Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Stigtingsdag, 6 April 1652

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Geen moderne Afrikaner wat heiden, liberalis, evolusionis of nazi-is wil wees, kan hom beroep op die volksplanting of die wortel van ons volksbestaan nie.
  Message 1 of 2 , Apr 5, 2010
   "Geen moderne Afrikaner wat heiden, liberalis, evolusionis of nazi-is wil wees, kan hom beroep op die volksplanting of die wortel van ons volksbestaan nie."


   http://proregno.wordpress.com/2010/04/05/stigtingsdag-6-april-1652/


   Groete
   Slabbert Le Cornu
   Gereformeerde Kerk Carletonville Posbus 5 Carletonville 2500 RSA
   Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669 Web: www.esra.za.org
   E-pos: proregno@... Blog: http://proregno.wordpress.com/
   Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Pieter vd Dussen
   Na aanleiding van Slabbert se opmerkings oor Stigtingsdag stuur ek hiermee n uittreksel uit my boek Gedenk die Groot Dade van die HERE . Uiteraard behoort
   Message 2 of 2 , Apr 6, 2010
    Na aanleiding van Slabbert se opmerkings oor Stigtingsdag stuur ek
    hiermee 'n uittreksel uit my boek "Gedenk die Groot Dade van die HERE".
    Uiteraard behoort die uittreksel in sy volle samehang met die res van
    die beredenering gesien te word soos dit in die genoemde boek gegee word.

    Die boek bevat 'n aantal Geloftefeestoesprake en ander stukke. Dit
    bestaan uit 95 bladsye A5 en is teen R50 posvry beskikbaar - ringgebind
    en/of elektronies. Die gang van die toesprake werp lig op die betekenis
    van die Gelofte en die meegaande stuk op die saak wat Slabbert ten
    opsigte van Stigtingsdag aanspreek. Ek heg die inhoudsopgawe aan.

    Groete.

    Pieter Senior

    ==============

    *Binding aan die Gelofte*

    Wie is en word deur die Gelofte gebind? Hoe het die Trekkers dit gesien?
    Hulle het familie en vriende en gemeenskappe in die Kolonie agtergelaat.
    Van die Trekkers het vir hulle gaan kuier en is deur van hulle besoek.
    Die Trekkers het hulle nie aan die Afrikanervolk onttrek nie. Daarom het
    hulle die beskrywing van die gebeure voor en met Bloedrivier in /De
    Zuid-Afrikaan/ uiteengesit, en in briewe aan vooraanstaande volksgenote
    soos ds H D van Broekhuizen. D*ie Trekkers het in hulle gemoed alle
    Afrikaners van die Kaap tot aan die Zambesi en van Weskus na Ooskus by
    hulle lotge-valle betrek.* Dit blyk ook daaruit dat die /Suid-Afrikaanse
    Republiek/ onder M W Pretorius (seun van Andries) 16 Desember in 1865 as
    amptelike feesdag erken het. Die Potgietermense het hulle daarmee
    vereenselwig ten spyte van gespanne gevoelens tussen Hendrik Potgieter
    en Andries Pretorius wat juis uit die Natalse gebeure voortgespruit het.

    Na 1838 het talle nuwe aankomelinge na Suid-Afrika en veral na Transvaal
    gekom en hulle met die Afrikaner vereenselwig en as Afrikaners in die
    volk opgeneem. In 1838 was die Afrikanervolk nie eers agt geslagte oud
    nie. Baie het nog verbintenis met Europa gehad en was dus eintlik
    immigrante en immigrantekinders en -kleinkinders.

    Die nuwelinge was dikwels getroue nakommers van die Gelofte en talle van
    hulle se kinders en kleinkinders is dit ook. Vanne soos Van der Dussen,
    W�st, Penning, Spoelstra, Dykstra, Veldman, Mansvelt, Van der Laan, Van
    der Kooi, Gottschalk, Bartleman, Lofty-Eaton, MacDonald, Hindon,
    O'Grady, O'Kennedy, Robinson, Slegtkamp, Biessenbach en dies meer is net
    so Afrikaner as Van der Merwe, Kruger, Du Plessis, Swart en Du Toit. 'n
    Versameling uit die beste bronne toon dat daar sowat 4 000 erkende
    Afrikanervanne is: 42% Duits, 40% Nederlands, 10% Brits, 4% Frans en 4%
    Skandinawies, Pools, Russies, Portugees/Spaans/Italiaans en onbekend.
    Meeste hiervan het eers n� 1838 deel van die Afrikanervolk geword en
    hulle met die Gelofte vereenselwig.

    *Is Afrikanerskap sonder vereenselwiging met die Gelofte moontlik?* Jy
    kan ook vra of ongelowiges as Afrikaners beskou kan word. In elke geval
    is daar 'n afstand tussen volksgeskiedenis en volksaard soos dit deur
    die tyd gevorm is. Tog is in elke geval 'n onomwonde ja of nee nie
    moontlik nie.

