Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [calvyn] Staking in Die Lig

Expand Messages
 • Neels Malan
  Middag Nico, Ja, as mens na die Bybelse lig oor staking kyk, laat dit mens nogal diep dink. Met staking bedoel ek dat werkers kollektief weier om te werk ten
  Message 1 of 3 , Aug 31, 2010
   Middag Nico,
   Ja, as mens na die Bybelse lig oor staking kyk, laat dit mens nogal diep
   dink.
   Met staking bedoel ek dat werkers kollektief weier om te werk ten einde
   beter vergoeding van hulle werkgewer(s) te beding.
   Mens kan m.i. die agste gebod hierby betrek. In hierdie gebod word God se
   liefdeswil mbt besittings of eiendom bedien.

   Ek dink die Marxisme het ons oë daarvoor oopgemaak dat daar 'n 'ewige'
   (chroniese) spanning is tussen die belegger van geld (kapitalis) en die
   mense in wie se arbeid hierdie kapitalis(te) hulle geld (o.a.) belê.

   Die kapitalis sê: Ek wil X rand verdien deur Y rand se uitgawes. 'n Deel van
   Y rand is dan die lone wat hy vir arbeid moet betaal.

   As X nie groter is as Y nie, is sy belegging 'n mislukking.

   As werkers in die RSA die prys van arbeid te hoog maak, vlug die kapitaal
   die land uit. Kapitaliste laat hulle Volkswagens, bv, in Sjina bou en sluit
   die Volkswagen aanlegte in die RSA.

   Die Marxiste het ontstaan in 'n tyd van matelose en growwe uitbuiting deur
   die beleggers van geld (kapitaliste) en die verskaffers van arbeid
   (werkers). Dink maar aan kinderarbeid. Dink maar aan die haglike toestande
   tydens die Industriele Revolusie. Dink maar aan die werksure.

   Charles Dickens het met sy A Christmas Carol die aakligheid van die
   onmenslike, gierige en wrede uitbuiting van iemand se arbeid m.i. verewig
   (Dink aan die 'Scrooge' karakter).

   Ek dink nie ons moet vir 'n oomblik dink dat hierdie harde, onmenslike
   kapitalisme vandag nie meer bestaan nie.

   Dit het nog altyd bestaan.

   Die Woord van God spreek 'n oordeel daaroor uit.

   Dink maar aan die profeet Amos in die Ou Testament wat God se vernietigende
   Woord hieroor bedien het:

   Amo 2:6 So sê die HERE: Oor drie oortredinge van Israel, ja, oor vier, sal
   Ek dit nie afwend nie; omdat hulle die regverdige vir geld verkoop het en
   die behoeftige vir ‘n paar skoene.
   Amo 2:7 Hulle wat daarna hyg dat die stof van die aarde op die hoof van die
   armes kom, en wat die weg van die ellendiges buig; en die man en sy vader
   gaan na dieselfde jongedogter om my heilige Naam te ontheilig.
   Amo 2:8 En hulle strek hul uit op verpande klere by elke altaar, en die wyn
   van die wat beboet is, drink hulle in die huis van hul god.

   Ook by die sendbrief van Jakobus kry ons 'n vernietigende oordeel oor die
   rykes (kapitaliste) wat die armes uitbuit:

   Jas 5:1 Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle
   kom.
   Jas 5:2 Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel.
   Jas 5:3 Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n getuienis
   teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte
   vergader in die laaste dae.
   Jas 5:4 Kyk, die loon van die arbeiders wat julle lande afgeoes het, wat
   deur julle agtergehou is, roep uit; en die geroep van die maaiers het gekom
   tot in die ore van die Here van die leërskare.
   Jas 5:5 Julle het op die aarde ‘n weelderige en losbandige lewe gelei;
   julle het jul harte vet gevoer soos op ‘n slagdag.
   Jas 5:6 Veroordeel, vermoor het julle die regverdige; hy versit hom nie
   teen julle nie.

   Ek dink dus dat ons, as Bybelgelowiges, sensitief moet wees vir die lot van
   almal wat vir hulle arbeid uitgebuit word. Ons moet aanvaar dat hierdie tipe
   uitbuiting altyd by ons sal wees, solank die menslike natuur verdorwe is
   (gierigheid).

   Die Afrikanergelowiges het 'n werksetiek opgebou wat as die Calvinistiese
   werksetiek bekend staan.

   Die magtige VSA ekonomie is histories op presies dieselfde Calvinistiese
   werksetiek van die Puriteine ('Founding Fathers) opgebou.

   Wat is hierdie werksetiek?

