Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [calvyn] Prof SA Strauss oor Schilder se verbondsleer

Expand Messages
 • Piet van der Kooi
  Beste Slabbert Ek wou eintlik nie meer oor hierdie saak verder redeneer met jou nie. Maar daar is na lesing van die onderstaande uiteensetting van jou nog iets
  Message 1 of 3 , Sep 1, 2005
   Beste Slabbert

   Ek wou eintlik nie meer oor hierdie saak verder redeneer met jou nie. Maar
   daar is na lesing van die onderstaande uiteensetting van jou nog iets wat ek
   wil toevoeg. Jy redeneer nou baie wyd, maar jy maak gevolgtrekkings wat, as
   jy Schilder se werke lees, nie suiwer is nie. Jy maak te gemaklik
   gevolgtrekkings dat Schilder min of meer Remonstrants in sy teologiese denke
   is, wat wanneer jy daarop ingaan, deur homself
   weerspreek is. Ek het as gevolg van hierdie debat op rekenaarskerm baie
   opgelees wat ek nie meer wil uittik nie: naamlik uit sy prekebundels, uit sy
   verklaring van die Heidelbergse Kategismus, uit sy boek "Wat is de Hel" en
   dan het ek ook die werk van prof Douma "Algemene Genade" daaroor
   geraadpleeg. Ek verwerp die gevolgtrekking wat jy talle kere gemaak het dat
   daar 'n Arminiaanse kronkel aanwesig is. Verder maak dit vir my nie saak wat
   jy glo aangaande die verbonds- en doopsbeskouing nie. Ek sal jou nie bind
   aan myne nie. Solank jy asseblief ophou om prof Schilder te verketter as 'n
   verkapte Arminiaan.

   Vriendelike groete

   P van der Kooi


   ----- Original Message -----
   From: "9220050419 Le Cornu" <12610356@...>
   To: <calvyn@yahoogroups.com>
   Sent: Wednesday, August 31, 2005 12:06 PM
   Subject: [calvyn] Prof SA Strauss oor Schilder se verbondsleer


   Die probleem met die voorwaardelike verbondsbeskouing is dat dinge vanuit 'n
   skolastiese abstrakte denksisteem gesê word oor uitverkiesing en verbond wat
   duidelik weersprekend is met dit wat Skrif en belydenis leer, bv.
   - God wil alle dopelinge se Vader wees ... maar ... eintlik is Hy net die
   uitverkorenes se Vader.
   - God belowe aan almal redding ... maar ... eintlik red Hy net sy
   uitverkorenes.
   - Die redding is onvoorwaardelik ... maar ... dit is eintlik voorwaardelik
   ook
   - Die verlossing is God se verantwoordelikheid ... maar ... dit is die mens
   se verantwoordelikheid ook
   - Geloof is 'n gawe van God ... maar ... dit is voorwaarde ook
   - ens. ens.

   Prof. SA Strauss het sy DD-proefskrif gedoen onder die titel: " 'Alles of
   Niks' : K. Schilder oor die verbond".

   Ek glo darem nie prof. Strauss het 'n 'totaal verwronge beeld' van Schilder
   voorgehou nie.

   Hy skryf daarin onder meer:

   "Ook na die Vrymaking kon Schilder dus nog altyd 'n verband tussen doop en
   wedergeboorte erken. Maar dan moet dit syns insiens so gestel word: die doop
   beseël aan ons die BELOFTE van die verbond, wat onder meer insluit dat die
   Heilige Gees dit wat Christus reeds vir ons verwerf het (ons regverdigmaking
   en ons heiligmaking) aan ons WIL toe-eien. Hierdie toe-eiening geskied egter
   nie buite ons geloof om nie. Sodoende kon Schilder steeds die grondmotief
   van sy verbondsleer - die verantwoordelikstelling van die mens - by die
   betekenis van die doop handhaaf."

   Wanneer hierdie paragraaf van prof. Strauss gelees word, moet in ag geneem
   word dat die vrygemaakte siening is dat die belofte van die verbond behoort
   aan almal wat gedoop is (of hul uitverkorenes is of nie). Vir hulle beteken
   'ons' = elke dopeling. Dit wil sê die INHOUD van die belofte is vir elke
   kind kop-vir-kop.

