Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Fw: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:

Expand Messages
 • Stini Vorster
  Beste mnr. Wesseloo, My man moet inligting versamel vir n kommisie juis oor hierdie saak. Aangesien dit lyk of u inligting tot u beskikking het oor die
  Message 1 of 6 , Jan 31, 2006
   Beste mnr. Wesseloo,

   My man moet inligting versamel vir 'n kommisie juis oor hierdie saak. Aangesien dit lyk of u inligting tot u beskikking het oor die SARK-WRK-bande, wil ek tog vra of u my dalk name van bronne of ander verwysings kan verskaf.

   Presies wat die konneksie tussen die twee is kan ek nie mooi agterkom nie, dit bly maar so in die skadu (of ons het nog net nie op die regte plek gesoek nie).

   In elk geval sal ek u hulp baie waardeer.

   By voorbaat dank,
   Christina (Stienie) Vorster.

   B Wesseloo <wesrek@...> wrote:
   Die WRK was nie op die agenda nie, maar wat vir my 'n probleem is die SARK
   het wel bande met die WRK.

   Aan jou vriende sal jy geken word.

   Barend
   ----- Original Message -----
   From: "Hannes van Heerden" <hannes@...>
   To: <calvyn@yahoogroups.com>
   Sent: Monday, January 16, 2006 9:37 AM
   Subject: RE: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:


   Ek het egter verstaan dat dit die SARK is en nie die WRK nie, of was die WRK
   ook op die agenda?

   Groete
   Hannes

   -----Original Message-----
   From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
   sja_art
   Sent: 15 Januarie 2006 12:40
   To: calvyn@yahoogroups.com
   Subject: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:

   Goeiedag

   Alhoewel ek reeds die afgelope 3 maande die Calvyn-gespreksgroep met
   groot belangstelling en aandag volg, het ek geen kommentaar gelewer
   of deelgeneem nie. Ek wil dus my "toetrede" open met 'n skrywe
   waarvan die inhoud my baie na aan die hart lê.

   Sedert die (redelik terloopse) aankondiging in die nuusmedia van die
   GKSA se beoogde aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke,
   kan ek nie langer uitstel om my kommer in hierdie verband aan die
   gespreksgroep te rig nie.

   Gesien in die lig van die "belangrikheid" van die debat "Vroue in die
   diakonie" as voorbeeld, wek hierdie aankondiging wat so ligtelik
   hanteer word, groot kommer. In my beskeie opinie moet enige besluite
   betreffende lidmaatskap van die WRK enige ander "brandpunt-sake"
   oortref en oorskadu.

   Eintlik wil ek eerder sê: 'n besluit al dan nie t.o.v. WRK-
   lidmaatskap moes nie eens verskyn het op die Agenda van die
   Besluitnemingsliggaam van die GKSA nie!

   Hoe is dit moontlik dat 'n organisasie wat absoluut 'n mondstuk en
   instrument van die antichris is, en die grootste rol in die
   vervulling van skriftuurlike eindtyd-profesieë gaan speel, in
   oorweging kom om mee saam te werk? Lidmaatskap aan 'n organisasie dui
   tog op goedkeuring en samewerking? Is daar enige lede van die
   Besluitnemers (en aldus ook hierdie gespreksgroep) wat NIE weet dat
   die WRK se uiteindelike rol gaan wees om die "een-wêreldgodsdiens" te
   onderskryf en te posisioneer nie? Weet en besef die Besluitnemers dat
   ander lede die Rooms-Katolieke Kerk en vele ander dwaalleringe
   insluit? (By dwaalleringe bedoel ek enige lering wat nie die volle
   suiwer waarheid gegrond op die Woord van God bevat nie.)

   Op die WRK tuisblad by www.wcc-coe.org in die onderafdeling "Who are
   we?" is hul doel duidelik. Ek haal aan: "It is a community of
   churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic
   fellowship...". Verder aan ook "Universal Fellowship of Metropolitan
   Community Churches.." wat die Vatikaan en Rooms-Katolieke Kerk,
   Ortodokse Kerke, en meer as 340 verskillende KERKE insluit. Dit is
   kerke met verskillende grondbeginsels, gebruike en leerstellinge. Wie
   gaan in elk' geval tyd hê om 340 kerke se grondbeginsels na te vors
   om te wete te kom wat hulle voorstaan en wat hulle teenstaan?

   Hierdie kerke glo en bely (tans nog) wel almal 'n Drie-enige God,
   maar die oorgrote meerderheid is beslis nie Calvinisties-Protestants
   nie! 'n Kerk wat Jesus wel bely as een van die Drie-eenheid, maar Sy
   rol as Middelaar "verflou" of verdraai is nie vir my aanvaarbaar om
   mee saam te werk nie. (Voorbeeld: Moeder Maria-aanbidding van die
   Roomse Kerk.) Die GKSA kan mos nie hande vat met kerke wat Jesus
   Christus (die enigste Deur of Weg na die Vader), vervang met iemand
   anders nie? Hulle bely almal Jesus as Een van die Drie-eenheid, maar
   Jesus sê in Mat 7:21 "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal
   ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen
   van my Vader wat in die hemele is".

   Wat help dit die GKSA klou vas aan die Skrif, die belydenisskrifte,
   ens tot op die laaste letter en titel, maar oorweeg dit om aan te
   sluit by 'n organisasie waar oorwegend 95% van lede verskeie van
   hierdie grondbeginsels nie hou nie?

