Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [CAODAITESTAMENT] Ke^u go.i le^n d-u+o+`ng Phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o (vietnet & unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  Ki nh Hie^`n Muo^.i, No i ra(`ng 55 hay 60 tuo^?i chi? la` vi du. tho^i, to^ i d-a chi? co`n 20, 30 na(m d-e^? d-a p d-e^`n o+n Tha^`y, Me. va` ca c ba^.c d-i
  Message 1 of 1 , Oct 30, 2005
   Ki'nh Hie^`n Muo^.i,
    
   No'i ra(`ng 55 hay 60 tuo^?i chi? la` vi' du. tho^i, to^'i d-a chi? co`n 20, 30 na(m d-e^? d-a'p d-e^`n o+n Tha^`y, Me. va` ca'c ba^.c d-i tru+o+'c. Co`n ne^'u chu'ng ta d-a~ 60 tuo^?i thi` chuo^?i d-o+`i phu.c vu. d-a.o pha'p va` nha^n sanh co' the^? se~ nga('n ho+n. Cho ne^n chu'ng ta ca^`n pha?i ga^'p ru't ho+n nu+~a d-e^? phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o va^.y.
    
   Kho^ng co' y' ba?o ca'c d-a.o d-o^` tre^n 60 pha?i thu? pha^.n gia` d-a^u nghe !
    
   Hue^. Ta'nh
    
   PS. Ve^` d-i.a d-ie^?m Ti.nh tha^'t mo+'i na(`m tre^n lu+ng chu+`ng d-o^`i Oakland Hills. chi? 5 phu't la` le^n d-i?nh nui' nhi`n ra tro+`i bie^?n nui' non va` bao qua't tha`nh pho^' Oakland. (ve^` d-e^m la.i ca`ng ru+.c ro+? ho+n) Chi? 10, 15 phu't la` ra d-e^'n bo+` bie^?n Alameda. Co`n xuo^'ng downtown Oakland cu~ng chi? 5, 10 phu't tho^i.
    
   Mong he.n ga(.p go+? trong mua` so^'ng tu nga('n ha.n Thanksgiving 24/11 d-e^'n 27/11
    
   Unicode
    
   Kính Hiền Muội,
    
   Nói rằng 55 hay 60 tuổi chỉ là ví dụ thôi, tối đa chỉ còn 20, 30 năm để đáp đền ơn Thầy, Mẹ và các bậc đi trước. Còn nếu chúng ta đã 60 tuổi thì chuổi đời phục vụ đạo pháp và nhân sanh có thể sẽ ngắn hơn. Cho nên chúng ta cần phải gấp rút hơn nữa để phế đời hành đạo vậy.
   Không có ý bảo các đạo đồ trên 60 phải thủ phận già đâu nghe !
   Huệ Tánh
   PS. Về địa điểm Tịnh thất mới nằm trên lưng chừng đồi Oakland Hills. chỉ 5 phút là lên đỉnh nuí nhìn ra trời biển nuí non và bao quát thành phố Oakland. (về đêm lại càng rực rở hơn) Chỉ 10, 15 phút là ra đến bờ biển Alameda. Còn xuống downtown Oakland cũng chỉ 5, 10 phút thôi.
   Mong hẹn gặp gở trong muà sống tu ngắn hạn Thanksgiving 24/11 đến 27/11
   Unicode
    
   Vietnet
    
   Con d-u+o+`ng D-a.i D-a.o Tam Ky` Pho^? D-o^., cu+'u the^' ky` 3, la`m tro`n su+' ma.ng D-u+'c Chi' To^n, d-o`i ho?i tha^.t nhie^`u nha^n su+. hy sinh phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o.
    
   Thie^'u nhu+~ng ngu+o+`i da^'n tha^n cho su+' ma.ng na`y, hy vo.ng xa^y du+.ng gia'o ho^.i, xa^y du+.ng Ho^.i Tha'nh, tha`nh la^.p Tu vie^.n, Chu?ng vie^.n, tha`nh la^.p ca'c do`ng tu tha^.t kho' tro+? tha`nh hie^.n thu+.c. Cho ne^n vie^.c ke^u go.i tha`nh pha^`n hie^'n da^ng, phe^' d-o+`i ha`nh d-a.o la` nhu+~ng vie^.c la`m ca^'p thie^'t ho+n bao gio+` he^'t.
    
   Ne^'u chu'ng ta va`o ca'i tuo^?i 55 hay 60, chuo^?i d-o+`i co`n la.i d-e^? phu.ng su+. d-a.o pha'p va` nha^n sanh tha^.t kho^ng da`i. To^'i d-a la` 20, 30 na(m la` cu`ng. Vi va^.y nhu+~ng ai thu+a` hu+o+?ng D-a.i A^n Xa' ky` ba, ha~y mau thu xe^'p vie^.c ca' nha^n, gia d-i`nh d-e^? mong co`n i't nhie^`u nga`y gio+` d-a'p d-e^`n a^n sa^u Tha`y, Me.
    
   Mo.i go'p y' ve^` ha`nh tri`nh tu ta^.p va` d-o^. the^' xin vie^'t tho+ ve^`:
    
   Thie^`n Ta^m Ti.nh Tha^'t Oakland
   7002 Greenly Dr.
   Oakland CA 94605
    
   Tel. (510) 568-9208
   Cell (336) 402-5582
    
   Unicode

   Con đường Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cứu thế kỳ 3, làm tròn sứ mạng Đức Chí Tôn, đòi hỏi thật nhiều nhân sự hy sinh phế đời hành đạo.

   Thiếu những người dấn thân cho sứ mạng này, hy vọng xây dựng giáo hội, xây dựng Hội Thánh, thành lập Tu viện, Chủng viện, thành lập các dòng tu thật khó trở thành hiện thực. Cho nên việc kêu gọi thành phần hiến dâng, phế đời hành đạo là những việc làm cấp thiết hơn bao giờ hết.
    
   Nếu chúng ta vào cái tuổi 55 hay 60, chuổi đời còn lại để phụng sự đạo pháp và nhân sanh thật không dài. Tối đa là 20, 30 năm là cùng. Vi vậy những ai thưà hưởng Đại Ân Xá kỳ ba, hãy mau thu xếp việc cá nhân, gia đình để mong còn ít nhiều ngày giờ đáp đền ân sâu Thày, Mẹ
   Mọi góp ý về hành trình tu tập và độ thế xin viết thơ về:
    
   Thiền Tâm Tịnh Thất Oakland
   7002 Greenly Dr.
   Oakland CA 94605
    
   Tel. (510) 568-9208
   Cell (336) 402-5582
   Email: Thientamtinhthat@...

   Libby Nguyen <yenduong6@...> wrote:
   Kinh Dao Huynh,
   Theo thong bao keu goi nay thi se duoc gioi han ve tuoi doi den 60 tuoi ?
   Vay la nhung Dao do^` tren 60 nen thu? pha^.n gi`a ? 


   Yahoo! FareChase - Search multiple travel sites in one click.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.