Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Esra Instituut Nuus: 5 Februarie 2007 AD

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Inhoud: 5 Februarie 2007 1. Misdaadseminaar, 21 Julie 2007 2. Tweedehandse boeke te koop 3. Calvyn stel te koop 4. Esra Publikasies: Reformator-reeks & Esra
  Message 1 of 1 , Feb 5, 2007
  • 0 Attachment
   Inhoud: 5 Februarie 2007
   1. Misdaadseminaar, 21 Julie 2007
   2. Tweedehandse boeke te koop
   3. Calvyn stel te koop
   4. Esra Publikasies: Reformator-reeks & Esra Verslag


   1. Misdaadseminaar, 21 Julie 2007:

   Die Esra Instituut bied aan: DIE MISDAADSEMINAAR
   Plek: Gereformeerde Kerk, Brits-Wes
   Datum: Saterdag, 21 Julie 2007
   Kostes: R80 per persoon (sluit in: registrasie, verversings, ete, Esra
   Verslag met lesings)

   Program:
   08h00 - 08h30: Registrasie
   08h30 - 08h45: Opening, ds. Lou Erasmus
   08h45 - 09h00: Verwelkoming en bekendstelling, mnr. Slabbert Le Cornu
   09h00 - 09h40: Teorieë oor die oorsake en oplossings vir misdaad, dr.
   Michiel Durand
   09h40 – 10h10: Repliek en bespreking onder leiding van mnr. Hannes van
   Heerden
   10h10 – 10h50: Die toepaslikheid van ou testamentiese
   staatswette/strafreg volgens die NT op vandag, met spesiale verwysing na
   art. 25 NGB, ds. Faan Smit
   10h50 – 11h20: Repliek en bespreking onder leiding van ds. Gustav
   Opperman
   11h20 – 11h50: Koffie en tee
   11h50 – 12h30: Die betekenis van die bloedwreker vir vandag, mnr. Cobus
   Rossouw
   12h30 – 13h00: Repliek en bespreking onder leiding van mnr. Bouwe van
   der Eems
   13h00 – 14h00: Ete
   14h00 – 15h00: Die ontwapening van die SA bevolking en wat gemeenskappe
   kan doen om hulle te beskerm teen misdaad, mnr. CD van Reenen
   15h00: Afsluiting

   2. Tweedehandse boeke te koop:
   - Die Erediens, AC Barnard, R80
   - Rondom 1905, Dam, Holwerda en Veenhof, R30
   - Die Kerkorde, GP vd Linde R60
   - De Catechismuspreek in haar verscheidenheid, K. Dijk, R50
   - De Dordtsche Leerregelen, Feenstra, R40
   - Verklaring van de Kerkorde, Jansen R40


   3. Calvyn stel te koop:
   Volledige nuwe stel ‘Calvin’s Commentaries’ (Baker), gebind in 22
   hardeband volumes. Prys: R1900-00


   4. Esra Publikasies: Die Reformator-reeks & Die Esra Verslag

   a. Die Reformator-reeks:

   Nommer 1: WAAROM SING DIE GEREFORMEERDE KERKE ALLEEN DIE PSALMS ?, deur
   prof. dr. JD Du Toit (Totius) & prof. Jan-Lion Cachet (60bl; R30-00).
   Inhoud:
   - Voorwoord, prof. PH Stoker
   - Inleiding tot die Reformator reeks
   - Waarom is u lidmaat van die (Dopper) Gereformeerde Kerke?
   - Inleidende opmerkings op die teks
   - Teks: Waarom sing die Gereformeerde Kerke alleen die Psalms?:
   Inleiding; In die Geskiedenis; Psalms en Gesange; Die ‘Christelikheid’
   van die Psalms; Die Psalms en die Martelare; Die Beryming; Verklaring
   van 1 Kor.14:26; Ef.5:19; Kol.3:16; Die Suiwere Leer en die Gesange; Ten
   slotte.
   - Bylaag 1: Die Gesange as draer van die valse leer tydens die
   kerkstryd in die 19de eeu.
   - Bylaag 2: Die handhawing van Nederlandse Geloofsbelydenis,
   artikel 7, deur die Doppers in die 19de eeu, in hul verwerping van die
   Evangeliese Gesange.
   - Bylaag 3: Besware insake Skrifberymings by Sinode 1936, deur
   die Gereformeerde Kerk, Theunissen
   - Bronne om te bestudeer

