Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

[calvyn] Calvinistiese riglyne vir die komende verkiesings.

Expand Messages
 • Piet van der Kooi
  1.. Alle Poslyslede. 2.. Geagte vriende en mede-gelowiges. 3.. Ek is versoek om vir n bepaalde forum my standpunt oor die al of nie deelname aan die komende
  Message 1 of 1 , Mar 8 8:15 AM
  • 0 Attachment
   1. Alle Poslyslede.
   2. Geagte vriende en mede-gelowiges.
   3. Ek is versoek om vir 'n bepaalde forum my standpunt oor die al of nie deelname aan die komende verkiesings te stel.
   4. Terwyl dit nou gereed is, wil ek u graag daarin laat deel en sal graag terugvoering van u ontvang.

   RIGLYNE VIR DIE KOMENDE VERKIESINGS

   - 1 -

   Verkiesings, soos dié wat nou ter sprake is, is 'n metode om 'n regering aan die bewind te stel en legitimiteit daaraan te verleen.

   Dit is 'n "demokratiese" proses of stelsel: "een mens - een stem", volgens die rewolusionêre staatsfilosofieë van, byvoorbeeld, Hobbes, Locke en Rousseau, wat uitgaan van die natuurlike goedheid en ewolusionêre ontwikkeling van die mens. Ook ver-leen dit beslag aan die sogenaamde "versoeningsproses". As sodanig kan dit nie aan bybelse beginsels toegeskryf word nie.

   - 2 -

   Volgens die openbaring van Gods Woord is alleen God soewerein en is Hy die hoogste Wetgewer en die Heer van alle here. Aan Hom kom die lof en aanbidding toe ook in die sake van landsregering. Dit is Hy wat die geskiedenis tot hiertoe bepaal het, en wat dit tot die einde daarvan, dit betref sy wederkoms, bepaal. Hy is die almagtige Beskikker en Bepaler van volke en lande se lotgevalle asook vir die voortbestaan van sy Kerk en as sodanig behoort Hy erken, bely en gehoorsaam te word. Die norme vir die wetgewing asook vir die daarstelling van stelsels om regerings aan die bewind te stel en legitimiteit daaraan te verleen, moet, deur ons as Christene, daaraan gemeet en getoets word.

   - 3 -

   Die "demokrasie" van tans verskil in dié opsig ter sake van die Goddelike beskikking van ons land se lotgevalle, dat dit wegdoen met dit wat histories tot stand gekom het en dat dit 'n rewolusionêre eenheidstaat in die plek daarvan stel. Waar die ontstaan en ontwikkeling van volke 'n natuurlike gegewe betref waarin die hand van die Here erken moet word, word eenvoudig daarmee weggedoen. (Dit is/word gestel in die lig van die Marxisties gemotiveerde klassestryd met die doelstelling van omverwerping van die bestaande politieke stelsels en regerings.) Die beginsels van die kommunisme is sigbaar aanwesig soos dit in die NGB, art 36, beskryf en verwerp word as: "oproerige mense ... wat die owerheidsgesag en regeerders omver wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike besit van goedere ingevoer en die eerbaarheid wat God onder die mense ingestel het, versteur".

   - 4 -

   Romeine 13 : 1 - 7, asook 1 Petrus 2 : 13 wys uitdruklik daarop dat "elke mens hom moet onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is". Dit handel oor die onderdane in 'n staat. Die Bybel openbaar niks oor moderne staatsteorieë nie, maar wel oor die vestiging van gesag in die Ou-Testament. Ten aansien daarvan is daar, in die goeie sin, sprake van 'n drievoudige verbondsluiting tussen God, die volk en die koning (vergelyk byvoorbeeld die omstandighede oor die roeping en aanstelling van Saul en Dawid, onder die leiding van Samuel). Terwyl daarenteen die Nuwe Testamentiese Israel aan die tirannieke bestel van die Romeinse wêreldmag onderwerp is, verwerp Paulus nie dié owerheid se gesag nie (Christus het dit ook nie gedoen nie). Paulus tipeer hom (dié owerheid) as 'n "dienaar van God, jou ten goede" ... "want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker om die een wat kwaad doen, te straf" (Rom 13 : 4).

