Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fwd: Teti pan na Tongsan ah na khah sak in aw sia.

Expand Messages
 • Kham Pek
  ... From: tha pau Date: 2012/12/28 Subject: Teti pan na Tongsan ah na khah sak in aw sia. To: Kham Pek Dear Sia kham
  Message 1 of 1 , Dec 28 9:32 AM


  ---------- Forwarded message ----------
  From: tha pau <thanpau9@...>
  Date: 2012/12/28
  Subject: Teti pan na Tongsan ah na khah sak in aw sia.
  To: Kham Pek <khampeek@...>


  Dear Sia kham aw Lungdam bawl leh kumthak hong nohsiat ing, Na cidam kum na dau pai kum leh na gual zawh kum hong hi ta hen. Lungdam.

  Hih lai na khah sak in Tongsan ah nong hehpih tak tawh./


  Topa hong sap na Lai Siang Tho Piancil, 12:1-3, na tawh hong sap ciang pai khai in ka ta te 4 tawh ka nu pa un , Aizawl ah ka pai uhhi.

  Tua ciang in Aizawl ah inn sap ding zong mu lah liang in kua mah in hong deih lo in Saloam AG sia pa te inn ah ka pai uh a zat ding kuang leh keu a ki sam teng hong pia in tua ciang ni sim in Zomi a ki ci khem peuh teng kiang ah pai in thupha pia in ka vak kawikawi uhhi.  Li phiat nat na vei (Pa Khual) a ki ci thu nget sak in Ni Thum khit teh  dam in Topa hoih na hong ki mu khia hi.


  Tua ciang in(Pa Khup) a cih pa zong Zato ten a nat na muhzawh loh a lamet bei hong sam in thu ka nget sak vua leh Topan dam na ngah sak kik in, Topa hoih hi.Tua ciang in Aizawl mah ah sa a ki ci lim2 a duh vet lo a neu a ki pan tu ciang dong kum 15 bang cing ta khat thu ka nget sak vua leh Nga sa duh lua ing ci in a pa kiang ah gen in lei sak pah hi.

   Ngawng na, ah bawk khat zong Topa kiang ah thu ka nget sak uh leh Topan dam na pia kik hi.Topan a na sep nate hong ki lang sak hi.

  Ka khua uh ZonuamZang ah 12.7.2011 kum in ka ciah pak uh a, Papi khat li phiat a nei kha 6 a pha inn tung kah to zo nawn lo inn nuai ah ah teng cip khat thu ka nget sak vua leh Topan dam na te hong ngah sak kik in ni 3 a phak ciang lo kuan pah hi.

  Ni 5.8.2011 ni in Aizawl ka pai kik leu2 uhhi. Tua pan in 18.11.2011 in Hiang Mun ah ka pai uh a Papi a phak khat siansuah in a zi tung tawn in a dam lam hong ki tel sak hi.Topa in min than nate tang ta hen.

  Khut ki tan khat zong  zato ten a bawl dan ding thei lo in thunget sak le uh teh dam ding ci in ka nget sak uh a Topa in dam na ngawh sak hi.Tua ciang Aizawl ah Cing Hau Lun aa bat sap na den pen thunget na mah neih sak in hong dam in ko nung hong zui pah in teti pang in khua 3 ah pai hi.


  Tua ciang in Topa in Delhi ah pai ding in hong sawl in Sum lah nei lo in Topa in Sia pa leh upa pa kiang ah ngen in ci in hak sa lua hiTopa mah in na sem in lamsap ding hong vai hawm sak in ka pai uh hi.Bang hang Delhi pai ding Topa ci in ka dot uh leh van leng ticket hawm un Delhi ah na mi te uh lamet bei in om uhhi pai meng2 un hong ci hi.

  Ni 22.1.2012 ni in Aizawl pan pai khia in lamkal ah Topan hong kem in cidam in Delhi ka tung uhhi.Van leng ticket hawm pah in a deih tawh a deih lo tawh Zomi a ki ci lim2 pia in Kumpi thupha tawh Card ngah lo ten ngah uh a, Gam 3 na ngah zong hong ki beh lap hi. Tukum sung card ngah 100 valbang hi in gam dang pai theih na ding a ngah zong 65 bang pah hi Topa hoih hi.

  Tua ciang lamet bei mah2 khat lenggah bompaai khat Delhi ah kei hong bawl ding omlo ci in lam ka ah ciah sawm, Niang Suan Cing pen Topa in man lian in thuka nget sak vua leh tun dam na ngah in Pawlpi  ah tetti pang kawi2 in vak hi.Gam 3 na zong ka ngah vua leh na inn sap ding uh hong piak sak nung ka van nuu siat teng tawh ci in hong kham in thu ka nget sak zel uhhi                                                                                                                                                                Tun USA gam ngah ta uhhi.Nahum 1:7 sung ah bang in gam ta a hihman in ngah takpi hi.Tua ciang Khuppu te zongngah takpi uhhi.

  Australia pan hong ciah pak Zamnu laitui nau neih theih na ding thunget sak in tun nau pai ing ci in teti pan ngam hi.Topa hoih hi.

  Nisim in vai kuan na pen Delhi Khua sung Zomi teng kiang ah hi in Topan hong sik den in, a min  thang sem2 ta hen lungdam.


  Theih nop dot nop a om leh ki dongtheihi.

  Khazih sung ah,

  Pa, Thang Ngaih Langh

  Nu,Niang Khawl cing,

  Mob, +91 995 8052 579Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.