   “Daarom hou ons vas aan die beginsel wat in die bloeitydperk van ons
   Gereformeerde Kerke neergelê is: in die huis van God die woord van God.
   Die gemeente van God moet met niks anders as met die kennis van die wil
   van God gevoed word nie, en hierdie beginsel kom eers tot sy reg as alle
   eiewillige godsdiens uitgeban en die Skrif self weer die inhoud van alle
   prediking is.”
   – Totius (Versamelde Werke, deel 3: Die Erediens, Kaapstad: Tafelberg
   Uitgewers, 1977, bl.217)

   Moontlike toekomstige nommers:
   - Die Reformasie van die Kerk, Johannes Calvyn.
   - Waarom die invoering van die ‘ander Skrifberymings’ (KO,
   artikel 69) die deur oopmaak vir Gesange in die GKSA, ds. LS Kruger.
   - Die hele wyse waarop God aanbid moet word, Wes Bredenhof
   - Roeping en Toekoms, JD Du Toit (Totius).
   - Calvinisme as wortel van ons volksbestaan, prof.dr. HG Stoker.
   - Ook op staatkundige terrein bely ek die ewige beginsels van
   God’s Woord, ‘ n toespraak van pres. Paul Kruger.


   b. ESRA VERSLAG uitgawes te koop:

   Nommer 41: DIE PSALMS
   Waarom Psalms in die Erediens behoort gesing te word,B. van der Eems;
   Wat sing ons tot eer van God?, dr.MC Durand; Die sogenaamde Evangeliese
   Gesange deur Hendrik de Cock; Waarom sing die Gereformeerde Kerke alleen
   die Psalms? deur prof.dr. JD Du Toit (Totius) en prof. Jan-Lion Cachet;
   Die Psalmboek as Reformatoriese Erfenis deur Prof. VE d'Assonville.
   R20-00 (40bl.)

   Nommer 42: ANNO DOMINI
   Verbondshernuwing, ds. Johan Bosman; Leierskapkrisis van die huidige
   genenasie, Bouwe van der Eems; Opvoeding en die Sondeval, RJ Rushdoony;
   Die vreugde van die 2de gebod: Ursinus se verklaring van Sondag 35 van
   die Heidelbergse Kategismus, dr. MC Durand; Teonomie in die
   Zuid-Afrikaansche Republiek & Totius as Teonomis? & Moet die Owerheid
   beide tafels van die Wet handhaaf?: die paradigma-verskuiwing tussen
   Calvyn en Kuyper, Slabbert Le Cornu; Volk en Godsvolk in die NT,
   prof.dr. JC Coetzee; plus ander artikels en boekbesprekings.
   R20-00 (46bl.)

   Nommer 43: APOLOGIA
   Christelike Apologetiek, dr. GL Bahnsen; Moderne Argumentasie, Bouwe van
   der Eems; Die Heidelbergse Kategismus, KJ Ketel; Die Minderheidsverslag
   oor die Vrye Lied in die OPC, John Murray en William Young; Skepping in
   6 dae, dr KL Gentry; Die wet van God ons enigste maatstaf: Matt.5:17-20,
   ds. Mendel Retief; Die Wet van God in debat, Slabbert Le Cornu; Van
   Riebeeckdag; Verslag oor die Parlament van Wêreldgodsdienste, Gustav
   Opperman; Hoe vier ons Celoftedag?, Slabbert Le Cornu; plus ander
   artikels en boekbesprekings.
   R20-00 (78bl.)

   Nommer 44: EK EN MY HUIS
   Ek en my huis, ds. Gustav Opperman; Gereformeerde Epistemologie, Bouwe
   van der Eems; Sosialisering en kundigheid in tuisskole, Slabbert Le
   Cornu; Die sing van vrye liedere in die Sondagse eredienste, Henk
   Schuring; Kerk en Staat, ds. JR Visser; Etiese beoordeling van
   dobbelary, Bouwe van der Eems; Die Tragedie en Hoop van Apartheid, dr.
   MR Kreitzer; plus ander artikels en boekresensies oor verskillende
   onderwerpe.
   R20-00 (78bl.)

