Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gauteng - Skok vir tuisskolers / homeschooling shock

Expand Messages
 • Pestalozzi Trust
  ENGLISH BELOW Gauteng jaag tuisskolers die skrik op die lyf Mediaverklaring deur die Pestalozzi Trust – 1 Oktober 2008 Angie Motshekga, LUR vir Onderwys in
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2008
   ENGLISH BELOW

   Gauteng jaag tuisskolers die skrik op die lyf

   Mediaverklaring deur die Pestalozzi Trust – 1 Oktober 2008

   Angie Motshekga, LUR vir Onderwys in Gauteng, wil hê dat alle tuisskolers
   gekwalifiseerde en gesertifiseerde onderwysers moet wees (van wie daar
   daagliks minder in die skole is), dat alle tuisonderwys streng ooreenkomstig
   die gediskrediteerde kurrikulum vir openbare skole moet wees en dat alle
   tuisleerders onderrig moet word aan die hand van leerprogamme wat by die
   Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-Owerheid (SAKO) geregistreer is.

   Dit is slegs sommige van die "riglyne en kriteria" wat die LUR op
   tuisskolers in Gauteng wil afdwing volgens 'n Buitengewone Provinsiale
   Koerant waarin die publiek versoek is om teen einde September om kommentaar
   lewer op haar voorstelle.

   Die Pestalozzi Trust het namens sy lede kommentaar ingedien.

   In die algemeen is die Trust baie tevrede met die voorstelle. Dit sal dit
   baie maklik maak om sy lede te verdedig indien hulle weens hul tuisonderwys
   voor die hof gedaag word.

   Dit is omdat die beoogde maatreëls so blatant onbillik en onregverdigbaar
   is, en omdat dit daarom kwalik in die howe afgedwing kan word.

   Byvoorbeeld: Na dekades se navorsing in verskeie lande is daar nog geen
   bewys gevind dat kinders wat tuisonderwys ontvang van ouers wat
   gekwalifiseerde onderwysers is enigsins beter presteer as kinders wat
   tuisonderwys ontvang van ouers wat nie onderwysers is nie (of, trouens, van
   ouers wat self nie Matriek voltooi het nie!)

   Dit is die tweede keer vanjaar dat die owerheid probeer om tuisonderwys hok
   te slaan. In Mei het die nasionale onderwysminister probeer om dit
   onmoontlik te maak vir private kandidate om matriek te skryf. Protes deur
   tuisskolers en ander belanghebbendes het haar oortuig om daardie besluit ten
   minste voorlopig te wysig.

   Die Trust die LUR ingelig dat, as die finale weergawe van die riglyne en
   kriteria 'n nadelige uitwerking op die regte van sy lidgesinne het, die
   Trust die maatreëls onverwyld voor 'n bevoegde hof op hersiening sal neem.

   Desnieteenstaande het die Trust sy aanbod herhaal om hulp te verleen in
   enige bona fide-proses om billike en regverdigbare beleid oor tuisonderwys
   te formuleer.

   Leendert van Oostrum, bestuurder van die Pestalozzi Trust, sê dat
   Suid-Afrikaners dringend aangemeodig moet word om alle alternatiewe
   onderwysopsies te ondersoek te einde die effek van die ineenstorting van die
   staatskole teen te werk.

   Van Oostrum, wat so pas teruggekeer het van 'n internasionale konferensie
   oor tuisonderwys, meld dat staatskoolstelsels hulle wêreldwyd in 'n toestand
   van terminale verval bevind. En die regerings het geen antwoorde nie.

   "Dit is moeilik om te glo, maar ons het op die punt gekom waar die amptenary
   wat 'n werkende onderwysstelsel ten gronde gerig het nou dieselfde strukture
   wat die openbare onderwys verwurg het wil afdwing op die oorblyfsels van
   goeie onderwys in die land", redeneer Van Oostrum: "Ons grondwet en die
   internasionale instrumente van mensregte, soos die VN we Konvensie oor
   Kinderregte, verbied hulle om daardie magte uit te oefen. Hulle roof bloot
   die regmatige gesag van gesinne en die burgerlike samelewing, en ons laat
   dit oogluikend toe!"