   Die groot probleem kan myns insiens met een woord saamgevat
   word: "oënskynlik". Die Skrif noem duidelik dat die satan in die vorm
   van die engel van die lig verskyn. "Oënskynlik" is hy dus "van die
   Lig" maar wat nie gesien kan word nie, is dat hy die satan is. U
   sien, "oënskynlik" is die doelstellings van die WRK goed en mooi en
   reg. Maar die verskuilde agenda wat nie gesien kan word nie, is dat
   ALLE godsdienste onder een hoof (antichris) verenig moet word. Myns
   insiens, en dis ook die boodskap van die Nuwe Testament, is dit slegs
   in die liggaam van Christus wat ons as kinders van God 'n eenheid
   moet vind, (dit is die Kerk van Christus) en daarin verenig te word,
   NIE in 'n wêreld-liggaam met uiteenlopende standpunte en leringe nie.

   Die vraag is: gaan die GKSA 'n adder in die boesem koester? Of anders
   gestel: Gaan die GKSA hom aan die boesem van 'n adder laat koester?

   Wat sou Calvyn hiervan sê - hy wat juis weggevlug het van die Roomse
   Kerk! Nog meer: wat sou Jesus Christus hiervan sê? Hy wat juis die
   Fariseërs en Skrifgeleerdes as adders uitgekryt het omdat
   hulle "oënskynlik" goed en mooi en reg gelyk het, maar van binne
   verrot was? (Matt 23)

   Ek wil elkeen van die aktiewe groeplede uitdaag tot kommentaar op my
   skrywe, al is dit hoe kort, en ek wil 'n beroep doen dat u my
   korrigeer indien u van mening is dat ek onder 'n wan-indruk verkeer.
   Dit is my opregte wens dat die geagte Moderator nie gedeeltes van my
   skrywe uitlaat nie, ter wille van volledigheid van my standpunt.

   Groete
   S J van Rensburg

   Yahoo! Groups Links
   ---------------------------------
   YAHOO! GROUPS LINKS


   Visit your group "calvyn" on the web.

   To unsubscribe from this group, send an email to:
   calvyn-unsubscribe@yahoogroups.com

   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   ---------------------------------

   ---------------------------------

   What are the most popular cars? Find out at Yahoo! Autos

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • B Wesseloo
   Geagte Stienie Dankie vir die kompliment. Maar my kennis is beperk tot dit wat ek in boeke gelees het, en maar die algemene kennis wat opgebou is. Ek sal gerus
   Message 2 of 6 , Feb 5, 2006
    Geagte Stienie

    Dankie vir die kompliment. Maar my kennis is beperk tot dit wat ek in boeke
    gelees het, en maar die algemene kennis wat opgebou is. Ek sal gerus van my
    boeke naslaan en kyk of ek iets kry.

    Daar is bande dit is algemeen bekend. Wie beheer watter liggaam? En wil ons
    deel wees van 'n organisasie waar die Roomse kerk die septer swaai? Om te
    wil voorgee al die lede van die SARK bly onafhanklik en huldig sy eie
    sandpunt is na my mening 'n leun. As jy aan 'n organisasie behoort doen jy
    wat die grondwet en bestuur voorskryf. Ek het nog nie eers daaroor studie
    gedoen nie, maar kan die besluit volgens die NGB en kerkorde geregverdig
    word. Ek twyfel.

    Ek het van my boeke nagegaan en kon die volgende kry ek wil nie alles
    neeskryf nie dit gaan ongelukkig lank neem. As julle nie die bronne het nie
    sal ek gerus kopie maak en dit stuur of fax, laat my net weet.
    1) In die boek - Die Vrymesselary deur ds. FH van Niekerk bl336 word die
    doel van die van die National Council of Churches met die Wereld raad van
    kerke as speerpunt uiteengesit.
    2) In The Ethical Investor bl143 en 147 word die betrokkenheid by die
    sanksies, voor 1994 asook die verbintenis met die SA Katolieke Biskoppe Raad
    genoem. Dit is ook in die boek duidelik dat die ANC en die SARK bande gehad
    het.
    3)Totius se versamelde werke vol 8 bl14-20 is baie interesante leesstof. Dit
    handel wel oor die WRK en die lidmaatskap daarvan, maar die retoriek wat toe
    geopper is het weer sy kop in die sinode uitgesteek, soos as ons nie saam
    met die WRK gaan nie het ons nie 'n stem nie en ons bly onafhanklik en kan
    nie deur die WRK voorgeskryf word nie. Dit wys net niks is nuut nie.

    Ek het 'n boek vir iemand geleen wat meer inligting sal hê. Ek sal dit
    terugkry en dan daarin lees.

    Wat belangrik is alhoewel ons nie noodwendig polities saam met mekaar stem
    en ook nie noodwendig nie met die SARK saamstem nie, mag die klem nie daarop
    val nie. Die klem moet bly oor wat is die doel van die SARK. Wie is deel
    daarvan? Mag ons as Gereformeerdes in dieselfde juk trek as die Roomse kerk,
    Metodiste, Anglikane ens. Is die ZCC deel van die SARK. Indien wel. Die ZCC
    is dan nie-Christelik. Die Kerk moet na my mening apolities wees. Wat ek
    daarby bedoel hy mag nie openlik 'n party of beleid bevorder of verdedig
    nie. As die beleid met die Bybel ooreenstem kan hy dit sê en netso as dit
    teen die Woord ingaan moet hy dit ook teenstaan. Wat die SARK nie kan doen
    nie a.g.v. sy geskiedkundige bande met die ANC. So ook het die SARK die
    bevrydings teologie verkondig, wat on bybels was. So kan ek aangaan. As ons
    kyk van wie die voorstel gekom het, kan ek nie anders as om dit weer as 'n
    polities korrekte daad te beskou nie. Die kerk het 'n opdrag om die regering
    aan te spreek of hy na ons luister of nie is nie ons probleem nie, daarvoor
    sal hy (die regering) eendag tot verantwoording geroep word. As hy nie na
    die waarheid wil luister nie sal hy nie. Of dit nou van ons of van die SARK
    af kom. As die regering na die SARK luister dan is dit omdat die SARK sê wat
    hy wil hoor. 'n Jakkels verloor sy haar nie sy streke. Dit is ook van
    toepassing op die SARK en die Roomse kerk. Ek hoop die inligting het gehelp.
    As ek nog inligting kry sal ek dit aanstuur.

