Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

Bhaktivinode Institute

Higher Studies, Teaching and Research in Gaudiya Vaishnava Shuddha Bhakti Siddhanta.

Founded by the blessings of His Divine Grace Om Vishnupad

Ashtottara Shata Sri Srila Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, President-Acharya of Sree Chaitanya Gaudiya Math and President of Vishva Vaishnava Raj Sabha-World Vaishnava Association (VVRS-WVA).Áõàêòèâèíîä Èíñòèòóò

Îñíîâàí ïî áëàãîñëîâåíèþ Åãî Áîæåñòâåííîé Ìèëîñòè Îì Âèøíóïàäà Øðè Øðèëû Áõàêòè Âàëëàáõà Òèðòõè Ãîñâàìè Ìàõàðàäæà, Ïðåçèäåíòà-À÷àðüè Øðè ×àéòàíü

Group Information

 • 349
 • Vedism
 • Apr 15, 2002
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members can hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages require approval.
 • Anyone can post messages.

Message History