Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [calvyn] Vrou in die amp

Expand Messages
 • Slabbert Le Cornu
  AANGAANDE DIE VROU IN DIE AMP Moet ons eerste vraag nie eerder wees: watter nuwe insigte in die Skrif, het die sinode daartoe gelei om die vrou in die amp uit
  Message 1 of 33 , Apr 2, 2003
   AANGAANDE DIE VROU IN DIE AMP

   Moet ons eerste vraag nie eerder wees: watter nuwe insigte in die Skrif, het
   die sinode daartoe gelei om die vrou in die amp uit te dink nie, nadat die
   GKSA die afgelope 143 jaar deur 47 sinodes dit nie kon vind nie?

   Voordat ons in 'n 'teksie-oorlog' beland, moet ons eers vra: wat is 'n
   gereformeerde skrifbeskouing en hermeneutiek. In afgelope 2 Kerkblaaie
   [Jan & Mrt 2003] wil dit voorkom asof daar sprake is van 2 skrifbeskouings
   of eksegetiese vetrekpunte in die GKSA, nl.:

   1. grammaties-historiese eksegese, wat beweeg van die Bybel na die praktyk.
   2. sosio-historiese eksegese, wat beweeg van die Praktyk na die bybel.

   Eers as ons Skrifbeskouing in plek is, kan ons na die verskillende sake,
   o.a. die vrou in die amp gaan kyk.

   "I myself have watched similar developments in the Christian Reformed Church
   (of the USA). Women deacons in the 1970s; women elders and ministers in the
   1990s; and now the push is underway to ordain practicing homosexuals." - a
   theological professor from the USA, commenting on the developments in the
   GKSA.

   Dankie
   Slabbert Le Cornu
   _________________________________________
   Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522
   Selnr. 0825939886 Web: esra-instituut.tripod.com
   _________________________________________
   ----- Original Message -----
   From: "Attie Juyn" <itbaj@...>
   To: <calvyn@yahoogroups.com>
   Sent: Friday, March 28, 2003 1:53 PM
   Subject: RE: [calvyn] Vrou in die amp


   Vriende,

   Daar is in 'n vorige boodskap geskryf:
   Volgens die Gereformeerde hermeneutiek So sê die Here HERE! mag die vrou
   nie in die amp dien nie

   Ek is geneig om hiermee saam te stem, maar op grond van watter redes? Ons
   het al op hierdie poslys goeie meningswisseling gehad oor die Messiaanse
   karakter van die Psalms, maar nog nie na my wete oor hierdie ander kwessie
   nie (wat half skielik op die tafel geplaas is).

   Ek soek dus bietjie hulp: Het iemand vir my verwysings na gereformeerde
   standpunte hieroor?

   Ek stel veral belang in die verskillende ampte en roepings van man, vrou en
   kind teen die agtergrond van die verbond, oud en nuut in al sy vorme, en in
   verskillende samelewingsverbande. Miskien werp dit ook lig op die besondere
   ampte.

   Vriendelike groete
   Attie


   Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
   vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
   http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
   itbsekr@....

   This message (and attachments) is subject to restrictions and a disclaimer.
   Please refer to http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full
   details, or at itbsekr@...


   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Slabbert Le Cornu
   Stem julle saam dat met n argument soos die een agter die vraag hieronder, mens ook kan bewys dat geen Koreane of Swartmense etc. etc. ampsdraers kan wees
   Message 33 of 33 , May 7, 2003
    "Stem julle saam dat met 'n argument soos die een agter die vraag hieronder,
    mens ook kan 'bewys' dat geen Koreane of Swartmense etc. etc. ampsdraers kan
    wees nie, aangesien Jesus nie sulke mense gekies het as apostels nie?" [die
    vraag was: 'Hoekom het Jesus dan 12 apostels gekies wat 'mans' was? Of was
    Christus dalk 'n slagoffer van sy tydsgees en hul 'vooropgestelde idees'?]

    ... En al hierdie tyd het ek gedink dat swartmense en Koreane nie net uit
    vrouens nie, maar ook uit 'mans' bestaan .... ?

    "Die feit dat Debora ook as rigter opgetree het weerspreek ook die standpunt
    dat vroulike leierskap (sogenaamde feminisme) onbybels is."