   Nommer 45: FEESDAE
   Eiesinnige godsdiens is beeldediens, ds. M Retief; Reformasiedag
   Verklaring; Die regulerende beginsel is noodwendig vir die erediens, dr.
   MC Durand; Redes waarom Christene nie Kersfees behoort te vier nie;
   Kwartaallikse nagmaalsviering in die Bybelse jaarseisoene, prof.dr.
   Nigel Lee; Ons kerklied en die Geneefse melodieë; Die teenwoordigheid
   van God in Gesang 7, dr. C. van der Waal; plus ander artikels en
   boekbesprekings.
   R20-00 (78bl.)

   Nommer 46: TUISONDERWYS
   ‘n Verantwoording van Gereformeerde Tuisonderwys; Verbond en
   huisonderrig, ds. Gustav Opperman; ‘n Verbondsmatige tuisonderwys
   opvoedingsfilosofie, Slabbert Le Cornu; Die gesin as bousteen van
   tuisonderwys, dr. MC Durand; ‘n Tuisonclerwysvisie vir gereformeerde
   onderwys, Bouwe van der Eems; Die geskiedenis en regsposisie van
   tuisonderwys in Suid-Afrika, Leendert van Oostrum; Die praktyk van
   tuisonderwys, Ina Opperman; plus vele ander artikels en boekbesprekings.
   R40-00 (185bl.)

   Nommer 47: EKONOMIE
   Uit die Skrif: MaIeagi 3:10, Totius; Ekonornie: Wetenskap van
   Rentmeesterskap, prof.dr. PE van der Dussen; Pluralisme van Waardes &
   Sosiale Hervorming, prof.PH Stoker; ‘n Wêreld van Orde en Betekenis: Die
   ekonomiese teorie van Ludwig von Mises, Antoine Theron; Die belofte van
   ‘n Christelike ekonomie, dr. John W. Robbins; Ekonomie en Samelewing:
   notas uit M Kelley se On Stone or Sand: The ethics of Christianity,
   prof. Pieter H. Stoker; Kritiek op die ‘gekerstende’ Keynes, B. van der
   Eems; Die Vryemarkstelsel en die Sosialisme, Dr. MR Kreitzer; Die
   desentralisering van die staat deur privatsering: ‘n samevatting uit
   Douglas Shaw se Downsizing the State, Larno Meyer; Boekresensie: On
   Stone or Sand, The Ethics of Christianity, Capitalism & Socialism, MW
   Kelley, deur prof. PH Stoker; Boekresensie: No Other Standard: Theonomy
   and its Critics, dr. Greg.L. Bahnsen, deur Shaun de Freitas; Huldeblyk
   aan dr. RJ Rushdoony, Slabbert Le Cornu.
   R30-00 (106bl.)

   Nommer 48: INTERGELOOF IN DIE ONDERWYS
   Skrifoordenking: Gen34:1-35:7, Die pad van Sigem tot Bet-­eI, ds. Gustav
   Opperman; lntergeloof in die Onderwys, Sarel van der Merwe; Die rol van
   die Skeppingsleer teenoor die Evolusieleer in Verantwoordelike
   Opvoeding, prof. PH Stoker; Multireligieuse Onderrig in die Klaskamer,
   dr. I. Horn; Boekresensie: The Creators of ADHD (Attention Deficit
   Hyperactivity Disorder) on Trial, Susan du Plessis & dr. Jan Stzydom,
   deur Dorothea Le Cornu; Die sielkundige vlieg in die opvoedkundige
   salf,deur Susan du Plessis; Potter en Pokemon: vriend of vyand?, drs.
   Rob Matzken; Die effek van die moderne media op die samelewing, Bouwe
   van der Eems; Boekresensie: The Sensate Culture, Harold OJ. Brown, deur
   Herman van Antwerpen; Bespreking van die Nuwe Kurrikulum: Ekonomiese
   Bestuurswetenskappe Leerarea, Bouwe van der Eems; Onderwys: Staatsdiens
   of Godsdiens?, Slabbert Le Cornu; Is die Klooster nou nodig?, ds. JR
   Visser; Onse Kader op die aarde, ds. ALA Buys; Pyle in ‘n Krygsman se
   Hand: Holwerda oor die Antitese in die Opvoeding, ds.C. Stam;
   Christelike Onderwys instellings: VCHO, Tuisonderwys, ARSO, ACVHO, Esra
   Instituut.
   R40-00 (198bl.)