    Barend


    ----- Original Message -----
    From: "Stini Vorster" <vstienie@...>
    To: <calvyn@yahoogroups.com>
    Sent: Wednesday, February 01, 2006 9:16 AM
    Subject: Re: Fw: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:


    Beste mnr. Wesseloo,

    My man moet inligting versamel vir 'n kommisie juis oor hierdie saak.
    Aangesien dit lyk of u inligting tot u beskikking het oor die
    SARK-WRK-bande, wil ek tog vra of u my dalk name van bronne of ander
    verwysings kan verskaf.

    Presies wat die konneksie tussen die twee is kan ek nie mooi agterkom nie,
    dit bly maar so in die skadu (of ons het nog net nie op die regte plek
    gesoek nie).

    In elk geval sal ek u hulp baie waardeer.

    By voorbaat dank,
    Christina (Stienie) Vorster.

    B Wesseloo <wesrek@...> wrote:
    Die WRK was nie op die agenda nie, maar wat vir my 'n probleem is die SARK
    het wel bande met die WRK.

    Aan jou vriende sal jy geken word.

    Barend
    ----- Original Message -----
    From: "Hannes van Heerden" <hannes@...>
    To: <calvyn@yahoogroups.com>
    Sent: Monday, January 16, 2006 9:37 AM
    Subject: RE: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:


    Ek het egter verstaan dat dit die SARK is en nie die WRK nie, of was die WRK
    ook op die agenda?

    Groete
    Hannes

    -----Original Message-----
    From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
    sja_art
    Sent: 15 Januarie 2006 12:40
    To: calvyn@yahoogroups.com
    Subject: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:

    Goeiedag

    Alhoewel ek reeds die afgelope 3 maande die Calvyn-gespreksgroep met
    groot belangstelling en aandag volg, het ek geen kommentaar gelewer
    of deelgeneem nie. Ek wil dus my "toetrede" open met 'n skrywe
    waarvan die inhoud my baie na aan die hart lê.

    Sedert die (redelik terloopse) aankondiging in die nuusmedia van die
    GKSA se beoogde aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke,
    kan ek nie langer uitstel om my kommer in hierdie verband aan die
    gespreksgroep te rig nie.

    Gesien in die lig van die "belangrikheid" van die debat "Vroue in die
    diakonie" as voorbeeld, wek hierdie aankondiging wat so ligtelik
    hanteer word, groot kommer. In my beskeie opinie moet enige besluite
    betreffende lidmaatskap van die WRK enige ander "brandpunt-sake"
    oortref en oorskadu.

    Eintlik wil ek eerder sê: 'n besluit al dan nie t.o.v. WRK-
    lidmaatskap moes nie eens verskyn het op die Agenda van die
    Besluitnemingsliggaam van die GKSA nie!

    Hoe is dit moontlik dat 'n organisasie wat absoluut 'n mondstuk en
    instrument van die antichris is, en die grootste rol in die
    vervulling van skriftuurlike eindtyd-profesieë gaan speel, in
    oorweging kom om mee saam te werk? Lidmaatskap aan 'n organisasie dui
    tog op goedkeuring en samewerking? Is daar enige lede van die
    Besluitnemers (en aldus ook hierdie gespreksgroep) wat NIE weet dat
    die WRK se uiteindelike rol gaan wees om die "een-wêreldgodsdiens" te
    onderskryf en te posisioneer nie? Weet en besef die Besluitnemers dat
    ander lede die Rooms-Katolieke Kerk en vele ander dwaalleringe
    insluit? (By dwaalleringe bedoel ek enige lering wat nie die volle
    suiwer waarheid gegrond op die Woord van God bevat nie.)

    Op die WRK tuisblad by www.wcc-coe.org in die onderafdeling "Who are
    we?" is hul doel duidelik. Ek haal aan: "It is a community of
    churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic
    fellowship...". Verder aan ook "Universal Fellowship of Metropolitan
    Community Churches.." wat die Vatikaan en Rooms-Katolieke Kerk,
    Ortodokse Kerke, en meer as 340 verskillende KERKE insluit. Dit is
    kerke met verskillende grondbeginsels, gebruike en leerstellinge. Wie
    gaan in elk' geval tyd hê om 340 kerke se grondbeginsels na te vors
    om te wete te kom wat hulle voorstaan en wat hulle teenstaan?

    Hierdie kerke glo en bely (tans nog) wel almal 'n Drie-enige God,
    maar die oorgrote meerderheid is beslis nie Calvinisties-Protestants
    nie! 'n Kerk wat Jesus wel bely as een van die Drie-eenheid, maar Sy
    rol as Middelaar "verflou" of verdraai is nie vir my aanvaarbaar om
    mee saam te werk nie. (Voorbeeld: Moeder Maria-aanbidding van die
    Roomse Kerk.) Die GKSA kan mos nie hande vat met kerke wat Jesus
    Christus (die enigste Deur of Weg na die Vader), vervang met iemand
    anders nie? Hulle bely almal Jesus as Een van die Drie-eenheid, maar
    Jesus sê in Mat 7:21 "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal
    ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen
    van my Vader wat in die hemele is".

    Wat help dit die GKSA klou vas aan die Skrif, die belydenisskrifte,
    ens tot op die laaste letter en titel, maar oorweeg dit om aan te
    sluit by 'n organisasie waar oorwegend 95% van lede verskeie van
    hierdie grondbeginsels nie hou nie?

