Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

LE VIA DUC ME DIEU TRI KIM MAU (Download, vietnet & unicode)

Expand Messages
 • ThienTam TinhThat
  ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ THIE^N-D-A.O TRI -HUE^. GIA?I THOA T THI�N-ĐẠO TR�-HUỆ GIẢI THO�T Cao-D-a`i kho^ng ha(?n chi? la` mo^.t d-u+ c-tin
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2006
  • 0 Attachment
       ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
   THIE^N-D-A.O TRI'-HUE^. GIA?I THOA'T
   THIÊN-ĐẠO TRÍ-HUỆ GIẢI THOÁT
    
   Cao-D-a`i kho^ng ha(?n chi? la` mo^.t d-u+'c-tin to^n gia'o, pha't xua^'t tu+` Vie^.t Nam. Cao D-a`i co`n la` mo^.t lo^'i so^'ng,  mo^.t con d-u+o+`ng hie^.p d-o^`ng mo.i d-u+'c tin, hie^.p d-o^`ng mo.i sa('c da^n, mo.i sa('c to^.c d-e^? ti`m d-e^'n bi`nh an, ha.nh phu'c, tie^'n bo^., tri'-hue^. va` gia?i thoa't cho nha^n loa.i.
    
   Cao-Đài không hẳn chỉ là một đức-tin tôn giáo, phát xuất từ Việt-Nam. Cao Đài còn là một lối sống, một con đường hiệp đồng mọi đức tin, hiệp đồng mọi sắc dân, mọi sắc tộc để tìm đến bình an, hạnh phúc, tiến bộ, trí-huệ và giải thoát cho nhân loại.
    
                    www.nhipcaugiaoly.org
    
   Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
   Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 người bạn quen biết
    Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
    
   vietnet
    D-A.I-D-A.O TAM-KY` PHO^?-D-O^.
   Toa` Tha'nh Ta^y Ninh va` ca'c Gia'o Ho^.i, Ho^.i Tha'nh Cao D-a`i
   "THIE^`N-TA^M TI.NH-THA^'T" HPMC - HAPPINESS & PEACE MEDITATION CENTER
   276 Senter Rd. San Jose CA 95111, Phone & Fax (408) 629-5916, Bus 70, 72, 73, 68 Thientamtinhthat@...
   "Ba?o-du+o+~ng ngu+o+`i gia`, Xa^y du+.ng gio+'i tre?, Ti`m bi`nh-an va` ha.nh-phu'c cho nha^n-sanh"
   Duy-tri` va` truye^`n-ba' ne^?n va(n-hoa' ti'n-nguo+?ng cao-qui', d-a.i-d-o^`ng da^n-to^.c
   LE^~ VI'A D-U+'C ME. DIE^U TRI` KIM MA^~U- TRUNG THU RA(`M THA'NG 8
   Tra^n tro.ng ki'nh mo+`i chu+ D-a.o hu+~u, D-a.o ta^m lu+o+~ng pha'i va` ca'c em Thanh thie^u nie^n da`nh thi` gio+` d-e^'n tham du+. Le^~ Vi'a D-u+'c Me. Thie^ng Lie^ng va` cu~ng la` nga`y Trung Thu, Te^'t Nhi d-o^`ng.
   Buo^?i le^~ d-u+.o+c to^? chu+'c va`o 11:30 tru+a Chu? nha^.t nga`y 8 tha'ng 10, 2006 nha(`m 17 tha'ng 8 A^m li.ch ta.i Tu Chu?ng Vie^.n THIE^`N TA^M TI.NH THA^'T, 276 Senter Rd. San Jose California.
      11:00 - D-a.o hu+~u va` D-a.o ta^m te^` tu+.u
      11:30 - Cha`o mu+`ng va` tuye^n bo^' ly' do
      12:00 - Hie^'n Le^~ D-u+'c Vo^ Cu+.c Tu+` To^n
         Da^ng so+' ca^`u nguye^.n Quo^'c tha'i da^n an va` Hoa` bi`nh the^' gio+'i
      12:30 - Thuye^'t Minh Gia'o Ly': " Ti`nh Thu+o+ng cu?a D-u+'c Me. Vo^ Cu+.c Tu+` To^n"
      01:00 - Tho. trai
      01:30 - Va(n nghe^. va` Sinh hoa.t Thanh Thie^'u Nie^n
      06:00 - Cu'ng Cha^?n te^'
   Tu Chu?ng Vie^.n vu+`a mo+'i tha`nh la^.p trong ba tha'ng qua, d-a.o su+. va` co^ng tri`nh tu su+?a, xa^y du+.ng co`n ra^'t nhie^`u d-a d-oan be^` bo^.n, Ho^.i D-o^`ng Qua?n Tri. va`  chu+ d-a.o-hu+?u, d-a.o ta^m co^' ga('ng trong kha? na(ng co' ha.n cu?a mi`nh. Ki'nh mong Qui' lie^.t vi. quang la^m tham du+. va` go'p ta^m ca^`u nguye^.n le^n ca'c D-a^'ng ho^. tri` cho mo.i gia d-i`nh d-u+o+.c Bi`nh An, Ha.nh Phu'c va` nie^`m tin d-a.o-d-u+'c chan ho`a kha('p mo.i no+i.
   Nam Mo^ Die^u Tri` Kim Ma^~u Vo^-Cu+.c D-a.i-Tu+`-To^n
   TM Thie^`n-Ta^m Ti.nh-Tha^'t
   Vie^.n-Tru+o+?ng

