu+'c tru+o+'c d-a^y:
    
   49. HH Vo? Tha`nh Tua^'n , Montreal Canada, (d-o'ng go'p co^ng qu?a 500 Canada)

   50. HH Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thie^.n, TT Burlington North Carolina (D-a~ d-a(.t ve' ma'y bay)
    
   51. HD- Tu Si~ Pho^? Cho+n Nguye^~n Ta^'n Linh, Greensboro, TT Burlington, North Carolina. (D-a~ d-a(.t ve' ma'y bay)
    
   (TT Burlington d-o'ng go'p $300.00 va` HTy? Tra^`n Kim Loan d-o'ng go'p $120.00)

   52. HD- Sinh Vie^n Cao ho.c Le^ Quang Phu+o+'c, San Bernadino, California (*)
   D-a~ nha^.n ghi danh cha'nh thu+'c tu+` Ho. D-a.o Atlanta, GA, nga`y 30/4/03, 2 vi. go^`m co':

    53. HH CTS Pha.m Long Tha`nh, Ho. D-a.o Atlanta, Georgia 

    54. HT Phan Thi. Sa^m, Lawrenceville, Georgia
    
   Va(n thu+ cha'nh thu+'c ghi danh tu+` TT Toronto, ON Canada 7 vi. (2 LS cha'nh thu+'c, va` 5 tu+. nguye^.n ):
    
   55. HH LS Nguye^~n Va(n Cha^'m
    
   56. HH LS Le^ Quang Hie^.p
    
   57. HT Nguye^~n Thi D-ang, CTS
    
   58. HH Nguye^~n Co^ng Ta(ng, PTS
    
   59. HT Ta(ng My~ Thua^.n
    
   60. HH Vo~ Tha`nh Tra^n
    
   61. HH Nguye^~n Phu+o+ng
    
   Ghi chu': (*) Danh sa'ch tu+` HH GH Tru+o+?ng Ban
    
   Xin chu+ Huynh Ty d-a~ co' li.ch tri`nh di chuye^?n, May ba'y hay xe xin tho^ng ba'o cho chu'ng to^i  va` TLBT d-e^? sa('p xe^'p phu+o+ng tie^.n d-u+a ru+o+'c, tre^? la('m tru+o+'c nga`y 10/6/03
    
   Danh Sa'ch tham du+. na`y chu+a ke^? he^'t tha`nh pha^`n BTC, Ban Gia?ng Hua^'n, Ban Gia'm Thi. va` Ban Ho^. nie^.m
    
   Nga`y 2 tha'ng 6, 2003
    
   Hue^. Ta'nh
    
   UNICODE
    
   Danh S�ch Tham dự Kh�a Hạnh �ường từ 28/6/03 đến 6/7/03 tại Thi�n L� Bửu To�, San Jose California do Cao ��i Gi�o Hải Ngoại tổ chức

   1. HH Nguyễn Tr� �ại, Houston, Texas (TT Houston)

   2. HT CTS Nguyễn Thị V�n, TT Montclair, California
    
   Ph�i đo�n Thi�n Khai Huỳnh �aọ, L� Huyền Th�ng, Seatle, Washington state, 9 vị (5 nữ, 4 nam), Alaska Airline 324, đến P/t San Jose, 8:59PM,3/7/2003:

   3. HT Bửu Li�n Cẩm Nhung (Trưởng �o�n)
   4. HH Thi�n Hồng (Ph� Do�n)
   5. HT Bửu Li�n Thanh Hằng
   6. HT Bửu Li�n Thanh ��o
   7. HT Bửu Li�n Ho�i
   8, HT Bửu Li�n Bạch C�c
   9. HH Thi�n H�ng
   10. HH Thi�n Văn
   11. HH Thi�n Thai
   Họ �ạo Fallschurch, Virginia, 2 vị, A/A 3403, đến P/T San Jose 5:13PM,28/6/03:
   12. HH CTS L� Văn Trịnh, Fallschurch, VA
   13. HT �inh Thị Ngọc, Fallschurch,VA
   Ho �ạo Tacoma, WA, 8 vị:
   14. HH B�i Thanh Khiết
   15. HT B�i Thị Nho