   Wat is die inhoud van die belofte van die verbond volgens Schilder ?

   Dit word vir ons gesê in die woorde: "wat onder meer insluit dat die Heilige
   Gees dit wat Christus reeds vir ons verwerf het (ons regverdigmaking en ons
   heiligmaking) ...."

   Dus, almal wat die belofte ontvang, volgens die vrygemaakte siening, het
   REEDS die regverdigmaking en die heiligmaking wat Christus vir ons verwerf
   HET, ontvang. Nou wil God deur die Gees dit graag aan 'almal' toe-ein, en
   die toe-eining vind nie buite die geloof om nie.

   Dat God nie buite die geloof/geskiedenis om werk nie, maar juis die
   uitverkiesing realiseer en ontplooi deur roeping, wedergeboorte,
   regverdiging, geloof, bekering, heiligmaking, ens., is nie die kwelvraag of
   probleem in die verbondsdebat nie, soos Bavinck dit dan ook stel aangaande
   die verhouding tussen uitverkiesing en verbond:

   "... dat God de uitverkiezing uitvoert in de weg van het verbond, maar ook
   dat het verbond de weg beschrijft waarlangs de uitverkorenen tot hun
   bestemming worden geleid. 'Verkiezing en verbond zijn daarom niet te
   onderscheiden als een engere en ruimere kring, want zij omvatten beide
   dezelfde personen." (Verbond en Uitverkiezing, Van Genderen, 1992: 25).

   Die probleem is: wat is die aard van die belofte en vir wie is die
   heilsbelofte ?

   Nou weet ons vanuit die Skrif, belydenis en ervaring, dat almal nie glo nie
   en dat baie wat besny/gedoop is, verlore gegaan het (Rom.9). Die rede
   daarvoor, volgens die vrygemaaktes- is dat hul nie die eis van die verbond
   vervul het nie, nie die voorwaarde van geloof vervul het nie.

   Die vraag kom nou op: maar as Christus vir ALMAL (wat gedoop is en die
   belofte ontvang het) REEDS hul regverdiging EN heiligmaking verwerf het, hoe
   kan enige een dan ooit verlore gaan ?

   Ongehoorsaamheid aan die verbondseis is mos ook 'n sonde en het Christus dan
   nie REEDS sondevergifnis vir AL ons sondes verwerf nie (volgens die
   vrygemaakte siening) ? Is die ongehoorsame nie-glo nie, dan nie ook 'n
   sonde waarvoor Christus gesterwe het nie ? Het Christus dan nie juis vir AL
   die sondes gesterf nie, of is sy bloed nie genoegsaam vir al die sondes nie
   ? Is Hy 'n halwe Verlosser ?

   Aan die ander kant, beteken dit dat hulle wat wel dan glo, iets ekstra
   gedoen het wat hul onderskei van hulle wat verlore gaan?

   Almal het dan dieselfde belofte ontvang: hulle deel in die regverdiging en
   heiligmaking in Christus ?

   Beteken die feit dat hulle wat wel die voorwaardes vervul, die verbondseis
   nakom, dat hulle iets beter gedoen het met dit wat Christus reeds verwerf
   het vir hulle (regverdiging en heiligmaking), as wat hulle wat nie iets
   goeds gedoen het daarmee nie ?

   Is die geloof (as verbondseis) dan nie deel van die weldade wat Christus vir
   ons verdien het nie (Ef.2:8-10; Fil.1:29) ?

   En as Hy dit dan ook reeds verwerf het (as deel van die regverdiging en
   heiligmaking), hoekom word almal dan nie gered nie, want volgens die
   vrygemaakte siening, het Hy alles vir elke dopeling verwerf ?

   Dordt se verwerping is duidelik oor hierdie saak:

   "Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het deur sy
   voldoening vir niemand met sekerheid die saligheid verdien nie; OOK NIE DIE
   GELOOF waardeur hierdie voldoening van Christus kragdadig tot saligheid
   toegeëien word nie. Hy het, daarenteen slegs die mag, of die volkome wil vir
   die Vader verwerf om opnuut met die mense te handel en om nuwe voorwaardes,
   soos Hy wil, voor te skrywe. Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van
   die mens afhang. Dit sou dus kon gebeur dat óf niemand óf alle mense dit sou
   vervul. Die Sinode leer: Hierdie mense minag die dood van Christus geheel en
   al en aanvaar op geen wyse die vernaamste vrug of weldaad wat daardeur
   verkry is nie. Hulle roep weer die dwaling van Pelagius uit die hel terug."

