Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Tra` xanh to^'t cho su+'c khoe? (Vietnet & Unicode)

Expand Messages
 • thien cao
  Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^ t Xin chuy#7875;n e-mails ho#7863;c in ra g#7903;i cho 12 ng#432;#7901;i b#7841;n quen
  Message 1 of 1 , Dec 31, 2004
  • 0 Attachment
   Xin chuye^?n e-mails hoa(.c in ra go+?i cho 12 ngu+o+`i ba.n quen bie^'t
   Xin chuyển e-mails hoặc in ra gởi cho 12 người bạn quen biết
    Du`ng http://www.vps.org/rubrique.php3?id_rubrique=69  d-e^? d-o.c vie^'t Unicode
    
    

                                            http://www.thienlybuutoa.org 

   Na(m D-a.o 80 

   Tra` xanh ra^'t to^'t cho su+'c kho?e 

       
   TRUNG HOA - Nhu+~ng nha` tha?o du+o+.c ho.c Trung Hoa vu+`a tuye^n bo^' ho. d-a~ kha'm pha' ra d-u+o+.c nhu+~ng a?nh hu+o+?ng gia?m be'o co' trong tra`. Tinh tra` va` ca'c vitamin trong la' che` xanh co' chu+'a ca'c cha^'t calories va` vi` va^.y cu~ng co' the^? la`m gia?m lu+o+.ng mo+~ trong co+ the^? con ngu+o+`i.

   Cuo^.c nghie^n cu+'u cho tha^'y nhu+~ng ngu+o+`i uo^'ng tra` thi` co' i't lu+o+.ng mo+~ trong co+ the^? ho+n va` nguy co+ be'o phi` cu~ng gia?m so vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i chu+a bao gio+` uo^'ng tra`. Lu+o+.ng mo+~ trung bi`nh mo^.t ngu+o+`i uo^'ng tra` trong vo`ng 10 na(m tha^'p ho+n 20% so vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i kho^ng uo^'ng. Nhu+~ng ye^'u to^' gia?m be'o cu?a thu+'c uo^'ng truye^`n tho^'ng ngu+o+`i Trung Hoa na`y die^~n ra ro~ ra`ng ho+n o+? nu+~ gio+'i. Ngu+o+`i ta kha'm pha' ra ra(`ng phu. nu+~ uo^'ng tra` gia?m d-u+o+.c 30% lu+o+.ng mo+~ trong co+ the^? va` gia?m 5% so vo+'i phu. nu+~ kho^ng uo^'ng tra`.

   Ca'c nha` khoa ho.c cu~ng kha'm pha' ra ra(`ng tra` xanh va` o^ long co' hu+~u hie^.u ho+n tra` d-en trong vie^.c gia?m be'o va` lu+o+.ng tie^u thu. mo^~i nga`y khoa?ng 450 ml la` d-u?. Nhu+ng nhu+~ng ngu+o+`i bi. thie^'u ma'u do thie^'u sa('t ne^n tra'nh vie^.c uo^'ng tra` trong bu+~a a(n va` nhu+~ng ngu+o+`i ma^'t ngu? kho^ng ne^n uo^'ng tra` va`o bu+~a to^'i. Nhu+ va^.y tra'nh la`m cho ca'c va^'n d-e^` tro+? ne^n to^`i te^. ho+n.
    


   Unicode
   Tr� xanh rất tốt cho sức khỏe     

   TRUNG HOA - Những nh� thảo dược học Trung Hoa vừa tuy�n bố họ đ� kh�m ph� ra được những ảnh hưởng giảm b�o c� trong tr�. Tinh tr� v� c�c vitamin trong l� ch� xanh c� chứa c�c chất calories v� v� vậy cũng c� thể l�m giảm lượng mỡ trong cơ thể con người.

   Cuộc nghi�n cứu cho thấy những người uống tr� th� c� �t lượng mỡ trong cơ thể hơn v� nguy cơ b�o ph� cũng giảm so với những người chưa bao giờ uống tr�. Lượng mỡ trung b�nh một người uống tr� trong v�ng 10 năm thấp hơn 20% so với những người kh�ng uống. Những yếu tố giảm b�o của thức uống truyền thống người Trung Hoa n�y diễn ra r� r�ng hơn ở nữ giới. Người ta kh�m ph� ra rằng phụ nữ uống tr� giảm được 30% lượng mỡ trong cơ thể v� giảm 5% so với phụ nữ kh�ng uống tr�.

   C�c nh� khoa học cũng kh�m ph� ra rằng tr� xanh v� � long c� hữu hiệu hơn tr� đen trong việc giảm b�o v� lượng ti�u thụ mỗi ng�y khoảng 450 ml l� đủ. Nhưng những người bị thiếu m�u do thiếu sắt n�n tr�nh việc uống tr� trong bữa ăn v� những người mất ngủ kh�ng n�n uống tr� v�o bữa tối. Như vậy tr�nh l�m cho c�c vấn đề trở n�n tồi tệ hơn.


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.