Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [ ThuphaZomi ] Democracy Lampi sialkhawm ding sapna ( Internet tungtawn aa thu kimpih te'n Lai hong thuk un)

Expand Messages
 • Daniel Sian Hoih
  ZHXXXA, Amuanhuai makai kamuh theih nadingun, ko le ko kimuanbawl in ka zonna lampi vuah, ka thudot khak sunsun un hibang in hong taigawp pahpah kei ve vua! No
  Message 1 of 4 , Mar 1, 2012
  • 0 Attachment
   ZHXXXA,

   Amuanhuai makai kamuh theih nadingun, ko le ko kimuanbawl in ka zonna lampi vuah, ka thudot khak sunsun un hibang in hong taigawp pahpah kei ve vua! No makai lam ten zong mipi hong muanbawl lo lua deuh na hi uh hiam cikha dekdek hang e! Ngennung khuataw khaukangh lui gaal a,"Valah innkuan" phawnkek bangin, thu le la theilo pi-in, a kawkeek lialua kha zel hi ung...ka gen khialh uh a om leh hong maisak in!

   No zong hong kimuan bawl unla, hibang mimawl thutheilo te thudot peuh hehpah bakbak ding in hong ngaihsun kei un cin hong thuum nuam ing. Hong telsiam un. Huih mut nana ah a kivei singteh keu peuh abang thilthel mipi te hi ung.

   Makai te aw, na minam veina te uh tuhun pau leh 100 ah 100 thangah huai lua hi.
   A hizong in, lungduaina 100 ah bangzah a hitam?

   Veina taktawh nong dawn man in ka lungdam e.
   Gen kizom in, na "Tangthu Tom Khat" zong hoih mahmah ei.

   Hong dawng puatpuat khazel ing. Genkhialh a omleh picing tak in, hong ngaihsiam sak in.

   Zogambup "HEIXAAR" bangin hong paallun hen...paallun hen...paallun hen...paallun hen...Amen... Amen... Amen!!

   Lungdam ei,


   Sian Hoih


   2012/2/29 ZOHEIXAAR <zoheixaa@...>
    

   Sian Hoih,


   Nang muanna ngah hi leng kei aa ding bang pha tuam ding,
   kei nong muan sawm sang in nang leh nang ki muang masa in.

   Zomi sanggamte aw, a muan huai makaai na zon' maa in nang leh nang ki muang masa hihim dih in.
   Tuni in Zogam pua lam aa om Zomi khatciat in ei le ei ki muang photphot sa in, a tam zongh kuul kei 
   gam aa ding in ka mailam ah kal khat ka suan hi ki ci himhim dih ni.

   Hih lam limlim ka ma nawh lam ahihi na cih na lam khat teiiteii ah kal khat suan himhim dih ni.

   Lai Siangtho sung aa na lam dang acih na um hiam, tua bang mah in na lam dang hong piang dinghi.

   Tuni Leitung bup aa om Zomi Pasian na seem a kua ma ciat aw, Zomi tangpi tangta in hih bang in lungsim kitam zaan in, ha gawi in  ka om lai tak in kha tha leh taksa tha pia ding in khat beek in a vanglian Pasian mai ah na taklam khut hong lam dih un.

   Pasian sathau nilh sa mi siangtho te aw, kha muan nading leh hangsan na tawh ma tut zawh na ding in thupha piakna kammal hong lo khia dih un.

   Lungsim tawng pan kiko na aw hong leng ciai ciai eee, ciai ee ciai ee.

   ZHXXX_

   On Wed, Feb 29, 2012 at 7:49 PM, Daniel Sian Hoih <danielsianhoih@...> wrote:
    

   Dear ZOHEIXAAR a.k.a Zogam Mang,

   Nang nong ki telgenloh in ko mipi in hong muang ngam ding maw? Ih theihcian loh nung bangci zuih ngam mawk ding?
   Ka gup, ka galbawl na hi kei, a hizong in, Pu Tang Nang Lian Thang le Pu Kip Kho Lian ten zong , amau ngimna uh, interview in gen ngiat uh hiven cih na hisam e.

   Lungdam.

   Sian Hoih

   2012/2/28 ZOHEIXAAR <zoheixaa@...>
    
   [Attachment(s) from ZOHEIXAAR included below]

   Dear


   Pu Tang Nang Lian Thang Leh Pu Kip Kho Lian,
   Lutang Pite
   CNF/ SC

   "Kum zalom 21 aa Democracy hunsung lutta i-hih man in  Mipi  deihna tawh ki tuaklo in
    bang mah kasem nawnkei ding uhhi, bang hanghiam cih leh mipi deihna bang aa gam le minam
    puah ding aa ki thawi ka hi uhhi" cih tawh kizuii in tangpi tangta deih thu atung aa bang in zuih pah ding in
    thu ka hong pia uhhi.

   Attachment ah Laipi na hong un.

   Lungdam.
    
   ZHXXXA

   --
   ZHXXXA


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.