   Nommer 49: KERSFEES EN GESANGE
   Eiewillige Godsdiens (Rig.17:13), prof.dr.K.Schilder; ‘n Kerklike jaar
   met allerlei Feesdae?, prof. K Deddens; Geen grond in die Skrif: Jacobus
   Koelman (1632-1695) se stryd teen die feesdae, prof.dr. W van't Spijker;
   - "Die hele wyse waarop God gedien moet word": Erediens en
   dieGenoegsaamheid van die Skrif in Artikel 7 van die Nederlandse
   Geloofsbelydenis, ds. Wes Bredenhof; Verklaring van die Dordtse
   Kerkorde, artikel 67: Christelike Feesdae, prof. Bouke Spoelstra;
   Kersfeesviering en samekomste op Kersdag, B van der Eems;
   Fundamentalisme: naam of brandmerk?, dr. A.T van Deursen; Romantiese
   godsdiens, God se gebooie en die dialektiese teologie, prof.dr.Klaas
   Schilder; Kersfees en Gesange: teologie of ideologie?, dr. MC Durand;
   Lesing gelewer tydens die ICRC konferensie: Die Regulerende Beginsel van
   die Erediens, ds. G.I. Williamson; Redes vir die viering van Kersfees
   weerlê, ds.Brian Schwertley.
   R40-00 (146bl.)

   Nommer 50: DIE DOODSTRAF
   Die regshistoriese verloop van die doodstraf in Suid-Afrika, Shaun de
   Freitas; Die doodstraf vanuit 'n menseregte perspektief, A Theron; Die
   doodstraf volgens die Skrif, ds. JR Visser; Nogmaals Calvyn en Servet:
   'n reformatoriese gevallestudie, dr. Victor D'Assonville [jnr.]; Die
   doodstraf: 'n reformatoriese beskouing, prof. AWG Raath; Die argumente
   oor die doodstraf verantwoord, dr. MC Durand.
   R40-00 (157bl.)

   Nommer 51: TYDSGEES IN DIE KERK
   Esra Verslag Verklaring aangaande die ‘Nuwe Hervorming’ in SA;
   Skrif-verklaring en Tydsgees, prof VE d’Assonville; Die Nuwe Beryming
   getoets, dr. Attie Bogaards; Die vrou in die Amp, ds. Ron Cammenga; Die
   Ware Kerk, Bouwe van der Eems; Die HERE het tot my Here gespreek: Psalm
   110 as Messiaanse Psalm, Slabbert Le Cornu; Kerklike Appél: Dordtse
   Kerkorde, artikel 31, prof B Spoelstra; Boekresensies: 1. Gary L Almy,
   How CHRISTIAN is christian counseling? The dangerous secular influences
   that keep us from caring for souls, deur ds. Johan Bosman; 2. Keith A
   Mathison, The Shape of Sola Scriptura, deur Shaun de Freitas; 3.
   Boekbekendstellings: Brian A Schwertley boeke: A Historical and Biblical
   Examination of Women Deacons; A Biblical Defense of Exclusive Psalmody;
   Sola Scriptura and The Regulative Principle of Worship.
   R40-00 (138bl.)

   Nommer 52: PATERFAMILIAS
   Was dit alles tevergeefs?: ‘n Huldeblyk aan Dr. Ed Cain (1935 – 2002),
   Francois van Deventer; Skrifverkondiging: Gen.3:9, Manlike
   verantwoordelikheid, ds. Gustav Opperman; Die vernietiging van die
   Westerse beskawing, Bouwe van der Eems; Van Apartheid tot Volksmoord? …
   deur die Onderwys, L van Oostrum; Krisis in die Onderwys kristalliseer
   uit, dr PE van der Dussen; Die feministiese aanslag op manlike
   leierskap, ds. Gustav Opperman; Neo Paganisme, patriargie en feminisme
   in die 21ste eeu, S Le Cornu; Die mediese mishandeling van die
   baarmoeder, Ina Opperman; Calvyn en Onan: Onvrugbaarheid en skande,
   voorbehoeding en moord, dr. MC Durand; Verbondsmatige Gesinsbediening:
   die bybelse gronde vir die hervorming van persoonlike diensbaarheid, ds.
   Brian M. Abshire (vertaal deur Alwyn Bezuidenhout); Die Apostoliese
   Geloofsbelydenis teenoor die Nuwe Hervorming, Slabbert Le Cornu; Die
   afbreek en opbou van strukture in ‘n Postmoderne Tyd, Bouwe van der
   Eems.
   R40-00 (112bl.)