    Ja, en die feit dat Dawid baie vrou gehad het, beteken dat ons vandag ook
    baie vrouens mag hê? Nee, ons moet Skrif met Skrif vergelyk. Debora se
    unieke heilige roeping [asook die ander godsvrugtige susters in die OT/NT
    wat spesifieke profesieë gedoen het en unieke take verrig het] moet in die
    lig van die hele Skrif gesien word. Die onmiddelike konteks van die verhaal
    in Rigters gee self die antwoord:

    "Leiers het ontbreek in Israel, ontbreek; totdat ek, Debóra, opgestaan het,
    ek, 'n moeder in Israel, opgestaan het." - Rig.5:7

    [lees Rig.4, veral verse 4-9 om die gebrek aan bybelse manlike leierskap te
    verstaan in hierdie gebeurtenis. Ek het nog nie hierdie gedeelte in detail
    bestudeer nie, en sal graag gekorrigeer word as ek verkeerd is, maar ek wil
    noem dat ek nie dink Debora het die leierskap hier oorgeneem nie, soos 'n
    hedendaagse feministiese vrouderling dit sou doen nie, maar dit
    eerder versterk en aangemoedig as profetes deur God geroep: sien Rigt.
    4:8,9; 5:15. Volgens laasgenoemde verse lyk dit of sy saam met die 'vorste'
    en 'Barak' gegaan het, nie as die aanvoerder/leier van Israel nie. Netsoos
    in die Bybelse tye, verrig vroue baie kosbare dienswerk vir Kerk en
    Koninkryk wat ons opnuut moet waardeer en bevorder, maar dit beteken nie hul
    neem leierskap oor en 'heers' dus oor mans nie, sien 1 Tim.2:12].

    Dus, juis omdat mans soos ek en jy nie bybels 'manlik' optree nie, d.w.s.
    nie die leierskap aanvaar en daawerklik uitvoer in 'n gees van liefde en
    diensbaarheid teenoor God en mannin nie, daarom moet vroue ingryp en soms
    vergryp. Die uitsonderings moet egter nie die reël vernietig nie. Daarom,
    bybelse advies aan al ons mans wat in diens van Christus staan, juis teenoor
    ons chauvinistiese en veral feministiese tydsgees:

    "Waak, staan in die geloof, wees manlik, wees sterk." - 1 Kor.16:13

    Slabbert Le Cornu
    _____________________________________________
    Esra Instituut: Posbus 19105 Noordbrug 2522 Suid-Afrika
    Web: esra-instituut.tripod.com E-pos: esra@...
    _____________________________________________
    ----- Original Message -----
    From: "Petri Jooste" <rkwjpj@...>
    To: <calvyn@yahoogroups.com>
    Sent: Tuesday, May 06, 2003 10:07 PM
    Subject: Re: [calvyn] Vrou in die amp


    > Geagte lyslede
    >
    > Stem julle saam dat met 'n argument soos die een agter die vraag
    > hieronder,
    > mens ook kan 'bewys' dat geen Koreane of Swartmense etc. etc.
    > ampsdraers kan wees nie, aangesien Jesus nie sulke mense gekies het as
    > apostels nie?
    >
    > > Hoekom het Jesus dan 12 apostels gekies wat 'mans' was? Of was
    > Christus
    > > dalk 'n slagoffer van sy tydsgees en hul 'vooropgestelde idees'?
    >
    >
    > Stem julle saam dat profete (te minste in die Ou Testament) die taak
    > gehad
    > het om die Woord van God aan die volk te bedien ?
    > As daar dan in die Ou Testament ('n baie patriargale tyd - soos deur 'n
    > vorige
    > skrywer uitgewys) reeds vroue was wat as profete opgetree het
    > (Mirjam, Debora, Hulda), waarom word daar nie vandag meer vroulike
    > profete
    > "toegelaat" nie?
    > Die feit dat Debora ook as rigter opgetree het weerspreek ook die
    > standpunt
    > dat vroulike leierskap (sogenaamde feminisme) onbybels is.
    >
    > Groete
    > Petri
    >
    >
    >
    > *************************************************
    > Hierdie boodskap (en aanhangsels) is onderhewig aan beperkings en 'n
    > vrywaringsklousule. Volledige besonderhede beskikbaar by
    > http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html , of by
    > itbsekr@...
    >
    > This message (and attachments) is subject to restrictions and a
    > disclaimer. Please refer to
    > http://www.puk.ac.za/itb/e-pos/disclaimer.html for full details, or at
    > itbsekr@...
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.