   Die probleem met Schilder en die vrygemaakte verbondsbeskouing is baie
   duidelik:

   1. In die Dordtse Leerreëls, hfst.1, bely ons dat die vrye welbehae van God,
   sy soewereine liefdevolle genade die verbond bepaal. Dit is die grondmotief
   van die verbond. Die vrygemaakte siening leer dat die 'verantwoordelikheid
   van die mens' die verbond bepaal, wat eindig in 'n 'regskontrak'.

   2. In Dordt, hfst.2 bely ons dat Christus se bloed gestort is vir die
   uitverkorenes, d.w.s. partikulêre versoening. Die vrygemaakte siening leer
   by implikasie dat Christus ook vir dopelinge gesterf het wat verlore gaan in
   die hel.

   3. In Dordt hfst. ¾ bely ons dat alle mense insluitende die uitverkorenes
   wat gered word- so verdorwe is dat hy uit homself geen maar geen voorwaarde
   kan vervul om gered te word nie (dit is juis wat die doop van babas ons wil
   leer!). Christus het dit alles gedoen, ons ontvang dit uit genade deur die
   geloof, sonder enige werke. Die vrygemaakte siening leer dat almal by die
   doop 'n sekere soort 'genade' ontvang, en dat hulle wat daardie genade
   (verbondsbeloftes) reg gebruik gered word, d.w.s. die voorwaarde van geloof
   vervul.

   4. In Dordt hfst.5 bely ons dat hy wat eenmaal geheilig is in Christus,
   d.w.s. in 'n liefdevolle band/verbond met God staan, nooit verlore sal gaan
   nie: "En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in
   ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie" (Joh.10:28).
   Volgens die vrygemaakte siening beteken dit dat hulle -of baie van hulle-
   wat in Christus in die ewige genadeverbond is, wat in Christus se bloed
   gemaak is (Matt.26;28), nogsteeds verlore kan gaan.

   God se genade, sy liefde, sy verbond is onvoorwaardelik en onweerstaanbaar.
   Die feit dat God 'sy kant' van die verbond nakom, beteken dat hulle met wie
   die verbond aangegaan het, wel 'hul kant' sal nakom as vrug en gevolg van
   Christus se weldade, 'n dankbaarheidslewe (Jer.31:31-33).

   Ons kom in die verbond uit genade alleen, en ons bly in die verbond ook uit
   genade alleen. Dit is nie 'n kwessie van ons is deur genade in die verbond
   ingesluit, en nou moet ons deur gehoorsaamheid/goeie werke in die verbond
   bly deur sekere voorwaardes te vervul nie.

   Nee, Christus het alles volbring sodat sy kinders altyd in sy genadeverbond
   sal bly. As liefdevolle Vader tugtig Hy ons, maar Hy verwerp nooit sy
   kinders nie:

   "Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe
   kom, nooit uitwerp nie." - Joh.6:37

   Hul antwoord in die verbond, hul deel in die verbond is gehoorsame
   dankbaarheid as vrug en gevolg van Christus se volkome weldade, en nié as
   vervulling en handhawing van die verbond sodat hul salig kan word nie.

   Laat ons die HERE daarvoor dank en prys !

   Groete   Slabbert Le Cornu __________________________
   12610356@... Sel. 083 660 1578
   Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
   Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
   _________________________________________

   >>> kerkpad@... 2005/08/26 16:45 >>>


   Beste Slabbert

   Jammer dat ek jou in die laaste beantwoording op jou plek gesit het. Ek voel
   dit was nodig want dit blyk dat jy 'n totaal verwronge beeld van Schilder se
   verbondsbeskouing het. En dat jy op grond daarvan dit totaal afskiet vir die
   lesers van die poslys. Goed, dis gedoen. Ek het simpatieke kommentaar oor
   wat ek hieroor gestel en teenoor jou verweer het, ontvang. Met die oog
   daarop het ek nog mooi motivering gevind van prof B Holwerda, in preke oor
   die Heidelbergse Kategismus. By die behandeling van Sondag 26 oor die
   sakramente, sluit hy af soos volg (Deel 2, bl 206/7):

