Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ki'nh tho+ d-e^'n ca'c Ho^.i Tha'nh (VIQR & Unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  Đ#7840;I-Đ#7840;O TAM-K#7922; PH#7892;-Đ#7896; Tham gia Caodaitestament@yahoogroups.com http://www.thienlybuutoa.org Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2005
     

    

         �ẠI-�ẠO TAM-KỲ PHỔ-�Ộ

                          http://www.thienlybuutoa.org
   Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
   Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 người bạn quen biết
    Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
    
   Na(m D-a.o 80
    
   VIQR

    
   Xin thi?nh ca^`u ca'c Ho^.i Tha'nh vie^'t le^n co^ng nghie^.p khai sa'ng, li.ch su+? tha`nh la^.p he^. pha'i Cao D-a`i cu?a mi`nh. Nho+` d-o' li.ch su+? se~ kho^ng pho^i pha, tha^'t ky` truye^`n theo tho+`i gian. D-o^`ng tho+`i ha`ng ha^.u bo^'i na('m d-u+o+.c tie^?u su+? cua? ca'c ba^.c tie^`n khai ha^`u ho.c ho?i, giu+~ vu+~ng d-u+'c tin tre^n d-u+o+`ng pha't trie^?n phu.c vu. d-a.o-pha'p va` nha^n sanh.
    
   Xin ca'c Ho^.i Tha'nh cho bie^'t Danh Sa'ch d-i.a chi? ca'c Tha'nh Tha^'t, Tha'nh Ti.nh, D-ie^.n Tho+`, ca'c co+ so+? lie^n he^. va` nhu ca^`u ca^`n thie^'t d-e^? pha't trie^?n co+ D-a.o d-i.a phu+o+ng. Chu'ng tie^.n d-e^. se~ tuy` nghi va^.n d-o^.ng ho^? tro+..
    
   Sau d-a^y la` danh-sa'ch d-i.a chi? ca'c he^. pha'i d-a~ d-u+o+.c ho+.p thu+'c hoa':
    
   1. Ta^y Ninh: Tha`nh la^.p 1926
    
       Toa` Tha'nh Ta^y Ninh
       Thi. tra^'n Hoa` Tha`nh, Huye^.n Hoa` Tha`nh
       Ti?nh Ta^y Ninh Vietnam
    
   2. Minh Cho+n Ly'. Tha`nh la^.p 1930
    
       Ho^.i Tha'nh Cao D-a`i Cho+n Ly'
       A^'p My~ An, xa~ My~ Phong
      Tha`nh pho^' My~ Tho (Tie^`n giang)
       Vietnam
    
   3. Tie^n Thie^n. Tha`nh la^.p 1927
    
       Toa` Tha'nh Tie^n Thie^n (Cha^u Minh)
       Xa~ Tie^n Thuy?, Huye^n Cha^u Tha`nh
       Ti?nh Be^'n Tre Vietnam
    
   4. Minh Cho+n D-a.o. Tha`nh la^.p 1932
    
       Toa` Tha'nh Ngo.c Sa('c
       A^'p Xo'm so+?, Xa? Ho^` Thi. Ky?, Huye^.n Tho+'i Bi`nh
       Ti?nh Ca` Mau Vietnam
    
   5. Ban Chi?nh D-a.o- Be^'n Tre. Tha`nh la^.p 1934
    
       Toa` Tha'nh BCD- Be^'n Tre
       D-u+o+`ng Tru+o+ng D-i.nh, Khu pho^' 6
       Thi. xa~ Be^'n Tre Vietnam
    
   6. Ba.ch Y Lie^n D-oa`n Cho+n Ly'. Tha`nh la^.p 1936
    
       Tha'nh Toa` Ngo.c Kinh
       A^'p Hoa` An, xa~ Mo^ng Tho. B, Huye^.n Cha^u Tha`nh
       Ti?nh Kie^n Giang Vietnam
    
   7. Truye^`n Gia'o Cao D-a`i. Tha`nh la^.p 1956
    
       Trung Hu+ng Bu+?u Toa`
       63 D-u+o+`ng Ha?i Pho`ng
       D-a` Na(?ng Vietnam
    
   8. Cao D-a`i Ca^`u Kho Tam Quan (Trung U+o+ng). Tha`nh la^.p 1927
    
       Ho^.i Tha'nh Trung U+o+ng
       Xa~ Tam Quan, Huye^.n Hoa`i Nho+n
       Ti?nh Bi`nh D-i.nh Vietnam
    
   9. Chie^'u Minh. Tha`nh la^.p 1925
    
       Tha'nh D-u+'c To^? D-i`nh Chie^'u Minh Tam Thanh
       264 D-u+o+`ng 30 tha'ng 4
       Thi. Xa~ Ca^`n Tho+ Vietnam
    
