Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Viet Nam: Thien co tu At Dau 1945 den At Dau 2005

Expand Messages
 • TLBT
  Kinh moi quy vi xem bai Viet Nam: Thien co tu At Dau (1945) den At Dau (2005) o link sau day: http://www.thienlybuutoa.org/Misc/VN1945-2005.htm va cac bai
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2005
  • 0 Attachment
   Kinh moi quy vi xem bai "Viet Nam: Thien co tu At Dau (1945) den At Dau (2005)" o link sau day:
    
    
   va cac bai moi dang khac nhan dip Xuan At Dau:
    
    

   Ch�c Mừng Năm Mới Ất Dậu 2005

   Nhơn loại mong chờ đức t�i sanh,

   Xu�n ban sự sống, lập thanh b�nh,

   Nước trời chảy đến l�ng kh� kh�t,

   Thuốc th�nh ban cho kẻ bịnh t�nh.

   Xu�n x� m�n đ�m, xua �m chướng,

   Xu�n t� ng�y mới, h� b�nh minh,

   Xu�n t�m chắc thực vui mu�n thuở,

   Xu�n cảnh dầu tươi cũng mộng huỳnh.

   (B�t Nh� Thiền Sư, 07-02-1981)   Thien-Ly Buu-Toa
   12695 Sycamore Ave
   San Martin, CA 95046 - USA
   (408) 683-0674
   Website: http://www.thienlybuutoa.org
   Email: tlbt@...
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.