   ...En dan het laatste verband, dat ik noemen wilde, dat tussen belofte en
   eis. Daar is ook heel wat over te doen geweest, over
   de vraag of de belofte onvoorwaardelik is dan wel voorwaardelik.
   En me dunkt: de geskiedenis heeft wel geleerd, hoeveel misverstand en er
   zijn ook in onze kerken. De één legt zo sterke nadruk op het
   onvoorwaardelike karakter van de belofte, dat hij practisch verwaarloost de
   eis van geloof en bekering. Dan doet men dus net, alsof God bij de doop
   belooft dat zo 'n kind vast en zeker in de hemel komt. En de ander ziet
   terecht het gevaar, dat zo de eis der nieuwe gehoorzaamheid in gedrang komt,
   en wil dus alle nadruk leggen op het voorwaardelik karakter van de belofte.
   God vergeeft de zonden wel, maar alleen als de mens gelooft. Doch heel licht
   komt men dan in een gevaarlijk spoor, dat men het geloof van ons laat
   voorafgaan aan de genade Gods: men doet dan net, alsof het verbond er pas
   is, als wij het aanvaarden.
   En voor beide gevaren moeten we waken. God geeft geen enkele belofte zonder
   daaraan de eis van geloof en bekering te verbinden. Hij stelt ook geen
   enkele eis dan op grond van de belofte. De belofte word ons geschonken uit
   louter genade: dan geloof ik nog niet, dan is er bij mij geen
   verdienstelijkheid, geen goed werk; God is in het verbond altijd de eerste.
   En als Hij het verbond opricht, dan is het er, ook al geloof ik dan nog niet
   en al heb ik mij nog nie bekeerd, het is er door de beschikking Gods. En zo
   komt de belofte tot mij onvoorwaardelijk. God stelt van tevoren geen eis,
   die ik eerst moet volbrengen.
   Maar de belofte is toch ook weer nooit zonder de eis. Ge weet dat wel uit
   het doopsformulier, dat de doop ons vermaant en verplicht tot een nieuwe
   gehoorzaamheid. En dat staat hier ook in deze Zondag. God belooft wel de
   vernieuwing door de Geest en de heiliging tot lidmaten van Christus, maar
   dan toch alleen zo, dat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een
   godzalig onstraffelijk leven wandelen.
   God schenkt dus wel de belofte van vergeving en vernieuwing, maar altijd zo,
   dat onze verantwoordelijk word gehandhaafd, en Hij belooft de zaligheid
   alleen aan wie hebben geloofd. Ge kunt dus zeggen: de belofte is
   onvoorwaardelijk gegeven, maar de vervulling, de uiteindelijke vervulling
   van de belofte komt slechts in de weg van geloof en bekering, en nooit
   anders. Want een belofte komt slechts in de weg van geloof en bekering, en
   nooit anders. Want een belofte is altijd een verplichtend ding, nooit iets
   wat ik negeren kan. En wil men dus van een onvoorwaardelijke heilsbelofte
   spreken, het is mij wel, als men maar nooit vergeet dat een voorwaardelijke
   belofte altijd tegelijk is een onvoorwaardelijke verplichting: God legt op
   alle gedoopten eenvoudig beslag, en eist van hen hart en ziel en alle
   krachten. Onvoorwaardelijke genade in de doop? Inderdaad; maar daarom ook
   onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vanwege de doop.

   Mag dit goed gaan met jou

   Vriendelike groete

   P van der Kooi


   [Non-text portions of this message have been removed]   Yahoo! Groups Links

   Yahoo! Groups Links
  • 9220050419 Le Cornu
   Beste Oom Piet, Ons het nou al baie gesels en verskil oor hierdie onderwerp. Ek is van mening die gesprek moet aangaan, maar ter wille van duidelikheid, wil ek
   Message 2 of 3 , Sep 5, 2005
    Beste Oom Piet,

    Ons het nou al baie gesels en verskil oor hierdie onderwerp. Ek is van mening die gesprek moet aangaan, maar ter wille van duidelikheid, wil ek net een vraag vra:

    Glo oom dat die doop is 'n teken en seël dat God in Christus die regverdiging en heiligmaking vir ALLE gedooptes verwerf het.