   10. Cao D-a`i Chie^'u Minh Long Cha^u. Tha`nh la^.p 1956
    
       Toa` Tha'nh Long Cha^u
       Xa~ Ta^n Phu' Tha.nh, Huye^.n Cha^u Tha`nh A
       Ti?nh Ca^`n Tho+ Vietnam
    
   11. Co+ Quan Pho^? Tho^ng Gia'o Ly' D-a.i D-a.o. Tha`nh la^.p 1965
    
       Co+ Quan Pho^? Tho^ng Gia'o Ly' D-a.i D-a.o
       171B Co^'ng Quy`nh
       Q1
       Saigon Vietnam
    
    
   TS Hue^. Ta'nh Cao Lu+o+ng Thie^.n
    
   UNICODE
    
   Xin thỉnh cầu c�c Hội Th�nh viết l�n c�ng nghiệp khai s�ng, lịch sử th�nh lập hệ ph�i Cao ��i của m�nh. Nhờ đ� lịch sử sẽ kh�ng ph�i pha, thất kỳ truyền theo thời gian. �ồng thời h�ng hậu bối nắm được tiểu sử cuả c�c bậc tiền khai hầu học hỏi, giữ vững đức tin tr�n đường ph�t triển phục vụ đạo-ph�p v� nh�n sanh.
    
   Xin c�c Hội Th�nh cho biết Danh S�ch địa chỉ c�c Th�nh Thất, Th�nh Tịnh, Điện Thờ, c�c cơ sở li�n hệ v� nhu cầu cần thiết để ph�t triển cơ Đạo địa phương. Ch�ng tiện đệ sẽ tuỳ nghi vận động hổ trợ.
    
   Sau đ�y l� danh-s�ch địa chỉ c�c hệ ph�i đ� được hợp thức ho�:
    
   1. T�y Ninh: Th�nh lập 1926
    
       To� Th�nh T�y Ninh
       Thị trấn Ho� Th�nh, Huyện Ho� Th�nh
       Tỉnh T�y Ninh Vietnam
    
   2. Minh Chơn L�. Th�nh lập 1930
    
       Hội Th�nh Cao ��i Chơn L�
       Ấp Mỹ An, x� Mỹ Phong
      Th�nh phố Mỹ Tho (Tiền giang)
       Vietnam
    
   3. Ti�n Thi�n. Th�nh lập 1927
    
       To� Th�nh Ti�n Thi�n (Ch�u Minh)
       X� Ti�n Thuỷ, Huy�n Ch�u Th�nh
       Tỉnh Bến Tre Vietnam
    
   4. Minh Chơn �ạo. Th�nh lập 1932
    
       To� Th�nh Ngọc Sắc
       Ấp X�m sở, Xả Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới B�nh
       Tỉnh C� Mau Vietnam
    
   5. Ban Chỉnh �ạo- Bến Tre. Th�nh lập 1934
    
       To� Th�nh BC� Bến Tre
       �ường Trương �ịnh, Khu phố 6
       Thị x� Bến Tre Vietnam
    
   6. Bạch Y Li�n �o�n Chơn L�. Th�nh lập 1936
    
       Th�nh To� Ngọc Kinh
       Ấp Ho� An, x� M�ng Thọ B, Huy�.n Ch�u Th�nh
       Tỉnh Ki�n Giang Vietnam
    
   7. Truyền Gi�o Cao ��i. Th�nh lập 1956
    
       Trung Hưng Bửu To�
       63 �ường Hải Ph�ng
       �� Nẳng Vietnam
    
   8. Cao ��i Cầu Kho Tam Quan (Trung Ương). Th�nh lập 1927
    
       Hội Th�nh Trung Ương
       X� Tam Quan, Huyện Ho�i Nhơn
       Tỉnh B�nh �ịnh Vietnam
    
   9. Chiếu Minh. Th�nh lập 1925
    
       Th�nh �ức Tổ ��nh Chiếu Minh Tam Thanh
       264 �ường 30 th�ng 4
       Thị X� Cần Thơ Vietnam
    
   10. Cao ��i Chiếu Minh Long Ch�u. Th�nh lập 1956
    
       To� Th�nh Long Ch�u
       X� T�n Ph� Thạnh, Huyện Ch�u Th�nh A
       Tỉnh Cần Thơ Vietnam
    
   11. Cơ Quan Phổ Th�ng Gi�o L� �ại �ạo. Th�nh lập 1965
    
       Cơ Quan Phổ Th�ng Gi�o L� �ại �ạo
       171B Cống Quỳnh
       Q1
       Saigon Vietnam
    
   Như vậy gồm c� 10 hệ ph�i v� 1 Cơ Quan ch�nh thức.
    
   TS Huệ T�nh Cao Lương Thiện
    
       
    


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Sports - Sign up for Fantasy Baseball.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.