   "Dit het tyd geword dat die burgerlike samelewing sy regmatige rol in die
   onderwys terugneem. Progressiewe regerings verstaan dit en moedig juis die
   ontginning van alternatiewe onderwysvorme aan ter wille van die kinders en
   die toekoms", sê Van Oostrum.

   Volledige artikel en bronne by
   http://www.pestalozzi.org/index.php?option=com_content
   <http://www.pestalozzi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Item
   id=1&lang=af> &task=view&id=71&Itemid=1&lang=af

   Verdere inligting: Leendert van Oostrum +27 12 330 1337
   ___________________________________________________________________________

   Gauteng frightens homeschoolers

   Media statement by the Pestalozzi Trust – 1st October 2008

   Gauteng frightens homeschoolers

   Media statement by the Pestalozzi Trust – 1st October 2008

   Gauteng frightens homeschoolers

   Media statement by the Pestalozzi Trust – 1st October 2008

   Angie Motshekga, MEC for Education in Gauteng, wants all homeschoolers to be
   qualified and certified teachers (of which there are fewer in the schools
   every day), all home education to comply with the discredited national
   curriculum, and all homelearners to follow programmes registered wih the
   South African Qualificaions Authority (SAQA).

   Those are only some of the "guidelines and criteria" the MEC intends to
   impose on homeschoolers in Gauteng, according to a Special Provincial
   Gazette which asks the public to respond by the end of September.

   The Pestalozzi Trust has submitted comments on behalf of its members.

   In general, the Trust is quite pleased with the proposals. They will make it
   very easy for the Trust to defend its members if their home education were
   challenged in court.

   The reason for this is that the proposals are so blatantly unreasonable and
   unjustifiable that they are almost certainly unenforceable in court.

   For example: Decades of research in several countries have failed to find
   any evidence that children who are educated at home by qualified teachers
   perform any beter than children receiving home education from parents who
   have no teacher qualifications (or, for that matter, parents who have not
   even completed their Matric!)

   This is the second government attempt this year to strangle home education.
   In May, the national education minister attempted to make it impossible for
   private candidates to write matric. Protests from home schoolers and others
   persuaded her to reverse that decision, at least for the time being.

   The Trust has informed the MEC that, if the final version of the new
   guidelines and criteria have an adverse effect on the rights of its member
   families, the Trust will take the measures on judicial review.

   However, the Trust also repeated its offer to assist in any bona fide
   process to draft reasonable and justifiable policies on home education.

   Leendert van Oostrum, executive officer of the Trust, says that it is urgent
   that South Africans be encouraged to explore all alternative education
   options to counter the collapse of the government schools.

   Having just returned from an international conference on home education, Van
   Oostrum reports that state school systems world wide find themselves in a
   state of terminal decay. And governments have no anwers.

   "It is inconceivable that we have come to a point where officials who have
   run a working education system into the ground now want to impose the same
   structures that have killed education in the public schools on the surviving
   remnants of good education in the country", he argues: "Our constitution and
   international instruments of human rights such as the UN Convention on the
   Rights of the Child expressly deny them the power to do that. Instead, they
   have usurped the lawful authority of families and civil society, and we just
   let them do it!"

   "The time has come for civil society to reclaim its rightful role in
   education. Progressive governments understand this and encourage alternative
   forms of education for the sake of the children and the future", Van Oostrum
   says.

   Complete article and supporting documents at:
   http://www.pestalozzi.org/index.php?option=com_content
   <http://www.pestalozzi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Item
   id=1&lang=en> &task=view&id=71&Itemid=1&lang=en

   Further information: Leendert van Oostrum +27 12 330 1337   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.