    D.w.s. belowe God by die doop dat elke kind in Christus se bloed geregverdig is en geheilig is, kop-vir-kop ?

    Dankie en groete    Slabbert Le Cornu __________________________
    12610356@... Sel. 083 660 1578
    Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
    Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
    _________________________________________

    >>> kerkpad@... 2005/09/01 16:03 >>>


    Beste Slabbert

    Ek wou eintlik nie meer oor hierdie saak verder redeneer met jou nie. Maar
    daar is na lesing van die onderstaande uiteensetting van jou nog iets wat ek
    wil toevoeg. Jy redeneer nou baie wyd, maar jy maak gevolgtrekkings wat, as
    jy Schilder se werke lees, nie suiwer is nie. Jy maak te gemaklik
    gevolgtrekkings dat Schilder min of meer Remonstrants in sy teologiese denke
    is, wat wanneer jy daarop ingaan, deur homself
    weerspreek is. Ek het as gevolg van hierdie debat op rekenaarskerm baie
    opgelees wat ek nie meer wil uittik nie: naamlik uit sy prekebundels, uit sy
    verklaring van die Heidelbergse Kategismus, uit sy boek "Wat is de Hel" en
    dan het ek ook die werk van prof Douma "Algemene Genade" daaroor
    geraadpleeg. Ek verwerp die gevolgtrekking wat jy talle kere gemaak het dat
    daar 'n Arminiaanse kronkel aanwesig is. Verder maak dit vir my nie saak wat
    jy glo aangaande die verbonds- en doopsbeskouing nie. Ek sal jou nie bind
    aan myne nie. Solank jy asseblief ophou om prof Schilder te verketter as 'n
    verkapte Arminiaan.

    Vriendelike groete

    P van der Kooi


    ----- Original Message -----
    From: "9220050419 Le Cornu" <12610356@...>
    To: <calvyn@yahoogroups.com>
    Sent: Wednesday, August 31, 2005 12:06 PM
    Subject: [calvyn] Prof SA Strauss oor Schilder se verbondsleer


    Die probleem met die voorwaardelike verbondsbeskouing is dat dinge vanuit 'n
    skolastiese abstrakte denksisteem gesê word oor uitverkiesing en verbond wat
    duidelik weersprekend is met dit wat Skrif en belydenis leer, bv.
    - God wil alle dopelinge se Vader wees ... maar ... eintlik is Hy net die
    uitverkorenes se Vader.
    - God belowe aan almal redding ... maar ... eintlik red Hy net sy
    uitverkorenes.
    - Die redding is onvoorwaardelik ... maar ... dit is eintlik voorwaardelik
    ook
    - Die verlossing is God se verantwoordelikheid ... maar ... dit is die mens
    se verantwoordelikheid ook
    - Geloof is 'n gawe van God ... maar ... dit is voorwaarde ook
    - ens. ens.

    Prof. SA Strauss het sy DD-proefskrif gedoen onder die titel: " 'Alles of
    Niks' : K. Schilder oor die verbond".

    Ek glo darem nie prof. Strauss het 'n 'totaal verwronge beeld' van Schilder
    voorgehou nie.

    Hy skryf daarin onder meer:

    "Ook na die Vrymaking kon Schilder dus nog altyd 'n verband tussen doop en
    wedergeboorte erken. Maar dan moet dit syns insiens so gestel word: die doop
    beseël aan ons die BELOFTE van die verbond, wat onder meer insluit dat die
    Heilige Gees dit wat Christus reeds vir ons verwerf het (ons regverdigmaking
    en ons heiligmaking) aan ons WIL toe-eien. Hierdie toe-eiening geskied egter
    nie buite ons geloof om nie. Sodoende kon Schilder steeds die grondmotief
    van sy verbondsleer - die verantwoordelikstelling van die mens - by die
    betekenis van die doop handhaaf."

    Wanneer hierdie paragraaf van prof. Strauss gelees word, moet in ag geneem
    word dat die vrygemaakte siening is dat die belofte van die verbond behoort
    aan almal wat gedoop is (of hul uitverkorenes is of nie). Vir hulle beteken
    'ons' = elke dopeling. Dit wil sê die INHOUD van die belofte is vir elke
    kind kop-vir-kop.

