Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Vu`ng Da^.y Ddi Anh - tho* Hoaiviet01 (Vietnet & Unicode)

Expand Messages
 • hoai viet
  Vu`ng Da^.y Ddi Anh Vu`ng da^.y ddi anh, Me. Vie^.t ddang oa(`n oa.i Cho*` dda`n con no^?i da^.y cu* u que^ hu*o*ng Sa u mu*o*i na(m bi. ddo.a dda`y tha?m ha.i
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2005

   Vu`ng Da^.y Ddi Anh

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, Me. Vie^.t ddang oa(`n oa.i

   Cho*` dda`n con no^?i da^.y cu*'u que^ hu*o*ng

   Sa'u mu*o*i na(m bi. ddo.a dda`y tha?m ha.i

   Bo*?i ta^.p ddoa`n co^.ng sa?n, qui? vo^ thu*o*`ng

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, cha Hu`ng Vu*o*ng pha^?n ha^.n

   Da?y non so^ng ga^`y du*.ng bo^'n nga`n na(m

   Mu*o*`i ta'm ddo*`i Va(n Lang co`n ghi dda^.m

   Nay ngu.y quye^`n co^.ng sa?n da^'y ho*`n ca(m 

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, Trie^.u, Tru*ng buo^`n nho? le^.

   Nhi`n bo.n vo^ lu*o*ng da^?m na't ma?nh co* ddo^`

   Ddem xu*o*ng ma'u giu*? tha`nh lu*u ha^.u the^'

   Nay ddie^u ta`n ddo^? na't bo*?i co^.ng no^

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, Bi`nh Ddi.nh Vu*o*ng ca(m tu*'c

   Dduo^?i gia(.c Minh la^'y la.i ma?nh so*n ha` 

   Bao co^ng su*'c giu*? gi`n tu*`ng ta^'c dda^'t

   Bo.n tham ta`n ca('t ba'n nu*o*'c non ta

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, Hu*ng Dda.o Vu*o*ng ti'm ma^.t

   Dda^?y gia(.c ta`u ra kho?i ma?nh giang san

   Ba.ch Dda(`ng Giang khie^'n qua^n thu` cu'i ma(.t

   Khie^'p nhu*o*.c, co^.ng dda`nh ba'i phu.c gia(.c la^n bang

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, Vua Quang Trung ua^'t ha^.n

   Tie^'ng anh hu`ng khie^'p vi'a lu? gia(.c thanh

   Mu*u ba('c tie^'n ddo`i Ddo^ng Ta^y hai Qua?ng

   Bo.n vo^ lu*o*ng ba'n bie^?n, dda^'t cho dda`nh !

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, da^n ke^u ga`o tha?m thie^'t

   Tu*` Nam Quan cho dde^'n mu?i Ca` Mau

   Gia` tre? ga'i trai, tha?y tha?y dde^`u re^n xie^'t

   Mong die^.t loa`i gian a'c, le^. tho^i tra`o !  

    

   Vu`ng da^.y ddi anh, lo*`i non so^ng re'o go.i

   Tro^'ng ddo^`ng vang ma^.t le^.nh cu*'u que^ cha

   Ho^`n so^ng nu'i ua^'t ho*`n bu*`ng lu*?a kho'i

   Ddi, ta ddi xa^y du*.ng la.i nu*o*'c non nha` 

    

   Hoaiviet01

   1028053105

   ----------------------------------------------------- 

   Vùng Dậy Đi Anh

    

   Vùng dậy đi anh, Me. Việt đang oằn oại

   Chờ đàn con nổi dậy cứu quê hương

   Sáu mươi năm bị đọa đày thảm hại

   Bởi tập đoàn cộng sản, quỉ vô thường

    

   Vùng dậy đi anh, cha Hùng Vương phẩn hận

   Dảy non sông gầy dựng bốn ngàn năm

   Mười tám đời Văn Lang còn ghi đậm

   Nay ngụy quyền cộng sản dấy hờn căm 

    

   Vùng dậy đi anh, Triệu, Trưng buồn nhỏ lê.

   Nhìn bọn vô lương dẩm nát mảnh cơ đồ

   Đem xương máu giử thành lưu hậu thế

   Nay điêu tàn đổ nát bởi cộng nô

    

   Vùng dậy đi anh, Bình Định Vương căm tức

   Đuổi giặc Minh lấy lại mảnh sÆ¡n hà 

   Bao công sức giử gìn từng tấc đất

   Bọn tham tàn cắt bán nước non ta

    

   Vùng dậy đi anh, Hưng Đạo Vương tím mật

   Đẩy giặc tàu ra khỏi mảnh giang san

   Bạch Đằng Giang khiến quân thù cúi mặt

   Khiếp nhược, cộng đành bái phục giặc lân bang

    

   Vùng dậy đi anh, Vua Quang Trung uất hận

   Tiếng anh hùng khiếp vía lủ giặc thanh

   Mưu bắc tiến đòi Đông Tây hai Quảng

   Bọn vô lương bán biển, đất cho đành !

    

   Vùng dậy đi anh, dân kêu gào thảm thiết

   Từ Nam Quan cho đến mủi Cà Mau

   Già trẻ gái trai, thảy thảy đều rên xiết

   Mong diệt loài gian ác, lệ thôi trào !  

    

   Vùng dậy đi anh, lời non sông réo gọi

   Trống đồng vang mật lệnh cứu quê cha

   Hồn sông núi uất hờn bừng lửa khói

   Đi, ta đi xây dá»±ng lại nước non nhà 

    

   Hoaiviet01

   1028053105    

   __________________________________________________
   Do You Yahoo!?
   Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
   http://mail.yahoo.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.