    Die groot probleem kan myns insiens met een woord saamgevat
    word: "oënskynlik". Die Skrif noem duidelik dat die satan in die vorm
    van die engel van die lig verskyn. "Oënskynlik" is hy dus "van die
    Lig" maar wat nie gesien kan word nie, is dat hy die satan is. U
    sien, "oënskynlik" is die doelstellings van die WRK goed en mooi en
    reg. Maar die verskuilde agenda wat nie gesien kan word nie, is dat
    ALLE godsdienste onder een hoof (antichris) verenig moet word. Myns
    insiens, en dis ook die boodskap van die Nuwe Testament, is dit slegs
    in die liggaam van Christus wat ons as kinders van God 'n eenheid
    moet vind, (dit is die Kerk van Christus) en daarin verenig te word,
    NIE in 'n wêreld-liggaam met uiteenlopende standpunte en leringe nie.

    Die vraag is: gaan die GKSA 'n adder in die boesem koester? Of anders
    gestel: Gaan die GKSA hom aan die boesem van 'n adder laat koester?

    Wat sou Calvyn hiervan sê - hy wat juis weggevlug het van die Roomse
    Kerk! Nog meer: wat sou Jesus Christus hiervan sê? Hy wat juis die
    Fariseërs en Skrifgeleerdes as adders uitgekryt het omdat
    hulle "oënskynlik" goed en mooi en reg gelyk het, maar van binne
    verrot was? (Matt 23)

    Ek wil elkeen van die aktiewe groeplede uitdaag tot kommentaar op my
    skrywe, al is dit hoe kort, en ek wil 'n beroep doen dat u my
    korrigeer indien u van mening is dat ek onder 'n wan-indruk verkeer.
    Dit is my opregte wens dat die geagte Moderator nie gedeeltes van my
    skrywe uitlaat nie, ter wille van volledigheid van my standpunt.

    Groete
    S J van Rensburg

    Yahoo! Groups Links
    ---------------------------------
    YAHOO! GROUPS LINKS


    Visit your group "calvyn" on the web.

    To unsubscribe from this group, send an email to:
    calvyn-unsubscribe@yahoogroups.com

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


    ---------------------------------

    ---------------------------------

    What are the most popular cars? Find out at Yahoo! Autos

    [Non-text portions of this message have been removed]


    Yahoo! Groups Links
   • ramkat2002
    Dag Stini, ek sou baie versigtig wees om die SARK aan die WCC te koppel... Tydens die afgelope Sinode van die GKSA is daar beweer dat die SARK die afgelope 2
    Message 3 of 6 , Feb 5, 2006
     Dag Stini,

     ek sou baie versigtig wees om die SARK aan die WCC te koppel...

     Tydens die afgelope Sinode van die GKSA is daar beweer dat die SARK
     die afgelope 2 jaar verander het - en as 'n mens die webtuistes
     nagaan, dan wil dit voorkom asof dit so is - ten minste op die skerm.

     Dit bring mee dat alles wat ons oor die SARK van ouds "geweet" het,
     weer bevestig moet word of dit nog so is en die bewyse vir elke
     stelling omtrent die SARK moet onomstootlik wees met baie nuwe
     dokumentasie. Iets ouer as 2 jaar is moontlik nie meer van toepassing
     nie. 'n Mens sal baie lig moet loop om nie 'n goeie saak te verongeluk deur met verouderde "kennis" te werk nie.

     Oor die SARK se verbintenis met die WCC is ek baie versigtig. As 'n
     mens die webtuistes nagaan, is daar 'n verbintenis, maar die aard
     daarvan is nie baie duidelik nie.

     Is dit lidmaatskap, affiliasie, meewerking of net "ons neem kennis dat
     daar so 'n organisasie is"?

     Persoonlik glo ek dat 'n mens nie na 'n organisasie moet kyk op grond van wat hy beweer hy is op papier nie, maar na sy werke.