    Wat is die inhoud van die belofte van die verbond volgens Schilder ?

    Dit word vir ons gesê in die woorde: "wat onder meer insluit dat die Heilige
    Gees dit wat Christus reeds vir ons verwerf het (ons regverdigmaking en ons
    heiligmaking) ...."

    Dus, almal wat die belofte ontvang, volgens die vrygemaakte siening, het
    REEDS die regverdigmaking en die heiligmaking wat Christus vir ons verwerf
    HET, ontvang. Nou wil God deur die Gees dit graag aan 'almal' toe-ein, en
    die toe-eining vind nie buite die geloof om nie.

    Dat God nie buite die geloof/geskiedenis om werk nie, maar juis die
    uitverkiesing realiseer en ontplooi deur roeping, wedergeboorte,
    regverdiging, geloof, bekering, heiligmaking, ens., is nie die kwelvraag of
    probleem in die verbondsdebat nie, soos Bavinck dit dan ook stel aangaande
    die verhouding tussen uitverkiesing en verbond:

    "... dat God de uitverkiezing uitvoert in de weg van het verbond, maar ook
    dat het verbond de weg beschrijft waarlangs de uitverkorenen tot hun
    bestemming worden geleid. 'Verkiezing en verbond zijn daarom niet te
    onderscheiden als een engere en ruimere kring, want zij omvatten beide
    dezelfde personen." (Verbond en Uitverkiezing, Van Genderen, 1992: 25).

    Die probleem is: wat is die aard van die belofte en vir wie is die
    heilsbelofte ?

    Nou weet ons vanuit die Skrif, belydenis en ervaring, dat almal nie glo nie
    en dat baie wat besny/gedoop is, verlore gegaan het (Rom.9). Die rede
    daarvoor, volgens die vrygemaaktes- is dat hul nie die eis van die verbond
    vervul het nie, nie die voorwaarde van geloof vervul het nie.

    Die vraag kom nou op: maar as Christus vir ALMAL (wat gedoop is en die
    belofte ontvang het) REEDS hul regverdiging EN heiligmaking verwerf het, hoe
    kan enige een dan ooit verlore gaan ?

    Ongehoorsaamheid aan die verbondseis is mos ook 'n sonde en het Christus dan
    nie REEDS sondevergifnis vir AL ons sondes verwerf nie (volgens die
    vrygemaakte siening) ? Is die ongehoorsame nie-glo nie, dan nie ook 'n
    sonde waarvoor Christus gesterwe het nie ? Het Christus dan nie juis vir AL
    die sondes gesterf nie, of is sy bloed nie genoegsaam vir al die sondes nie
    ? Is Hy 'n halwe Verlosser ?

    Aan die ander kant, beteken dit dat hulle wat wel dan glo, iets ekstra
    gedoen het wat hul onderskei van hulle wat verlore gaan?

    Almal het dan dieselfde belofte ontvang: hulle deel in die regverdiging en
    heiligmaking in Christus ?

    Beteken die feit dat hulle wat wel die voorwaardes vervul, die verbondseis
    nakom, dat hulle iets beter gedoen het met dit wat Christus reeds verwerf
    het vir hulle (regverdiging en heiligmaking), as wat hulle wat nie iets
    goeds gedoen het daarmee nie ?

    Is die geloof (as verbondseis) dan nie deel van die weldade wat Christus vir
    ons verdien het nie (Ef.2:8-10; Fil.1:29) ?

    En as Hy dit dan ook reeds verwerf het (as deel van die regverdiging en
    heiligmaking), hoekom word almal dan nie gered nie, want volgens die
    vrygemaakte siening, het Hy alles vir elke dopeling verwerf ?

    Dordt se verwerping is duidelik oor hierdie saak:

    "Die Sinode verwerp die dwaling van hulle wat leer: Christus het deur sy
    voldoening vir niemand met sekerheid die saligheid verdien nie; OOK NIE DIE
    GELOOF waardeur hierdie voldoening van Christus kragdadig tot saligheid
    toegeëien word nie. Hy het, daarenteen slegs die mag, of die volkome wil vir
    die Vader verwerf om opnuut met die mense te handel en om nuwe voorwaardes,
    soos Hy wil, voor te skrywe. Die uitvoering daarvan sou van die vrye wil van
    die mens afhang. Dit sou dus kon gebeur dat óf niemand óf alle mense dit sou
    vervul. Die Sinode leer: Hierdie mense minag die dood van Christus geheel en
    al en aanvaar op geen wyse die vernaamste vrug of weldaad wat daardeur
    verkry is nie. Hulle roep weer die dwaling van Pelagius uit die hel terug."

