Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Ta^n Nie^n Mu+`ng Xua^n

Expand Messages
 • thien cao
  nhi luong wrote:VIQR, Unicode theo sau 1.- Bài thơ tứ tuyệt Khai bút . : Minh niên khai bút bút khai ba,
  Message 1 of 1 , Feb 2, 2003
  • 0 Attachment

    

    nhi luong <luongthanhtung@...> wrote:

   VIQR, Unicode theo sau
    

              1.- Ba`i tho+ tu+' tuye^.t   Khai bu't \.          :

                     Minh nie^n khai bu't bu't khai ba,
                     Va.n ho^. ddo^`ng thanh xu+o+'ng nha^'t ca\.
                     Chi' quye^'t ta.o bo^`i cha^n Ha.nh phu+o+'c,
                     Nha^n nha^n an la.c nha^.m vo^ tha\.
                     
                    Di.ch nghi~a :

            Na(m mo+'i khai bu't bu't no+~ hoa,
            Muo^n nha` ddo^`ng thanh ca le^n mo^.t ba`i ca\.
            Cu+o+ng quye^'t xa^y du+.ng bo^`i dda('p ne^`n Cha^n Ha.nh phu'c,
            Ngu+o+`i ngu+o+`i an vui kho^ng ai kha'c ai !
                 ( no^.i y' no'i le^n ca?nh dda.i ddo^`ng ta.i the^' gian )
                                                                __________
             2.- Ba`i ba't cu', MU+`NG XUA^N
    
   Mu+`ng Xua^n nghe ro^.n tie^'ng reo cu+o+`i,
   Mong u+o+'c Qu'y Mui` ddu+o+.m sa('c tu+o+i;
   Mong kha('p toa`n ca^`u nhua^`n Tha'nh �u+'c,
   Mong chung nha^n loa.i thua^.n Thie^n tho+`i;
   Mong ddo+`i Ma.t kie^'p noi ddu+o+`ng cha'nh,
   Mong buo^?i Ha. ngu+o+n bie^'t �a.o Tro+`i;
   Mong mo^.t mu`a Xua^n, Xua^n vi~nh cu+?u
   Mong vui, so^'ng �a.i �o^`ng no+i no+i !
        Thanh Tu`ng
    
   UNICODE
              1.- B�i thơ 4 tuyệt   Khai b�t .          :
                     Minh ni�n khai b�t b�t khai ba,
                     Vạn hộ đồng thanh xướng nhất ca.
                     Ch� quyết tạo bồi ch�n Hạnh phước,
                     Nh�n nh�n an lạc nhậm v� tha.
                                                                          Dịch nghĩa :
            Năm mới khai b�t b�t nỡ hoa,
            Mu�n nh� đồng thanh ca l�n một b�i ca.
            Cương quyết x�y dựng bồi đắp nền Ch�n Hạnh ph�c,
            Người người an vui kh�ng ai kh�c ai !
                 ( nội � n�i l�n cảnh đại đồng tại thế gian )
                                                                __________
    
             2.- B�i b�t c�, MỪNG XU�N
    
   Mừng Xu�n nghe rộn tie^'ng reo cười,
   Mong ước Q�y Mu� đượm sắc tươi;
   Mong khắp to�n cầu nhuần Th�nh �ức,
   Mong chung nh�n loại thuận Thi�n thời;
   Mong đời Mạt kiếp noi đường ch�nh,
   Mong buổi Hạ ngươn biết �ạo Trời;
   Mong một m�a Xu�n, Xu�n vĩnh cửu
   Mong vui, sống �ại �ồng nơi nơi !
    
        Thanh T�ng


   Add photos to your e-mail with MSN 8. Get 2 months FREE*.   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.