     Groete

     Nico vd Dussen     --- In calvyn@yahoogroups.com, Stini Vorster <vstienie@...> wrote:
     >
     > Beste mnr. Wesseloo,
     >
     > My man moet inligting versamel vir 'n kommisie juis oor hierdie
     saak. Aangesien dit lyk of u inligting tot u beskikking het oor die
     SARK-WRK-bande, wil ek tog vra of u my dalk name van bronne of ander
     verwysings kan verskaf.
     >
     > Presies wat die konneksie tussen die twee is kan ek nie mooi
     agterkom nie, dit bly maar so in die skadu (of ons het nog net nie op
     die regte plek gesoek nie).
     >
     > In elk geval sal ek u hulp baie waardeer.
     >
     > By voorbaat dank,
     > Christina (Stienie) Vorster.
     >
     > B Wesseloo <wesrek@...> wrote:
     > Die WRK was nie op die agenda nie, maar wat vir my 'n probleem is
     die SARK
     > het wel bande met die WRK.
     >
     > Aan jou vriende sal jy geken word.
     >
     > Barend
     > ----- Original Message -----
     > From: "Hannes van Heerden" <hannes@...>
     > To: <calvyn@yahoogroups.com>
     > Sent: Monday, January 16, 2006 9:37 AM
     > Subject: RE: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:
     >
     >
     > Ek het egter verstaan dat dit die SARK is en nie die WRK nie, of was
     die WRK
     > ook op die agenda?
     >
     > Groete
     > Hannes
     >
     > -----Original Message-----
     > From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On
     Behalf Of
     > sja_art
     > Sent: 15 Januarie 2006 12:40
     > To: calvyn@yahoogroups.com
     > Subject: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:
     >
     > Goeiedag
     >
     > Alhoewel ek reeds die afgelope 3 maande die Calvyn-gespreksgroep met
     > groot belangstelling en aandag volg, het ek geen kommentaar gelewer
     > of deelgeneem nie. Ek wil dus my "toetrede" open met 'n skrywe
     > waarvan die inhoud my baie na aan die hart lê.
     >
     > Sedert die (redelik terloopse) aankondiging in die nuusmedia van die
     > GKSA se beoogde aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke,
     > kan ek nie langer uitstel om my kommer in hierdie verband aan die
     > gespreksgroep te rig nie.
     >
     > Gesien in die lig van die "belangrikheid" van die debat "Vroue in die
     > diakonie" as voorbeeld, wek hierdie aankondiging wat so ligtelik
     > hanteer word, groot kommer. In my beskeie opinie moet enige besluite
     > betreffende lidmaatskap van die WRK enige ander "brandpunt-sake"
     > oortref en oorskadu.
     >
     > Eintlik wil ek eerder sê: 'n besluit al dan nie t.o.v. WRK-
     > lidmaatskap moes nie eens verskyn het op die Agenda van die
     > Besluitnemingsliggaam van die GKSA nie!
     >
     > Hoe is dit moontlik dat 'n organisasie wat absoluut 'n mondstuk en
     > instrument van die antichris is, en die grootste rol in die
     > vervulling van skriftuurlike eindtyd-profesieë gaan speel, in
     > oorweging kom om mee saam te werk? Lidmaatskap aan 'n organisasie dui
     > tog op goedkeuring en samewerking? Is daar enige lede van die
     > Besluitnemers (en aldus ook hierdie gespreksgroep) wat NIE weet dat
     > die WRK se uiteindelike rol gaan wees om die "een-wêreldgodsdiens" te
     > onderskryf en te posisioneer nie? Weet en besef die Besluitnemers dat
     > ander lede die Rooms-Katolieke Kerk en vele ander dwaalleringe
     > insluit? (By dwaalleringe bedoel ek enige lering wat nie die volle
     > suiwer waarheid gegrond op die Woord van God bevat nie.)
     >
     > Op die WRK tuisblad by www.wcc-coe.org in die onderafdeling "Who are
     > we?" is hul doel duidelik. Ek haal aan: "It is a community of
     > churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic
     > fellowship...". Verder aan ook "Universal Fellowship of Metropolitan
     > Community Churches.." wat die Vatikaan en Rooms-Katolieke Kerk,
     > Ortodokse Kerke, en meer as 340 verskillende KERKE insluit. Dit is
     > kerke met verskillende grondbeginsels, gebruike en leerstellinge. Wie
     > gaan in elk' geval tyd hê om 340 kerke se grondbeginsels na te vors
     > om te wete te kom wat hulle voorstaan en wat hulle teenstaan?
     >
     > Hierdie kerke glo en bely (tans nog) wel almal 'n Drie-enige God,
     > maar die oorgrote meerderheid is beslis nie Calvinisties-Protestants
     > nie! 'n Kerk wat Jesus wel bely as een van die Drie-eenheid, maar Sy
     > rol as Middelaar "verflou" of verdraai is nie vir my aanvaarbaar om
     > mee saam te werk nie. (Voorbeeld: Moeder Maria-aanbidding van die
     > Roomse Kerk.) Die GKSA kan mos nie hande vat met kerke wat Jesus
     > Christus (die enigste Deur of Weg na die Vader), vervang met iemand
     > anders nie? Hulle bely almal Jesus as Een van die Drie-eenheid, maar
     > Jesus sê in Mat 7:21 "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal
     > ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen
     > van my Vader wat in die hemele is".
     >
     > Wat help dit die GKSA klou vas aan die Skrif, die belydenisskrifte,
     > ens tot op die laaste letter en titel, maar oorweeg dit om aan te
     > sluit by 'n organisasie waar oorwegend 95% van lede verskeie van
     > hierdie grondbeginsels nie hou nie?
     >
     > Die groot probleem kan myns insiens met een woord saamgevat
     > word: "oënskynlik". Die Skrif noem duidelik dat die satan in die vorm
     > van die engel van die lig verskyn. "Oënskynlik" is hy dus "van die
     > Lig" maar wat nie gesien kan word nie, is dat hy die satan is. U
     > sien, "oënskynlik" is die doelstellings van die WRK goed en mooi en
     > reg. Maar die verskuilde agenda wat nie gesien kan word nie, is dat
     > ALLE godsdienste onder een hoof (antichris) verenig moet word. Myns
     > insiens, en dis ook die boodskap van die Nuwe Testament, is dit slegs
     > in die liggaam van Christus wat ons as kinders van God 'n eenheid
     > moet vind, (dit is die Kerk van Christus) en daarin verenig te word,
     > NIE in 'n wêreld-liggaam met uiteenlopende standpunte en leringe nie.
     >
     > Die vraag is: gaan die GKSA 'n adder in die boesem koester? Of anders
     > gestel: Gaan die GKSA hom aan die boesem van 'n adder laat koester?
     >
     > Wat sou Calvyn hiervan sê - hy wat juis weggevlug het van die Roomse
     > Kerk! Nog meer: wat sou Jesus Christus hiervan sê? Hy wat juis die
     > Fariseërs en Skrifgeleerdes as adders uitgekryt het omdat
     > hulle "oënskynlik" goed en mooi en reg gelyk het, maar van binne
     > verrot was? (Matt 23)
     >
     > Ek wil elkeen van die aktiewe groeplede uitdaag tot kommentaar op my
     > skrywe, al is dit hoe kort, en ek wil 'n beroep doen dat u my
     > korrigeer indien u van mening is dat ek onder 'n wan-indruk verkeer.
     > Dit is my opregte wens dat die geagte Moderator nie gedeeltes van my
     > skrywe uitlaat nie, ter wille van volledigheid van my standpunt.
     >
     > Groete
     > S J van Rensburg
     >
     >
     >
     >
     >
     > Yahoo! Groups Links
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     >
     > ---------------------------------
     > YAHOO! GROUPS LINKS
     >
     >
     > Visit your group "calvyn" on the web.
     >
     > To unsubscribe from this group, send an email to:
     > calvyn-unsubscribe@yahoogroups.com
     >
     > Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of
     Service.
     >
     >
     > ---------------------------------
     >
     >
     >
     >
     >
     > ---------------------------------
     >
     > What are the most popular cars? Find out at Yahoo! Autos
     >
     > [Non-text portions of this message have been removed]
     >
    • Stini Vorster
     Mnr. Wesseloo en ander Calvyners, Baie dankie vir al die reaksie. Dis te heerlik. Ek waardeer álle hulp. Ons het intussen n paar boeke gekry, en is nou besig
     Message 4 of 6 , Feb 6, 2006
      Mnr. Wesseloo en ander Calvyners,

      Baie dankie vir al die reaksie. Dis te heerlik. Ek waardeer álle hulp.