   Nommer 53: REFORMATORIESE VERSET
   Verset en die Skrif, ds. Gustav Opperman; Die Reformatoriese standpunt
   oor Verset, prof. Andries Raath; Kerkregtelike verset, ds. Hennie
   Momberg; Verset en die Gesin, Bouwe van der Eems; Verset en Medisyne,
   dr. Michiel Durand; Calvyn oor Verset.
   R40-00 (96bl.)

   Nommer 54: 1859 ?
   Skrifoordenking: Hebr.1:1-4, prof. L. Schulze; Stellenbosch 1812 –
   Rustenburg 1859 – Potchefstroom 2003: Die Stryd rondom die suiwer
   Psalmboek, prof. V.E. d'Assonville; Die Noodsaaklikheid om die Kerk te
   reformeer, J. Calvyn; Die Gesag van die Skrif, A.J. Rossouw;
   Gereformeerde Skrifverklaring: Openbaringshistories of Sosio-histories?,
   prof. GJC Jordaan; Die Nuwe Vertaling, ds. L.S. Kruger; Waarom is u
   lidmaat van die (Dopper) Geref. Kerke?, S. Le Cornu; Utrecht 1612 –
   Bloemfontein 1939 – Potchefstroom 2003: Psalms vs Skrifberymings,
   ds. L.S. Kruger; ‘n Eervolle plek vir die vrou in die Kerk van
   Christus, prof. L. Floor; Die vrou in die diakenamp, prof. H. Hanko;
   Diakon* ... gebruike in die Pauliniese briewe, L.J. Erasmus; Reformasie
   en die Kerkorde, B. van der Eems; Middelmatige sake, L.J. Erasmus; Die
   Doppers en hul Sabbat, ds. G Opperman; ‘n Stukkie heidendom in die Kerk:
   Kersfees, W. van’t Spijker; Jacobus Koelman oor Kersfees, M. de Feijter;
   Roeping en Toekoms, dr. J.D. du Toit;Verslag oor Verbondseminaar 2003:
   Reformatoriese Verset, H.J. van Antwerpen; Esra Boeke.
   R40-00 (198bl.)

   Nommer 55: ONS GEDRAG IN DIE HUIS VAN GOD
   LESINGS VAN VERBOND-SEMINAAR 2004: Die huis van God, ds. G. Opperman;
   Die kerk as pilaar en grondslag van die waarheid, dr. ALA Buys;
   Aanbidding in Gees en Waarheid, mnr. S. Le Cornu; ANDER ARTIKELS:
   Verbondsuniversa-lisme: ’n Nuwe vorm van die ou aanval op God se
   soewereine genade, prof. D.J. Engelsma; Die Dordtse Leerreëls en die
   Verbond, A. Theron; Voetius en die Feesdae, Ing. B. van der Eems; Die
   Dopperkerke van Suid-Afrika: ‘n Gereformeerde perspektief op die
   geskiedenis en huidige ontwikkelinge in die GKSA, mnr. S. Le Cornu;
   ESRA BOEKE: Bekendstelling van skripsie: Die betekenis en
   ekklesiologiese implikasies van die uitdrukking ‘huis van God’ in 1
   Timoteus 3:15. ‘n Openbaringshistoriese ondersoek, G. Opperman;
   Bekendstelling van tesis: Rutherford on Law and Covenant: The Impact of
   Theologico-Political Federalism on Constitutional Theory, S.A. de
   Freitas; Boekresensie: Joel R. Beeke, The Quest for Full Assurance. The
   Legacy of Calvin and his Successors (The Banner of Truth Trust, 1999,
   pp. 309), deur SA de Freitas.
   R40-00 (175bl.)


   Groete
   Slabbert Le Cornu _______________
   Sel: 083 660 1578
   E-pos: slabberto@...
   Blog: http://proregno.blogspot.com/
   Web: <http://esra-instituut.tripod.com/>
   http://esra-instituut.tripod.com
   Posbus 19105 Noordbrug 2522
   ______________________________


   [Non-text portions of this message have been removed]
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.