Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ky? Nie^m Khai Minh D-a.i D-a.o (vietnet & unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  Tu-Chu?ng-Vie^.n/Tu-Chủng-Viện THIE^`N-TA^M TI.NH-THA^ T / THIỀN-TÂM TỊNH-THẤT Dai-Dao Monasteries 276 Senter Rd. San Jose CA 95111 Phone & Fax
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2006
   Tu-Chu?ng-Vie^.n/Tu-Chủng-Viện
   THIE^`N-TA^M TI.NH-THA^'T / THIỀN-TÂM TỊNH-THẤT
   Dai-Dao Monasteries
   276 Senter Rd.
   San Jose CA 95111
   Phone & Fax (408) 629-5916 Cell (336) 402-5582
    Ba?o-Du+o+~ng Ngu+o+`i gia` - Xa^y du+.ng Gio+'i tre?
    Bảo-Dưỡng Người già - Xây dựng Giới trẻ
   Ti`m Bi`nh-an, Ha.nh-phu'c, Tri' hue^. Gia?i-thoa't cho Nha^n-sanh
   Tìm Bình-an, Hạnh-phúc, Trí-huệ Giải-thoát cho Nhân-sanh
    
   THIE^.P-MO+`i

   Nha^n di.p Ky?-nie^m Khai-Minh D-a.i-D-a.o na(m thu+' 82, mo^.t buo^?i le^~ Ca^`u-nguye^.n Hoa` Bi`nh The^'-Gio+'i vo+'i Bu+?a Com Chay tha^n ma^.t va` mo^.t Chuong-tri`nh Ta^n Co^? nha.c Phuo+'c-d-ie^`n se~ d-uo+.c to^? chu+'c va`o 3 gio+` chie^`u nga`y Thu+' ba?y 2 tha'ng 12, na(m 2006 ta.i 276 Senter Rd. San Jose,
   Ki'nh mo+`i Qui' D-o^`ng huong va` gia-d-inh tha^n hu+~u da`nh thi` gio+` d-e^'n tham du+. nha(`m go'p tay xa^y du+.ng ca'c hoa.t d-o^.ng tu+`-thie^.n va` va(n-hoa' ti'n-nguo+?ng Vie^t-Nam. Tha`nh tha^.t ca'm o+n.
    
   Thie^`n-Ta^m Ti.nh-Tha^'t,
    
   Ghi-chu': U?ng ho^. cho sinh hoa.t na`y, hoa`n toa`n tuy` hi? co^ng d-u+'c. Ngoa`i ra d-a^y cung la` buo^?i ho.p ma(.t ro^.ng ra?i ca'c Anh, Chi., Em trong nga`nh nghe^` Gardening, Construction va` Landscaping quanh vu`ng. Gia-d-inh Anh Chi. Le^ Hoa`ng Da^n ki'nh mo+`i.
    
    
   THIỆP-MỜi
    
   Nhân dịp Kỷ-niêm Khai-Minh Đại-Đạo năm thứ 82, một buổi lễ Cầu-nguyện Hoà Bình Thế-Giới với Bửa Cơm Chay thân mật và một Chương-trình Tân Cổ nhạc Phước-điền sẽ được tổ chức vào 3 giờ chiều ngày Thứ bảy 2 tháng 12, năm 2006 tại 276 Senter Rd. San Jose.
    
   Kính mời Quí Đồng hương và gia-đinh thân hữu dành thì giờ đến tham dự nhằm góp tay xây dựng các hoạt động từ-thiện và văn-hoá tín-ngưởng Viêt-Nam. Thành thật cám ơn.
    
   Thiền-Tâm Tịnh-Thất,
    
    
   Ghi-chú:
   Ủng hộ cho sinh hoạt này, hoàn toàn tuỳ hỉ công đức. Ngoài ra đây cũng là buổi họp mặt rộng rải các Anh, Chị, Em trong ngành nghề Gardening, Construction và Landscaping quanh vùng. Gia-đình Anh Chị Lê Hoàng Dân kính mời.
    


    
     


   Cheap Talk? Check out Yahoo! Messenger's low PC-to-Phone call rates.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.