Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Homoseksuele huwelike

Expand Messages
 • Nico van der Dussen
  Hiermee n e-pos wat op die Gereformeede Kerke se e-poslys verskyn het. Broedergroete Nico ... Subject: [Gerefkerke] Homoseksuele huwelike Date: Wednesday 01
  Message 1 of 37 , Dec 1, 2004
   Hiermee 'n e-pos wat op die Gereformeede Kerke se e-poslys verskyn het.

   Broedergroete

   Nico

   ---------- Forwarded Message ----------

   Subject: [Gerefkerke] Homoseksuele huwelike
   Date: Wednesday 01 December 2004 16:02
   From: "Hennie van Wyk" <finium@...>
   To: "Poslys GKSA" <gerefkerke@yahoogroups.com>

   Vriende

   Net weer 'n herinnering aan ons kerke se gemotiveerde besluit dat huwelike
   van twee persone van die selfde geslag in die oë van die Here 'n afskuwelike
   sonde is. Ek gee die volle besluit soos dit geneem is op die Sinode van 2003
   deur indien daar enige navrae is.

   Groetnis
   Hennie

   -----------------------------------------------------------------------------
   ---

   Dat die GKSA by monde van die Nasionale Sinode 'n duidelike en
   Skrifgefundeerde motivering bied vir die afwysing van buite-egtelike en
   homoseksuele omgang en hoe mense wat sulke praktyke beoefen, pastoraal
   bedien moet word.

   1. Agtergrond
   As agtergrond word verwys na die huidige situasie:

   a) Die geskrewe en elektroniese media se ophemeling/goedkeuring van
   heteroseksuele buite-egtelike, voorhuwelikse en homoseksuele omgang asof dit
   normaal en aanvaarbaar behoort te wees.

   b) Die samelewing wat heteroseksuele buite-egtelike en voorhuwelikse
   omgang nie afkeur en as onaanvaarbaar beskou nie, maar stilswyend aanvaar as
   normaal, soms ook deur ouers wie se kinders by sulke dade betrokke is.
   Somtyds is van die ouers self betrokke by hierdie praktyke en die gevolg is
   dan dat die kinders nie reg opgevoed word nie.

   c) Die samelewing wat steeds mense met homoseksuele neigings verstoot en
   verguis.

   d) 'n Nuwe neiging om aparte kerke te stig waar homoseksuele persone
   aanvaarbaar sal wees, asof hulle nie in die gewone kerke welkom is nie.

   e) Die stilswye oor hierdie sake deur die Christelike kerke in die
   algemeen.

   f) Die dringende behoefte aan morele waardes in ons land.

   g) Die gruwelike verdraaiing van God se Woord om homoseksuele dade goed
   te keur. Dit is baie duidelik veral in die briefwisseling in Die Burger en
   die literatuur.

   2. Motivering
   2.1 So sê die Here

   Die Skrif is in die onderstaande tekste in die Ou en Nuwe Testament baie
   duidelik oor buite-egtelike seksuele omgang en homoseksuele omgang naamlik
   dat dit die begin bedoeling (doel) van die skepping van die man en vrou mis,
   soos beskryf in Genesis 1 en 2, en daarom sonde is en dat dit vir die Here
   afskuwelik is. Onthou dat ons Here Jesus in sy antwoord in Matteus 19 oor
   die egskeiding juis terug verwys het na Genesis 2 oor die bedoeling van die
   skepping van die man en vrou en wat God oor hulle gesê het. Die Kerk van die
   Here Jesus moet dus dieselfde doen.

   Genesis 1:27; Genesis 2:24; Matteus 19: 4 tot 6; Levitikus 20:10; Levitikus
   20:13; Romeine 1:25 tot 28; 1 Korintiërs 6:18; 1 Korintiërs 6:9 en 10.

   2.2 Christus se verlossing

   Christus se verlossing is vir alle mense dus ook vir ware gelowige
   homoseksuele en ware gelowige heteroseksuele mense. Mense met homoseksuele
   neigings wat ware gelowiges is, wat 'n bekeerde lewe lei, wat hulle beywer
   vir die wil van God en vir die Koninkryk van God, is net so deel van die Een
   Kerk van Christus soos enige ander ware gelowige. As die Kerk van Christus
   mag ons nie sulke mense verwerp nie, maar moet ons hulle in liefde opneem in
   die volle gemeenskap van die plaaslike kerk. Onthou die optrede en woorde
   van ons Here Jesus Christus in Johannes 8 waar 'kerk en samelewing', die
   vrou wat owerspel gepleeg het, in die openbaar verguis het. Jesus doen hier
   twee belangrike dinge wat die kerk van Christus moet navolg: (i) Hy
   veroordeel nie die vrou nie, Hy verwerp haar nie en (ii) Hy wys haar op 'n
   weg wat reg is. Die gelowige homoseksuele persoon moet ook worstel met sy
   sondige begeertes net soos enige ander gelowige.

