Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: Tho^ng ba'o d-e^? tra'nh ngo^. nha^.n (vietnet & unicode)

Expand Messages
 • tanhung
  What??? TS600 la.i co ... tho^ng ca o nu+~a cu`ng chu+ chu+ c sa( c , chu+ c vie^.c ... v.v. nu+~a a` ??? Tho^ng ca o hay tho^ng ba o gi` dda^y ??? Me.c ...
  Message 1 of 3 , Sep 1, 2005
   What??? TS600 la.i co' ... tho^ng ca'o nu+~a cu`ng chu+ chu+'c sa('c ,
   chu+'c vie^.c ... v.v. nu+~a a` ???  Tho^ng ca'o hay tho^ng ba'o gi`
   dda^y ???
    
   Me.c ... ro~ ra`ng la` "nho^? ra ro^`i lie^'m la.i" ...  Mo+'i no'i ...
   "nghe theo tie^'ng go.i thie^ng lie^ng, cha^'m du+'t ddo^'i thoa.i ..."
   ddu+o+.c ma^'y nga`y la.i ... lo` do` ra nhu+ quy? nha^.p tra`ng
   la~i nha~i , nho+i la.i ba ca'i tro` ... "nga^.m ma'u phun ngu+o+`i"
   cu? ri'ch ...
    
   What??? IP 207.200.116.74 ???  Mai mo^'t lo` mo` ve^` NC hay
   xuo^'ng a^m phu? cha^`u Quy? Su+' thi` "IP cho`i Ti`nh Tie^`n Tu+.
   Tu+?" cu~ng mang theo ke` ke` be^n lu+ng dda^'y pho?ng ???
   Do^'t ma` ba`y dda(.t no'i chu+~ ... , caothien 45 = vi_nhansinh ...
   go+?i ba^'t cu+' no+i dda^u , ma'y na`o ngu+o+`i ta cu~ng truy
   ra ma` tho^i ...  Ke^? ca? "ca'c nga`i" Ba?o DDa.o , Ba?o Pha'p ,
   Ba?o The^' do TS600 tu+. bie^n tu+. die^~n kia nu+~a , okay ...
    
   Well, ba ca'i vu. la(ng nha(ng na`y TS600 dda~ tham kha?o y' kie^'n
   vo+'i "nga`i chu? tru+o+?ng" Ngo.c Ma('t Thanh cu?a "ca'i cho`i
   Ti`nh Tie^`n Tu+. Tu+?" ro^`i chu+a ?  Hay la` TS600 coi chu+'c
   sa('c Cu+?u Tru`ng DDa`i do TS600 ta^'n phong na`y la` ngu+o+`i
   dde^? ... sai va(.t ???  Ke^? ca? vie^.c ... sai ve^` VN dda(.ng ba'o
   ca'o ti`nh hi`nh Cao DDa`i Ha?i Ngoa.i vo+'i CS trong tha'ng vu+`a
   qua ???  So+. a` ???  Chuye^'n na`y TS600 ve^` VN la` co' ma`n
   lo^i tho^i vo+'i Uy? Ban To^n Gia'o ddo' nghen ...  Tu+. nhie^n la.i
   mang tro`ng va`o co^? ???
    
   Cha(?ng bie^'t "nga`i chu? tru+o+?ng" cu?a ca'i go.i la` "cho`i
   Ti`nh Tie^`n Tu+. Tu+?" ve^` VN ba'o ca'o ra sao ma` o^ng ba.n
   que^ qua'n o+? Tam Quan cu?a to^i co' cho bie^'t , dda.i kha'i ,
   nhu+ va^`y , nhu+ va^`y ...
    
   TS600 tu+o+?ng la` co' co^ng ai de` co' to^.i ... vi` , ra(`ng thi` la` ,
   trong nu+o+'c ai ai cu~ng bie^'t ... Nha` Nu+o+'c CS dda~ ho?i
   tha(m su+'c khoe? ... Ho^.i Tha'nh Ca^`u Kho Tam Quan va` dda~
   ra li.nh ... ngu+ng xa^y ca^'t ...  DDo^`ng tho+`i ... nha^n sinh , ba'
   ta'nh cu?a Ho^.i Tha'nh Ca^`u Kho Tam Quan va` Tha'nh Tha^'t
   Trung Chi'nh o+? Cam Ranh ... coi nhu+ bi. pha^n ho'a va` ddang
   no^.p ddo+n le^n nho+` ... Nha` Nu+o+'c CS gia?i quye^'t ro~ ra`ng
   ve^` va^'n dde^` "Tu+ Ca'ch Pha'p Nha^n" cu?a nhu+~ng vi. chu+'c
   sa('c , chu+'c vie^.c na`o dda~ ... phong chu+'c Thu+`a Su+? cho
   Cao Lu+o+ng Thie^.n ...  cu~ng nhu+ "Tu+ Ca'ch Pha'p Nha^n"
   cu?a nhu+~ng chu+'c sa('c , chu+'c vie^.c na`o cu?a Ho^.i Tha'nh
   Truye^`n Gia'o va` Ho^.i Tha'nh Tie^n Thie^n dda~ ... cha^'p nha^.n
   su+. phong chu+'c na`y ...
    
