Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

PU vir CHO: RiP !

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  Hieronder vind u die waardes en perspektief van die Noordwes Universiteit, waarom hul nie meer PU vir CHO wil wees nie. Daar word onder andere beweer:
  Message 1 of 1 , Jun 24, 2003
  • 0 Attachment
   Hieronder vind u die 'waardes' en 'perspektief' van die Noordwes
   Universiteit, waarom hul nie meer PU vir CHO wil wees nie. Daar word onder
   andere beweer: "Dit was nie die PUK se keuse nie, maar nadat alle opsies
   oorweeg is, is besluit om die bes moontlike uitkoms te onderhandel."

   Vir 'n bybelse perspektief op die besluit, sien gerus: Jes.30:1,2; Ps.78:8
   en Jak.4:4 en veral Luk.9:23-26

   Mag ons Here Jesus Christus, deur Sy genade weer Sy Kerk herstel, en weer
   Godsvresende leiers daarstel wat in woord én daad glo aan Spr.1:7: "DIE
   vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en
   tug,." en "Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die
   lig." (Ps.36:10)

   Miskien kan die leierskap, wat in 'n paar jaar afgebreek het wat ons
   gereformeerde voorvaders in 134 jaar opgebou het, die volgende spreekwoord
   as leuse van hul nuwe universiteit gebruik, aangesien hul skaam geword het
   vir hul eersgeboortereg, en dit vir 'n pot lensiesop verruil het:

   "It is easy to be tolerant of the principles of other people, if you have
   NONE of your own" - V.H. Samuel (1870 -1963)

   Slabbert Le Cornu
   Praedica Verbum


   Perspektief op samesmelting: Hoekom smelt PUK en UNW saam?
   sien: http://www.unw.puk.ac.za/name.html en
   http://www.puk.ac.za/nuus/nuus257.html

   "Die universiteit sal gedryf word deur waardes wat in die grondwet vervat
   is waaronder menswaardigheid, gelykheid en vryheid. Die nuwe instelling sal
   ook verdraagsamheid (sic!) en respek vir alle opvattings en geloofsisteme
   bevorder wat 'n gepaste omgewing vir onderrig, leer, navorsing en
   gemeenskapsdiens kan kweek."

   Die kabinet het besluit dat die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike
   Hoër Onderwys en die University of North-West moet saamsmelt. Dit was nie
   die PUK se keuse nie, maar nadat alle opsies oorweeg is, is besluit om die
   bes moontlike uitkoms te onderhandel. Die PUK se raad en bestuur het na
   oorlegpleging met alle belangegroepe, binne 'n aantal randvoorwaardes
   onderhandel, waaraan nou voldoen is. Die PUK is van mening dat sy onderskeie
   kwaliteite in dié samesmelting behou word, terwyl 'n unieke en eg
   Suid-Afrikaanse universiteit gebore word.
   Hoe gaan die nuwe universiteit lyk?
   Op 1 Januarie 2004 sal 'n multi-kampus universiteit, met kampusse te
   Potchefstroom, Vaaldriehoek, Mafikeng en Mankwe tot stand kom wat as die
   "Noordwes Universiteit" bekend sal staan. Sy nuwe raad sal dié naam (kan)
   heroorweeg.
   Die onderskeie kampusse se huidige handelsmerke sal bly. Dit beteken
   dat die handelsmerke "PUK" en "Vaalpukke" nog gebruik sal word. Die nuwe
   Raad moet 'n oorhoofse bemarkingstrategie ontwikkel.
   Potchefstroom sal die hoofkantoor van die Noordwes Universiteit wees.
   Elke kampus sal sy eie rektor en bestuurspan hê.
   Die Noordwes Universiteit sal spesifiek waardegedrewe wees en
   verdraagsaamheid en respek vir alle perspektiewe en geloofsisteme bevorder.
   Wat van die "CHO"?
   Die verlies aan "CHO" beteken nie dat die PUK sy Christelike waardes verloor
   nie. Die waardegedrewenheid van die Noordwes Universiteit en die
   verdraagsaamheid en respek vir alle geloofsisteme laat ruimte vir
   PUK-dosente om 'n Christelike perspektief op wetenskapsbeoefening te behou,
   as deel van hul akademiese- en godsdiensvryheid. Die reg om Christelike
   gebruike te behou (soos die opening van vergaderings met Skriflesing en
   gebed) bly, solank dit nie uitsluitend werk nie.
   Kan ek nog in Afrikaans studeer?
   Afrikaans sal die primêre onderrigtaal op Potchefstroom bly. Die Noordwes
   Universiteit se buigsame, funksionele en meertalige taalbeleid beteken dat
   elke kampus 'n taalplan binne dié raamwerk sal ontwikkel wat die kampus se
   taalwerklikheid in ag neem. Verder word beoog om voorheen benadeelde tale
   soos Setswana en Sesotho as akademiese tale uit te bou. Gelyktydige
   vertaling sal gebruik word om in strategiese rigtings (soos ingenieurswese)
   toeganklikheid vir nie-Afrikaanssprekendes te bevorder.
   Beteken dit standaarde en gehalte gaan verlaag?
   Internasionale kwaliteit-onderrig is ononderhandelbaar vir die PUK. Die
   Noordwes Universiteit sal op dié internasionale kwaliteit voortbou.
   Wat word van studentelewe, kultuur en tradisies van die PUK?
   Met sy multi-kampus samestelling word juis bedoel dat elke kampus van die
   Noordwes Universiteit sy eie unieke studentelewe, kultuur en tradisies
   behou.
   Samevatting
   Dieselfde geesdrif, toewyding en opvoedkundige waardes waarmee die PUK 134
   jaar gelede ontstaan het, bly. So sal 'n nuwe, eg Suid-Afrikaanse wêreldklas
   universiteit met eenheid in diversiteit en kwaliteit tot stand kom,
   Christelike waardes, as 'n grondwetlike reg, uitgeleef kan word, én
   Afrikaans sy regmatige plek hê.
   Die PUK se raad, bestuur, personeel en studente is van mening dat ons dit
   kan laat werk.
   Uitgereik deur dr. Leon Wessels, Voorsitter van die Raad, mnr. Bennie
   Howard, President van die Konvokasie en die Bond van oud-Pukke, dr. Theuns
   Eloff, Rektor en die SR-voorsitters van die Potchefstroom- en
   Vaaldriehoekkampus, Phillip Steenkamp en Moses Rakoma.   _____________________________________________
   Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Suid-Afrika
   Web: esra-instituut.tripod.com E-pos: esra@...
   _____________________________________________
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.