      Ons het intussen 'n paar boeke gekry, en is nou besig om dit deur te werk. Maar hoewel daar baie geskryf word oor die WRK en sy antagonistiese politieke rol in die wêreldpolitiek, word die SARK selde genoem. Dit wat ek egter daaroor kon opspoor laat dit klink soos 'n skaduwee van die WRK. In die verlede het hulle baie dieselfde gepraat en gedoen.

      In die boekie 'Die infiltrasie van die Antichris in SA Kerke' (1992) sê ds. A E van den Berg: "Die gevaarlikste organisasie in Suid-Afrika is ongetwyfeld die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK)."

      Nou is daar natuurlik ook bewerings dat die SARK 'verander' het. (Dit wil ek darem eers sien. Jakkals verander van hare maar nie van snare.) Maar dit behoort tog nie onmoontlik te wees om te kyk na wat hulle sê én wat hulle doen nie.

      As julle wil sal ek julle op hoogte hou van interessante inligting wat te voorskyn kom.


      B Wesseloo <wesrek@...> wrote:
      Geagte Stienie

      Dankie vir die kompliment. Maar my kennis is beperk tot dit wat ek in boeke
      gelees het, en maar die algemene kennis wat opgebou is. Ek sal gerus van my
      boeke naslaan en kyk of ek iets kry.

      Daar is bande dit is algemeen bekend. Wie beheer watter liggaam? En wil ons
      deel wees van 'n organisasie waar die Roomse kerk die septer swaai? Om te
      wil voorgee al die lede van die SARK bly onafhanklik en huldig sy eie
      sandpunt is na my mening 'n leun. As jy aan 'n organisasie behoort doen jy
      wat die grondwet en bestuur voorskryf. Ek het nog nie eers daaroor studie
      gedoen nie, maar kan die besluit volgens die NGB en kerkorde geregverdig
      word. Ek twyfel.

      Ek het van my boeke nagegaan en kon die volgende kry ek wil nie alles
      neeskryf nie dit gaan ongelukkig lank neem. As julle nie die bronne het nie
      sal ek gerus kopie maak en dit stuur of fax, laat my net weet.
      1) In die boek - Die Vrymesselary deur ds. FH van Niekerk bl336 word die
      doel van die van die National Council of Churches met die Wereld raad van
      kerke as speerpunt uiteengesit.
      2) In The Ethical Investor bl143 en 147 word die betrokkenheid by die
      sanksies, voor 1994 asook die verbintenis met die SA Katolieke Biskoppe Raad
      genoem. Dit is ook in die boek duidelik dat die ANC en die SARK bande gehad
      het.
      3)Totius se versamelde werke vol 8 bl14-20 is baie interesante leesstof. Dit
      handel wel oor die WRK en die lidmaatskap daarvan, maar die retoriek wat toe
      geopper is het weer sy kop in die sinode uitgesteek, soos as ons nie saam
      met die WRK gaan nie het ons nie 'n stem nie en ons bly onafhanklik en kan
      nie deur die WRK voorgeskryf word nie. Dit wys net niks is nuut nie.

      Ek het 'n boek vir iemand geleen wat meer inligting sal hê. Ek sal dit
      terugkry en dan daarin lees.

      Wat belangrik is alhoewel ons nie noodwendig polities saam met mekaar stem
      en ook nie noodwendig nie met die SARK saamstem nie, mag die klem nie daarop
      val nie. Die klem moet bly oor wat is die doel van die SARK. Wie is deel
      daarvan? Mag ons as Gereformeerdes in dieselfde juk trek as die Roomse kerk,
      Metodiste, Anglikane ens. Is die ZCC deel van die SARK. Indien wel. Die ZCC
      is dan nie-Christelik. Die Kerk moet na my mening apolities wees. Wat ek
      daarby bedoel hy mag nie openlik 'n party of beleid bevorder of verdedig
      nie. As die beleid met die Bybel ooreenstem kan hy dit sê en netso as dit
      teen die Woord ingaan moet hy dit ook teenstaan. Wat die SARK nie kan doen
      nie a.g.v. sy geskiedkundige bande met die ANC. So ook het die SARK die
      bevrydings teologie verkondig, wat on bybels was. So kan ek aangaan. As ons
      kyk van wie die voorstel gekom het, kan ek nie anders as om dit weer as 'n
      polities korrekte daad te beskou nie. Die kerk het 'n opdrag om die regering
      aan te spreek of hy na ons luister of nie is nie ons probleem nie, daarvoor
      sal hy (die regering) eendag tot verantwoording geroep word. As hy nie na
      die waarheid wil luister nie sal hy nie. Of dit nou van ons of van die SARK
      af kom. As die regering na die SARK luister dan is dit omdat die SARK sê wat
      hy wil hoor. 'n Jakkels verloor sy haar nie sy streke. Dit is ook van
      toepassing op die SARK en die Roomse kerk. Ek hoop die inligting het gehelp.
      As ek nog inligting kry sal ek dit aanstuur.