   16. HT Nguyễn Thị B�ch Y�n
   17. HH Nguyễn Tranh
   18. HH Huỳnh H�n
   19. HT Huỳnh Thị Vui
   20. HT Lương Thị Thanh V�n
   21. HT Lương Thị Nguyệt
   22. HH Nguyễn Văn Lun, San Jose, CA
   23. HH �ổ Bi�n, Stockon, CA
   24. HH Nguyễn Tấn Hưng, Chicago, IL
   25 HT Phan Thị Hồng Lan, Chicago, IL
   Họ �ạo Salt Lake, Utah, 2 vị:
   26. HH CTS Nguyễn Xu�n Sơn
   27. HM Trưởng Ban �ồng Nhi L� Thị Trang Th�y
   28. Trong th�nh phần BTC Giảng Huấn Anh Lớn GS Thượng Th�nh Thanh (Vương Quốc Bỉ Belgium, �u Ch�u) đ� đăng k� m�y bay, sẽ đến San Francisco ng�y 18/6/03
   29. HT/NT Nguyễn Thị Tất (Autralia, �c Ch�u)
    
   30. HM Hồng Phượng L. Bạch (SV-18 Trung học).
   31. HH TS Nguyễn Văn Lộc, TT Houston, Texas
   32. HH Phạm Văn Thu, Stafford, �c Ch�u
   33. HH PCT Th�ng Huyền Quang Phan Lương Qưới sẽ qua tham dự BTC Giảng Huấn
   Nam California (5vị) gồm c�:
   34. HH Huỳnh H� ��ng (*)
   35. NT B�i Văn H�n (*)
   36. NT Phan Khắc V�n (*)
   37. NT ��o Ngọc Anh (*)
   Boston, MA, 2 vị gồm c�:
    
   38. NT �ổ Cội (*)
   39. HH L� Văn Th�nh (*)
   Colorado:
   40. HH Nguyễn Văn Quyện (*)
   Connecticut :
   41. HM Huỳnh Thị Thuận (*)
   Nhận được văn thư (8/5/03) chư Huynh, Tỷ đ� đăng k� từ San Jose (4 vị) gồm c�:
   42. HT Bạch L� Hồng Nhung (Sinh Vi�n, 25), TLBT, San Jose, California
   43. HH Nghĩa Văn Từ (Thiện Nghi�), San Jose, California
    
   44. Cụ Ho�ng Th�c Dinh, San Francisco, California
   45. HH Mat Nguyen, Trưởng Ban Lễ Nhạc TT & DT San Jose SanJose, California
   Ngo�i ra theo e-mail của HH Ngọc Quang Minh (7/5), chư Huynh Tỷ đ� đăng k�:
   46. HT Nguyễn Thi Thương, San Jose, California
   47. HT Phạm Thị Lắm (PA, USA), đ� đăng k� m�y bay đến SanFrancisco ng�y 25/6/03)
   48. HH Ngọc Quang Minh, TLBT, California
   �� ghi danh ch�nh thức trước đ�y:
   49. HH Vỏ Th�nh Tuấn , Montreal Canada, (đ�ng g�p c�ng qủa 500 Canada)
    
   50. HH Huệ T�nh Cao Lương Thiện, TT Burlington North Carolina (�� đặt v� m�y bay)
   51. H� Tu Sĩ Phổ Chơn Nguyễn Tấn Linh, Greensboro, TT Burlington, North Carolina (�� đặt v� m�y bay)
   (TT Burlington đ�ng g�p $300.00 v� HTỷ Trần Kim Loan đ�ng g�p $120.00)
    
   52. H� Sinh Vi�n Cao học L� Quang Phước, San Bernadino, California (*)
   �� nhận ghi danh ch�nh thức, tư` Họ �ạo Atlanta, GA, ng�y 30/4/03, 2 vị gồm c�:
    
   53. HH CTS Phạm Long Th�nh, Họ �ạo Atlanta, Georgia

   54. HT Phan Thị S�m, Lawrenceville, Georgia
   Văn thư ch�nh thức ghi danh từ TT Toronto, ON Canada 7 vị (2 LS ch�nh thức, v� 5 tự nguyện ):
   55. HH LS Nguyễn Văn Chấm
   56. HH LS L� Quang Hiệp
   57. HT Nguyễn Thi �ang, CTS
   58. HH Nguyễn C�ng Tăng, PTS
   59. HT Tăng Mỹ Thuận
   60. HH V� Th�nh Tr�n
   61. HH Nguyễn Phương
   Ghi ch�: (*) Danh s�ch từ HH GH Trưởng Ban
   Xin chư Huynh Ty đ� c� lịch tr�nh di chuyển, May b�y hay xe xin th�ng b�o cho ch�ng t�i v� TLBT để sắp xếp phương tiện đưa rước, trể lắm trước ng�y 10/6/03
   Danh S�ch tham dự n�y chưa kể hết th�nh phần BTC, Ban Giảng Huấn, Ban Gi�m Thị v� Ban Hộ niệm
   Ng�y 2 th�ng 6, 2003
   Huệ T�nh

    


   Do you Yahoo!?
   Free online calendar with sync to Outlook(TM).
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.