Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Hie^.n ta.i la`... (vietnet & unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  Vietnet Hie^.n ta.i la` mo n qua` cu?a cuo^.c so^ ng Ha~y tu+o+?ng tu+o+.ng co mo^.t nga^n ha`ng ghi va`o ta`i khoa?n cu?a ba.n 86. 400 d-o^ la mo^~i sa ng.
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2007
  • 0 Attachment
   Vietnet
   Hie^.n ta.i la` mo'n qua` cu?a cuo^.c so^'ng

   Ha~y tu+o+?ng tu+o+.ng co' mo^.t nga^n ha`ng ghi va`o
   ta`i khoa?n cu?a ba.n 86. 400 d-o^ la mo^~i sa'ng. Tuy
   nhie^n, pha^`n sai nga.ch cu?a nga`y na`y kho^ng
   d-u+o+.c chuye^?n sang nga`y kha'c. Mo^~i d-e^m nga^n
   ha`ng se~ xo'a he^'t pha^`n ba.n chu+a du`ng he^'t
   trong nga`y.

   Ba.n se~ la`m gi`... Di~ nhie^n la` ta^.n du.ng tu+`ng
   d-o^`ng, d-u'ng kho^ng...

   Mo^~i ngu+o+`i trong chu'ng ta d-e^`u co' mo^.t nga^n
   ha`ng nhu+ the^', d-o' chi'nh la` Tho+`i Gian.

   Mo^~i sa'ng no' ghi va`o ta`i khoa?n cu?a ba.n 86. 400
   gia^y. Khi d-e^m ve^`, no' xo'a he^'t pha^`n tho+`i
   gian ba.n chu+a ki.p d-a^`u tu+ va`o vie^.c co' i'ch.
   Nga^n ha`ng na`y kho^ng chuye^?n ba^'t cu+' khoa?n sai
   nga.ch na`o co`n la.i trong na`y va` cu~ng kho^ng cho
   ba.n chi tro^.i.

   Mo^~i nga`y ba.n nha^.n d-u+o+.c mo^.t ta`i khoa?n
   mo+'i. Cu+' d-e^m ve^` pha^`n du+ la.i trong nga`y se~
   bi. xo'a. Ne^'u ba.n kho^ng ta^.n du.ng d-u+o+.c
   khoa?n go+?i d-o', ngu+o+`i thie^.t tho`i chi'nh la`
   ba.n. Kho^ng the^? quay la.i qua' khu+', cu~ng kho^ng
   the^? cu+o+~ng la.i "nga`y mai". Ba.n pha?i so^'ng
   trong hie^.n ta.i chi? ba(`ng khoa?n d-a~ d-u+o+.c
   go+?i cu?a chi'nh nga`y ho^m nay. Vi` va^.y, ha~y
   d-a^`u tu+ tho+`i gian cu?a tu+`ng nga`y mo^.t ca'ch
   kho^n ngoan d-e^? la`m lo+.i nhie^`u nha^'t cho su+'c
   kho?e, ha.nh phu'c, va` su+. tha`nh d-a.t cu?a chi'nh
   ba?n tha^n ba.n.

   D-o^`ng ho^` va^~n d-e^`u d-e^`u go~ nhi.p, ba.n ha~y
   ta^.n du.ng nga`y ho^m nay.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t na(m, ha~y
   ho?i mo^.t ho.c sinh vu+`a thi ro+'t.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t tha'ng,
   ha~y ho?i mo^.t ba` me. sinh non.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t tua^`n,
   ha~y ho?i to^?ng bie^n ta^.p cu?a mo^.t to+` tua^`n
   ba'o.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t gio+`, ha~y
   ho?i ngu+o+`i ye^u nhau d-ang mong cho+` d-u+o+.c
   ga(.p ma(.t nhau.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t phu't, ha~y
   ho?i ngu+o+`i vu+`a tre^~ ta`u.

   D-e^? hie^?u d-u+o+.c gia' tri. cu?a mo^.t gia^y, ha~y
   ho?i mo^.t ngu+o+`i vu+`a thoa't hie^?m trong gang
   ta^'c.