   Johannes 8:10 en 11; Romeine 1:17; Romeine 3:21 en 22; Johannes 3:16;
   Johannes 3:36.

   2.3 Menslike waardigheid

   Die mens se menslikheid, sy persoon, sy selfrespek en sy integriteit verduur
   'n verskriklike aanslag deurdat mense voorgestel word as seksvoorwerpe.
   Mense word gereduseer tot hulle seksuele drifte terwyl 'n mens opsigtelik
   veel meer as dit is.

   Die boodskap moet tuisgebring word dat mense met mekaar mors, mekaar
   degradeer, uitbuit en verneder. Hierdie aspek is baie duidelik as ons kyk na
   wat rondom ons gebeur: jeugseks, kindermisbruik, seksuele teistering en
   verkragting, troueloosheid in seksuele verhoudings ens. Al hierdie
   verskynsels kan teruggelei word na 'n diep minagting vir die mens as persoon
   en sy waardigheid. Psalm 8:6

   2.4 Getuienistaak

   Die taak om sulke dinge aan te spreek lê op die pad van elke individuele
   lidmaat wat voortdurend daarin opgeskerp moet word. Die prediking behoort
   daarop gerig te wees om lidmate toe te rus vir die daaglikse probleme en
   vraagstukke en die lidmaat behoort hom in sy daaglikse omgang teenoor die
   sekulêre wêreld te kan verantwoord.

   Maar in die huidige tyd is dit belangrik dat die Kerk van Christus as
   instituut ook die Christelike stem laat hoor oor enige sake waar die Wet van
   God oortree word of waar die Christelike alternatief die beter alternatief
   is.

   In vandag se tyd waar kommunikasie so vinnig plaasvind, is dit uiters
   belangrik dat die Kerk van Christus en sy lidmate paraat moet wees en
   pro-aktief moet optree.

   In hierdie getuienis behoort alle ander Christelike kerkgemeenskappe opgeroep
   te word om hierdie getuienis in die openbaar te ondersteun sodat die stem
   van alle Christene daardeur gehoor kan word.

   2.5 Aan wie moet die getuienis gerig word?

   a) Aan alle lidmate om hulle opnuut op te skerp. Veral ouers met
   skoolgaande kinders moet opnuut opgeskerp word oor wat die Here in sy Woord
   van bostaande praktyke sê. Die belangrikheid van seksuele voorligting aan
   kinders deur die ouers self, is uiters belangrik in hierdie tyd van morele
   verval, veral in wat ons en ons kinders op die TV sien en wat as normaal
   voorgehou word.

   b) Gemeentes en lidmate moet opgeskerp word om uit te reik na gelowige
   homoseksuele persone, aan hulle die verlossing deur Christus verkondig,
   hulle op die regte pad wys ooreenkomstig die Skrif en hulle te aanvaar in
   die volle gemeenskap van die gemeente. Ons mag hulle nie verwerp of selfs in
   ons privaat gesprekke verguis nie, want geen mens is sonder sonde nie. Dit
   is ook nie nodig dat persone met homoseksuele neigings uitgesonder moet word
   asof hulle spesiale behandeling behoort te kry nie.

   c) Aan alle Regeringsowerhede, die openbare media en alle Christelike
   kerkgemeenskappe Die ander kerkgemeenskappe moet opgeroep word om hierdie
   getuienis in die openbaar te ondersteun sodat die stem van alle Christene
   daardeur gehoor kan word.

   d) Hierdie getuienis moet aan die wye publiek bekend gestel word deur 'n
   openbare mediavrystelling.

   Daar sal 'n onderskeid gemaak moet word tussen die getuienis wat gerig word
   op Christelike kerke met die oog op 'n eenvormige standpunt oor
   seksualiteit, en aan die anderkant teenoor die breër samelewing.