    Daar is in ons volk se geskiedenis ongelowiges wat goed en bloed vir die
    Afrikanervolk geoffer het, dit tot vandag toe doen. Is hulle Afrikaners?
    Die Calvinisme is volgens H G Stoker die grondslag, die wortel van die
    Afrika-ner se volksaard. 'n Ongelowige Afrikaner verwerp deur sy
    lewenshouding hierdie grondslag. Maak dit van hom minder Afrikaner? Tog
    kan hy hom as ongelowige nie met die Gelofte vereenselwig nie. *Sy
    tekortkoming l� nie in sy Afrikanerskap nie, maar in sy ongeloof.* Sy
    verwerping van die Calvinisme as grondslag van sy volksaard maak hom nie
    iets anders as Afrikaner as sy hele ingesteldheid ten opsigte van taal
    en lewenswyse op die belange van die Afrikaner gerig is nie.

    *Wat van die gelowige Afrikaner wat hom nie met die Gelofte of die
    Calvinisme vereenselwig nie?* Hieraan het die Afrikaanse kerke groot
    skuld omdat hulle onder die humanistiese invloed van die afgelope eeu
    aardse koninkryke en volksbinding as sonde afmaak asof dit *teenoor*
    hemelse burgerskap staan. Om vir jou Godgegewe aardse grond te lewe en
    te sterwe word met die valse stelling afgemaak dat jy net vir die
    Koninkryk van God mag sterf. Wat dan van die geskiedenis? Van die
    Tagtigjarige Oorlog, van Hendrik Potgieter se trek so ver moontlik van
    die Kaapse Kerk se liberalisme en van Britse imperialisme af, van die
    stryd om behoud van identiteit van die Afrikanervolk teenoor Britse
    imperialisme, liberalisme en humanisme?

    Uit die Ou Testament is dit deurgaans duidelik dat dit vir die
    Israeliete om nasionale voortbestaan en volksvryheid gegaan het. Dat die
    HERE hulle as Sy volk bewaar en beskerm het, doen hieraan geen afbreuk
    nie. Inteendeel het Hy hulle houding opgewek en gebruik om Sy
    Verbondsvolk en daarmee Sy Verbond te laat voortgaan. Hiervan is die
    Rigtersgeskiedenis, Dawid se stryd om die destydse staat Israel te
    vestig, die treurgeskiedenis van die Ballingskap (Psalm 137) en baie
    meer, voorbeelde. Ook in die Nuwe Testament word die aardse burgerskap
    nie verkleineer of vernietig nie. Die Here Jesus huil oor die toekoms
    van Jerusalem en tot aan die einde van Openbaring toe word taal, volk en
    nasie beklemtoon. Volksliefde, volksverbondenheid, nasionalisme, word
    n�rens in of deur die Woord tot sonde verklaar nie. Ook die Vyfde Gebod
    spreek sterk daarv��r.

    Die Trekkers het nie daaraan gedink dat hulle die deur na Afrika moet
    oopmaak waardeur die Evangelie moet gaan nie. Vir hulle het dit enkel en
    alleen om hulle aardse voortbestaan gegaan in die besef dat daar geen
    rus en vrede kan wees solank Dingaan en sy barbare nie tot besinning
    gebring word nie. Maar te midde van hulle diensplig aan hulle *aardse*
    koninkryk was hulle ��k buite hulle wete besig met diensplig in die
    *hemelse* koninkryk, iets wat later al duideliker na vore gekom het.

    Laat ons ons egter nie met langdurige gesprekvoering oor hierdie en
    verwante sake van die wese van die Gelofte en van Bloedrivier aftrek
    nie. Laat elkeen sy plig doen, sy roeping nakom, terwille van die aardse
    koninkryk en uiteindelik van die hemelse koninkryk.

    -0-0-0-0-0-0-0-

    Slabbert Le Cornu het geskryf:
    >
    > "Geen moderne Afrikaner wat heiden, liberalis, evolusionis of nazi-is
    > wil wees, kan hom beroep op die volksplanting of die wortel van ons
    > volksbestaan nie."
    >
    >
    > http://proregno.wordpress.com/2010/04/05/stigtingsdag-6-april-1652/
    > <http://proregno.wordpress.com/2010/04/05/stigtingsdag-6-april-1652/>
    >
    > Groete
    > Slabbert Le Cornu
    > Gereformeerde Kerk Carletonville Posbus 5 Carletonville 2500 RSA
    > Tel & faks: 018 787 5444 Sel: 082 770 2669 Web: www.esra.za.org
    > E-pos: proregno@... <mailto:proregno%40gmail.com> Blog:
    > http://proregno.wordpress.com/ <http://proregno.wordpress.com/>
    > Die HERE het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly ! - Psalm 126:3
    >
    > [Non-text portions of this message have been removed]
    >
    >
    > ------------------------------------------------------------------------
    >
    >
    > No virus found in this incoming message.
    > Checked by AVG - www.avg.com
    > Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2792 - Release Date: 04/05/10 06:32:00
    >
    >    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.