   D-e^? hie^?u gia' tri. cu?a mo^.t nghi`n gia^y, ha~y
   ho?i chu? nha^n cu?a mo^.t chie^'c huy chu+o+ng The^'
   Va^.n Ho^.i.

   Ha~y bie^'t tra^n tro.ng mo^~i phu't gia^y ba.n d-ang
   co' trong tay! Va` ca^`n pha?i tra^n tro.ng no' ho+n
   nu+~a khi ba.n se? chia tho+`i gian vo+'i mo^.t ai
   d-o' d-a(.c bie^.t, d-a(.c bie^.t d-e^'n mu+'c ba.n
   pha?i da`nh tho+`i gian cu?a mi`nh cho ngu+o+`i a^'y.

   Ha~y nho+' ra(`ng tho+`i gian thi` kho^ng cho+` d-o+.i
   ai ca?.

   Ba.n be` thu+.c su+. la` ta`i sa?n he^'t su+'c quy'
   ba'u cu?a ba.n. Ho. d-em la.i nu. cu+o+`i cho ba.n,
   d-o^.ng vie^n ba.n vu+o+n d-e^'n tha`nh co^ng. Ho.
   la('ng nghe lo+`i ba.n no'i, cho ba.n mo^.t lo+`i khen
   ta(.ng, va` nha^'t la` ho. muo^'n tho^? lo^. ta^m
   ti`nh vo+'i ba.n.

   Ha~y the^? hie^.n cho ho. tha^'y ba.n quan ta^m to+'i
   ho. d-e^'n nhu+o+`ng na`o.

   Ha~y gu+?i tho^ng d-ie^.p na`y d-e^'n ba.n mi`nh.

   Ne^'u ba.n cu~ng nha^.n d-u+o+.c mo^.t tho^ng d-ie^.p
   nhu+ the^' tu+` ngu+o+`i kha'c thi` ba.n bie^'t ra(`ng
   mi`nh d-a~ co' mo^.t vo`ng tro`n ti`nh ba.n.

   Nga`y ho^m qua la` qua' khu+'

   Nga`y mai la` mo^.t d-ie^`u bi' a^?n

   Co`n ho^m nay la` mo^.t mo'n qua`

   Chi'nh vi` va^.y ma` ngu+o+`i ta va^~n go.i

   Hie^.n ta.i la` mo'n qua` cu?a cuo^.c so^'ng!

   Unicode

   Hiện tại là món quà của cuộc sống

   Hãy tưởng tượng có một ngân hàng ghi vào
   tài khoản của bạn 86. 400 đô la mỗi sáng.
   Tuy nhiên, phần sai ngạch của ngày này không
   được chuyển sang ngày khác. Mỗi đêm ngân
   hàng sẽ xóa hết phần bạn chưa dùng hết
   trong ngày.

   Bạn sẽ làm gì... Dĩ nhiên là tận dụng
   từng đồng, đúng không...

   Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân
   hàng như thế, đó chính là Thời Gian.

   Mỗi sáng nó ghi vào tài khoản của bạn 86.
   400 giây. Khi đêm về, nó xóa hết phần
   thời gian bạn chưa kịp đầu tư vào việc
   có ích. Ngân hàng này không chuyển bất cứ
   khoản sai ngạch nào còn lại trong này và
   cũng không cho bạn chi trội.

   Mỗi ngày bạn nhận được một tài khoản
   mới. Cứ đêm về phần dư lại trong ngày
   sẽ bị xóa. Nếu bạn không tận dụng
   được khoản gởi đó, người thiệt thòi
   chính là bạn. Không thể quay lại quá khứ,
   cũng không thể cưỡng lại “ngày mai”.
   Bạn phải sống trong hiện tại chỉ bằng
   khoản đã được gởi của chính ngày hôm
   nay. Vì vậy, hãy đầu tư thời gian của
   từng ngày một cách khôn ngoan để làm lợi
   nhiều nhất cho sức khỏe, hạnh phúc, và
   sự thành đạt của chính bản thân bạn.

   Đồng hồ vẫn đều đều gõ nhịp, bạn
   hãy tận dụng ngày hôm nay.

   Để hiểu được giá trị của một năm,
   hãy hỏi một học sinh vừa thi rớt.

