Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
  • Back
  • About Group

  • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

هموطن
ما نویسندگان و خوانندگان کتاب ها اگر بخواهیم می توانیم در مقابل خود خواهی ها و قدرت های مخرب موانعی بسازیم
گروه کتاب وفرهنگ کتاب خوان های قدیم وجدیدی هستند که دغدغه فرهنگ ایران را دارند وهر کس که از مطالعه درتنهایی خسته شده و دوست دارد از کتاب هایی که خوانده است , از انچه تاکنون اموخته , از رسیده ها و از تجربه هایش برای دیگرانی ازجوان و پیر و از هر عقیده ای!! سخن بگوید می تواند همراه با ما به عصر ارتباطات قدم بگذارد و با پرش از ترافیک و فاصله ها حتی شهر و کشور در دنیای مجازی اینترنت به بحث و گفتگو و بررسی ونقد فرهنگ بپردازد . این گروه غیر سیاسی است و هر زمان که مایل بودید می توانیداز گروه خارج شوید
روی کلمه لاتین " آن سابسکرایب " کلیک کند"
book-culture-unsubscribe@yahoogroups.com یا اینکه به این ادرس ایمیل بفرستد
( حسینیون )

Group Information

Group Settings

  • This is a restricted group.
  • Attachments are permitted.
  • Members cannot hide email address.
  • Listed in Yahoo Groups directory.
  • Membership requires approval.
  • Messages are not moderated.
  • All members can post messages.

Message History