Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Cao-D-a`i:

Expand Messages
 • thien cao
  �#7840;I-�#7840;O TAM-K#7922; PH#7892;-�#7896; Tham gia Caodaitestament@yahoogroups.com http://www.thienlybuutoa.org Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i
  Message 1 of 27 , Apr 1, 2005
     

    

         �ẠI-�ẠO TAM-KỲ PHỔ-�Ộ

                          http://www.thienlybuutoa.org
   Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
   Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 người bạn quen biết
    Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
    
   Na(m D-a.o 80
    


   Do you Yahoo!?
   Make Yahoo! your home page
  • thien cao
   Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^ t Xin chuy#7875;n e-mails ho#7863;c in ra g#7903;i cho 12 ng�#7901;i b#7841;n quen
   Message 2 of 27 , Apr 18, 2005
    Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
    Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 ng�ời bạn quen biết
     Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
     
     

                                             http://www.thienlybuutoa.org 

    Na(m D-a.o 80 


    Do you Yahoo!?
    Plan great trips with Yahoo! Travel: Now over 17,000 guides!
   • thien cao
    Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^ t Xin chuy#7875;n e-mails ho#7863;c in ra g#7903;i cho 12 ng�#7901;i b#7841;n quen
    Message 3 of 27 , Apr 18, 2005
     Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
     Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 ng�ời bạn quen biết
      Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
      
      

                                              http://www.thienlybuutoa.org 

     Na(m D-a.o 80 


     Do you Yahoo!?
     Plan great trips with Yahoo! Travel: Now over 17,000 guides!
    • thien cao
     THO^NG BA O Du+. a n xa^y ca^ t Ho^.i Tru+o+`ng (& Trai d-u+o+`ng) se~ hoa`n tha`nh tu+` d-a^y d-e^ n trung tua^`n tha ng 5 na(m 2005. Chi phi ta^ t ca? du+.
     Message 4 of 27 , May 1, 2005

       

                                      THO^NG BA'O


      Du+. a'n xa^y ca^'t Ho^.i Tru+o+`ng (& Trai d-u+o+`ng) se~ hoa`n tha`nh tu+` d-a^y d-e^'n trung tua^`n tha'ng 5 na(m 2005. Chi phi' ta^'t ca? du+. tru` $15,000 (mu+o+`i la(m nga`n d-o^)


      Tha thie^'t ke^u go.i co^ng qua? d-o'ng go'p tu+` mo.i no+i. Chi phie^'u xin  go+?i ve^`:


      Thien Ly Buu Toa
      12695 Sycamore Ave
      San Martin CA 95046 Xin d-e^` ro? "co^ng qua? xa^y ca^'t Ho^.i Tru+o+`ng)

      Sau d-a^y la` danh sa'ch co^ng qu?a d-o'ng go'p d-e^'n nga`y 01 tha'ng 5 na(m 2005:

      1. PS Ngo.c Tuye^'t Tie^n                    $6,000.00    
      2. LS Ngo.c Lun Thanh                       $100.00
      3. Ngo.c Lan, TT Bu+?u Linh To^ng        $100.00 (NC)
      3. LS Hu+o+ng Thu+o+ng                         $200.00    
      4. LS Ngo.c Ma('t Thanh                          $40.00
      5. PTS Die^.u Minh                                  $40.00
      6. CTS Die^.u My~                                     $10.00  
      7. D-a(.ng Thie^n An & Thie^n Kim       $1,000.00
      8. HH/HT Hu+o+ng Ba?y                         $100.00                                                    9. HM Die^.u Ta^m                                     $50.00
      10. HM Tuye^'t Le^                                     $50.00

      11. HH/HT Ta^'n Hu+ng & Ho^`ng Lan       $100.00 (Chicago)

      12. LS Thie^.n Nghia~                               $100.00    

      13. Vu~ Du~ng                                           $100.00 

      14. LS Thu+o+.ng Bie^n Thanh                    $50.00

      15. Nguye^~n Thi. Xua^n                               $20.00

      16. GH Ngo.c Tra^`m Hu+o+ng                      $40.00

       

      To^?ng co^.ng d-e^'n nga`y 1/5/05            $8,100.00 
                                                    

               

                            TH�NG B�O

      Dự �n x�y cất Hội Trường (& Trai đường) sẽ ho�n th�nh từ đ�y đến trung tuần th�ng 5 năm 2005. Chi ph� tất cả dự tr� $15,000 (mười lăm ng�n đ�)


      Tha thiết k�u gọi c�ng quả đ�ng g�p từ mọi nơi. Chi phiếu xin  gởi về:


      Thien Ly Buu Toa
      12695 Sycamore Ave
      San Martin CA 95046 Xin đề rỏ "c�ng quả x�y cất Hội Trường)

      Sau đ�y l� danh s�ch c�ng qủa đ�ng g�p đến ng�y 01 th�ng 5 năm 2005:

      1. PS Ngọc Tuyết Ti�n                    $6,000.00    
      2. LS Ngọc Lun Thanh                       $100.00
      3. Ngọc Lan, TT Bửu Linh T�ng        $100.00 (NC)
      3. LS Hương Thương                         $200.00    
      4. LS Ngọc Mắt Thanh                          $40.00
      5. PTS Diệu Minh                                  $40.00
      6. CTS Diệu Mỹ                                     $10.00  
      7. Đặng Thi�n An & Thi�n Kim       $1,000.00
      8. HH/HT Hương Bảy                          $100.00                                                    9. HM Diệu T�m                                     $50.00
      10. HM Tuyết L�                                     $50.00

      11. HH/HT Tấn Hưng & Hồng Lan       $100.00 (Chicago)

      12. LS Thiện Nghi�                               $100.00    

      13. Vũ Dũng                                           $100.00 

      14. LS Thượng Bi�n Thanh                    $50.00

      15. Nguyễn Thị Xu�n                               $20.00

      16. GH Ngọc Trầm Hương                      $40.00

       

      Tổng cộng đến ng�y 1/5/05            $8,100.00  

                                                    

       

       

      V�i h�nh ảnh x�y dựng.


      __________________________________________________
      Do You Yahoo!?
      Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
      http://mail.yahoo.com

     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.