   Ek dink dit kom in kort daarop neer dat welvaart geskep word deur eerlike
   arbeid. Materiele welvaart is die gevolg van die gelowige uitlewing van die
   8ste gebod.

   Die leuen, waaraan Afrika dikwels ly (kyk maar na die Afrika-armoede) is dat
   welvaart (rykdom) iets is wat aan jou 'gegee' (moet) word. Die nuwe
   Suid-Afrika swart werkers dink dikwels as die 'rykdom' in hierdie land maar
   net 'verdeel' sal wees (nasionaliseer die myne!) dan is die Kaap Hollands of
   dalk Xhosa, Zoeloe ...?).

   Gevolgtrekking: Werkers moet ongelukkig vandag, in hierdie wêreld,
   kollektief beding. Ons grondwet en baie van ons arbeidswetgewing tref wyse
   voorsorg hiervoor. Daar bestaan dikwels nie 'n ander oplossing vir
   geregtigheid mbt die 'prys' van arbeid, as kollektiewe bedinging (staking)
   nie.

   Maar werkers (en hulle vakunies) moet besef dat mens die gans, wat die goue
   eiers lê (die beleggers, die kapitaliste, die rykes, die entrepreneurs, die
   met vergesigte soos Rupert, JS Marais, Ackermann, ens) nie mag doodmaak en
   eet nie.

   As ons oorblewende goud of platina bv te diep onder die grond raak, maak
   myne toe en elders (Australie, Rusland, Kanada) oop.

   Presies dieselfde gebeur met ons arbeid.
   As ons arbeid te duur raak, vlug die beleggingskapitaal die land uit.
   Ons arbeid is 'n hulpbron, 'n kommoditeit, 'n sleutel tot welvaart en
   ekonomiese groei.

   'n Laaste opmerking: Ons RSA-jongmense wat vóór die ekonomiese insinking (en
   nog steeds) hulle arbeid in die buiteland verkoop, het glo 'n besondere
   goeie naam in lande soos Engeland, die vasteland, VSA, Kanada, Sjina,
   Taiwan, S Korea. Dit iets om oor trots te wees.

   Kom ons skep welvaart, deur in voorspoed dankbaar te wees, in teenspoed,
   geduldig (Sondag 10, Heid Kat). Deur as rentmeesters-voor-God te werk, omdat
   ons ons arbeid as deel van ons Gods-diens beskou. Deur integriteit en
   Bybelse waardes in te bou in ons werksetiek.

   Slot: Baie blanke werkers in Eskom en ander groot staatskorporasies verkeer
   al hoe meer onder al hoe groter druk. Hele afdelings sal gaan staan as hulle
   met hulle werksetiek nie daar is nie. Hulle durf nie 'nee' sê vir oortyd,
   vir Sondagwerk, nie. Hulle swart kollega's durf nee sê. Dit word 'n
   Egiptiese slawerny. Laat ons opkyk na die Here om uitkoms.

   Neels Malan

   -----Original Message-----
   From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
   Nico van der Dussen
   Sent: Tuesday, August 31, 2010 8:24 AM
   To: calvyn@yahoogroups.com
   Subject: [calvyn] Staking in Die Lig

   Dag,

   Op die oomblik is daar 'n groot staking in Suid-Afrika aan die gang, en
   gerugte van kleineres en komende ander stakings.

   Is die Bybelse antwoord op "Staak" dat die een wat nie werk nie, ook nie
   moet eet nie?

   Groete
   Nico


   [cid:image001.png@01CB48E5.D3BE0EF0]<http://www.saamwerk.co.za/>

   Business Support Beyond Paper

   [cid:image002.png@01CB48E5.D3BE0EF0]

   +27 12 664 2300

   [cid:image003.png@01CB48E5.D3BE0EF0]

   +27 82 374 2757

   [cid:image004.png@01CB48E5.D3BE0EF0]

   PO Box 16985, Lyttelton,
   South Africa

   [cid:image005.jpg@01CB48E5.D3BE0EF0]<http://www.linkedin.com/companies/saamw
   erk.co.za>

   Should you be unable to open Office 2007/2010-format documents, please
   download the free converter for Office 2003 from
   Microsoft<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=941b3470-
   3ae9-4aee-8f43-c6bb74cd1466&displaylang=en>.   [Non-text portions of this message have been removed]   ------------------------------------

   Yahoo! Groups Links   No virus found in this incoming message.
   Checked by AVG - www.avg.com
   Version: 8.5.441 / Virus Database: 271.1.1/3101 - Release Date: 08/29/10
   18:34:00
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.