    Die probleem met Schilder en die vrygemaakte verbondsbeskouing is baie
    duidelik:

    1. In die Dordtse Leerreëls, hfst.1, bely ons dat die vrye welbehae van God,
    sy soewereine liefdevolle genade die verbond bepaal. Dit is die grondmotief
    van die verbond. Die vrygemaakte siening leer dat die 'verantwoordelikheid
    van die mens' die verbond bepaal, wat eindig in 'n 'regskontrak'.

    2. In Dordt, hfst.2 bely ons dat Christus se bloed gestort is vir die
    uitverkorenes, d.w.s. partikulêre versoening. Die vrygemaakte siening leer
    by implikasie dat Christus ook vir dopelinge gesterf het wat verlore gaan in
    die hel.

    3. In Dordt hfst. ¾ bely ons dat alle mense insluitende die uitverkorenes
    wat gered word- so verdorwe is dat hy uit homself geen maar geen voorwaarde
    kan vervul om gered te word nie (dit is juis wat die doop van babas ons wil
    leer!). Christus het dit alles gedoen, ons ontvang dit uit genade deur die
    geloof, sonder enige werke. Die vrygemaakte siening leer dat almal by die
    doop 'n sekere soort 'genade' ontvang, en dat hulle wat daardie genade
    (verbondsbeloftes) reg gebruik gered word, d.w.s. die voorwaarde van geloof
    vervul.

    4. In Dordt hfst.5 bely ons dat hy wat eenmaal geheilig is in Christus,
    d.w.s. in 'n liefdevolle band/verbond met God staan, nooit verlore sal gaan
    nie: "En Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in
    ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie" (Joh.10:28).
    Volgens die vrygemaakte siening beteken dit dat hulle -of baie van hulle-
    wat in Christus in die ewige genadeverbond is, wat in Christus se bloed
    gemaak is (Matt.26;28), nogsteeds verlore kan gaan.

    God se genade, sy liefde, sy verbond is onvoorwaardelik en onweerstaanbaar.
    Die feit dat God 'sy kant' van die verbond nakom, beteken dat hulle met wie
    die verbond aangegaan het, wel 'hul kant' sal nakom as vrug en gevolg van
    Christus se weldade, 'n dankbaarheidslewe (Jer.31:31-33).

    Ons kom in die verbond uit genade alleen, en ons bly in die verbond ook uit
    genade alleen. Dit is nie 'n kwessie van ons is deur genade in die verbond
    ingesluit, en nou moet ons deur gehoorsaamheid/goeie werke in die verbond
    bly deur sekere voorwaardes te vervul nie.

    Nee, Christus het alles volbring sodat sy kinders altyd in sy genadeverbond
    sal bly. As liefdevolle Vader tugtig Hy ons, maar Hy verwerp nooit sy
    kinders nie:

    "Al wat die Vader My gee, sal na My toe kom; en Ek sal hom wat na My toe
    kom, nooit uitwerp nie." - Joh.6:37

    Hul antwoord in die verbond, hul deel in die verbond is gehoorsame
    dankbaarheid as vrug en gevolg van Christus se volkome weldade, en nié as
    vervulling en handhawing van die verbond sodat hul salig kan word nie.

    Laat ons die HERE daarvoor dank en prys !