   Ons moet in gedagte hou dat die breër samelewing 'n gesekulariseerde karakter

   het wat nie met 'n paar Bybeltekste oortuig sal kan word nie. Mense moet
   aangespreek word in 'n taal en op 'n wyse wat hulle sal verstaan en hulle
   moet met sekere beginselbegrippe oortuig word sodat die getuienis by hulle
   aanklank sal vind.

   Die konklusie by so 'n getuienis aan die breë samelewing moet altyd wees dat
   die gebod van die Here gesond en heilsaam is vir die mens.

   Skrifverwysings

   Genesis 1:27: God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van
   God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.

   Genesis 2:24: Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe,
   en hulle sal een (vlees) word.

   Matteus 19:4 tot 6 Jesus het hulle geantwoord: "Het julle nie gelees dat die
   Skepper hulle van die begin af man en vrou gemaak het nie? Daarby het God
   gesê: 'Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe en
   hulle twee sal een wees.' Hulle is dus nie meer twee nie, maar een.

   Levitikus 20:10: "Iemand wat egbreuk pleeg met die vrou van 'n medeburger,
   moet doodgemaak word. Dit geld vir die man en ook vir die vrou wat egbreuk
   pleeg."

   Levitikus 20:13: "Twee mans wat homoseksueel verkeer, doen 'n afskuwelike
   sonde. Hulle moet doodgemaak word. Hulle verdien die dood."

   Romeine 1:25 tot 28: "Dit is hulle wat die waarheid van God verruil vir die
   leuen. Hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die Skepper, aan wie
   die lof toekom vir ewig. Amen. Daarom gee God hulle oor aan skandelike
   drifte. Hulle vroue verander die natuurlike omgang in 'n teennatuurlike
   omgang. Net so laat vaar die mans ook die natuurlike omgang met die vrou en
   brand van begeerte vir mekaar. Mans pleeg skandelikhede met mans en bring
   oor hulleself die verdiende straf vir hulle perversiteit." En wat verder
   volg.

   1 Korintiërs 6:18: "Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê
   nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas, maar
   iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam."

   1 Korintiërs 6:9 en 10: "Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of
   afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe
   of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan
   die koninkryk van God nie."

   Johannes 8:10 en 11: "Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die
   oordeel oor jou voltrek nie?" "Niemand nie, Here" sê sy. Toe sê Jesus: "Ek
   doen dit ook nie. Gaan, maar moet van nou af nie meer sonde doen nie".

   Romeine 1:17: "In die Evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van
   hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar
   geskrywe staan: "Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe".

   Romeine 3:21 en 22: "Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die Wet te
   onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder
   onderskeid aan almal wat glo."

   Johannes 3:16: "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun aan
   ons gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die
   ewige lewe sal hê."

   Johannes 3:36: "Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die
   Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly
   op hom."

   Psalm 8:6: "U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom
   met aansien en eer gekroon."

   Besluit: Daar word gevolg gegee aan die Beskrywingspunt.

   3. Aanbevelings
   1. Die volgende verklaring word ter oorweging aan die Sinode voorgehou

   1.1 Die Gereformeerde Kerke neem sterk standpunt in teen alle vorme van
   buite-egtelike en homoseksuele omgang. God se Woord wys die monogame huwelik
   tussen 'n man en 'n vrou aan as die grense waarbinne die Godgegewe
   seksualiteit beoefen moet word. Gelowiges en alle mense word daartoe
   opgeroep om almal binne die kerk en samelewing met liefde en bewoënheid,
   deur woord en voorbeeld, op te roep tot 'n heilige en God-erende uitlewing
   van die seksuele lewe.

   1.2 In Jesus Christus is daar (soos met enige ander sonde) verlossing vir
   persone wat buite-egtelike en homoseksuele praktyke beoefen het. Deur die
   krag van God se Heilige Gees kom daar berou en is 'n heilige lewe moontlik.
   Persone met homoseksuele neigings moet soos alle ander mense met die nodige
   pastorale bewoënheid hanteer en toegerus word om ook ten opsigte van hulle
   seksuele lewens getrou aan God se Woord te lewe.

   Besluit: Goedgekeur.
  • Maria Johanna Jonsson
   n nuwe webwerf: www.suiwerleer.com Groete, Maria Jonsson
   Message 37 of 37 , Jan 3, 2005
    'n nuwe webwerf:
    www.suiwerleer.com


    Groete,
    Maria Jonsson
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.