   Thu+`a Su+? Hue^.-Ta'nh
   Ghi-chu': 6:00 chie^`u thu+' sa'u, Ra(`m tha'ng 8 a^l (nha(`m 6 tha'ng 10 dl) hie^'n le^~ nhu+ thu+o+`ng le^.. Ho`n Non bo^. Qua'n The^' A^m d-ang die^~n tie^'n xa^y du+.ng do qui' Hie^`n Huynh D-i.nh, Nho+n, Ha?i co^ng qu?a, nha^n co+ ho^.i na`y xin ke^u go.i chu+ d-a.o ta^m cu`ng chia xe? co^ng-d-u+'c. Ki'nh mo+`i d-a(ng ky' ca`ng so+'m ca`ng to^'t Kho'a Tu du+o+~ng Mu`a Le^~ Ta. A^n ha`ng na(m va`o ca'c nga`y 23, 24, 25, 26 tha'ng 11, 2006
    
   Unicode
    
   ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
   Toà Thánh Tây Ninh và các Giáo Hội, Hội Thánh Cao Đai
   “THIỀN-TÂM TỊNH-THẤT” HPMC - HAPPINESS & PEACE MEDITATION CENTER
   276 Senter Rd. San Jose CA 95111, Phone & Fax (408) 629-5916, Bus 70, 72, 73, 68 Thientamtinhthat@...
   “Bảo-duỡng nguời già, Xây dựng giới trẻ, Tìm bình-an và hạnh-phúc cho nhân-sanh”
   Duy-trì và truyền-bá nển văn-hoá tín-nguởng cao-quí, đại-đồng dân-tộc
   LỄ VÍA
   ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ KIM MẪU- TRUNG THU RẰM THÁNG 8
   Trân trọng kính mời chu Đạo hữu, Đạo tâm luỡng phái và các em Thanh thiêu niên dành thì giờ đến tham dự Lễ Vía Đức Mẹ Thiêng Liêng và cung là ngày Trung Thu, Tết Nhi đồng.
   Buổi lễ đựoc tổ chức vào 11:30 trua Chủ nhật ngày 8 tháng 10, 2006 nhằm 17 tháng 8 Âm lịch tại Tu Chủng Viện THIỀN TÂM TỊNH THẤT, 276 Senter Rd. San Jose California.
   11:00 - Đạo hữu và Đạo tâm tề tựu
   11:30 - Chào mừng và tuyên bố lý do
   12:00 - Hiến Lễ Đức Vô Cực Từ Tôn
   Dâng sớ cầu nguyện Quốc thái dân an và Hoà bình thế giới
   12:30 - Thuyết Minh Giáo Lý: “ Tình Thuong của Đức Mẹ Vô Cực Từ Tôn”
   01:00 - Thọ trai
   01:30 - Văn nghệ và Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên
   06:00 - Cúng Chẩn tế
   Tu Chủng Viện vừa mới thành lập trong ba tháng qua, đạo sự và công trình tu sửa, xây dựng còn rất nhiều đa đoan bề bộn, Hội Đồng Quản Trị và chu đạo-hửu, đạo tâm cố gắng trong khả năng có hạn của mình. Kính mong Quí liệt vị quang lâm tham dự và góp tâm cầu nguyện lên các Đấng hộ trì cho mọi gia đinh đuợc Bình An, Hạnh Phúc và niềm tin đạo-đức chan hòa khắp mọi noi.
   Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô-Cực Đại-Từ-Tôn
   TM Thiền-Tâm Tịnh-Thất
   Viện-Truởng
    
   Thừa Sử Huệ-Tánh
   Ghi-chú: 6:00 chiều thứ sáu, Rằm tháng 8 âl (nhằm 6 tháng 10 dl) hiến lễ nhu thuờng lệ. Hòn Non bộ Quán Thế Âm đang diễn tiến xây dựng do quí Hiền Huynh Định, Nhon, Hải công qủa, nhân co hội này xin kêu gọi chu đạo tâm cùng chia xẻ công-đức. Kính mời đăng ký càng sớm càng tốt Khóa Tu duỡng Mùa Lễ Tạ Ân hàng năm vào các ngày 23, 24, 25, 26 tháng 11, 2006


   How low will we go? Check out Yahoo! Messenger’s low PC-to-Phone call rates.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.