    Groete    Slabbert Le Cornu __________________________
    12610356@... Sel. 083 660 1578
    Dei Gratia Boeke: Posbus 20496 Noordbrug 2522
    Telnr.018 299 1839 Faks: 018 294 8952
    _________________________________________

    >>> kerkpad@... 2005/08/26 16:45 >>>


    Beste Slabbert

    Jammer dat ek jou in die laaste beantwoording op jou plek gesit het. Ek voel
    dit was nodig want dit blyk dat jy 'n totaal verwronge beeld van Schilder se
    verbondsbeskouing het. En dat jy op grond daarvan dit totaal afskiet vir die
    lesers van die poslys. Goed, dis gedoen. Ek het simpatieke kommentaar oor
    wat ek hieroor gestel en teenoor jou verweer het, ontvang. Met die oog
    daarop het ek nog mooi motivering gevind van prof B Holwerda, in preke oor
    die Heidelbergse Kategismus. By die behandeling van Sondag 26 oor die
    sakramente, sluit hy af soos volg (Deel 2, bl 206/7):

    ...En dan het laatste verband, dat ik noemen wilde, dat tussen belofte en
    eis. Daar is ook heel wat over te doen geweest, over
    de vraag of de belofte onvoorwaardelik is dan wel voorwaardelik.
    En me dunkt: de geskiedenis heeft wel geleerd, hoeveel misverstand en er
    zijn ook in onze kerken. De één legt zo sterke nadruk op het
    onvoorwaardelike karakter van de belofte, dat hij practisch verwaarloost de
    eis van geloof en bekering. Dan doet men dus net, alsof God bij de doop
    belooft dat zo 'n kind vast en zeker in de hemel komt. En de ander ziet
    terecht het gevaar, dat zo de eis der nieuwe gehoorzaamheid in gedrang komt,
    en wil dus alle nadruk leggen op het voorwaardelik karakter van de belofte.
    God vergeeft de zonden wel, maar alleen als de mens gelooft. Doch heel licht
    komt men dan in een gevaarlijk spoor, dat men het geloof van ons laat
    voorafgaan aan de genade Gods: men doet dan net, alsof het verbond er pas
    is, als wij het aanvaarden.
    En voor beide gevaren moeten we waken. God geeft geen enkele belofte zonder
    daaraan de eis van geloof en bekering te verbinden. Hij stelt ook geen
    enkele eis dan op grond van de belofte. De belofte word ons geschonken uit
    louter genade: dan geloof ik nog niet, dan is er bij mij geen
    verdienstelijkheid, geen goed werk; God is in het verbond altijd de eerste.
    En als Hij het verbond opricht, dan is het er, ook al geloof ik dan nog niet
    en al heb ik mij nog nie bekeerd, het is er door de beschikking Gods. En zo
    komt de belofte tot mij onvoorwaardelijk. God stelt van tevoren geen eis,
    die ik eerst moet volbrengen.
    Maar de belofte is toch ook weer nooit zonder de eis. Ge weet dat wel uit
    het doopsformulier, dat de doop ons vermaant en verplicht tot een nieuwe
    gehoorzaamheid. En dat staat hier ook in deze Zondag. God belooft wel de
    vernieuwing door de Geest en de heiliging tot lidmaten van Christus, maar
    dan toch alleen zo, dat wij hoe langer hoe meer de zonde afsterven en in een
    godzalig onstraffelijk leven wandelen.
    God schenkt dus wel de belofte van vergeving en vernieuwing, maar altijd zo,
    dat onze verantwoordelijk word gehandhaafd, en Hij belooft de zaligheid
    alleen aan wie hebben geloofd. Ge kunt dus zeggen: de belofte is
    onvoorwaardelijk gegeven, maar de vervulling, de uiteindelijke vervulling
    van de belofte komt slechts in de weg van geloof en bekering, en nooit
    anders. Want een belofte komt slechts in de weg van geloof en bekering, en
    nooit anders. Want een belofte is altijd een verplichtend ding, nooit iets
    wat ik negeren kan. En wil men dus van een onvoorwaardelijke heilsbelofte
    spreken, het is mij wel, als men maar nooit vergeet dat een voorwaardelijke
    belofte altijd tegelijk is een onvoorwaardelijke verplichting: God legt op
    alle gedoopten eenvoudig beslag, en eist van hen hart en ziel en alle
    krachten. Onvoorwaardelijke genade in de doop? Inderdaad; maar daarom ook
    onvoorwaardelijke gehoorzaamheid vanwege de doop.

    Mag dit goed gaan met jou

    Vriendelike groete

    P van der Kooi


    [Non-text portions of this message have been removed]    Yahoo! Groups Links

    Yahoo! Groups Links

    Yahoo! Groups Links


    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.