      Barend


      ----- Original Message -----
      From: "Stini Vorster" <vstienie@...>
      To: <calvyn@yahoogroups.com>
      Sent: Wednesday, February 01, 2006 9:16 AM
      Subject: Re: Fw: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:


      Beste mnr. Wesseloo,

      My man moet inligting versamel vir 'n kommisie juis oor hierdie saak.
      Aangesien dit lyk of u inligting tot u beskikking het oor die
      SARK-WRK-bande, wil ek tog vra of u my dalk name van bronne of ander
      verwysings kan verskaf.

      Presies wat die konneksie tussen die twee is kan ek nie mooi agterkom nie,
      dit bly maar so in die skadu (of ons het nog net nie op die regte plek
      gesoek nie).

      In elk geval sal ek u hulp baie waardeer.

      By voorbaat dank,
      Christina (Stienie) Vorster.

      B Wesseloo <wesrek@...> wrote:
      Die WRK was nie op die agenda nie, maar wat vir my 'n probleem is die SARK
      het wel bande met die WRK.

      Aan jou vriende sal jy geken word.

      Barend
      ----- Original Message -----
      From: "Hannes van Heerden" <hannes@...>
      To: <calvyn@yahoogroups.com>
      Sent: Monday, January 16, 2006 9:37 AM
      Subject: RE: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:


      Ek het egter verstaan dat dit die SARK is en nie die WRK nie, of was die WRK
      ook op die agenda?

      Groete
      Hannes

      -----Original Message-----
      From: calvyn@yahoogroups.com [mailto:calvyn@yahoogroups.com] On Behalf Of
      sja_art
      Sent: 15 Januarie 2006 12:40
      To: calvyn@yahoogroups.com
      Subject: [calvyn] Sinode 2006: Aansoek om WRK-lidmaatskap:

      Goeiedag

      Alhoewel ek reeds die afgelope 3 maande die Calvyn-gespreksgroep met
      groot belangstelling en aandag volg, het ek geen kommentaar gelewer
      of deelgeneem nie. Ek wil dus my "toetrede" open met 'n skrywe
      waarvan die inhoud my baie na aan die hart lê.

      Sedert die (redelik terloopse) aankondiging in die nuusmedia van die
      GKSA se beoogde aansoek om lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke,
      kan ek nie langer uitstel om my kommer in hierdie verband aan die
      gespreksgroep te rig nie.

      Gesien in die lig van die "belangrikheid" van die debat "Vroue in die
      diakonie" as voorbeeld, wek hierdie aankondiging wat so ligtelik
      hanteer word, groot kommer. In my beskeie opinie moet enige besluite
      betreffende lidmaatskap van die WRK enige ander "brandpunt-sake"
      oortref en oorskadu.

      Eintlik wil ek eerder sê: 'n besluit al dan nie t.o.v. WRK-
      lidmaatskap moes nie eens verskyn het op die Agenda van die
      Besluitnemingsliggaam van die GKSA nie!

      Hoe is dit moontlik dat 'n organisasie wat absoluut 'n mondstuk en
      instrument van die antichris is, en die grootste rol in die
      vervulling van skriftuurlike eindtyd-profesieë gaan speel, in
      oorweging kom om mee saam te werk? Lidmaatskap aan 'n organisasie dui
      tog op goedkeuring en samewerking? Is daar enige lede van die
      Besluitnemers (en aldus ook hierdie gespreksgroep) wat NIE weet dat
      die WRK se uiteindelike rol gaan wees om die "een-wêreldgodsdiens" te
      onderskryf en te posisioneer nie? Weet en besef die Besluitnemers dat
      ander lede die Rooms-Katolieke Kerk en vele ander dwaalleringe
      insluit? (By dwaalleringe bedoel ek enige lering wat nie die volle
      suiwer waarheid gegrond op die Woord van God bevat nie.)

      Op die WRK tuisblad by www.wcc-coe.org in die onderafdeling "Who are
      we?" is hul doel duidelik. Ek haal aan: "It is a community of
      churches on the way to visible unity in one faith and one eucharistic
      fellowship...". Verder aan ook "Universal Fellowship of Metropolitan
      Community Churches.." wat die Vatikaan en Rooms-Katolieke Kerk,
      Ortodokse Kerke, en meer as 340 verskillende KERKE insluit. Dit is
      kerke met verskillende grondbeginsels, gebruike en leerstellinge. Wie
      gaan in elk' geval tyd hê om 340 kerke se grondbeginsels na te vors
      om te wete te kom wat hulle voorstaan en wat hulle teenstaan?

      Hierdie kerke glo en bely (tans nog) wel almal 'n Drie-enige God,
      maar die oorgrote meerderheid is beslis nie Calvinisties-Protestants
      nie! 'n Kerk wat Jesus wel bely as een van die Drie-eenheid, maar Sy
      rol as Middelaar "verflou" of verdraai is nie vir my aanvaarbaar om
      mee saam te werk nie. (Voorbeeld: Moeder Maria-aanbidding van die
      Roomse Kerk.) Die GKSA kan mos nie hande vat met kerke wat Jesus
      Christus (die enigste Deur of Weg na die Vader), vervang met iemand
      anders nie? Hulle bely almal Jesus as Een van die Drie-eenheid, maar
      Jesus sê in Mat 7:21 "Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal
      ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen
      van my Vader wat in die hemele is".

      Wat help dit die GKSA klou vas aan die Skrif, die belydenisskrifte,
      ens tot op die laaste letter en titel, maar oorweeg dit om aan te
      sluit by 'n organisasie waar oorwegend 95% van lede verskeie van
      hierdie grondbeginsels nie hou nie?