   Để hiểu được giá trị của một tháng,
   hãy hỏi một bà mẹ sinh non.

   Để hiểu được giá trị của một tuần,
   hãy hỏi tổng biên tập của một tờ tuần
   báo.

   Để hiểu được giá trị của một giờ,
   hãy hỏi người yêu nhau đang mong chờ
   được gặp mặt nhau.

   Để hiểu được giá trị của một phút,
   hãy hỏi người vừa trễ tàu.

   Để hiểu được giá trị của một giây,
   hãy hỏi một người vừa thoát hiểm trong
   gang tấc.

   Để hiểu giá trị của một nghìn giây, hãy
   hỏi chủ nhân của một chiếc huy chương
   Thế Vận Hội.

   Hãy biết trân trọng mỗi phút giây bạn
   đang có trong tay! Và cần phải trân trọng
   nó hơn nữa khi bạn sẻ chia thời gian với
   một ai đó đặc biệt, đặc biệt đến
   mức bạn phải dành thời gian của mình cho
   người ấy.

   Hãy nhớ rằng thời gian thì không chờ đợi
   ai cả.

   Bạn bè thực sự là tài sản hết sức quý
   báu của bạn. Họ đem lại nụ cười cho
   bạn, động viên bạn vươn đến thành công.
   Họ lắng nghe lời bạn nói, cho bạn một
   lời khen tặng, và nhất là họ muốn thổ
   lộ tâm tình với bạn.

   Hãy thể hiện cho họ thấy bạn quan tâm
   tới họ đến nhường nào.

   Hãy gửi thông điệp này đến bạn mình.

   Nếu bạn cũng nhận được một thông điệp
   như thế từ người khác thì bạn biết
   rằng mình đã có một vòng tròn tình bạn.

   Ngày hôm qua là quá khứ

   Ngày mai là một điều bí ẩn

   Còn hôm nay là một món quà

   Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi

   Hiện tại là món quà của cuộc sống!

   Cao-D-a`i kho^ng ha(?n chi? la` mo^.t d-u+'c-tin to^n
   gia'o, pha't xua^'t tu+` Vie^.t Nam. Cao D-a`i co`n
   la` mo^.t lo^'i so^'ng, -o^.t con d-u+o+`ng hie^.p
   d-o^`ng mo.i d-u+'c tin, hie^.p d-o^`ng mo.i sa('c
   da^n, mo.i sa('c to^.c d-e^? ti`m d-e^'n bi`nh an,
   ha.nh phu'c, tie^'n bo^., tri'-hue^. va` gia?i
   thoa't cho nha^n loa.i.
    
   Cao-Đ੠kh?hẳn chỉ l࠭ột đức-tin t?iᯬ
   phᴠxuất từ Việt-Nam. Cao Đ੠c򮠬࠭ột
   lối sống, một con đường hiệp đồng mọi
   đức tin, hiệp đồng mọi sắc d⮬ mọi
   sắc tộc để t쭠đến b쮨 an, hạnh ph?iến
   bộ, trí­¨uệ và §iải thoá´¦nbsp;cho nhâ® loại.
    

   Tu-Chu?ng-Vie^.n/Tu-Chủng-Viện
   THIE^`N-TA^M TI.NH-THA^'T / THIỀN-T
   TỊNH-THẤT
   Dai-Dao Monasteries
   276 Senter Rd.
   San Jose CA 95111
   Phone & Fax (408) 629-5916 Cell (336) 402-5582
   Thientamtinhthat@...
    Ba?o-Du+o+~ng Ngu+o+`i gia` - Xa^y du+.ng Gio+'i
   tre?  Bảo-Dưỡng Người gi࠭ X⹠dựng
   Giới trẻ

   Ti`m Bi`nh-an, Ha.nh-phu'c, Tri'
   hue^. Gia?i-thoa't cho Nha^n-sanh
   Tì­ B쮨-an, Hạnh-ph?bsp;Trí­¨uệ
   Giải-thoᴠcho Nh⮭sanh    
     


   ____________________________________________________________________________________
   Be a better Globetrotter. Get better travel answers from someone who knows. Yahoo! Answers - Check it out.
   http://answers.yahoo.com/dir/?link=list&sid=396545469
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.