   Hu+`m ... bo+?i va^.y du+o+`ng nhu+  TS600 muo^'n dda'nh la.c
   hu+o+'ng du+ lua^.n Cao DDa`i Ha?i Ngoa.i ... ne^n ba`y dda(.t dda^m
   ddo+n thu+a DDo^ng he^'t chuye^.n na`y dde^'n chuye^.n kha'c ...
   la`m tha(`ng nho? to^'i nga`y nhu+'c dda^`u , me^.t o'c thi` tho^i ... 
    
   Ra'ng le^n nghen DDo^ng , ddu+o+`ng da`i mo+'i bie^'t ngu+.a hay ...
   Co`n nu+o+'c co`n ta't , tu+` tu+` mi`nh se~ ra nhie^`u chie^u mo+'i
   ngoa.n mu.c ho+n ...
    
   Tra^n tro.ng,
   Ho^`ng Lan & Ta^'n Hu+ng


   dalena vu <dalenatvu@...> wrote:

   Mo+`i ca'c ba.n d-o.c tho+ con " NHA'I " mo+'i sa'ng ta'c .

   "Co' cha'nh tu+. nhie^n pha?i co' ta` ,

   Cha'nh ta` cu~ng bo+?i mo^.t mi`nh ta . cu+o+`i...

   A^m du+o+ng chi'nh tha^.t la` ta` cha'nh ,

   Khu+? tru+o+.c lu+u thanh cu~ng d-o' ma`   "

                               chie^u tie^n vo^ a?nh la~o , 2 cu+o+`i...


   From:  thien cao <caothien45@...>
   To:  caodaitestament@yahoogroups.com, Caodaism_CauKhoTamQuan@yahoogroups.com, caodaigiaoly@yahoogroups.com, caodai-tayninh@yahoogroups.com, caodai@yahoogroups.com, caodaiinformationcenter@yahoogroups.com, diendancaodai@yahoogroups.com, diendanchinhtri@yahoogroups.com, hoinghi@yahoogroups.com, mevietnam@yahoogroups.com, nuoc_viet@yahoogroups.com, SGHN_9@yahoogroups.com, thaoluan@yahoogroups.com, ttncdtg@yahoogroups.com, TVBKBC4027@yahoogroups.com, "LS Nguyen Huong Bich Yen (Nguyen Bich Yen WA) CaoDai" <libwbc@...>, LS Pho Chon CaoDai <phochon@...>, "LS Tang Huong My Thuan (Tang My Thuan Mont.) CaoDai" <thuantang@...>, "LS Thai Thu Thanh (Pham Van Thu AU) CaoDai" <Trucsonpham@...>, "LS Thuong Bien Thanh (Do Bien CA) CaoDai" <biendanang@...>, "LS Thuong Nghia Thanh (Lam Nghia WA) CaoDai" <Maclam@...>, LS Thuong Thanh Thanh CaoDai <longthanh555@...>, "LS Trinh Van Du (GE) CaoDai" <trinhvandu@...>, Luong Thanh Tung CaoDai <luongthanhtung@...>, Ngoc Lan & Phuc CaoDai <huynhlan22@...>, Nguyen Tien Tung CaoDai <tientungnguyen@...>, "Nguyen Trung Dao (2) CaoDai" <d34nguyen@...>, Nguyen Vinh CaoDai <vinh1abc@...>, Phan Phuong Hoang CaoDai <hoangphuongphan70@...>, QuangMai CaoDai <quangman_nqm@...>, Tammi Khuc CaoDai <tammikhuc@...>, Thien Ly Buu Toa CaoDai <tlbt@...>, Thien Tranh CaoDai <thientranh@...>, Thu & Bao CaoDai <baotran_2000@...>, Thu Khanh CaoDai <saonhai@...>, Trinh Kim Long - K18 CaoDai <longkt18@...>, Vo Dang CaoDai <dangvo2@...>, Vo Tuan Kiet CaoDai <kietvoliteracy@...>, "Vu Phi Long (CTVALao) CaoDai" <dalenatvu@...>, HH Dieu Nhu Tang To CaoDaiTH <npbaoto@...>, HH Truong Van Tan CaoDaiTH <tvtan@...>, Le Tan Hien CaoDaiTH <lesan79@...>, "M. & J. Tran CaoDaiTH" <joline@...>, Trieu Bang CaoDaiTH <trieu_bang@...>, Trieu Pho CaoDaiTH <trieupho03@...>, tanhung17@...
   CC:  diendancongluan@yahoogroups.com, diendandautranh@yahoogroups.com, diendanqlvnch@yahoogroups.com, diendantintuc@yahoogroups.com, diendantongiao@yahoogroups.com, congdongwashington@yahoogroups.com, congdongwashingtondc@yahoogroups.com, congdongaustralia@yahoogroups.com
   Subject:  Tho^ng ba'o d-e^? tra'nh ngo^. nha^.n (vietnet & unicode)
   Date:  Wed, 31 Aug 2005 14:37:18 -0700 (PDT)
   MIME-Version:  1.0
   Received:  from web30105.mail.mud.yahoo.com ([68.142.200.78]) by mc11-f20.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.211); Wed, 31 Aug 2005 14:37:19 -0700
   Received:  (qmail 65860 invoked by uid 60001); 31 Aug 2005 21:37:18 -0000
   Received:  from [207.200.116.13] by web30105.mail.mud.yahoo.com via HTTP; Wed, 31 Aug 2005 14:37:18 PDT