      Die groot probleem kan myns insiens met een woord saamgevat
      word: "oënskynlik". Die Skrif noem duidelik dat die satan in die vorm
      van die engel van die lig verskyn. "Oënskynlik" is hy dus "van die
      Lig" maar wat nie gesien kan word nie, is dat hy die satan is. U
      sien, "oënskynlik" is die doelstellings van die WRK goed en mooi en
      reg. Maar die verskuilde agenda wat nie gesien kan word nie, is dat
      ALLE godsdienste onder een hoof (antichris) verenig moet word. Myns
      insiens, en dis ook die boodskap van die Nuwe Testament, is dit slegs
      in die liggaam van Christus wat ons as kinders van God 'n eenheid
      moet vind, (dit is die Kerk van Christus) en daarin verenig te word,
      NIE in 'n wêreld-liggaam met uiteenlopende standpunte en leringe nie.

      Die vraag is: gaan die GKSA 'n adder in die boesem koester? Of anders
      gestel: Gaan die GKSA hom aan die boesem van 'n adder laat koester?

      Wat sou Calvyn hiervan sê - hy wat juis weggevlug het van die Roomse
      Kerk! Nog meer: wat sou Jesus Christus hiervan sê? Hy wat juis die
      Fariseërs en Skrifgeleerdes as adders uitgekryt het omdat
      hulle "oënskynlik" goed en mooi en reg gelyk het, maar van binne
      verrot was? (Matt 23)

      Ek wil elkeen van die aktiewe groeplede uitdaag tot kommentaar op my
      skrywe, al is dit hoe kort, en ek wil 'n beroep doen dat u my
      korrigeer indien u van mening is dat ek onder 'n wan-indruk verkeer.
      Dit is my opregte wens dat die geagte Moderator nie gedeeltes van my
      skrywe uitlaat nie, ter wille van volledigheid van my standpunt.

      Groete
      S J van Rensburg

      Yahoo! Groups Links
      ---------------------------------
      YAHOO! GROUPS LINKS


      Visit your group "calvyn" on the web.

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      calvyn-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      ---------------------------------

      ---------------------------------

      What are the most popular cars? Find out at Yahoo! Autos

      [Non-text portions of this message have been removed]


      Yahoo! Groups Links


      SPONSORED LINKS
      South africa safaris South africa calling card Call south africa Car rental south africa South africa travel South africa tour

      ---------------------------------
      YAHOO! GROUPS LINKS


      Visit your group "calvyn" on the web.

      To unsubscribe from this group, send an email to:
      calvyn-unsubscribe@yahoogroups.com

      Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


      ---------------------------------

      ---------------------------------
      Yahoo! Mail - Helps protect you from nasty viruses.

      [Non-text portions of this message have been removed]
     • Antoine Theron
      Sien die berig hieronder. Ons vertrou dat die NG Kerk en die GKSA deur hul invloedryke parlementêre lessenaar ’n skikking kan onderhandel? Of dalk sal
      Message 5 of 6 , Feb 6, 2006
       Sien die berig hieronder.

       Ons vertrou dat die NG Kerk en die GKSA deur hul invloedryke "parlementêre
       lessenaar" ’n skikking kan onderhandel? Of dalk sal een van ons hedendaagse
       geloofshelde soos dr Theuns Eloff of die uitgesproke dr Wim Vergeer (om nie
       te praat van ons eie profetes Christina Landman nie) ’n voorbeeld stel deur
       teen die rowery van die bende wat ons land regeer, te stry?

       - Antoine


       South Africa will from next month start large-scale expropriations of land
       from white farmers after years of compensation negotiations proved
       unsuccessful, a top official said on Monday.

       Tozi Gwanya, South Africa's chief land claims commissioner, said the
       "willing buyer, willing seller" model would no longer apply to land
       restitution claims as many white farmers wanted more money than the
       government was prepared to pay.

       "There are in excess of 7 000 claims that have been outstanding," he said,
       referring to efforts by the government to redress apartheid-era land grabs
       in which many members of the black majority lost ancestral holdings.

       "We have been negotiating with some white farmers for two or three years
       especially in four provinces - Limpopo, Mpumalanga, North West and
       KwaZulu-Natal - and this has to stop," he said.

       Many white farmers want more money than the government is prepared to pay
       "From March, we will begin expropriating land for which negotiations have
       gone on for that period or more," he said, explaining that a six-month
       deadline would be imposed on new cases.

       "We cannot wait longer," said Gwanya.

       South Africa in October started the first of its land expropriation moves,
       targeting farmer Hannes Visser's 500ha holding, which was bought by his
       father in 1968. Visser is contesting the action.

       Gwanya's comments came after President Thabo Mbeki in his state of the
       nation address to parliament last week said the state would review the
       "willing buyer, willing seller policy" as well as "land acquisition models
       and possible manipulation of land prices".

       The government has said the current policy had slowed down its land reform
       programme, which is designed to transfer a third of white-owned land to new
       black farmers by 2014.

       'We cannot wait longer'
       Gwanya was keen to dispel any comparisons with neighbouring Zimbabwe, where
       the forcible seizures of white-owned farms have ruined the once-model
       economy and left agriculture in tatters.

       "We are not talking seizures here because we are willing to pay a price for
       the land but it must be a just amount, not inflated sums."

       "Also the 'willing buyer, willing seller' theory does not work because in
       South African restitution claims, there is only one seller and one buyer,
       that is the government which is working on behalf of people forcibly
       dispossesed."

       "The land in question is not negotiable. More often than not there is a huge
       sentimental attachment like ancestors' graves or something like that."

       Black ownership of land has increased from 13 percent at the end of
       apartheid in 1994 to 16 percent, still well short of targets set by Mbeki's
       government.

       The willing buyer-willing seller principle has been at the core of South
       Africa's post-apartheid land drive, guaranteeing that land will be acquired
       by the state at fair prices and given to landless black people.

       Gwanya estimates that "six million Africans fell victim to the apartheid
       government's policy to remove the black spots" and push them away to
       homelands but added that less than 10 percent had filed claims by the
       December 31, 1998 deadline for restitution.
      Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.