   - 5 -

   Die owerheid ontvang sy bevoegdheid van God. Of die owerheidspersone nou daaraan glo of nie, hulle is ten slotte tóg aan Hom verantwoording verskuldig. Die grondslag en norme van die wetgewing behoort ooreen te stem met die absolute en alleen-soewereine gesag van God. In die aanstelling van 'n owerheid behoort dit as uitgangspunt te dien. Daarenteen vertoon die huidige opset van die staatsbestel uitermate die kenmerke van die liberale (rewolusionêre) doelstellings van die demokrasie: "Geen God en geen Meester nie", die mens is sy eie wetgewer, hy regeer homself deur die stelsel van die sosiale kontrak, oftewel 'n ooreenkoms tussen die onderdane en hulle verkose verteenwoordigers om te regeer (of te opponeer) volgens die mandaat wat aan hulle, deur middel van die stembus, verleen word.

   - 6 -

   Besware teen die huidige "demokratiese" stelsel en die deelname aan die komende verkiesings:

   Die "demokratiese" stelsel breek met die historiese verlede en eerbiedig nie die norme en gebooie van die Here, soos dit in sy Woord geopenbaar is nie. Geen spoor van Groen van Prinsterer se leuse: "Daar staan geskrywe en daar het geskied", asook van die teokratiese drievoudige verbond tussen God, die volk en die vors (regering) nie.

   Dié stelsel huldig die grondslag van volksoewereiniteit, "een leer die lijnrecht indruischt tegen Gods opperhoogheid ook voor het staatkundig leven en die de werkelijkheid van de zonde miskent door uit te gaan van de natuurlijke goedheid van den mensch" (1929. Christelijke Encyclopaedie, bl 632; Vergelyk ook Groen van Prinsterer in

   DIE KERKPAD, uitgawes 3,1 en 3.2,  Januarie en Maart 1999, bladsye 14 en 15: "Is die Soewereiniteit uit die mense of is dit uit God?").

   Dié stelsel se grondslag en voorwaardes vir deelname is geformuleer in die Grondwet wat geëerbiedig moet word en waaraan die hele wetgewing en die parlementêre prosesse onderhewig staan. Verkose parlementslede betuig deur middel van inswering hul instemming met en onderwerping aan die Grondwet en die orde van die Parlement. Dit betref 'n vrywillige (beëdigde) aanvaarding van en instemming met 'n stelsel waarin God nie die eer ontvang wat aan Hom toekom nie.

   Dié stelsel berus op die fundamentele verklaring van menseregte en die Nuwe-Orde (New Age) beskouings wat die eenwêreld -ekonomie en -regering asook die multi-religieuse godsdiensbeskouing voorstaan en gelyke erkenning aan die (af-)godsdienste van die Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Afrika-voorouerverering verleen. Binnekant die "demokratiese" stelsel en prosesse van die Parlement kan geen beswaar dáárteen aangevoer en gemotiveer word nie, omdat lede van die Parlement aan die menseregteklousules in die Grondwet en die insweringseed van hulle diensaanvaarding gebind is.

   Die stem vir 'n opposisieparty (sterk of swak) betref nogtans die ondersteuning van die politieke sisteem, omdat dit 'n logies aanvaarde reël van die "demokrasie" is dat, in die geval van verskil, "verdeel" word en die minderheid hom aan die meerderheid behoort te onderwerp. Onder die huidige omstandighede is dit voor die hand liggend dat die ANC 'n sterk oorheersende faktor is en dit nie veel saak maak of dit al dan nie 'n 2/3 meerderheid verteenwoordig nie. Soos die koukus van die ANC dit bepaal, word die land geregeer! Die Parlement dra in sy geheel en individueel die verantwoordelikheid daarvoor, tensy 'n beswaarmakende party, faksie, of individuele lid, vanweë onversoenlikheid, dit uitdruklik verwerp en wegbreek.

   'n Christelike getuienis in die Parlement is vanweë sy grondslag nie sinvol toepaslik nie, omdat die argumente wat volgens die orde van die Parlement prakties en pragmaties ter sake is, sistematies behandel word. Temeer omdat dit ook hoofsaaklik 'n oor en weer geveg oor partypolitieke geskille en die apartheidsbeleid van die verlede en die hede betref.

   P van der Kooi.  8 Maart 1999

    


   eGroup home: http://www.eGroups.com/list/calvyn
   Free Web-based e-mail groups by www.eGroups.com
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.