Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

La('ng nghe va` thu+.c ha`nh

Expand Messages
 • thien cao
  Monday, July 02, 2007 What do I mean by loving ourselves properly? I mean first of all, desiring to live, accepting life as a very great gift and a great good,
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2007
   Monday, July 02, 2007


   What do I mean by loving ourselves properly? I mean
   first of all, desiring to live, accepting life as a
   very great gift and a great good, not because of what
   it gives us, but because of what it enables us to give
   to others.

   Thomas Merton


   Cao-D-a`i
   kho^ng ha(?n chi? la` mo^.t d-u+'c-tin to^n gia'o,
   pha't xua^'t tu+` Vie^.t Nam. Cao D-a`i co`n la` mo^.t
   lo^'i so^'ng, -o^.t con d-u+o+`ng hie^.p d-o^`ng mo.i
   d-u+'c tin, hie^.p d-o^`ng mo.i sa('c da^n, mo.i sa('c
   to^.c d-e^? ti`m d-e^'n bi`nh an, ha.nh phu'c, tie^'n
   bo^., tri'-hue^. va` gia?i thoa't cho nha^n loa.i.
    
   Cao-Đài không hẳn chỉ là một
   đức-tin tôn giáo, phát xuất từ
   Việt-Nam. Cao Đài còn là một
   lối sống, một con
   đường hiệp đồng
   mọi đức tin, hiệp
   đồng mọi sắc dân, mọi
   sắc tộc để tìm đến
   bình an, hạnh phúc, tiến bộ,
   trí-huệ và giải thoát cho nhân loại.
    

   Tu-Chu?ng-Vie^.n/Tu-Chủng-Viện
   THIE^`N-TA^M TI.NH-THA^'T / THIỀN-TÂM
   TỊNH-THẤT
   Dai-Dao Monasteries
   276 Senter Rd.
   San Jose CA 95111
   Phone & Fax (408) 629-5916 Cell (336) 402-5582
   Thientamtinhthat@...
    Ba?o-Du+o+~ng Ngu+o+`i gia` - Xa^y du+.ng Gio+'i
   tre?  Bảo-Dưỡng Người
   già - Xây dựng Giới trẻ

   Ti`m Bi`nh-an, Ha.nh-phu'c, Tri' hue^. Gia?i-thoa't
   cho Nha^n-sanh
   Tìm Bình-an, Hạnh-phúc, Trí-huệ
   Giải-thoát cho Nhân-sanh    
     

   ____________________________________________________________________________________
   Shape Yahoo! in your own image. Join our Network Research Panel today! http://surveylink.yahoo.com/gmrs/yahoo_panel_invite.asp?a=7
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.