   Vietnet
    
   Tho^ng ca'o cu`ng ta^'t ca? chu+ Chu+'c sa('c, Chu+'c vie^.c va` d-a.o ta^m xa ga^`n.
    
   Tie^.n hie^`n d-a~ mua HP Laptop Pavilion va` xu+? du.ng trong ga^`n mo^.t tha'ng qua. D-o^`ng tho+`i mo^.t Dell Laptop Lattitude cu~ng d-a~ d-u+o+.c xu+? du.ng tu+` nga`y 18 tha'ng 7, 2005. Ca? 2 Laptop computers d-e^`u d-u+o+.c d-e^? ta.i Thie^`n Ta^m Ti.nh Tha^'t (1385 Sierra Ave, San Jose CA 95126) va` mo.i ngu+o+`i sinh hoa.t tu ta^.p ta.i d-a^y d-u+o+.c toa`n quye^`n xu+? du.ng vo+'i cu`ng mo^.t d-u+o+`ng da^y d-ie^.n thoa.i (408) 417-5476 va` cu`ng mo^.t server AOL chung.
    
   Cho ne^n IP 207.200.116.74, Thie^`n Ta^m Ti.nh Tha^'t co' tu+o+ng quan tra'ch nhie^.m vi` ma'y d-a(.t ta.i d-a^y. Rie^ng ca' nha^n Tie^.n hie^`n chi? chi.u tra'ch nhie^.m tre^n hai ho^.p tho+ sau ma` tho^i:
    
    
   Mo^.t la^`n nu+~a Tie^.n hie^`n xin tho^ng ba'o d-e^? tra'nh ngo^. nha^.n. Ngoa`i ra ca? 2 laptop computers d-a(.t ta.i d-a^y d-e^`u cu`ng du`ng mo^.t software VPSkeys d-e^? d-a'nh tie^'ng Vie^.t cu~ng nhu+ hoa'n chuye^?n tie^'ng Vie^.t tu+` Unicode sang Vietnet (cho+' kho^ng la` VIQR) va` ngu+o+.c la.i. Cho ne^n vie^.c d-a'nh da^'u tie^'ng Vie^.t gio^'ng nhau (nhu+ d- = đ, cho+' kho^ng du`ng dd=đ nhu+ VIQR cha(?ng ha.n)
    
   Tha`nh tha^.t ca'm o+n su+. lu+u y' cu?a Qui' vi.
    
   Thu+`a Su+? Hue^. Ta'nh
    
   Unicode
    
   Thông cáo cùng tất cả chư Chức sắc, Chức việc và đạo tâm xa gần.

   Tiện hiền đã mua HP Laptop Pavilion và xử dụng trong gần một tháng qua. Đồng thời một Dell Laptop Lattitude cũng đã được xử dụng từ ngày 18 tháng 7, 2005. Cả 2 Laptop computers đều được để tại Thiền Tâm Tịnh Thất (1385 Sierra Ave, San Jose CA 95126) và mọi người sinh hoạt tu tập tại đây được toàn quyền xử dụng với cùng một đường dây điện thoại (408) 417-5476 và cùng một server AOL chung.

   Cho nên IP 207.200.116.74, Thiền Tâm Tịnh Thất có tương quan trách nhiệm vì máy đặt tại đây. Riêng cá nhân Tiện hiền chỉ chịu trách nhiệm trên hai hộp thơ sau mà thôi:
   Một lần nữa Tiện hiền xin thông báo để tránh ngộ nhận. Ngoài ra cả 2 laptop computers đặt tại đây đều cùng dùng một software VPSkeys để đánh tiếng Việt cÅ©ng nhÆ° hoán chuyển tiếng Việt từ Unicode sang Vietnet (chớ không là VIQR) và ngược lại. Cho nên việc đánh dấu tiếng Việt giống nhau (nhÆ° d- = đ, chớ không dùng dd=đ nhÆ° VIQR chẳng hạn)

   Thành thật cám ơn sự lưu ý của Quí vị
   Thừa Sử Huệ Tánh 8/31/05

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com
   Nguyen Tan Hung
   <tanhung17@...>


   Start your day with Yahoo! - make it your home page

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.